Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Adport

   0,5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg och 5 mg hård kapsel
   takrolimus
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Adport är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Adport
   3. Hur du tar Adport
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Adport ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Adport är och vad det används för

   Adport tillhör en grupp läkemedel som kallas immunsuppressiva medel.

   Efter en organtransplantation (t.ex. lever, njure eller hjärta) kommer din kropps immunförsvar att försöka stöta bort det nya organet.

   Adport används för att kontrollera immunförsvaret i din kropp så att den ska acceptera det transplanterade organet.

   Adport används ofta i kombination med andra läkemedel som också nedsätter immunförsvaret.

   Du kan också få Adport vid en pågående avstötning av lever-, njur-, hjärt- eller annat organtransplantat, eller om någon tidigare behandling som du genomfört inte har kunnat kontrollera immunförsvaret efter din transplantation.

   Takrolimus som finns i Adport kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Adport

   Ta inte Adport

   • om du är allergisk mot takrolimus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot något antibiotikum som tillhör undergruppen makrolida antibiotika (t.ex. erytromycin, klaritromycin, josamycin).

   Varningar och försiktighet

   • Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Adport:

    • Du kommer att behöva ta Adport varje dag så länge du behöver immunsuppression för att förhindra avstötning av det transplanterade organet. Du bör ha regelbunden kontakt med din läkare.

    • Under tiden du tar Adport kan din läkare behöva göra ett antal tester (inklusive tester på blod- och urin, undersökning av hjärtfunktion, syntester och neurologiska tester) emellanåt. Detta är helt normalt och underlättar för din läkare att bestämma den lämpligaste dosen av Adport för dig.

    • Undvik alla (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel, t.ex. johannesört (Hypericum perforatum) eller andra naturpreparat eftersom dessa kan påverka effekten och doseringen av Adport. Om du är osäker ska du rådfråga din läkare innan du tar några naturläkemedel eller andra naturpreparat.

    • Om du har leverproblem eller har haft en sjukdom som kan ha påverkat levern, tala om det för din läkare eftersom detta kan påverka den dos av Adport som du får.

    • Om du får kraftig buksmärta med eller utan andra symtom, såsom frossa, feber, illamående eller kräkningar.

    • Om du har diarré under mer än en dag, tala om det för din läkare eftersom det kan vara nödvändigt att anpassa din dos av Adport.

    • Om du har en förändring av hjärtats elektriska aktivitet, s.k. QT-förlängning.

    • När du tar Adport bör du begränsa din exponering för solljus och UV-strålning genom att bära lämpliga skyddande kläder och solkräm med hög solskyddsfaktor. Detta beror på att det finns en möjlig risk för elakartade hudförändringar vid immunsuppressiv läkemedelsbehandling.

    • Om du behöver vaccineras, tala om det för din läkare i förväg. Din läkare kommer att ge dig råd om bästa sättet att genomföra detta.

    • Patienter som behandlas med Adport har rapporterats ha en ökad risk att utveckla lymfoproliferativa störningar (se avsnitt 4). Kontakta din läkare för specifika råd om dessa störningar.

   Andra läkemedel och Adport

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana och (traditionella) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.

   Adport får inte tas tillsammans med ciklosporin.

   Blodnivåerna av Adport kan påverkas av andra läkemedel som du tar och blodnivåerna av andra läkemedel kan påverkas genom att du tar Adport, vilket kan göra att man måste avbryta behandlingen, öka eller minska dosen av Adport.

   Du ska speciellt tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit läkemedel vilka innehåller aktiva substanser såsom:

   • Läkemedel mot svampinfektioner och antibiotika (särskilt så kallade makrolida antibiotika) vilka används för att behandla infektioner, t.ex. ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, klotrimazol, erytromycin, klaritromycin, josamycin och rifampicin

   • HIV-proteashämmare (t.ex. ritonavir, nelfinavir, sakvinavir) vilka används för att behandla HIV- infektion

   • HCV-proteashämmare (t.ex. telaprevir, boceprevir) vilka används för att behandla hepatit C-infektion

   • Läkemedel mot magsår och sura uppstötningar (t.ex. omeprazol, lansoprazol eller cimetidin)

   • Läkemedel vilka används för att behandla illamående och kräkningar (så kallad antimetika t.ex. metoklopramid)

   • Magnesium-aluminiumhydroxid (antacida) som används för att behandla halsbränna

   • Hormonbehandling med etinylestradiol (t.ex. p-piller) eller danazol

   • Läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem, såsom nifedipin, nikardipin, diltiazem och verapamil

   • Antiarytmika vilka används för att behandla rytmrubbning i hjärtat (så kallad arytmi t.ex. amiodaron)

   • Läkemedel som kallas ”statiner” vilka används för behandling av höga värden av kolesterol och triglycerider (blodfetter)

   • Epilepsiläkemedlen fenytoin och fenobarbital

   • Kortikosteroiderna prednisolon och metylprednisolon

   • Depressionsläkemedlet nefazodon

   • Naturläkemedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum) eller extrakt av Schisandra sphenanthera

   Tala om för din läkare om du tar eller behöver ta ibuprofen, amfotericin B eller läkemedel mot virusinfektioner (t.ex. aciklovir). Dessa läkemedel kan förvärra njurproblem eller problem med nervsystemet när de tas tillsammans med Adport.

   Din läkare behöver också få veta om du tar kaliumtillskott eller kaliumsparande urindrivande medel (t.ex. amilorid, triamteren eller spironolakton), vissa smärtstillande medel (så kallade NSAID, t.ex. ibuprofen), blodförtunnande medel eller medicin mot diabetes som tas via munnen, samtidigt som du tar Adport.

   Om du behöver någon vaccination, tala om det för din läkare i förväg.

   Adport med mat och dryck

   Du ska i allmänhet ta Adport på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2–3 timmar efter en måltid. Undvik grapefrukt och grapefruktjuice under tiden du tar Adport.

   Graviditet och amning

   • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   • Adport utsöndras i bröstmjölk. Därför ska du inte amma under tiden du tar Adport.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil eller använd några maskiner om du känner dig yr eller sömnig, eller om du har problem att se klart efter att du tagit Adport. Dessa effekter ses oftare om Adport tas i samband med alkohol.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Adport innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Adport

   Ta alltid Adport enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Se till att du får samma takrolimusmedicin varje gång du hämtar ut ditt recept, såvida inte din transplantationsspecialist har godkänt byte till en annan takrolimusmedicin.

   Detta läkemedel ska tas två gånger om dagen. Om läkemedlet inte ser likadant ut som vanligt, eller om dosinstruktionerna har förändrats, ska du tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt så att du är säker på att du har fått rätt medicin.

   Startdosen för att förhindra avstötning av ditt transplanterade organ bestäms av din läkare som beräknar dosen efter din kroppsvikt. De inledande doserna strax efter transplantationen kommer normalt att vara inom området 0,075-0,30 mg per kg kroppsvikt och dygn beroende på det transplanterade organet.

   Din dos beror på ditt allmäntillstånd och på vilka andra immunsuppressiva läkemedel som du tar. Regelbundna blodprov krävs för att fastställa den korrekta dosen och för att anpassa dosen över tid. Din läkare kommer normalt att minska dosen av Adport när ditt tillstånd har stabiliserats. Din läkare kommer att tala om för dig exakt hur många kapslar som du ska ta och hur ofta.

   • Adport tas via munnen två gånger dagligen, oftast morgon och kväll. Du bör i allmänhet ta Adport på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2–3 timmar efter en måltid.

   • Svälj kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten.

   • Ta de hårda kapslarna omedelbart efter att du har tagit ut dem ur tryckförpackningen.

   • Undvik grapefrukt och grapefruktjuice när du tar Adport.

   • Svälj inte torkmedlet som ligger i aluminiumpåsen.

   Om du har tagit för stor mängd av Adport

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Adport

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har glömt att ta dina Adport-kapslar ska du vänta tills det är dags för nästa dos och sedan fortsätta som tidigare.

   Om du slutar att ta Adport

   Om du slutar din behandling med Adport kan detta öka risken för avstötning av det transplanterade organet. Avbryt inte behandlingen om inte din läkare har sagt att du ska göra det.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Adport minskar din kropps egna försvarsmekanismer så att det transplanterade organet inte ska stötas bort. Detta innebär att din kropp inte kommer att vara lika bra på att stå emot infektioner som vanligt. Om du tar Adport kan du därför få fler infektioner än vanligt, såsom infektioner i huden, munnen, magen och tarmarna, lungorna och urinvägarna.

   Svåra biverkningar, bl.a. de som anges nedan, kan förekomma. Kontakta omedelbart din läkare om du har eller misstänker att du kan ha någon av följande allvarliga biverkningar:

   • Infektioner (orsakade av bakterier, svamp, virus och encelliga organismer (protozoer)): långvarig diarré, feber och halsont.

   • Godartade och elakartade tumörer (lymfom) har rapporterats efter behandling som ett resultat av immunsuppressionen.

   • Trombotisk trombocytopen purpura (TTP), ett tillstånd som kännetecknas av feber och blåmärken under huden som kan se ut som röda knappnålsstora prickar, med eller utan oförklarad extrem trötthet, förvirring, gulfärgning av hud eller ögon (gulsot), med symtom på akut njursvikt (låg eller ingen urinproduktion).

   • Fall av ren erytrocytaplasi (en mycket svår minskning av antalet röda blodkroppar) och hemolytisk anemi (minskat antal röda blodkroppar på grund av avvikande nedbrytning tillsammans med trötthet) har rapporterats. Du kan vara symtomfri eller uppleva symtom som trötthet, håglöshet, ovanlig blekhet, andnöd, yrsel, huvudvärk, bröstsmärtor och kalla händer och fötter, beroende på hur allvarligt tillståndet är.

   • Fall av agranulocytos (svår minskning av antalet vita blodkroppar tillsammans med sår i munnen, feber och infektion). Du kan vara symtomfri eller uppleva symtom som plötslig feber, stelhet och ont i halsen.

   • Allergiska och anafylaktiska reaktioner med följande symtom: plötsligt kliande utslag (nässelutslag), svullnad av händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller svalg (som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas) och svimfärdighet.

   • Posteriort reversibeltencefalopatisyndrom (PRES): huvudvärk, förändrad mental status, epileptiska anfall och synstörningar.

   • Torsades de Pointes: förändring i hjärtrytmen som kan åtföljas av symtom såsom bröstsmärtor (kärlkramp), svimning, yrsel eller illamående, hjärtklappning och andningssvårigheter.

   • Perforation i magtarmkanalen: kraftiga buksmärtor med eller utan andra symtom, som frossa, feber, illamående eller kräkningar.

   • Stevens-Johnsons syndrom: oförklarlig utbredd smärta i huden, ansiktssvullnad, allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och könsorganen, nässelutslag, svullen tunga, röda eller lila hudutslag som sprider sig, flagande hud.

   • Toxisk epidermal nekrolys: skador och blåsor på hud eller slemhinnor, röd svullen hud som kan lossna ifrån stora delar av kroppen.

   • Hemolytiskt uremiskt syndrom, ett tillstånd med följande symtom: låg eller ingen urinproduktion (akutnjursvikt), extrem trötthet, gulfärgning av hud eller ögon (gulsot) och onormala blåmärken eller blödningar och tecken på infektion.

   • Otillräcklig funktion hos det transplanterade organet.

   Biverkningarna som listas nedan kan också förekomma efter att du har fått Adport:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Högt blodsocker, diabetes, ökad halt kalium i blodet

   • Sömnsvårigheter

   • Skakningar, huvudvärk

   • Högt blodtryck

   • Diarré, illamående

   • Njurproblem

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Minskad halt magnesium, fosfat, kalium, kalcium eller natrium i blodet, vätskeansamling, ökad mängd urinsyra eller blodfetter, minskad aptit, ökad syrahalt i blodet, andra förändringar i blodsalterna

   • Ångest, förvirring och försämrad uppfattning av tid och rum, depression, humörförändringar, mardrömmar, hallucinationer, psykiska sjukdomar

   • Krampanfall, medvetandestörningar, stickningar och domningar (ibland smärtsamma) i händer och fötter, yrsel, nedsatt skrivförmåga, störningar i nervsystemen

   • Dimsyn, ökad ljuskänslighet, ögonsjukdomar

   • Öronringningar (tinnitus)

   • Minskat blodflöde i hjärtats kärl, snabb puls

   • Blödning, delvis eller fullständig blockering av blodkärl, lågt blodtryck

   • Andnöd, förändringar i lungvävnaden, ansamling av vätska runt lungorna, inflammation i svalget, hosta, influensaliknande symtom

   • Inflammationer eller sår som ger buksmärta eller diarré, blödningar i magen, inflammationer eller sår i munnen, ansamling av vätska i buken, kräkningar, buksmärta, matsmältningsproblem, förstoppning, väderspänning (gaser i magen), uppblåsthet, lös avföring, problem med magen,

   • Förändringar i leverenzymer och leverfunktion, gulfärgning av huden på grund av leverproblem, skador i levervävnad och leverinflammation

   • Klåda, hudutslag, håravfall, akne, ökad svettning

   • Smärta i leder, armar och ben eller rygg, muskelspasmer

   • Otillräcklig njurfunktion, minskad produktion av urin, minskad mängd urin eller smärtsam urinering

   • Allmän svaghet, feber, ansamling av vätska i kroppen, smärta och obehag, ökning av enzymet alkaliskt fosfatas i ditt blod, viktökning, en känsla av att kroppstemperaturen är fel

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Förändringar i blodets levringsförmåga, minskat antal av alla blodkroppar

   • Vätskebrist, minskat protein eller socker i blodet, ökat fosfat i blodet

   • Koma, hjärnblödning, stroke, förlamning, hjärnsjukdom, tal- och språksvårigheter, minnesproblem

   • Dimsyn p.g.a. grumling i ögats lins

   • Försämrad hörsel

   • Oregelbundna hjärtslag, hjärtstillestånd, minskad kraft hos hjärtat, sjukdom i hjärtmuskeln, förstoring av hjärtmuskeln, kraftigare hjärtslag, avvikande EKG, avvikande hjärtfrekvens och puls

   • Blodpropp i en ven i ben eller arm, chock

   • Andningssvårigheter, luftvägssjukdom, astma

   • Hinder i tarmflödet (tarmstopp), ökad nivå av enzymet amylas i blodet, sura uppstötningar, fördröjd tömning av magsäcken

   • Hudinflammation, brännande känsla i solen

   • Ledsjukdomar

   • Oförmåga att urinera, smärtsamma menstruationer och avvikande menstruationsblödningar

   • Nedsatt funktion i vissa organ, influensaliknande symtom, ökad känslighet för värme och kyla, tryck över bröstet, nervositet eller onormal känsla, ökning av enzymet laktatdehydrogenas i blodet, viktminskning

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Små blödningar i huden på grund av levrat blod

   • Ökad muskelstyvhet

   • Blindhet

   • Dövhet

   • Ansamling av vätska runt hjärtat

   • Akut andnöd

   • Vätskeblåsor (cystor) i bukspottkörteln

   • Problem med blodflödet i levern

   • Ökad behåring

   • Törst, fall, tryck över bröstet, nedsatt rörlighet, sår

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Muskelsvaghet

   • Avvikande resultat i ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi)

   • Leversvikt, förträngning i gallgången

   • Smärtsam urinering med blod i urinen

   • Ökad mängd fettvävnad

   5. Hur Adport ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på tryckförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd alla kapslar inom 12 månader efter att aluminiumpåsen som omger tryckförpackningen har öppnats. Förvaras vid högst 25ºC efter att aluminiumpåsen har öppnats.

   Svälj kapseln omedelbart efter att du har tagit ut den ur tryckförpackningen.

   Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är takrolimus. En hård kapsel innehåller 0,5 mg, 0,75 mg, 1 mg, 2 mg eller 5 mg takrolimus (som takrolimusmonohydrat).

   • Övriga innehållsämnen är:

   • Kapselinnehåll: 
    Laktosmonohydrat, hypromellos (E464), kroskarmellosnatrium (E468) och magnesiumstearat (E572).

   • Hård gelatinkapsel:
    Adport 0,5 mg: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaurat och gul järnoxid (E172).

    Adport 0,75 mg: gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), briljantblått FCF (E133), shellack (E 904), propylenglykol (E1520), kaliumhydroxid (E525) och svart järnoxid (E172).

    Adport 1 mg: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaurat, gul järnoxid
    (E172), röd järnoxid (E172) och svart järnoxid (E172).

    Adport 2 mg: gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), briljantblått FCF (E133), shellack (E904), propylenglykol (E1520), kaliumhydroxid (E525) och svart järnoxid (E172).

    Adport 5 mg: gelatin, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat, sorbitanlaurat och röd järnoxid
    (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Adport 0,5 mg är en hård, vit, ogenomskinlig kapsel med elfenbensfärgad överdel. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver (längd: 14,5 mm).

   Adport 0,75 mg är en hård, ljusgrön, ogenomskinlig kapsel, märkt med “0,75 mg” tryckt med svart färg på överdelen. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver (längd: 14,5 mm).

   Adport 1 mg är en hård, vit, ogenomskinlig kapsel med ljusbrun överdel. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver (längd: 14,5 mm).

   Adport 2 mg är en hård, mörkgrön, ogenomskinlig kapsel, märkt med “2 mg” tryckt med svart färg på överdelen. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver (längd: 14,5 mm).

   Adport 5 mg är en hård, vit, ogenomskinlig kapsel med orangefärgad överdel. Kapseln innehåller ett vitt till benvitt pulver (längd: 15,8 mm).

   Adport hårda kapslar är förpackade i PVC/PE/PVdC/aluminium-blister i en skyddande aluminiumpåse som innehåller torkmedel som skyddar kapslarna från fukt. Torkmedlet ska inte sväljas.

   Förpackning med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 hårda kapslar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Otto- von- Guericke- Allee 1, D- 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, D- 70839 Gerlingen, Tyskland (endast 0,5 mg, 1 mg och 5 mg)

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

   eller

   S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livenzeni nr. 7A, RO- 540472 Targu Mures, Rumänien

   eller

   LEK S.A., Ul. Domaniewska 50C, 02- 672 Warszawa, Polen

   eller

   Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Adport

  Kapsel, hård 1 mg 50 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 049301
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  857,15 kr

  Jämförpris: 17,14 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?