Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Zanidip

   10 mg och 20 mg filmdragerade tabletter
   Lerkanidipinhydroklorid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Zanidip är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Zanidip
   3. Hur du använder Zanidip
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Zanidip ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Zanidip är och vad det används för

   Zanidip, lerkanidipinhydroklorid tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalsblockerare (dihydropyridinderivat) och sänker blodtrycket.

   Zanidip används för att behandla högt blodtryck, också känt som hypertension, hos vuxna över 18 år (rekommenderas inte till barn under 18 år).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Zanidip

   Använd inte Zanidip:

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot lerkanidipinhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i Zanidip.

   • Om du tidigare fått allergiska reaktioner av läkemedel som liknar Zanidip (t ex amlodipin, nicardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipine).

   • Om du lider av vissa hjärtsjukdomar:

    • obehandlad hjärtsvikt

    • förträngning av blodflödet från hjärtat

    • instabil angina (kärlkramp som uppträder i vila eller som gradvis förvärras)

    • inom en månad efter hjärtinfarkt.

   • Om du har svåra lever- eller njurproblem.

   • Om du använder läkemedel som hämmar CYP3A4 isoenzym:

    • läkemedel mot svamp (t ex ketokonazol eller itrakonazol)

    • makrolidantibiotika (t ex erytromycin eller troleandomycin)

    • läkemedel mot virus (t ex ritonavir)

   • Om du tar ett annat läkemedel som innehåller ciklosporin eller cyklosporin (används efter transplantationer för att förebygga bortstötande av organ)

   • Med grapefrukt eller grapefruktjuice

   Använd inte om du är gravid eller ammar (se avsnitt Graviditet och amning för mer information)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zanidip

   • om du har vissa andra hjärtfel som inte behandlats genom insättning av pacemaker eller om du har angina (kärlkramp).

   • om du har problem med din lever eller dina njurar eller om du går på dialys.

   Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid eller om du ammar (se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet).

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt Zanidip för barn upp till 18 år har inte fastställts.

   Inga data finns tillgängliga.

   Andra läkemedel och Zanidip

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Zanidip kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

   • beta-blockerare t ex metoprolol, diuretika (urindrivande läkemedel) eller ACE-hämmare (mediciner för behandling av högt blodtryck).

   • cimetidin (mer än 800 mg, en medicin för behandling av magsår, sura uppstötningar eller halsbränna).

   • digoxin (en medicin för behandling av hjärtproblem).

   • midazolam (en medicin som hjälper dig att sova).

   • rifampicin (en medicin för behandling av tuberkulos).

   • astemizol eller terfenadin (mediciner mot allergier).

   • amiodaron eller kinidin (mediciner för behandling av hjärtklappning).

   • fenytoin eller karbamazepin (mediciner för behandling av epilepsi). Din läkare kommer att mäta ditt blodtryck oftare än vanligt.

   Zanidip med mat, dryck och alkohol

   • Använd inte alkohol under behandling med Zanidip eftersom alkohol kan öka effekten av Zanidip tabletter.

   • Ät inte grapefrukt och drick inte grapefruktjuice.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Använd inte Zanidip om du är gravid eller ammar, eller om du planerar att bli gravid eller inte använder preventivmedel. Kontakta din läkare om du tar Zanidip och tror att du kan vara gravid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Försiktighet bör iakttas pga att yrsel, kraftlöshet och trötthet kan uppkomma. Du bör inte köra eller använda maskiner förrän du vet hur Zanidip påverkar dig.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Zanidip innehåller laktos

   Kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel om din läkare har talat om för dig att du har en intolerans mot vissa sockerarter, t ex intolerans mot laktos, galaktosemi eller glukos-galaktosmalabsorptionssyndrom, eftersom tabletterna innehåller laktos.


   3. Hur du använder Zanidip

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna: Rekommenderad dos är 10 mg en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag, lämpligen på morgonen minst 15 minuter före frukost, eftersom måltider med högt fettinnnehåll ökar blodnivåerna av läkemedlet märkbart. Om det behövs kan din läkare råda dig att öka dosen till en Zanidip 20 mg dagligen.

   Tabletterna ska helst sväljas hela med lite vatten.

   Barn och ungdomar: Det här läkemedelet bör inte ges till barn under 18 år.

   Äldre patienter: Ingen anpassning av den dagliga dosen är nödvändig men särskild försiktighet bör iakttas när man påbörjar behandlingen.

   Patienter med lever- eller njurproblem: Särskild försiktighet bör iakttas när man påbörjar behandlingen hos dessa patienter och en ökning av den dagliga dosen till 20 mg ska ske försiktigt.

   Om du har använt för stor mängd av Zanidip

   Överskrid inte ordinerad dos.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt, ta med dig dina tabletter och/eller förpackningen.

   Om du tar större dos än ordinerat kan det leda till att blodtrycket blir alltför lågt och att hjärtat slår oregelbundet eller snabbare. Det kan också leda till medvetslöshet.

   Om du har glömt att ta Zanidip

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömt att ta dina tabletter hoppa över den dos du glömt och fortsätt sedan som vanligt.

   Om du slutar att använda Zanidip

   Om du slutar att använda Zanidip kan ditt blodtryck öka igen. Rådfråga din läkare innan du slutar med behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga:

   Om du upplever någon av dessa biverkningar kontakta omedelbart läkare.

   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare): angina pectoris/kärlkramp (bröstsmärta pga minskat blodflöde till ditt hjärta).

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): bröstsmärta, blodtrycksfall, svimning och allergiska reaktioner (symtom inkluderar klåda, hudutslag, nässelfeber).

   Om du redan har angina pektoris (kärlkramp) så kan du uppleva en ökad frekvens, längd och svårighet av dessa attacker när du använder gruppen av mediciner som Zanidip tillhör. Enstaka fall av hjärtinfarkt kan observeras.

   Andra möjliga biverkningar:

   Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare): huvudvärk, yrsel, snabbare hjärtslag, hjärtklappning (hjärtat bultar eller rusar), plötslig rodnad av ansikte, hals eller övre bröstkorg, svullnad av fotleder.

   Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare): sömnighet, illamående, kräkningar, halsbränna, magsmärtor, diarré, hudutslag, muskelsmärtor, ökad urinmängd, trötthet.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): förstorat tandkött, förändringar i leverfunktionen (upptäcks vid blodprov), ökning av det normala antalet gånger man urinerar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Zanidip ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten, kartongen och på blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen för att skydda från ljus.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: lerkanidipinhydroklorid 10 mg (motsvarande 9,4 mg lerkanidipin) eller lerkanidipinhydroklorid 20 mg (motsvarande 18,8 mg lerkanidipin).

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon K30, magnesiumstearat.

   Filmdragering: hypromellos, talk, titaniumdioxid (E171), makrogol 6000, järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Zanidip 10 mg: gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med brytskåra på ena sidan. Brytskåran är endast till för att underlätta delning för att göra nedsväljningen av tabletten lättare, inte för delning i lika stora doser.

   Zanidip 20 mg: rosa, rund, bikonvex, filmdragerad tablet med brytskåra på ena sidan.

   Zanidip tillhandahålls i blisterförpackningar om 7, 14, 28, 35, 42 (endast styrkan 20 mg), 50, 56, 98, 100 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08- 630 19 00

   Tillverkare

   RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

   Via Matteo Civitali 1 – 20148 Milan, Italien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien, Danmark, Finland, Grekland,

   Luxemburg, Spanien, Sverige, Storbritannien, Österrike

   Zanidip

   Tyskland

   Corifeo

   Italien

   Zanedip

   Portugal

   Zanicor

   Nederländerna

   Lerdip


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-11-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Zanidip®

  Filmdragerad tablett 10 mg 98 styck Blister

  • Varunummer: 092817
  • Tillverkare: Meda AB

  638 kr

  Jämförpris: 6,51 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?