Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Truberzi

   75 mg filmdragerade tabletter
   eluxadolin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Truberzi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Truberzi
   3. Hur du använder Truberzi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Truberzi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Truberzi är och vad det används för

   Truberzi är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen eluxadolin. Det används för att behandla colon irritabile (IBS) med diarré (IBS‑D) hos vuxna.

   IBS är en vanlig tarmsjukdom. Huvudsymtomen på IBS‑D omfattar:

   • magvärk

   • obehag i magen

   • diarré

   • brådskande tarmträngningar

   Truberzi verkar på tarmens yta för att återställa tarmarnas normala funktion och blockera känslan av smärta och obehag hos patienter med IBS‑D.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Truberzi

   Använd inte Truberzi

   • om du är allergisk mot eluxadolin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har, eller har haft pankreatit (inflammation i bukspottkörteln)

   • om du är född utan gallblåsa eller om gallblåsan har opererats bort

   • om du har, eller har haft problem med alkoholmissbruk, alkoholberoende eller om du dricker alkohol

   • om du har, eller har haft en blockering av gallblåsan, gallgångarna eller bukspottkörteln (t.ex. gallstenar, tumör eller ficka (divertikulit) i tolvfingertarmen)

   • om du har, eller har haft ett sjukdomstillstånd i, eller en dåligt fungerande Oddis sfinkter (en liten rund muskel i övre delen av magen som kontrollerar flödet av galla och bukspottkörtelvätska in i övre delen av tarmen)

   • om du har leversjukdom med nedsatt leverfunktion

   • om du har haft förstoppning ett tag eller om förstoppning är huvudsymtomet på din IBS (så kallad IBS med förstoppning [IBS-C])

   • om du har, eller kan ha en blockering i tarmen/tarmarna

   • om du tar läkemedel som ökar koncentrationen av eluxadolin i blodet (så kallade OATP1B1‑hämmare, t.ex. ciklosporin).

   Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Sluta ta Truberzi och sök omedelbart läkare om du utvecklar något av följande när du tar detta läkemedel:

   • ny eller förvärrad smärta i magen, med eller utan illamående och kräkningar

    • smärtan kan börja strax efter du har börjat ta Truberzi. Du kan känna smärta på höger sida av magen eller i övre delen av magen, precis nedanför revbenen. Det kan kännas som om smärtan rör sig mot ryggen eller skuldran.

    • dessa symtom är mindre vanliga och kan vara ett tecken på problem i bukspottkörteln eller gallgångarna (dvs. inflammation i bukspottkörteln eller spasm i Oddis sfinkter)

     1. risken att utveckla problem i bukspottkörteln eller gallgångarna kan vara större om du dricker mycket alkohol

     2. spasmen i Oddis sfinkter försvinner vanligtvis när du slutar ta Truberzi.

   • förstoppning som varar i mer än 4 dagar.

   Tala om för läkaren:

   • hur mycket alkohol du dricker (t.ex. antal glas per dag)

   • om du drabbas av biverkningar, såsom yrsel eller trötthet.

   Var särskilt försiktigt om du är 65 år eller äldre eftersom risken för vissa biverkningar kan vara större (se avsnitt 4).

   Barn och ungdomar

   Truberzi ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns någon information om användning till den här åldersgruppen.

   Andra läkemedel och Truberzi

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Använd inte loperamid (ett läkemedel som används för att behandla diarré) ofta om du tar Truberzi eftersom det kan öka risken för förstoppning. Ta inte Truberzi med andra läkemedel som kan orsaka förstoppning såsom opioder (t.ex. fentanyl som används för att behandla smärta) eller antikolinergika (t.ex. atropin som används bl.a. för att behandla hjärtsjukdomar).

   Vissa läkemedel kan öka halten av Truberzi i blodet. Dessa läkemedel kan omfatta:

   • ciklosporin(läkemedel som trycker ner immunförsvaret, används för att minska inflammation)

   • gemfibrozil (används för att sänka fetthalten i blodet)

   • atazanavir, lopinavir, ritonavir, sakvinavir, tipranavir – (antiretrovirala läkemedel, används för att behandla hiv)

   • rifampicin (antibiotikum, används för att behandla infektioner).

   Ta inte Truberzi med något av dessa läkemedel.

   Truberzi kan öka halten av vissa läkemedel i blodet. Dessa läkemedel kan omfatta:

   • rosuvastatin (statin, används för att behandla högt kolesterol och för att förhindra hjärt-kärlsjukdom)

   • valsartan och olmesartan (används för att behandla högt blodtryck)

   • erytromycin (används för att behandla infektioner)

   • midazolam (ett läkemedel för att lugna dig när du t.ex. ska genomgå endoskopiundersökningar)

   • nifedipin (används för att behandla högt blodtryck)

   • alfentanil, fentanyl (opioider, används för att behandla smärta)

   • dihydroergotamin, ergotamin (används för att behandla migrän)

   • pimozid (används för att behandla psykiska störningar)

   • kinidin (används för att behandla hjärtsjukdomar)

   • sirolimus, takrolimus (immunosuppressiva läkemedel som används för att kontrollera kroppens immunförsvar).

   Om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Truberzi. Kontrollera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Truberzi ska inte användas under graviditet eller amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Truberzi påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du kan dock drabbas av biverkningar som sömnighet eller yrsel när du tar Truberzi, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner när du tar detta läkemedel förrän du vet hur det påverkar dig.


   3. Hur du använder Truberzi

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   Den vanliga rekommenderade dosen är en 100 mg tablett två gånger dagligen.

   Läkaren kan förskriva en lägre dos, d.v.s. en 75 mg tablett två gånger dagligen, om du:

   • är 65 år eller äldre

   • inte tål dosen 100 mg

   Du ska ta tabletterna via munnen med mat på morgonen och på kvällen.

   Om du använt för stor mängd av Truberzi

   Om du har tagit för stor mängd av Truberzi, kontakta läkare eller sök akutvård.

   Om du har glömt att använda Truberzi

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid nästa planerade tidpunkt och fortsätt som vanligt.

   Om du slutar att använda Truberzi

   Sluta inte att ta Truberzi utan att först tala med läkare eftersom symtomen kan förvärras.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

   Sluta ta Truberzi och sök omedelbart läkare om du får ny eller förvärrad magsmärta, med eller utan illamående och kräkningar, när du tar Truberzi. Dessa symtom är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) och kan tyda på problem i bukspottkörteln eller gallgångarna (t.ex. inflammation i bukspottkörteln eller spasm i Oddis sfinkter).

   Andra biverkningar kan omfatta

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • yrsel

   • sömnighet

   • förstoppning

   • illamående

   • magont

   • kräkningar

   • gasbildning

   • uppsvälldhet

   • halsbränna eller sura uppstötningar

   • utslag

   • avvikande blodprovsresultat (förhöjning av vissa leverenzymer)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Truberzi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är eluxadolin. En tablett innehåller 75 mg eluxadolin.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: silicifierad mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), krospovidon, typ B (E1202), mannitol (E421) och magnesiumstearat (E572).

    Filmdragering: polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350 (E1521), talk (E553b), gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De filmdragerade tabletterna är modifierade kapselformade, ljusgula till ljusbruna och präglade med ”FX75” på ena sidan.

   Tabletterna är förpackade i PCTFE/PVC/Al‑blister. Truberzi finns i förpackningar innehållande 28 eller 56 filmdragerade tabletter och i flerpack med 168 filmdragerade tabletter fördelat på 3 kartonger med 56 filmdragerade tabletter i varje.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Allergan Pharmaceuticals International Limited

   Clonshaugh Industrial Estate

   Coolock

   Dublin 17

   Irland

   Tillverkare

   Warner Chilcott Deutschland GmbH

   Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

   64331 Weiterstadt,

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg

   Allergan n.v

   Tel: + 32 2 709 21 64 (Nederlands)

   Tél : + 32 2 709 21 58 (Français)

   Lietuva

   Allergan Baltics UAB

   Tel: + 37 052 072 777

   Česká republika

   Allergan CZ s.r.o.

   Tel: +420 800 188 818

   Magyarország

   Allergan Hungary Kft.

   Tel.: +36 80 100 101

   Deutschland

   Pharm-Allergan GmbH

   Tel: + 49 69 92038-1050

   Nederland

   Allergan b.v.

   Tel: +31 (0)76 790 10 49

   Danmark

   Allergan Norden AB

   Tlf: + 4580884560

   Norge

   Allergan Norden AB

   Tlf: +47 80 01 04 97

   Eesti

   Allergan Baltics UAB

   Tel: + 37 2634 6109

   Österreich

   Pharm-Allergan GmbH

   Tel: +43 1 99460 6355


   Ελλάδα/ Κύπρος

   Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

   Τηλ: +30 210 74 73 300


   Polska

   Allergan Sp. z o.o.

   Tel: +48 22 256 3700

   España

   Allergan S.A.

   Tel: + 34 618838918

   Portugal

   Profarin Lda

   Tel: + 351214253242


   France

   Allergan France SAS

   Tél: +33 (0)1 49 07 83 00


   România

   Allergan S.R.L.

   Tel: +40 21 301 53 02


   Hrvatska

   Ewopharma d.o.o.

   Tel: +385 1 6646 563


   Slovenija

   Ewopharma d.o.o.

   Tel: + 386 (0) 590 848 40


   България

   Алерган България ЕООД 

   Тел.: +359 (0) 800 20 280


   Slovenská republika

   Allergan SK s.r.o.

   Tel: +421 800 221 223


   Ísland

   Actavis ehf.

   Simi: +354 550 3300


   Sverige

   Allergan Norden AB

   Tel: + 46859410000

   Italia

   Allergan S.p.A

   Tel: + 39 06 509 562 90


   Suomi/Finland

   Allergan Norden AB

   Puh/Tel: + 358 800 115 003


   Latvija

   Allergan Baltics UAB

   Tel: + 371 676 60 831


   United Kingdom/Malta/Ireland

   Allergan Ltd

   Tel: + 44 (0) 1628 494026   Denna bipacksedel ändrades senast

   08.12.2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Truberzi

  Filmdragerad tablett 75 mg 56 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 457232
  • Tillverkare: Allergan Norden AB

  950 kr

  Jämförpris: 16,96 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?