Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Rifadin

   20 mg/ml, oralsuspension
   rifampicin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Rifadin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Rifadin
   3. Hur du använder Rifadin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Rifadin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Rifadin är och vad det används för

   Rifadin är ett läkemedel som motverkar tuberkelbakterien. Rifadin skall alltid kombineras med ett annat tuberkulosmedel.

   Rifadin används för behandling av tuberkulos.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Rifadin

   Använd inte Rifadin

   • om du är allergisk mot rifampicin eller rifampicinliknande läkemedel (rifamyciner) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har gulsot

   • om du använder någotvirushämmande läkemedel ur gruppen proteashämmare (t.ex.fosamprenavir, indinavir, lopinavir/ ritonavir, nelfinavir, sakvinavir, atazanavir, tipranavir och darunavir)

   • om du använder något läkemedel mot hepatit C (t.ex. daklatasvir, simeprevir, sofosbuvir och telaprevir)

   • om du använder ett läkemedel mot svamp som kallas vorikonazol

   • om du använder något av hjärtläkemedlen nifedipin eller nimodipin

   • om du använder malariamedicinen artemeter-lumefantrin

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Rifadin om du:

   • lider av leversjukdom

   • har ökad omsättning av porfyriner (en sorts ämnen som finns i levern)

   Om ett utbrett, allvarligt hudutslag uppträder, med symtom som blåsbildning eller fjällning av huden, samt tecken på influensa och feber (Stevens-Johnsons syndrom), allmän sjukdomskänsla, feber, frossa och muskelvärk (toxisk epidermal nekrolys), eller röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (akut generaliserad exantematös pustulos) ska du omedelbart uppsöka läkare eftersom dessa hudreaktioner kan vara livshotande.

   Rifadin kan missfärga tänder, urin, tårvätska och upphostningar (missfärgas gula, orangea, röda, bruna) på grund av sin egen färg. Mjuka kontaktlinser kan i enstaka fall missfärgas.

   Tala om för läkaren att du använder Rifadin om du ska göra laboratorietester eller röntgenundersökning av gallblåsan. Andra testmetoder kan behöva användas.

   Andra läkemedel och Rifadin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det gäller såväl receptbelagda som receptfria läkemedel.

   Rifadin ska inte ges samtidigt med vissa läkemedel se avsnittet Använd inte Rifadin.

   Rifadin kan påverka effekten av vissa läkemedel mot:

   • Virusinfektion (t.ex. zidovudin, efavirenz, daklatasvir, simeprevir, sofosbuvir, maraviroc, nevirapin, raltegravir)

   • Svamp (ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, terbinafin)

   • Bakterieinfektioner (kloramfenikol, klaritromycin, doxycyklin, telitromycin, moxifloxacin, metronidazol (intravenöst), trimetoprim)

   • Smärta (morfin, metadon, oxikodon, paracetamol, etoricoxib)

   • Epilepsi (fenytoin, lamotrigin, hexobarbital, karbamazepin, valproat)

   • Hjärtbesvär, t.ex. högt blodtryck (verapamil, digoxin, nifedipin, nimodipin, isradipin, , disopyramid, propafenon, propranolol, metoprolol, diltiazem, amlodipin och losartan)

   • Blodpropp det vill säga blodförtunnande medel (warfarin)

   • Malaria (atovakvon,kinin, artemeter/lumefantrin)

   • Avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus)

   • Sömnproblem och ångest (diazepam, zolpidem, zopiklon, buspiron)

   • Depression (nortriptylin, amitriptylin)

   • Psykos (haloperidol, klozapin, aripiprazol)

   • Höga blodfetter (simvastatin)

   • Diabetes (glibenklamid, glipizid, pioglitazon)

   • Inflammation i kroppen, så kallade kortikosteroider (t.ex. prednisolon)

   • Cancer (irinotekan, tamoxifen, toremifen, imatinib, gefitinib, dasatinib, lapatinib, nilotinib, temsirolimus, pazopanib, erlotinib, sunitinib, sorafenib)

   • Illamående/kräkningar (ondansetron)

   • Astma (teofyllin)

   • Tuberkulos (isoniazid)

   • Nedsatt sköldkörtelfunktion (levotyroxin)

   • Tillfällig halsbränna och sura uppstötningar (ranitidin)

   Rådgör även med läkare om du använder p-piller eftersom effekten av dessa kan försvagas. Andra preventivmetoder rekommenderas under behandlingen.

   Medel mot halsbränna och sura uppstötningar (antacida) minskar effekten av Rifadin och därför ska Rifadin intas senast 1 timme före dessa.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Det finns en risk att fostret påverkas.

   Rifadin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Rifadin har inga kända effekter på bilkörning eller vid användning av maskiner.

   Rifadin innehåller sackaros

   På grund av sockerinnehållet i den orala suspensionen bör tänderna borstas med fluortandkräm 2 gånger dagligen.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

   Vid doser på över 12,5 ml innehåller suspensionen mer än 5 g sackaros. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus.


   3. Hur du använder Rifadin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den för dig.

   Rekommenderad dos är 10 mg/kg kroppsvikt en gång dagligen.

   Rifadin skall tas på fastande mage, helst ½-1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

   Den orala suspensionen ska omskakas före användning.

   Om du använt för stor mängd av Rifadin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Rifadin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Rifadin

   Avbryt inte behandlingen utan att först tala med din läkare. Om behandlingen avbryts alltför tidigt kan infektionen blossa upp igen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande biverkningar:

   • Minskat antal vita blodkroppar: Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering. (Förekommer hos ett okänt antal användare)

   • DRESS-syndrom, en sällsynt men allvarlig och akut läkemedelsreaktion med symtom såsom feber, hudutslag, förstorade lymfkörtlar och leverpåverkan. (Förekommer hos ett okänt antal användare)

   • En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom). (Förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (Förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos) (Förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Tarminflammation med kraftiga och/eller blodiga diarréer som uppkommer under eller efter behandling med Rifadin. (Förekommer hos ett okänt antal användare)


   Följande biverkningar kan också förekomma:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Förhöjda levervärden

   • Minskning av mängden blodplättar (små blödningar i hud och slemhinnor)

   • Kräkningar, illamående.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Minskning av mängden vita blodkroppar

   • Huvudvärk, yrsel, trötthet

   • Dåsighet, svårighet att samordna rörelser, koncentrationssvårigheter

   • Ögonirritation

   • Diarré

   • Gulfärgning av hud (gulsot).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • Njursvikt

   • Frossbrytningar, feber.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Lågt blodtryck

   • Förhöjt njurvärde (kreatininvärde)

   • Ökad ansamling av poryfyriner (ämnen i levern)

   • Blodbildsförändringar

   • Agranulocytos (drastisk minskning av en typ av vita blodkroppar)

   • Hjärnblödningar och dödsfall har rapporterats när behandling med Rifadin har fortsatt eller åter påbörjats efter uppkomst av purpura

   • Missfärgning av tårvätska

   • Andnöd, väsande andning, missfärgad upphostning

   • Magsmärtor, sjukdom i mag-tarmkanalen , missfärgning av tänder

   • Allvarlig njursvikt

   • Ofarlig missfärgning av urinen

   • Klåda med eller utan utslag

   • Nässelfeber och mer allvarliga överkänslighetsreaktioner

   • Mångskiftande hudrodnad med svettning, hög feber

   • Missfärgning av svett

   • Muskelsvaghet, muskelsjukdom

   • Smärta i skelettet

   • Otillräcklig binjurefunktion hos patienter med nedsatt binjurefunktion

   • Minskad aptit

   • Influensa bestående av episoder av feber, frossa, huvudvärk, yrsel

   • Kärlväggsinflammation

   • Otillräcklig cirkulerande blodmängd i kroppen, vilket kan leda till syrebrist i kroppens celler

   • Värmevallning

   • Vätskeansamling och svullnad

   • Frossbrytningar, feber, överkänslighetsreaktioner

   • Leverinflammation

   • Ökad halt av bilirubin i blodet

   • Menstruationsrubbningar

   • Hallucinationer, vanföreställningar

   • Onormal blödning efter en förlossning

   • Överföring av blod från fostret till moderns blodcirkulation via moderkakan.


   Minskat antal blodplättar, med och utan purpura (talrika små blödningar i hud och slemhinnor), kan förekomma, vanligtvis vid behandling som avbryts vid flera olika tillfällen. Blodplättarna återkommer om behandlingen avbryts så snart purpura förekommer.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Rifadin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartong och etikett efter (Utg. dat. eller EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är rifampicin 20 mg/ml

   Övriga innehållsämnen: Propylparaben (E 216), metylparaben (E 218), kaliumsorbat, sackarin, hallonessens, sackaros 400 mg/ml, dietanolamin, agar, polysorbat 80, natriummetabisulfit, vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glasflaska innehållande 60 ml suspension.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Rifadin®

  Oral suspension 20 mg/ml 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 411843
  • Tillverkare: Sanofi AB

  71,28 kr

  Jämförpris: 1,19 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?