• Passionsblomma
 • Övriga sömnmedel och lugnande
 • Kan användas vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet & tillfälliga insomningsbesvär
 • Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren
   Sedix, dragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Sedix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Sedix
   3. Hur du tar Sedix
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur läkemedlet ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Sedix är och vad det används för

   Sedix är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindriga symtom på nervös anspänning såsom oro, irritabilitet och tillfälliga insomningsbesvär.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Sedix

   Ta inte Sedix:

   • om du är allergisk mot passionsblomma eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning av Sedix till barn under 12.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Sedix

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Samtidig användning av Sedix och syntetiska lugnande läkemedel (t.ex. bensodiazepiner) rekommenderas inte, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare.

   Graviditet och amning

   På grund av otillräcklig erfarenhet, bör Sedix inte användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel kan försämra förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Sedix

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år är:

   • Vid lindriga symtom på nervös anspänning: 1 till 2 tabletter morgon och kväll. Dosen kan höjas enligt din läkares ordination (högst 8 tabletter per dag).

   • Vid sömnsvårigheter: 1 till 2 tabletter på kvällen, en halvtimme före läggdags.

   Svälj tabletten med ett stort glas vatten.

   Om dina symptom förvärras eller inte förbättras efter 2 veckor bör du kontakta läkare.

   Behandlingen bör inte överstiga 6 månaders kontinuerlig användning.

   Om du har tagit för stor mängd av Sedix

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Inget fall av överdosering har rapporterats.

   Om du har glömt att ta Sedix

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Sedix

   Inga oönskade effekter förväntas i samband med att behandlingen avslutas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Inga biverkningar har rapporterats.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur läkemedlet ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är extrakt av passionsblomma, (Passiflora incarnata L.), ört.

   1 tablett innehåller 200 mg torrt extrakt av Passiflora incarnata L. (passionsblomma), motsvarande 700 mg - 1000 mg torkad ört av passionsblomma.

   Extraktionsmedel: Etanol 60% v/v.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A),

   hydrogenerad bomullsfröolja, vattenfri kolloidal kiseldioxid, trikalciumfosfat.

   Dragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol, talk, röd järnoxid (E172).

   Hjälpämne i extraktet är maltodextrin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sedix är rosa, avlånga, bikonvexa dragerade tabletter.

   Sedix finns i förpackningar om 28, 42 eller 98 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, Belgien

   Lokal företrädare:

   Sana Pharma Medical AS, Enebakkveien 117 A, 0680 Oslo, Norge

   Detta läkemedel är registrerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Belgien, Luxemburg: Sedistress 200

   Spanien, Grekland, Cypern: Sedistress

   Frankrike: Anxemil

   Nederländerna: Sofytol

   Finland, Norge, Sverige: Sedix


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-11-21


  Sedix

  Dragerad tablett 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 156375
  • Tillverkare: Sana Pharma Medical AS

  159 kr

  (Ord. pris 179 kr)

  Jämförpris: 5,68 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/sedix-dragerad-tablett-28-tabletter-blister-375912/ 375912 Sedix https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/156375s.jpg 179.00 159.00 SEK InStock Passionsblomma Meny Meny/Sömn, stress & oro Meny/Sömn, stress & oro/Insomningsbesvär Meny/Sömn, stress & oro/Nedstämdhet & oro Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Dragerad tablett 28 tablett(er) Blister