Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Nederländerna

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Lindopharm GmbH, Neustrasse 82, 40721 Hilden, Tyskland

   Lelypharma B.V., Zuiveringweg 42, 8243 PZ Lelystad, Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Thyroxanil vet 600 mikrogram tabletter för hund och katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 tablett innehåller:

   Aktiv substans: Levotyroxinnatrium 600 mikrogram (motsvarande levotyroxin 194 mikrogram).

   Vit till benvit, rund och konvex tablett med en kryssformad brytskåra på ena sidan och numret 600 på den andra sidan.

   Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Behandling av primär och sekundär, hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till hundar eller katter med obehandlad nedsatt binjurebarksfunktion. Använd inte vid känd överkänslighet mot levotyroxinnatrium eller mot något av hjälpämnena.

   6. BIVERKNINGAR

   Till en början kan en försämring av hudsymtom förekomma med förvärrad klåda när de gamla hudcellerna faller bort.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund och katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges via munnen.

   Rekommenderad startdos för hund och katt är 20 mikrogram levotyroxinnatrium per kg kroppsvikt per dag givet som en dos en gång om dagen eller uppdelat i två lika stora doser.

   På grund av variationer i upptag och omsättning kan dosen behöva ändras innan ett fullständigt behandlingssvar uppnås. Startdosen och doseringsintervallet är endast en utgångspunkt. Behandlingen ska individanpassas i hög grad och skräddarsys utifrån kraven hos varje enskilt djur, särskilt för katter och små hundar. För katter och små hundar bör den lägre tablettstyrkan på 200 mikrogram användas i början av behandlingen och vid efterföljande dosjusteringar, eftersom detta möjliggör exaktare dosering och dosinställning. Dosen bör anpassas efter behandlingssvar och tyroxinkoncentrationen i plasma. Upptaget av levotyroxin kan påverkas av foderintag hos hundar och katter. Tidpunkten för intag av tabletten och dess förhållande till utfodring ska därför vara samma från dag till dag. För tillfredsställande övervakning av behandlingen kan lägsta värde (precis före intag) och högsta värde (cirka fyra timmar efter intag) av T4 (tyroxin) i plasma mätas. Hos korrekt inställda djur ska högsta plasmakoncentrationen av T4 ligga i den övre delen av det normala intervallet (cirka 30 till 47 nmol/l) och lägsta värdet ska ligga över cirka 19 nmol/l. Om T4-nivåerna ligger utanför dessa värden kan dosen av levotyroxinnatrium justeras i lämpliga steg tills dess att patienten uppvisar en normal sköldkörtelstatus och T4-nivån i serum ligger inom referensintervallet. Med 200 mikrogram-tabletterna kan man justera levotyroxindosen i steg om 50 mikrogram per djur och med 600 mg-tabletten kan man justera levotyroxindosen i steg om 150 mikrogram per djur. T4-nivåer i plasma kan kontrolleras igen två veckor efter en dosjustering, men förbättring av symtomen är en lika viktig faktor i bestämmandet av individuell dosering och detta tar fyra till åtta veckor. När bästa möjliga dosering har fastställts bör provtagning utföras av veterinär var 6:e–12:e månad.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med brytskåran vänd uppåt och den konvexa (rundade) sidan vänd mot ytan.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C. Förvara blisterna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar

   Diagnosen hypotyreos (nedsatt sköldkörtelfunktion) ska bekräftas genom lämpliga tester.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Ett plötsligt ökat behov av syretillförsel till ytliga vävnader, i kombination med levotyroxinnatriums påverkan på hjärtfrekvensen kan innebära sådan stress på ett dåligt fungerande hjärta att det leder till en försämrad symptombild och tecken på hjärtsvikt.

   Djur med nedsatt sköldkörtelfunktion med samtidig nedsatt binjurebarksfunktion har en minskad förmåga att omsätta levotyroxinnatrium och har därför en ökad risk för symptom på för mycket sköldkörtelhormon (tyreotoxikos). Dessa djur ska ställas in på behandling med glukokortikoider och mineralkortikoider innan behandling med levotyroxinnatrium inleds, för att undvika kris orsakad av för lite binjurebarkshormoner. Efter detta ska sköldkörteltesterna upprepas. Därefter rekommenderas en stegvis insättning av levotyroxin (med en startdos på 25% av den normala dosen som sedan ökas i steg om 25% var fjortonde dag tills ett önskvärt behandlingssvar uppnås). Stegvis introduktion av behandling rekommenderas även för djur med andra samtidiga sjukdomar, särskilt hjärtsjukdom, diabetes mellitus och nedsatt njur- eller leverfunktion.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Detta läkemedel innehåller en hög koncentration av L-tyroxinnatrium och kan vara skadligt att förtära, särskilt för barn. Gravida kvinnor ska hantera detta läkemedel med försiktighet. Tvätta händerna efter att du hanterat tabletterna. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Oanvända tablettdelar ska läggas tillbaka i det öppnade blistret, förvaras utom syn- och räckhåll för barn och alltid användas vid nästa doseringstillfälle.

   Användning under dräktighet och digivning

   Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet eller digivning hos tikar och honkatter. Läkemedlet ska därför användas i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning. Levotyroxin är dock en kroppsegen substans och sköldkörtelhormoner är nödvändiga för fostrets utveckling, framför allt under dräktighetens första del. Nedsatt sköldkörtelfunktion under dräktighet kan leda till allvarliga komplikationer som fosterdöd och svagfödda djur. Underhållsdosen av levotyroxinnatrium kan behöva justeras under dräktighet. Dräktiga tikar och honkatter ska därför regelbundet undersökas av veterinär, från parning till flera veckor efter förlossning.

   Andra läkemedel och Thyroxanil vet

   En mängd läkemedel kan påverka sköldkörtelhormonernas plasma- eller vävnadsbindningsgrad, liksom förändra deras omsättning (t.ex. barbiturater, antacida, anabola steroider, diazepam, furosemid, mitotan, fenylbutazon, fenytoin, propranolol, höga doser av salicylater och sulfonamider). Vid behandling av hundar som står på annan samtidig medicinering ska dessa läkemedels egenskaper beaktas.

   Östrogener kan leda till ökat behov av sköldkörtelhormon.

   Ketamin kan orsaka höjd hjärtfrekvens och högt blodtryck hos hundar som står på behandling med sköldkörtelhormon.

   Effekten av katekolaminer och sympatikomimetikum (substanser med liknande effekter som noradrenalin och adrenalin) ökas av levotyroxin. Dosen av digitalis kan behöva ökas till hundar vilka behandlas för kroniskhjärtsvikt och som påbörjar behandling med levotyroxinnatrium. Vid behandling av nedsatt sköldkörtelfunktion med levotyroxinnatrium hos hundar med samtidig diabetes, rekommenderas noggrann övervakning av diabetestillståndet.

   De flesta djur som står på långtidsbehandling med hög daglig dos av glukokortikoider har mycket låga eller ej mätbara T4 (tyroxin)-nivåer i serum, liksom T3 (trijodtyronin)-värden under det normala.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Efter överdosering kan symptom på för höga nivåer sköldkörtelhormon förekomma. Symptom på för höga nivåer sköldkörtelhormon som biverkning efter en mindre överdosering är ovanligt hos hund och katt, tack vare dessa arters förmåga att bryta ner och utsöndra sköldkörtelhormon. Vid fall av oavsiktligt intag av stora mängder tabletter kan upptaget minskas genom framkallande av kräkning och genom att ge både aktivt kol och magnesiumsulfat via munnen som engångsdos.

   Tecken vid akut överdosering hos hund eller katt är en förlängning av hormonernas normala effekter. Akut överdos av L-tyroxin kan framkalla kräkningar, diarré, överaktivitet, högt blodtryck, trötthet, förhöjd hjärtfrekvens, förhöjd andningsfrekvens, andnöd och onormala pupillreflexer för ljus.

   Efter långvarig överdosering kan symtom på för höga nivåer sköldkörtelhormon, såsom ökad törst, ökad urinmängd, flämtning, viktminskning utan aptitförlust, ökad hjärt- frekvens och/eller nervositet teoretiskt sett uppkomma. Vid närvaro av dessa symtom ska T4 (tyroxin)-nivåer i serum utvärderas för att bekräfta diagnos och behandling med levotyroxin omedelbart avbrytas. När symtomen avklingat (dagar till veckor), levotyroxindosen omprövats och djuret återhämtat sig helt, kan en lägre dos sättas in under noggrann övervakning av djuret.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-04-21

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Aluminium/PVC-blister

   Kartong med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 blister.

   25 eller 30 tabletter per blister.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Delbara tablettar.

   Lokal företrädare

   Salfarm Scandinavia AB

   Florettgatan 29C, 2. Vån

   254 67 Helsingborg

   Tlf: +46 (0)767834810

   E-mail: scan@salfarm.com

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Thyroxanil vet

  Tablett 600 mikrogram 1 x 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 502886
  • Tillverkare: Salfarm Scandinavia AB

  307,50 kr

  Jämförpris: 3,08 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?