Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zubsolv

   0,7 mg/0,18 mg sublinguala resoribletter; 1,4 mg/0,36 mg sublinguala resoribletter; 2,9 mg/0,71 mg sublinguala resoribletter; 5,7 mg/1,4 mg sublinguala resoribletter; 8,6mg/2,1 mg sublinguala resoribletter, 11,4 mg/2,9 mg sublinguala resoribletter
   buprenorfin/naloxon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zubsolv är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zubsolv
   3. Hur du använder Zubsolv
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zubsolv ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zubsolv är och vad det används för

   Zubsolv innehåller de aktiva substanserna buprenorfin och naloxon. Zubsolv används för att behandla drogmissbrukare som är beroende av opioiddroger (narkotika), som heroin eller morfin, som har gett sitt medgivande till att behandlas för sitt missbruk. Behandling med Zubsolv är avsedd för vuxna och ungdomar över 15 år, som även får medicinskt, socialt och psykologiskt stöd.

   Hur Zubsolv verkar

   Resoribletten innehåller buprenorfin som ger den behandlande effekten av opioid (narkotika)-beroende. Den innehåller också naloxon, som används för att förhindra intravenöst missbruk av produkten.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zubsolv

   Använd inte Zubsolv

   om du:

   - är allergisk mot buprenorfin, naloxon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - har allvarliga andningsproblem

   - har allvarliga leverproblem

   - är berusad av alkohol eller har skakningar, svettningar, ångest, förvirring eller hallucinationer orsakade av alkohol

   - tar naltrexon eller nalmefen för behandling av alkohol eller opioidberoende.

   Varningar och försiktighet

   Missbruk och felaktig användning

   Om Zubsolv används på fel sätt, t.ex. genom injektion i en ven (intravenös användning) kan allvarliga fall av infektioner med potentiellt dödlig utgång inträffa.

   Detta läkemedel kan vara begärligt för personer som missbrukar receptbelagda läkemedel, och bör förvaras på ett säkert ställe för att skydda det mot stöld. Ge inte detta läkemedel till någon annan. Det kan orsaka dödsfall eller på annat sätt skada dem.

   Andningsproblem (se även ”Ta inte Zubsolv” ovan)

   Några personer har dött av andningsdepression (allvarliga svårigheter att andas) på grund av felanvändning av detta läkemedel eller att de tagit det i kombination med andra medel som orsakar nedsättning av centrala nervsystemet, såsom alkohol, bensodiazepiner (lugnande läkemedel), eller andra opioider.

   Läkemedlet ska användas med försiktighet hos patienter som har andningsproblem.

   Detta läkemedel kan orsaka allvarlig, eventuellt livshotande, andningsförlamning (nedsatt förmåga att andas) hos barn och personer som inte har ett opioidberoende.

   Dåsighet

   Detta läkemedel kan orsaka dåsighet, speciellt när det tas tillsammans med alkohol eller andra läkemedel som orsakar nedsättning av centrala nervsystemet (såsom lugnande medel, eller sömnmedel).

   Beroende

   Detta läkemedel kan vara beroendeframkallande.

   Leverskada

   Leverskador har rapporterats i samband med användning av buprenorfin/naloxon, särskilt när läkemedlet använts felaktigt. Dessa leverskador kan också bero på virusinfektioner (kronisk hepatit C), alkoholmissbruk, anorexi eller användning av andra läkemedel som kan skada levern. Regelbundna blodprover kan utföras av din läkare för att övervaka ditt levertillstånd. Tala om för läkaren om du har några leverproblem innan du börjar behandlingen med Zubsolv.

   Abstinenssymptom

   Detta läkemedel kan orsaka abstinenssymptom om du tar det tidigare än sex timmar efter att du använt en kortverkande opioid (t.ex. morfin, heroin) eller tidigare än 24 timmar efter att du använt en långverkande opioid såsom metadon.

   Zubsolv kan även orsaka abstinenssymptom om du plötsligt slutar att ta det.

   Blodtryck

   Detta läkemedel kan göra att blodtrycket sjunker plötsligt, vilket leder till att du känner dig yr om du reser dig upp hastigt från sittande eller liggande ställning.

   Barn och ungdomar

   Läkaren kan komma att följa upp dig mer noggrant om du är under 18 år. Detta läkemedel får inte tas av personer under 15 år.

   Diagnos av orelaterade medicinska tillstånd

   Detta läkemedel kan dölja smärtsymptom som är tecken på vissa sjukdomar. Kom ihåg att meddela läkaren att du tar detta läkemedel.

   Tala med läkare innan du tar Zubsolv om du:

   • har njurproblem

   • nyligen har drabbats av en huvudskada eller hjärnsjukdom

   • har lågt blodtryck, förstorad prostatakörtel eller svårigheter att kissa på grund av förträngning i urinröret

   • har underaktiv sköldkörtel som kan orsaka trötthet eller viktökning

   • har försämrad binjurefunktion (t.ex. Addisons sjukdom)

   • har problem med gallvägarna (t.ex. gallblåsan, gallgången)

   • är äldre

   • har fysisk eller mental svaghet.

   Andra läkemedel och Zubsolv

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan förstärka biverkningarna av Zubsolv och kan i vissa fall orsaka mycket allvarliga reaktioner. Ta inga andra läkemedel samtidigt som du tar Zubsolv utan att först tala medläkaren, särskilt:

   • Naltrexon och nalmefen (läkemedel för behandling av beroende), eftersom de kan motverka de terapeutiska effekterna av Zubsolv. De får inte tas tillsammans med behandling av Zubsolv eftersom du kan uppleva ett plötsligt utbrott av långvariga och intensiva abstinensbesvär.

   • Bensodiazepiner (används för att behandla ångest eller sömnstörningar) såsom diazepam, temazepam och alprazolam. Läkaren kommer att förskriva korrekt dos åt dig. Om du tar fel dosbensodiazepiner kan detta orsaka dödsfall på grund av andningsdepression (allvarliga svårigheter att andas).

    • Andra läkemedel som kan få dig att känna dig sömnig och som används för att behandla sjukdomar såsom ångest, sömnlöshet, kramper/anfall, smärta och andra psykiska sjukdomar. Dessa typer av läkemedel minskar din vakenhetsnivå, vilket kan göra det riskfyllt att framföra fordon och använda maskiner. De kan även orsaka nedsättning av centrala nervsystemet, vilket är mycket allvarligt. Nedan finns en lista över exempel på dessa typer av läkemedel:

     - andra läkemedel som innehåller opioider, såsom metadon, vissa smärtstillande läkemedel eller hostdämpande läkemedel

     - vissa antidepressiva läkemedel (som används för att behandla depression) såsom isokarboxazid, fenelzin, selegilin, tranylcypromin, valproat och monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) kan förstärka effekten av detta läkemedel

     - sedativa HI-receptorantagonister (som används för att behandla allergiska reaktioner) såsom difenhydramin och klorfenamin

     - barbiturater (som används för att framkalla sömn eller ge lugnande effekt) såsom fenobarbital och sekobarbital

     - lugnande läkemedel (som används för att framkalla sömn eller ge lugnande effekt) såsom kloralhydrat

     - klonidin (som används för att behandla högt blodtryck) och relaterade läkemedel kan förlänga effekterna av detta läkemedel

   • antiretrovirala läkemedel (som används för att behandla hiv) såsom ritonavir, nelfinavir och indinavir, kan förlänga effekten av detta läkemedel

   • vissa svampläkemedel (används för att behandla svampinfektioner) såsom ketokonazol, itrakonazol och vissa antibiotika kan förlänga effekterna av detta läkemedel

   • vissa läkemedel kan minska effekten av Zubsolv. Det är bland annat läkemedel för behandling av epilepsi (t.ex. karbamazepin och fenytoin), och läkemedel för behandling av tuberkulos (rifampicin).

   Zubsolv med mat, dryck och alkohol

   Alkohol kan öka dåsigheten och öka risken för andningsdepression, om det används tillsammans med Zubsolv. Ta inte Zubsolv tillsammans med alkohol. Svälj inte eller intag inte mat eller dryck av något slag innan resoribletten har lösts upp fullständigt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Riskerna för gravida kvinnor att använda Zubsolv är inte kända. Informera läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid. Läkaren kommer att bestämma om din behandling bör fortsätta med ett annat läkemedel.

   Om läkemedel som Zubsolv tas under graviditet, särskilt under framskriden graviditet, kan de orsaka abstinenssymptom och dessutom andningsproblem hos det nyfödda barnet. Dessa problem kan uppstå flera dagar efter födseln.

   Amma inte medan du tar det här läkemedlet, eftersom Zubsolv passerar över i bröstmjölk.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Zubsolv kan orsaka dåsighet. Det kan ske oftare under de första veckorna av behandlingen, när din dos ändras, men det kan också hända om du dricker alkohol eller tar andra lugnande medel samtidigt som du tar Zubsolv. Kör inte, använd inte verktyg eller maskiner och utför inte farliga aktiviteter innan du vet hur detta läkemedel påverkar dig.


   3. Hur du använder Zubsolv

   Din behandling ordineras och övervakas av läkare som har erfarenhet av behandling av drogmissbruk.

   Läkaren kommer att bestämma vilken dos som passar dig bäst. Under din behandling kan läkaren justera dosen beroende på hur du reagerar.

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Inledande behandling

   Den rekommenderade startdosen för vuxna och ungdomar över 15 år är:

   - en resoriblett Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg varje dag eller

   - en resoriblett Zubsolv 2,9 mg/0,71 mg varje dag.

   Ytterligare en resoriblett Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg eller 2,9 mg/0,71 mg kan ges på Dag 1, beroende på ditt behov.

   Det finns andra styrkor tillgängliga för användning. Läkaren avgör vilken behandling som är den bästa för dig. Detta kan innebära att du får ta en kombination av olika styrkor, men din dagliga dos ska inte överstiga 17,2 mg buprenorfin.

   Tydliga tecken på abstinens ska vara uppenbara innan du tar första dosen av Zubsolv. Läkarens bedömning av hur redo du är för behandling, avgör när du ska få den första dosen med Zubsolv.

   • Inledande behandling med Zubsolv under heroinberoende:

    Om du är beroende av heroin eller en kortverkande opioid, bör din första dos av Zubsolv tas när tecken på abstinens uppstår, men inte tidigare än 6 timmar efter att du senast använde opioider.

   • Inledande behandling med Zubsolv under metadonberoende:

    Om du har tagit metadon eller en långverkande opioid, bör dosen av metadon helst minskas till under 30 mg/dag innan behandling med Zubsolv påbörjas. Den första dosen av Zubsolv tas när tecken på abstinens uppstår, men inte tidigare än 24 timmar efter att du senast använde metadon.

   Hur du tar Zubsolv

   • Ta dosen en gång per dag eller enligt vad som rekommenderas av din läkare.

   • Ta ut resoribletterna ur blistret så som beskrivs nedan. Öppna endast blistret precis innan du ska ta dosen. Öppna aldrig blistret i förväg eftersom resoribletten är fuktkänslig.

   • Lägg resoribletterna under tungan.

   • Håll resoribletterna på plats under tungan tills de är helt upplösta.

   • Du får inte tugga eller svälja resoribletterna. Läkemedlet kommer då inte fungera, och det kan leda till abstinenssymptom.

   • Du får inte äta eller dricka något förrän resoribletterna har lösts upp helt. Även om du kanske märker att det mesta av resoribletten löses upp inom 40 sekunder, kan det ta 5 till 10 minuter för hela resoribletten att försvinna från munnen.

   Gör så här för att ta ut resoribletten ur blisterkartan

   Tryck inte ut 1. Tryck inte ut resoribletten genom folien.

   Ta bort en ruta av blisterkartan2. Ta bort en ruta av blisterkartan, genom att dra längs den perforerade linjen.

   Vik kartan3. Vik kartan längs den prickade linjen.

   Dra bort folien4. Dra bort folien i pilens riktning. Om blisterkartan är skadad, kasta resoribletten.

   Dosjustering och underhållsbehandling

   Läkaren kan öka dosen av Zubsolv enligt dina behov. Tala med läkaren eller apotekspersonal om du tycker att effekten av Zubsolv är för stark eller för svag. Den maximala dagliga dosen är 17,2 mg.

   Efter en period av framgångsrik behandling kan du komma överens med läkaren om att gradvis minska dosen till en lägre underhållsdos.

   Avslutning av behandlingen

   Ändra inte på behandlingen på något sätt, och avbryt inte behandlingen utan samtycke från den läkare som behandlar dig.

   Beroende på ditt tillstånd, kan man fortsätta att minska dosen av Zubsolv under noggrann medicinsk övervakning, tills den eventuellt kan avslutas helt.

   Om du använt för stor mängd av Zubsolv

   Om du eller någon annan tar för stor mängd av detta läkemedel, måste du omedelbart ta dig till eller tas till en akutmottagning eller sjukhus för behandling, eftersom överdosering med Zubsolv kan orsaka allvarliga och livshotande andningsproblem.

   Symptom på överdosering kan inkludera långsammare och svagare andning än normalt, att du känner dig mer sömnig än normalt, minskning av pupillernas storlek, lågt blodtryck, sjukdomskänsla, kräkningar och/eller sluddrigt tal.

   Om du har glömt att använda Zubsolv

   Berätta för läkaren så snart som möjligt om du missar en dos.

   Om du slutar att använda Zubsolv

   Ändra inte behandlingen på något sätt och avbryt inte behandlingen utan samtycke från den läkare som behandlar dig. Plötsligt avbrytande av behandlingen kan leda till abstinenssymptom.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Meddela genast läkare eller sök akutvård om du upplever biverkningar såsom:

   • uppsvällt ansikte, läppar, tunga eller hals, som kan göra det svårt att svälja eller andas, allvarliga utslag/nässelutslag. Dessa kan vara tecken på en livshotande allergisk reaktion

   • känsla av sömnighet och klumpighet, dimsyn, sluddrigt tal, svårigheter att tänka klart eller att andningen blir mycket långsammare än vad som är normalt för dig

   • svår trötthet, klåda med gulfärgning av hud eller ögon. Dessa kan vara symptom på leverskada.

   • att man ser eller hör saker som inte finns (hallucinationer).

   Andra biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • sömnlöshet (oförmåga att sova)

   • huvudvärk

   • förstoppning, illamående

   • kraftig svettning

   • drogabstinenssyndrom.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • influensaliknande symptom, infektion, halsont och ont att svälja, rinnande näsa

   • ångest, depression, minskad sexlust, nervositet, onormala tankar

   • migrän, yrsel, svimning, ökade muskelspänningar, stickande känsla i huden, dåsighet

   • ökat tårflöde (rinnande ögon) eller annan rubbning i tårflödet

   • förhöjt blodtryck, värmevallningar

   • ökad hosta

   • magsmärta, orolig mage eller andra magbesvär, diarré, gaser, kräkningar.

   • utslag, klåda, nässelutslag

   • ryggvärk, ledvärk, muskelsmärta, benkramper (muskelspasmer)

   • urinbesvär

   • svårigheter att få eller behålla en erektion

   • svaghet, bröstsmärta, frossa, feber, känsla av allmänt obehag, smärta, svullnad (händer och fötter)

   • onormal leverfunktion, viktminskning

   • skada vid olycksfall på grund av sänkt medvetandegrad eller koordination.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • avvikande blodprover, svullna körtlar (lymfknutor)

   • onormala drömmar, upprördhet (agitation), ointresse, personlighetsförändring (inte känna sig som sig själv), läkemedelsberoende, överdriven känsla av välbefinnande, känslor av fientlighet

   • minnesförlust(minnesstörning), krampanfall, talsvårigheter, darrningar

   • ögoninflammation eller ögoninfektion, liten pupillstorlek

   • snabba eller långsamma hjärtslag, hjärtinfarkt (hjärtattack), hjärtklappning, tryck över bröstet

   • lågt blodtryck

   • astma, andfåddhet, gäspningar

   • smärta och sår i munnen, missfärgning av tungan

   • akne, håravfall, torr eller fjällande hud, hudknöl

   • ledinflammation

   • protein i urinen, urinvägsinfektion, svårigheter att kissa, smärta när du kissar blod i urinen, njursten

   • menstruella eller vaginala problem, onormal ejakulation (sädesuttömning)

   • känslighet för värme eller kyla

   • värmeslag.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • försämring av hjärnans funktion, som är en allvarlig komplikation vid leversjukdom

   • känsla av att allt snurrar

   • blodtrycksfall vid ändring av läge från sittande eller liggande till stående

   • plötsligt abstinenssyndrom som orsakats av att läkemedlet tagits för tidigt efter användning av otillåtna opioider, drogabstinenssyndrom hos nyfödda.

   Felanvändning av detta läkemedel genom injektion kan orsaka abstinenssymptom, infektioner, andra hudreaktioner och potentiellt allvarliga leverproblem (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zubsolv ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen vid högst 25 °C. Fuktkänsligt.

   Zubsolv kan vara begärligt för personer som missbrukar receptbelagda läkemedel. Förvara detta läkemedel på en säker plats, för att skydda det från stöld.

   Förvara blistret säkert.

   Öppna aldrig blistret i förväg.

   Ta inte detta läkemedel framför barn.

   Vid oavsiktligt intag eller misstanke om intag ska en akutmottagning kontaktas omedelbart.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är buprenorfin och naloxon.

   En 0,7 mg/0,18 mg sublingual resoriblett innehåller 0,7 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 0,18 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

   En 1,4 mg/0,36 mg sublingual resoriblett innehåller 1,4 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 0,36 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

   En 2,9 mg/0,71 mg sublingual resoriblett innehåller 2,9 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 0,71 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

   En 5,7 mg/1,4 mg sublingual resoriblett innehåller 5,7 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 1,4 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

   En 8,6 mg/2,1 mg sublingual resoriblett innehåller 8,6 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 2,1 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

   En 11,4 mg/2,9 mg sublingual resoriblett innehåller 11,4 mg buprenorfin (som hydroklorid) och 2,9 mg naloxon (som hydrokloriddihydrat).

   Övriga innehållsämnen är mannitol, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, sukralos, levomentol, kolloidal vattenfri kiseldioxid och natriumstearylfumarat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zubsolv sublinguala resoribletter finns i sex olika styrkor, som skiljs åt genom dess form och prägling:

   Zubsolv resoriblettstyrka

   (buprenorfin/naloxon)

   Beskrivning av Zubsolvresoriblett

   Prägling av Zubsolv

   resoriblett

   Utseende

   0,7 mg/0,18 mg

   Vit, oval resoriblett, längd 6,8 mm och bredd 4,0 mm

   ”.7” på ena sidan

   0,7 mg/0,18 mg

   1,4 mg/0,36 mg

   Vit, triangelformad

   resoriblett, bas 7,2 mm och höjd 6,9 mm

   ”1.4” på ena sidan

   1,4 mg/0,36 mg

   2,9 mg/0,71 mg

   Vit, D-formad resoriblett, höjd 7,3 mm och bredd

   5,65 mm

   ”2.9” på ena sidan

   2,9 mg/0,71 mg

   5,7 mg/1,4 mg

   Vit, rund resoriblett,

   7 mm i diameter

   ”5.7” på ena sidan

   5,7 mg/1,4 mg

   8,6 mg/2,1 mg

   Vit, rombformad

   resoriblett, längd 9,5 mm

   och bredd 8,2 mm

   ”8.6” på ena sidan

   8,6 mg/2,1 mg

   11,4 mg/2,9 mg

   Vit, kapselformad

   resoriblett, längd 10,3 mm och bredd 8,2 mm

   ”11.4” på ena

   sidan

   11,4 mg/2,9 mg

   Alla styrkor kommer att vara tillgängliga i förpackningar om 7, 28, och 30 resoribletter i blisterkartor av aluminium.

   Eventuellt kommer inte alla styrkor och förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mundipharma Corporation Limited

   Cambridge Science Park

   Milton Road

   Cambridge

   CB4 0AB

   Storbritannien

   Tillverkare

   Orexo AB

   Virdings allé 32 A

   Uppsala

   751 05

   Sverige   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zubsolv

  Resoriblett, sublingual 11,4 mg/2,9 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 134848
  • Tillverkare: Mundipharma AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?