• Zidovudin, lamivudin och abaka
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Trizivir

   300 mg/150 mg/300 mg filmdragerade tabletter
   abakavir/lamivudin/zidovudin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   VIKTIG INFORMATION – Överkänslighetsreaktioner

   Trizivir innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i läkemedel såsom Kivexa, Triumeq och Ziagen). Vissa människor som tar abakavir kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion) som kan vara livshotande om de fortsätter att ta abakavirinnehållande läkemedel.

   Du måste noga läsa den information som står under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner” i textrutan under avsnitt 4.

   I Trizivirförpackningen medföljer ett varningskort som ska påminna dig och medicinsk personal om överkänslighetsreaktionen med abakavir. Avlägsna kortet från förpackningen och bär det alltid med dig.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Trizivir är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Trizivir
   3. Hur du tar Trizivir
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Trizivir ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Trizivir är och vad det används för

   Trizivir används för behandling av hiv-infektion hos vuxna.

   Trizivir innehåller tre aktiva substanser som används för att behandla hiv-infektion (infektion med humant immunbristvirus): abakavir, lamivudin och zidovudin. Alla dessa substanser tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).

   Trizivir hjälper till att kontrollera din sjukdom. Trizivir botar inte hiv-infektion. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Detta hjälper din kropp att öka antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.

   Alla patienter svarar inte på behandlingen med Trizivir på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Trizivir

   Ta inte Trizivir:

   • om du är allergisk(överkänslig) mot abakavir (eller mot andra läkemedel som innehåller abakavir - Kivexa, Triumeq eller Ziagen), lamivudin eller zidovudin, eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).
    Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4.

   • om du har allvarliga njurproblem

   • om du har ett mycket lågt antal röda blodkroppar(anemi) eller ett mycket lågt antal vita blodkroppar (neutropeni).

   Kontrollera med din läkare om du tror något av detta gäller dig.

   Var särskilt försiktig med Trizivir

   Vissa patienter som tar Trizivir löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

   • Om du har måttlig eller svår leversjukdom

   • om du tidigare har haft en leversjukdom, inkluderande hepatit B eller hepatit C (om du har hepatit B-infektion ska du inte sluta ta Trizivir utan att ha rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

   • om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

   Tala med din läkare om något av detta gäller dig innan du använder Trizivir. Du kan behöva extra kontroller, inkluderande blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.

   Överkänslighetsreaktioner mot abakavir

   Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion).

   Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   Risk för hjärtattack

   Det går inte att utesluta att abakavir kan öka risken för hjärtattack.

   Tala om för din läkare om du har hjärtproblem, om du röker eller om du har andra sjukdomar såsom högt blodtryck eller diabetes som kan öka risken för dig att få en hjärtsjukdom. Sluta inte ta Trizivir såvida inte din läkare råder dig till att göra det.

   Var uppmärksam på viktiga symtom

   Vissa människor som använder Trizivir utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Trizivir.

   Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar av Trizivir” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   Skydda andra människor

   Hiv-infektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling.

   Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Andra läkemedel och Trizivir

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Trizivir.

   Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Trizivir:

   • stavudin eller emtricitabin för behandling av hiv-infektion

   • läkemedel som innehåller lamivudin, för behandling av hiv-infektion eller hepatit B-infektion

   • ribavirin eller injektioner av ganciklovir för behandling av virala infektioner

   • höga doser av co-trimoxazol, ett antibiotikum.

   • kladribin, som används för att behandla hårcellsleukemi

   Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.

   Vissa läkemedel gör att du blir mer benägen att få biverkningar eller gör att biverkningarna blir värre.

   Dessa inkluderar:

   • natriumvalproat, för behandling av epilepsi

   • interferon, för behandling av virala infektioner

   • pyrimetamin, för behandling av malaria och andra parasitinfektioner

   • dapson, för att förhindra lunginflammation och behandla hudinfektioner

   • flukonazol eller flucytocin, för behandling av svampinfektioner som t ex candida

   • pentamidin eller atovakvon, för behandling av parasitinfektioner som t ex Pneumocystis jirovecii-pneumoni (ofta kallad PCP)

   • amfotericin eller co-trimoxazol, för behandling av svamp- och bakterieinfektioner

   • probenecid, för behandling av gikt och liknande tillstånd, och som ges tillsammans med antibiotika för att öka effektiviteten

   • metadon, använt som heroinsubstitut

   • vinkristin, vinblastin eller doxorubicin, för behandling av cancer.

   Tala om för din läkare om du använder något av dessa läkemedel.

   Vissa läkemedel interagerar med Trizivir

   Dessa inkluderar:

   • klaritromycin, ett antibiotikum

    Om du tar klaritromycin, ta din dos minst 2 timmar innan eller efter du tar Trizivir.

   • fenytoin, för behandling av epilepsi.

    Tala om för din läkare om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera dig medan du tar Trizivir.

   • läkemedel (vanligen vätskor) innehållande sorbitol och andra sockeralkoholer (som xylitol, mannitol, laktitol och maltitol), om de tas regelbundet.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du behandlas med något av dessa läkemedel.

   Metadon och Trizivir

   Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon försvinner från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras med avseende på utsättningssymtom. Din metadondos kan behöva ändras.

   Graviditet

   Om du är gravid, blir gravid eller planerar att bli gravid ska du tala med din läkare om riskerna och fördelarna för dig och ditt barn med att ta Trizivir under din graviditet.

   Trizivir och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos fostret.

   Om du har tagit Trizivir under din graviditet, kan läkaren begära regelbundna blodprover och andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.

   Amning

   Kvinnor som är hiv-positiva får inte amma eftersom hiv-infektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken.

   En liten mängd av innehållsämnena i Trizivir kan också gå över i bröstmjölken.

   Om du ammar eller funderar på att amma:

   Tala med din läkare omgående.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Trizivir kan göra dig yr och har andra biverkningar som kan göra dig mindre vaksam.

   Kör inte bil och hantera inte maskiner om du inte mår bra.


   3. Hur du tar Trizivir

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Trizivir utan läkarens inrådan.

   Hur mycket du ska ta

   Den vanliga dosen av Trizivir till vuxna är en tablett två gånger dagligen.

   Ta tabletterna på regelbundna tider med ungefär 12 timmar mellan varje dos.

   Svälj tabletterna hela med lite vatten. Trizivir kan tas med eller utan mat.

   Om du har tagit för stor mängd av Trizivir

   Om du av misstag tagit för mycket Trizivir, tala med din läkare eller apotekspersonal, eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

   Om du har glömt att ta Trizivir

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Det är viktigt att du tar Trizivir regelbundet, eftersom ett oregelbundet intag kan göra att läkemedlet inte fortsätter att fungera mot hiv-infektionen, och risken för överkänslighetsreaktioner ökar.

   Om du har slutat ta Trizivir

   Om du av någon anledning har slutat ta Trizivir - särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:

   Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du bli ombedd att aldrig mer ta Trizivir eller andra läkemedel som innehåller abakavir (Kivexa, Triumeq eller Ziagen). Det är viktigt att du följer detta råd.

   Om din läkare råder dig till att börja ta Trizivir igen kan du bli tillfrågad att ta första dosen på ett ställe där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

   4. Eventuella biverkningar

   Under hiv‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv‑läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana förändringar.

   Behandling med Trizivir orsakar ofta förlust av fett på benen, armarna och i ansiktet (lipoatrofi). Det har visat sig att sådan förlust av kroppsfett kanske inte går tillbaka helt när behandlingen med zidovudin har avslutats. Din läkare kommer att leta efter tecken på lipoatrofi. Tala om för läkaren om du märker att mängden fett minskar på benen, armarna och i ansiktet. När sådana tecken uppträder ska du sluta ta Trizivir och få annan hiv‑behandling.

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vid behandling av en hiv-infektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Trizivir eller av andra läkemedel som tas samtidigt eller symtom av hiv-infektionen i sig. Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.

   Även patienter som inte har HLA-B*5701-genen kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion), beskriven i denna bipacksedel under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner”. Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga reaktion.

   Liksom biverkningarna som nämns nedan för Trizivir kan andra tillstånd utvecklas under behandlingen.

   Det är viktigt att läsa informationen på andra sidan av denna bipacksedel under ”Andra möjliga biverkningar av Trizivir”.

   Överkänslighetsreaktioner


   Trizivir innehåller abakavir (vilket också är en aktiv substans i Kivexa, Triumeq och Ziagen). Abakavir kan framkalla en allvarlig allergisk reaktion, en så kallad överkänslighetsreaktion. Dessa överkänslighetsreaktioner har setts oftare hos människor som tar läkemedel som innehåller abakavir.


   Vem kan få dessa reaktioner?

   Alla som tar Trizivir kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot abakavir, som kan vara livshotande om de fortsätter att ta Trizivir.


   Du är mer benägen att utveckla en sådan reaktion om du har en gen som kallas HLA-B*5701 (men du kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du bör ha blivit testad för denna gen innan Trizivir ordinerats till dig. Om du vet att du bär på denna gen, tala med din läkare innan du tar Trizivir.


   Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte bar på HLA-B*5701-genen utvecklade en överkänslighetsreaktion.


   Vilka är symtomen?

   De vanligaste symtomen är:

   • feber (hög temperatur) och hudutslag.


   Andra vanliga symtom är:

   • illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, uttalad trötthet.


   Andra symtom är:

   Led- eller muskelsmärta, svullen hals, andfåddhet, halsont, hosta, tillfällig huvudvärk, ögoninflammation (konjunktivit), munsår, lågt blodtryck, stickningar eller domningar i händer eller fötter.


   När uppträder dessa symtom?

   Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma när som helst under behandlingen med Trizivir men mer sannolikt under de första sex behandlingsveckorna.

   Kontakta din läkare omedelbart:

   1

   om du får hudutslag, ELLER

   2

   om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

   • feber

   • andnöd, ont i halsen eller hosta

   • illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

   • uttalad trötthet eller diffus värk eller allmän sjukdomskänsla.

   Din läkare kan råda dig att sluta ta Trizivir.


   Om du har slutat ta Trizivir

   Om du har slutat med Trizivir på grund av en överkänslighetsreaktion, får du ALDRIG MER ta Trizivir eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (Kivexa, Triumeq eller Ziagen). Om du gör det kan du inom några timmar få ett farligt blodtrycksfall, vilket kan resultera i dödsfall.


   Om du av någon anledning har slutat ta Trizivir – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:

   Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Trizivir eller andra läkemedel som innehåller abakavir (Kivexa, Triumeq eller Ziagen). Det är viktigt att du följer detta råd.

   Enstaka gånger har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen och som bara hade ett av de angivna symtomen på varningskortet innan de slutade ta läkemedlet.


   I mycket sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen men som inte hade några symtom innan de slutade ta läkemedlet.


   Om din läkare råder dig till att börja ta Trizivir igen kan du bli tillfrågad att ta första dosen på ett ställe där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.


   Om du är överkänslig mot Trizivir, återlämna alla oanvända Trizivir-tabletter för destruktion. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


   Förpackningen med Trizivir innehåller ett varningskort för att påminna dig och sjukvårdspersonalen om överkänslighetsreaktioner. Riv loss detta kort och bär det alltid med dig.

   Mycket vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare:

   • huvudvärk

   • illamående.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • överkänslighetsreaktion

   • kräkningar

   • diarré

   • buksmärta

   • aptitlöshet

   • yrsel

   • trötthet, orkeslöshet

   • feber (hög temperatur)

   • generell (allmän) sjukdomskänsla

   • sömnsvårigheter (insomni)

   • muskelsmärta och obehag

   • ledsmärta

   • hosta

   • irriterad eller rinnande näsa

   • hudutslag

   • håravfall

   Vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprover är:

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni eller leukopeni)

   • stegring av leverenzymnivåer

   • höjning av bilirubinvärdet (en substans som produceras av levern) i blodet, vilket kan gulfärga din hud

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   • andfåddhet

   • gaser i magen (flatulens)

   • klåda

   • muskelsvaghet

   En mindre vanlig biverkning som kan påvisas i blodprover är:

   • en minskning av antalet blodceller som är involverade i blodets levringsförmåga (trombocytopeni) eller av alla typer av blodceller (pancytopeni).

   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

   • leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit)

   • laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet; se nästa avsnitt under ”Möjliga biverkningar av Trizivir”)

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • smärta i bröstkorgen; sjukdom i hjärtmuskulaturen (kardiomyopati)

   • krampanfall

   • depression eller ångest, koncentrationssvårigheter, dåsighet

   • dålig matsmältning, smakförändringar

   • färgförändringar av naglarna, huden eller slemhinnan på insidan av munnen

   • influensaliknande symtom – frossa och svettningar

   • domningar och stickningar i huden

   • svaghetskänsla i armar och ben

   • nedbrytning av muskelvävnad

   • domningar

   • ökad urineringsfrekvens

   • bröstförstoring hos män

   Sällsynta biverkningar som kan påvisas i blodprover är:

   • ökning av ett enzym som kallas amylas

   • svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (erytroblastopeni)

   Mycket sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

   • hudutslag, som kan bli blåsor och ser ut som små måltavlor (mörk fläck i mitten som omringas av ett ljusare fält och en mörk ring längs kanten) (erythema multiforme)

   • utspridda hudutslag med blåsor och avflagnande hud, förekommer speciellt kring munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en allvarligare form som orsakar hudavflagning på mer än 30% av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys)

   Om du märker något av dessa symtom, kontakta en läkare omedelbart.


   En mycket sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprover är:

   • svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda och vita blodkroppar (aplastisk anemi)

   Om du får biverkningar

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir allvarlig eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.


   Andra möjliga biverkningar av Trizivir

   Trizivir kan göra att andra tillstånd utvecklas under hiv-behandlingen.


   Symtom på infektion och inflammation

   Gamla infektioner kan blossa upp

   Patienter med framskriden hiv-infektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). När dessa patienter börjar behandling händer det att gamla, dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och att kroppen börjar bekämpa dessa infektioner. Symtomen inkluderar vanligtvis feber samt något av följande:

   • huvudvärk

   • magknip

   • andningssvårigheter


   I sällsynta fall, då immunsystemet blir starkare, kan det också angripa frisk kroppsvävnad (autoimmuna sjukdomar). Symtomen på autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter att du börjat ta läkemedel mot din hiv-infektion. Symtomen kan omfatta:

   • hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag) eller darrningar

   • hyperaktivitet (överdriven rastlöshet och överdrivna rörelser)

   • svaghet som börjar i händer och fötter och förflyttar sig uppåt mot bålen


   Om du märker några symtom på infektion under tiden du tar Trizivir:

   Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.


   Laktacidos är en sällsynt men allvarlig biverkning

   Vissa patienter som tar Trizivir utvecklar ett tillstånd som kallas laktacidos, i kombination med förstorad lever.


   Laktacidos orsakas av en ansamling av mjölksyra i kroppen. Detta tillstånd är sällsynt och om det inträffar, utvecklas det vanligen efter några få månaders behandling. Det kan vara livshotande och orsaka svikt av inre organ.


   Risken för att laktacidos utvecklas är större hos patienter som har leversjukdom, eller vid kraftig övervikt, speciellt hos kvinnor.


   Kännetecken på laktacidos innefattar:

   • illamående, kräkningar

   • buksmärta

   • allmän sjukdomskänsla

   • minskad aptit, viktminskning

   • djup, snabb, ansträngd andning

   • domning eller svaghetskänsla i armar och ben


   Under behandling kommer läkaren att noga följa tecken på laktacidos. Om du har något av de symtomen som nämns ovan, eller andra symtom som oroar dig:

   Uppsök din läkare snarast möjligt.


   Du kan få problem med skelettet

   Vissa patienter som behandlas med kombinationsterapi mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

   • om de har behandlats med kombinationsterapi under lång tid

   • om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

   • om de dricker alkohol

   • om deras immunsystem är mycket svagt

   • om de är överviktiga


   Kännetecken på osteonekros innefattar:

   • stelhet i lederna

   • värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

   • rörelsesvårighet

   Om du märker något av dessa symtom:

   Berätta för din läkare.


   Andra effekter som kan påvisas i blodprover

   Trizivir kan också orsaka:

   • förhöjda nivåer av mjölksyra i blodet, vilket i sällsynta fall kan leda till laktacidos

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Trizivir ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna i varje Trizivir filmdragerad tablett är 300 mg abakavir (som sulfat), 150 mg lamivudin och 300 mg zidovudin.

   Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat och magnesiumstearat. Filmdrageringen som omger tabletten innehåller: hypromellos, titandioxid, polyetylenglykol, indigokarmin och gul järnoxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Trizivir filmdragerade tabletter är graverade med ”GX LL1” på ena sidan. De är blå/gröna och kapselformade. Tabletterna tillhandahålls i blisterförpackningar med 60 tabletter eller barnsäkert förslutna burkar med 60 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   ViiV Healthcare BV

   Huis ter Heideweg 62

   3705 LZ Zeist

   Nederländerna 

   Tillverkare

   Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware, Hertfordshire SG 12 0DJ, Storbritannien.

   eller

   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polen.

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   ViiV Healthcare sprl/bvba

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

   Lietuva

   GlaxoSmithKline Lietuva UAB

   Tel: + 370 5 264 90 00

   info.lt@gsk.com

   България

   ГлаксоСмитКлайн ЕООД

   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg

   ViiV Healthcare sprl/bvba

   Belgique/Belgien

   Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

   Česká republika

   GlaxoSmithKline s.r.o.

   Tel: + 420 222 001 111

   cz.info@gsk.com

   Magyarország

   GlaxoSmithKline Kft.

   Tel.: + 36 1 225 5300

   Danmark

   GlaxoSmithKline Pharma A/S

   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta

   GlaxoSmithKline (Malta) Limited

   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland

   ViiV Healthcare GmbH

   Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

   viiv.med.info@viivhealthcare.com

   Nederland

   ViiV Healthcare BV

   Tel: + 31 (0)30 6986060

   contact-nl@viivhealthcare.com

   Eesti

   GlaxoSmithKline Eesti OÜ

   Tel: + 372 6676 900

   estonia@gsk.com

   Norge

   GlaxoSmithKline AS

   Tlf: + 47 22 70 20 00

   Ελλάδα

   GlaxoSmithKline A.E.B.E.

   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich

   GlaxoSmithKline Pharma GmbH

   Tel: + 43 (0)1 97075 0

   at.info@gsk.com

   España

   Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

   Tel: + 34 902 051 260

   es-ci@viivhealthcare.com

   Polska

   GSK Services Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   France

   ViiV Healthcare SAS

   Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

   Infomed@viivhealthcare.com

   Portugal

   VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

   Tel: + 351 21 094 08 01

   viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 385 1 6051 999

   România

   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

   Tel: + 4021 3028 208

   Ireland

   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: + 386 (0)1 280 25 00

   medical.x.si@gsk.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

   recepcia.sk@gsk.com

   Italia

   ViiV Healthcare S.r.l

   Tel: + 39 (0)45 9212611

   Suomi/Finland

   GlaxoSmithKline Oy

   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος

   GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige

   GlaxoSmithKline AB

   Tel: + 46 (0)8 638 93 00

   info.produkt@gsk.com

   Latvija

   GlaxoSmithKline Latvia SIA

   Tel: + 371 7312687

   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom

   ViiV Healthcare UK Limited

   Tel: + 44 (0)800 221441

   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-28


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  TRIZIVIR

  Filmdragerad tablett 300 mg/150 mg/300 mg Zidovudin, lamivudin och abaka 5 x 12 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 435748
  • Tillverkare: GlaxoSmithKline AB

  5.627,05 kr

  Jämförpris: 93,78 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?