Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Valdoxan

   25 mg filmdragerade tabletter
   agomelatin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Valdoxan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Valdoxan
   3. Hur du tar Valdoxan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Valdoxan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Valdoxan är och vad det används för

   Valdoxan innehåller den aktiva substansen agomelatin. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas antidepressiva läkemedel. Du har fått Valdoxan för att behandla din depression.

   Valdoxan används till vuxna.

   Depression är en kvarstående störning av humöret som påverkar det dagliga livet. Symptomen på depression varierar från en person till en annan, men ofta omfattas djup nedstämdhet, känsla av värdelöshet, tappat intresse för favoritaktiviteter, sömnstörningar, känsla av långsamhet, ångestkänsla, viktförändring.

   De förväntade fördelarna med Valdoxan är att minska och så småningom ta bort symtom som hänger ihop med din depression.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Valdoxan

   Ta inte Valdoxan

   • om du är allergisk mot agomelatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om din lever inte fungerar ordentligt (nedsatt leverfunktion).

   • om du tar fluvoxamin (ett annat läkemedel för behandling av depression) eller ciprofloxacin (ett antibiotikum).

   Varningar och försiktighet

   Det kan finnas orsaker till att Valdoxan inte är lämplig för dig:

   • Om du tar läkemedel som man vet påverkar levern. Fråga din läkare om råd vilka läkemedel det kan gälla.

   • Om du har fetma eller är överviktig, fråga din läkare om råd.

   • Om du har diabetes, fråga din läkare om råd.

   • Om du har förhöjda nivåer av leverenzymer före behandling kommer din läkare att avgöra om Valdoxan är en lämplig behandling för dig.

   • Om du har bipolär sjukdom, har haft eller om du utvecklar maniska symtom (en period med onormal hög retbarhet och känslosamhet) tala med din läkare innan du tar det här läkemedlet eller innan du fortsätter med det här läkemedlet (se även ”Eventuella biverkningar” i avsnitt 4).

   • Om du lider av demens kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är lämpligt för dig att ta Valdoxan.

   Under behandling med Valdoxan:

   För att undvika eventuella allvarliga leverproblem:

   • Din läkare skall ha kontrollerat att din lever fungerar ordentligt före behandlingen påbörjas. Vissa patienter kan få förhöjda nivåer av leverenzymer i deras blod vid behandling med Valdoxan. Uppföljningsprover skall därför tas vid följande tidpunkter:

   före start

   eller dosökning

   efter ca

   3 veckor

   efter ca

   6 veckor

   efter ca

   12 veckor

   efter ca

   24 veckor

   Blodprover

   x

   x

   x

   x

   x

   Baserat på utvärderingen av dessa tester kommer läkaren att bedöma om du ska börja använda eller fortsätta använda Valdoxan (se också Hur du tar Valdoxan i avsnitt 3).

   Var uppmärksam på tecken och symtom på att levern inte fungerar ordentligt

   Om du observerar några av dessa tecken och symtom på leverproblem: ovanligt mörk urin, ljus avföring, gul hud/gula ögon, smärta i övre, högra delen av buken, onormal trötthet (speciellt i samband med andra symtom som anges ovan), rådfråga omedelbart läkare som kan uppmana dig att sluta ta detta läkemedel.

   Effekten av Valdoxan har inte dokumenterats hos patienter i åldern 75 år och äldre. Valdoxan skall därför inte användas till dessa patienter.

   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

   • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

   Barn och ungdomar

   Valdoxan ska inte användas till barn och ungdomar (under 18 år).

   Andra läkemedel och Valdoxan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Du ska inte ta Valdoxan samtidigt med vissa läkemedel (se även ”Ta inte Valdoxan” i avsnitt 2): fluvoxamin (ett annat läkemedel som används för behandling av depression), ciprofloxacin (ett antibiotikum) kan ändra den förväntade dosen av agomelatin i ditt blod.

   Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel: propranolol (en betablockerare som används för behandling av högt blodtryck), enoxacin (antibiotikum). Tala om för läkare om du röker mer än 15 cigaretter per dag.

   Valdoxan med alkohol

   Intag av alkohol under behandling med Valdoxan rekommenderas inte.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Amning bör avbrytas om du tar Valdoxan.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan uppleva yrsel eller sömnighet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Förvissa dig om att dina reaktioner är normala innan du kör eller använder maskiner.

   Valdoxan innehåller laktos och natrium

   Valdoxan innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du tar Valdoxan

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos av Valdoxan är en tablett (25 mg) före sänggåendet. I vissa fall kan din läkare förskriva en högre dos (50 mg), d.v.s. två tabletter som tas tillsammans före sänggåendet.

   Administreringssätt

   Valdoxan är för oral användning. Tabletten ska sväljas med vatten. Valdoxan kan tas med eller utan mat.

   Behandlingstid

   Hos de flesta deprimerade personer börjar Valdoxan verka på depressionssymptom inom två veckor från behandlingens början.

   Din depression bör behandlas under en tillräckligt lång period på minst 6 månader för att säkerställa att du är fri från symptom.

   Din läkare kan fortsätta att ge dig Valdoxan även om du känner dig bättre för att förhindra att din depression kommer tillbaka.

   Om du har problem med njurarna kommer din läkare att göra en individuell bedömning om det är säkert för dig att ta Valdoxan.

   Övervakning av leverfunktionen (se även avsnitt 2):

   Din läkare kommer att ta laboratorieprover för att kontrollera att din lever fungerar ordentligt innan behandlingen påbörjas och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12 veckor och 24 veckor.

   Om din läkare ökar dosen till 50 mg, ska laboratorietester göras i början av denna behandling och sedan periodvis under behandlingen, vanligtvis efter 3 veckor, 6 veckor, 12 veckor och 24 veckor. Prover kommer sedan att tas om läkaren bedömer det nödvändigt.

   Du ska inte ta Valdoxan om inte din lever fungerar ordentligt.

   Hur sker byte från ett antidepressivt läkemedel (SSRI/SNRI) till Valdoxan?

   Om din läkare vill att du ska byta från ditt tidigare antidepressiva läkemedel av SSRI/SNRI-typ till Valdoxan kommer han/hon att tala om för dig hur du ska sätta ut det tidigare läkemedlet när behandling med Valdoxan påbörjas.

   Du kan under några veckor uppleva utsättningssymtom som är förknippade med utsättning av ditt tidigare läkemedel, även om dosen av ditt tidigare antidepressiva läkemedel minskas gradvis.

   Utsättningssymtomen innefattar: yrsel, domning, sömnstörningar, oro eller ångest, huvudvärk, illamående, kräkningar och skakningar. Symtomen är vanligen milda eller måttliga och försvinner av sig själv inom några dagar.

   Om behandling med Valdoxan påbörjas medan dosen av det tidigare läkemedlet trappas ned ska eventuella utsättningssymtom inte förväxlas med avsaknad av den tidiga effekten för Valdoxan.

   Diskutera alltid med din läkare om hur du ska sätta ut ditt tidigare antidepressiva läkemedel på bästa sätt när du påbörjar behandling med Valdoxan.

   Om du har tagit för stor mängd av Valdoxan

   Om du har tagit en större mängd Valdoxan än du ska, eller om t.ex. ett barn har tagit läkemedlet av misstag skall du omedelbart kontakta läkare.

   Erfarenhet av överdosering med Valdoxan är begränsad men rapporterade symtom inkluderar smärta i övre delen av magen, sömnighet, trötthet, hyperaktivitet, oro, spänning, yrsel, nedsatt syresättning av blodet och diffust obehag.

   Om du har glömt att ta Valdoxan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt med nästa dos vid vanlig tid.

   Kalendern tryckt på blisterkartan med tabletterna hjälper dig att komma ihåg när du senast tog en Valdoxantablett.

   Om du slutar att ta Valdoxan

   Du ska inte sluta att ta din medicin utan att rådfråga läkare även om du känner dig bättre.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De flesta biverkningar är milda eller måttliga. De uppträder vanligen under de två första behandlingsveckorna och är oftast övergående.

   Dessa biverkningar omfattar:

   - Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer): huvudvärk.

   - Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): yrsel, sömnighet, sömnlöshet, illamående, diarré, förstoppning, smärta i buken, ryggvärk, trötthet, ångest, onormala drömmar, ökade nivåer av leverenzymer i ditt blod, kräkningar, viktökning.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): migrän, stickande känsla i fingrar och tår, dimsyn, restless legs-syndrom (en störning som kännetecknas av ett okontrollerbart behov att röra på benen), öronringning, överdriven svettning, eksem, klåda, urtikaria (nässelutslag), hyperaktivitet, retbarhet, rastlöshet, aggressivt beteende, mardrömmar, mani/hypomani (se även ”Varningar och försiktighet” i avsnitt 2), självmordstankar eller självmordsbeteende, förvirring, viktminskning.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer): allvarliga hudutslag (kliande hudrodnad), ansiktsödem (svullnad) och angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller hals vilket kan orsaka svårigheter att andas eller svälja), leverinflammation, gulfärgning av huden eller ögonvitorna (gulsot), leversvikt*, hallucinationer, oförmåga att vara stilla (på grund av fysisk och psykisk oro), oförmåga att tömma urinblåsan helt.

   *Ett fåtal fall som resulterat i levertransplantation eller dödsfall har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Valdoxan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är agomelatin. En filmdragerad tablett innehåller 25 mg agomelatin.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon (K30), natriumstärkelseglykolat typ A, stearinsyra, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hypromellos, glycerol, makrogol (6000), gul järnoxid (E172) och titandioxid (E171).

    • tryckfärg: shellack, propylenglykol och indigokarmin (E132).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Valdoxan 25 mg filmdragerade tabletter (tablett) är avlånga, orange-gula med blå företagslogo Logo Valdoxantryckt på den ena sidan.

   Valdoxan 25 mg filmdragerade tabletter är tillgängliga i kalenderförpackningar (blister) med 14, 28, 56, 84 eller 98 tabletter. Förpackningar med 100 filmdragerade tabletter för sjukhusbruk finns också tillgängliga.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Les Laboratoires Servier

   50, rue Carnot

   92284 Suresnes cedex

   Frankrike

   Tillverkare

   Les Laboratoires Servier Industrie

   905, route de Saran

   45520 Gidy

   Frankrike

   Servier (Ireland) Industries Ltd

   Gorey road

   Arklow – Co. Wicklow

   Irland

   Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

   ul. Annopol 6B

   03-236 Warszawa

   Polen

   Laboratorios Servier, S.L.

   Avda. de los Madroños, 33

   28043 Madrid

   Spanien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel.

   België/Belgique/Belgien

   S.A. Servier Benelux N.V.

   Tel: +32 (0)2 529 43 11

   Lietuva

   UAB “SERVIER PHARMA”

   Tel: +370 (5) 2 63 86 28

   България

   Сервие Медикал ЕООД

   Тел.: +359 2 921 57 00

   Luxembourg/Luxemburg

   S.A. Servier Benelux N.V.

   Tel: +32 (0)2 529 43 11

   Česká republika

   Servier s.r.o.

   Tel: +420 222 118 111

   Magyarország

   Servier Hungaria Kft.

   Tel: +36 1 238 7799

   Danmark

   Servier Danmark A/S

   Tlf: +45 36 44 22 60

   Malta

   GALEPHARMA Ltd

   Tel: +(356) 21 247 082

   Deutschland

   Servier Deutschland GmbH

   Tel: +49 (0)89 57095 01

   Nederland

   Servier Nederland Farma B.V.

   Tel: +31 (0)71 5246700

   Eesti

   Servier Laboratories OÜ

   Tel:+ 372 664 5040

   Norge

   Servier Danmark A/S

   Tlf: +45 36 44 22 60

   Eλλάδα

   ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ

   Τηλ: +30 210 939 1000

   Österreich

   Servier Austria GmbH

   Tel: +43 (1) 524 39 99

   España

   Laboratorios Servier S.L.

   Tel: +34 91 748 96 30

   Polska

   Servier Polska Sp. z o.o.

   Tel: +48 (0) 22 594 90 00

   France

   Les Laboratoires Servier

   Tel: +33 (0)1 55 72 60 00

   Portugal

   Servier Portugal, Lda

   Tel.: +351 21 312 20 00

   Hrvatska

   Servier Pharma, d. o. o.

   Tel.: +385 (0)1 3016 222

   România

   Servier Pharma SRL

   Tel: +4 021 528 52 80

   Ireland

   Servier Laboratories (Ireland) Ltd.

   Tel: +353 (0)1 663 8110

   Slovenija

   Servier Pharma d. o. o.

   Tel.: +386 (0)1 563 48 11

   Ísland

   Servier Laboratories

   c/o Icepharma hf

   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika

   Servier Slovensko spol. s r.o.

   Tel.:+421 (0) 2 5920 41 11

   Italia

   Servier Italia S.p.A.

   Tel: +39 06 669081

   Suomi/Finland

   Servier Finland Oy

   P./Tel: +358 (0)9 279 80 80

   Κύπρος

   C.A. Papaellinas Ltd.

   Τηλ: +357 22741741


   Sverige

   Servier Sverige AB

   Tel : +46 (0)8 522 508 00

   Latvija

   SIA Servier Latvia

   Tel: +371 67502039

   United Kingdom

   Servier Laboratories Ltd

   Tel: +44 (0)1753 666409


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-12. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Valdoxan

  Filmdragerad tablett 25 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 596872
  • Tillverkare: Medartuum AB

  384,14 kr

  Jämförpris: 13,72 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?