Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Dechra Limited
   Snaygill Industrial Estate
   Keighley Road
   Skipton
   North Yorkshire
   BD23 2RW
   Storbritannien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Dales Pharmaceuticals
   Snaygill Industrial Estate
   Keighley Road
   Skipton
   North Yorkshire
   BD23 2RW
   Storbritannien

   Penn Pharmaceutical Services Ltd
   23/24 Tafarnaubach Industrial Estate
   Tredegar
   South Wales
   NP22 3AA
   Storbritannien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Vetoryl 10 mg kapsel, hård, till hund. Trilostan

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En kapsel innehåller

   Aktiv substans: 10 mg Trilostan

   Hårda gelatinkapslar (Benvit/svart kapsel).

   Uppgift om styrkan står tryckt på kapselhöljet.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av hypofys- och binjurerelaterad överfunktion av binjurebarken (Cushings syndrom) hos hund.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Ska inte användas på djur som lider av primär leversjukdom och/eller njurinsufficiens.
   Använd inte till hundar som väger mindre än 3 kg.

   6. BIVERKNINGAR

   Om din hund blir slö, får kräkningar eller diarré, eller har en nedsatt aptit, avbryt behandlingen och kontakta din veterinär.

   Besvär som uppstår i samband med utsättning av kortisonbehandling eller kortisolbrist bör skiljas från underfunktion av binjurebarken genom analys av salter i serum.

   Symptom som tyder på underfunktion av binjurebarken som t.ex. svaghet, sömnighet, aptitlöshet, kräkningar och diarré kan uppträda. Dessa symptom går vanligen tillbaka inom en period av varierande längd efter det att behandlingen avslutas. Akut addisonkris (kollaps) kan också inträffa.

   Sömnighet, kräkningar, diarré och anorexi har förekommit hos hundar som behandlats med trilostan trots att inga säkra tecken visade på underfunktion av binjurenbarken.

   Det har förekommit enstaka rapporter om fall av vävnadsdöd i binjuren hos behandlade hundar, vilket kan leda till underfunktion av binjurebarken.

   Nedsatt njurfunktion kan avslöjas genom behandling med detta läkemedel.

   Behandling med Vetoryl minskar hundens kortison-nivåer i kroppen och tidigare dolda ledproblem kan avslöjas.

   En litet antal rapporter har mottagits om plötsliga dödsfall under behandling med trilostan.

   Andra lindriga, sällsynta biverkningar är t.ex. vinglighet, ökad salivering, svullnad, muskelskakningar och hudförändringar.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Följ alltid av veterinär rekommenderad behandling.

   Medicinen ges via munnen en gång per dag tillsammans med mat.

   Startdosen för behandling är ca 2 mg/kg, baserat på tillgängliga kombinationer av kapselstorlekar.

   Veterinären justerar dosen efter det individuella svaret, vilket bestäms med hjälp av övervakning (se nedan). Om en dosökning krävs används kombinationer av kapselstorlekar, för att sakta öka den dagliga dosen, som ges en gång per dag. Ett flertal olika kapselstorlekar möjliggör anpassad dosering för den enskilda hunden. Lägsta möjliga dos som behövs för att hålla symptomen under kontroll ska ges.

   Om symptomen inte hålls under tillräcklig kontroll under hela 24-timmarsperioden mellan doseringstillfällena, kan en ökning av den totala dagliga dosen med upp till 50% övervägas av veterinären. Den nya dagsdosen ska delas upp i två lika stora doser som ges morgon och kväll.

   Dela eller öppna inte kapslarna.

   Några få djur kan behöva doser som betydligt överstiger 10 mg per kg kroppsvikt per dag. I sådana fall bör lämplig ytterligare övervakning sättas in.

   Dosen kan sedan behöva ändras av behandlande veterinär beroende på hur hunden svarar på behandlingen med ledning av blodprovs- och testresultat (övervakning).

   Övervakning:
   Veterinären bör bedöma sjukdomen, ta blodprover och tester före behandlingen och sedan efter 10 dygn, 4 veckor, 12 veckor och därefter var tredje månad efter initial diagnos och efter varje justering av dosen. För vissa tester (ACTH-stimuleringstest) är det ytterst viktigt att hunden kommer till veterinären 4–6 timmar efter att Vetoryl givits till hunden, så att prover kan utföras vid rätt tidpunkt.

   Dosering på morgonen är att föredra eftersom detta gör det möjligt för veterinären att utföra övervakningstester 4–6 timmar efter att dosen administrerats.

   Regelbunden bedömning av sjukdomens kliniska förlopp bör också göras vid de tidpunkter som anges ovan.

   Om ett ACTH-stimuleringstest utförs utan att ge stimulatorisk effekt under uppföljningen, bör behandlingen upphöra i 7 dagar och sedan återupptas med lägre dos. Gör om ACTH-stimuleringstestet efter ytterligare 14 dagar. Om resultatet fortfarande är icke-stimulatoriskt avbryts behandlingen tills kliniska symtom på hyperadrenokorticism uppträder igen. Upprepa ACTH-stimuleringstestet en månad efter det att behandlingen återupptagits.

   Hundar bör regelbundet övervakas för primär leversjukdom, nedsatt njurfunktion och sockersjuka.

   Endast hela blisterark bör ges ut.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Dela eller öppna inte kapslarna.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25ºC.
   Använd inte efter utgångsdatum tryckt på blisterförpackningen.
   Förvara blister i ytterkartongen.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Tala om för din veterinär om hunden får någon annan medicinering innan behandling med Vetoryl påbörjas.

   Berätta för din veterinär om din hund lider av samtidiga sjukdomar, speciellt leversjukdom, njursjukdom, blodbrist eller diabetes mellitus.

   Berätta för din veterinär om du tänker avla på din hund eller din hund är dräktig eller ger di.

   Det är mycket viktigt att en korrekt diagnos på överfunktion av binjurebarken ställts.

   Om inget svar på behandlingen märks bör diagnosen omprövas av veterinär. Dosökning kan vara nödvändigt.

   Veterinärer ska vara medvetna om att hundar med överfunktion av binjurebarken löper ökad risk för bukspottkörtelinflammation. Det är inte säkert att denna risk minskar efter behandling med trilostan.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Produkten bör användas med största försiktighet på hundar med blodbrist då ytterligare minskning av andelen röda blodkroppar i blodet och hemoglobinvärdet kan förekomma. Regelbunden uppföljning bör genomföras.

   Eftersom diagnosen överfunktion av binjurebarken i de flesta fall ställs för hundar mellan 10 och 15 år förekommer ofta andra sjukdomar. Det är särskilt viktigt att undersöka hundarna för primär leversjukdom och nedsatt njurfunktion, eftersom produkten inte ska användas i dessa fall.

   Hundar bör övervakas regelbundet för diabetes mellitus. Förekomsten av diabetes och överfunktion av binjurebarken tillsammans kräver speciell övervakning.

   En hund som tidigare behandlats med läkemedel mot överproduktion av binjurehormon innehållande mitotan, bör vänta minst en månad efter utsättning av mitotan innan man påbörjar behandling med trilostan. Noggrann övervakning av binjurefunktionen rekommenderas, eftersom hundar kan vara mer känsliga för verkningarna av trilostan.

   Noggrann övervakning bör ske under behandlingen. I synnerhet bör leverenzymer, elektrolyter, urea och kreatinin observeras.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Trilostan kan minska testosteronproduktionen och har egenskaper som motverkar progesteron.

   Kvinnor som är eller planerar bli gravida bör undvika att hantera kapslarna.

   Tvätta händerna med tvål och vatten efter oavsiktlig exponering samt användning.

   Innehållet i kapslarna kan orsaka hud- och ögonirritation. Kapslarna får inte delas eller öppnas. Om en kapsel råkar gå sönder och innehållet kommer i kontakt med hud eller ögon bör man genast skölja i rikligt med vatten. Om irritationen består bör man söka råd hos sjukvårdsupplysningen.

   Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.

   Personer som är överkänsliga för trilostan eller något av hjälpämnena skall undvika kontakt med denna produkt.

   Användning under dräktighet, laktation eller äggläggning:

   Ska inte användas på dräktiga eller digivande tikar eller på djur som är avsedda för avel.

   Andra läkemedel och Vetoryl:

   Möjligheten av interaktioner med andra läkemedel har inte studerats specifikt.

   Överproduktion av binjurebarkshormon förekommer oftast hos äldre hundar där många av dem samtidigt behandlas med andra läkemedel. Inga negativa effekter av samtidig medicinering har observerats i kliniska undersökningar.

   Det finns dock risk att djur utvecklar höga kaliumnivåer om trilostan används tillsammans med kaliumsparande medel eller vissa typer av hjärtmedicin (ACE-hämmare). Om sådana läkemedel används samtidigt bör veterinären utföra en risk/nytta bedömning, eftersom det finns ett fåtal rapporter om dödsfall (inklusive plötsliga dödsfall) hos hundar som behandlats samtidigt med trilostan och ACE-hämmare.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Om en överdos av produkten givits ska en veterinär konsulteras omgående.

   Överdosering kan medföra symtom på underfunktion av binjurebarken (sömnighet, aptitlöshet, kräkningar och diarré, symtom från hjärta och blodkärl, kollaps). Inga dödsfall inträffade efter långvarig behandling av friska hundar med 36 mg/kg. Dödsfall kan dock förväntas om högre doser ges till hundar med hyperadrenokorticism.

   Det finns inget specifikt motmedel mot trilostan. Behandlingen bör avbrytas och understödjande behandling med t.ex. kortikosteroider, återställning av elektrolytrubbningar och vätsketerapi kan behöva användas beroende på symtomen.

   I akuta överdoseringsfall kan det vara lämpligt att framkalla kräkning och sedan ge aktivt kol.

   Behandlingsrelaterad nedsättning av binjurebarksfunktionen går i allmänhet snabbt tillbaka när behandlingen avbryts. Hos en procentuellt liten andel hundar kan verkningarna dock bli långvariga. En vecka efter utsättning av trilostanbehandling bör behandlingen återupptas med lägre dosering.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-11-25

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För djur (hund).

   Symptomatisk behandling av kortisolbrist kan krävas.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Dechra Veterinary Products AB, Stora Wäsby Orangeriet 3194 37 Upplands Väsby, Sverige.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Vetoryl®

  Kapsel, hård 10 mg 30 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 421526
  • Tillverkare: Dechra Veterinary Products AB

  381,50 kr

  Jämförpris: 12,72 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?