Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Renitec comp

   20 mg/12,5 mg tabletter
   enalaprilmaleat/hydroklortiazid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkareellerapotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Renitec comp är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Renitec comp
   3. Hur du tar Renitec comp
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Renitec comp ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Renitec comp är och vad det används för

   Renitec comp används för att behandla förhöjt blodtryck.


   De verksamma ämnena enalapril och hydroklortiazid har båda blodtryckssänkande effekt och kompletterar varandra. Enalapril, som är en s k ACE-hämmare, vidgar blodkärlen och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar. Hydroklortiazid, som är vätskedrivande, sänker blodtrycket genom den salt- och vätskedrivande effekten.


   Enalaprilmaleat och hydroklortiazid som finns i Renitec comp kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Renitec comp

   Ta inte Renitec comp

   • om du är allergisk mot enalaprilmaleat, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har starkt nedsatt lever- eller njurfunktion

   • om du har gikt

   • om du tidigare har behandlats med ett annat preparat tillhörande samma grupp av läkemedel som Renitec Comp (ACE-hämmare) och då fått en allergisk reaktion i form av svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg med svårighet att svälja eller andas (angioödem)

   • om du har ärftligt angioödem eller angioödem utan känd orsak (idiopatiskt)

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

   • gravida kvinnor ska inte använda Renitec comp under de 6 sista månaderna av graviditeten (även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Renitec comp, se Graviditet och amning).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Renitec comp:

   • om du har eller har haft några medicinska besvär eller allergier

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har transplanterad njure

   • om du genomgår dialysbehandling

   • om du står på urindrivande behandling (diuretika)

   • om du nyligen haft kraftiga kräkningar eller diarréer

   • om du har någon kärlsjukdom

   • om du har någon leversjukdom

   • om du har eller har haft annan hjärtsjukdom (t ex vissa fel i hjärtklaffarna, hjärtsvikt)

   • om du har lupus erytematosus (SLE)

   • om du står på saltfattig kost

   • om du behandlas med kaliumsupplement, kaliumsparande medel eller kaliuminnehållande saltersättning

   • om du är >70 år

   • om du har diabetes

   • om du tidigare har haft en allergisk reaktion med svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg med andnings- eller sväljsvårigheter (angioödem). Du bör vara medveten om att svarta patienter har större risk att få denna typ av reaktioner vid behandling med ACE-hämmare.

   • om du behandlas med läkemedel som försvagar immunförsvaret (immunosuppressiv behandling t ex efter organtransplantation)

   • om du tar en hämmare av mTOR (t ex temsirolimus, sirolimus, everolimus - läkemedel som används vid behandling av vissa typer av cancer eller för att förhindra kroppens immunförsvar från att avstöta ett transplanterat organ). Samtidig användning kan öka risken för en allergisk reaktion, så kallat angioödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter).

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner - till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem

    • aliskiren.


   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck, och mängden elektrolyter (t ex kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Om du har diabetes och tar insulin eller diabetesmedel i tablettform, bör du vara noga med att följa dina blodsockervärden. Detta är särskilt viktigt under den första månaden då du tar Renitec comp.


   Allvarliga allergiska reaktioner kan uppkomma om Renitec comp används under behandling av överkänslighet mot bi- eller getinggift (hyposensibilisering) eller s k LDL-aferes. Tala därför om för läkaren att du använder Renitec comp om du ska genomgå sådan behandling.


   Inför kirurgiska ingrepp och narkos (gäller även hos tandläkaren) bör läkaren/tandläkaren känna till att du behandlas med Renitec comp, eftersom risk finns att blodtrycket kan sjunka plötsligt.


   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Renitec comp rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

   Barn och ungdomar

   Renitec comp bör inte ges till barn eftersom erfarenhet saknas.

   Andra läkemedel och Renitec comp

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Effekten av behandlingen kan påverkas om Renitec comp tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder.


   Speciellt viktigt är det för läkare att känna till om du redan behandlas med

   • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna "Ta inte Renitec comp" och "Varningar och försiktighet")

   • andra blodtryckssänkande läkemedel

   • vissa blodfettsänkande medel s k resiner (t ex kolestyramin, kolestipol)

   • andra urindrivande medel inklusive kaliumsparande medel

   • medel mot kärlkramp

   • medel innehållande kalium (t ex saltersättning, kaliumtillskott)

   • medel mot diabetes (insulin och tabletter)

   • kortikosteroider (t ex kortison)

   • vissa medel mot depression (dvs. litium, tricykliska antidepressiva medel)

   • digitalis (hjärtmedicin)

   • medel mot rubbning av hjärtrytmen (t ex amiodaron)

   • vissa medel mot smärta och inflammation så kallade NSAID

   • opioidanalgetika (läkemedel mot smärta)

   • guld (för behandling av reumatism)

   • medel mot schizofreni

   • sympatomimetikum (t ex efedrin som finns i vissa läkemedel mot hosta och adrenalin som finns i vissa läkemedel mot lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergi)

   • en hämmare av mTOR (t ex temsirolimus, sirolimus, everolimus - läkemedel som används vid behandling av vissa typer av cancer eller för att förhindra kroppens immunförsvar från att avstöta ett transplanterat organ). Se även information under rubriken "Varningar och försiktighet")

   • cytostatika (medel mot cancer).

   Renitec comp med alkohol

   Alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av ACE-hämmare.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Renitec comp före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Renitec comp bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador. Om du blir gravid under behandling med Renitec comp kontakta läkare.


   Renitec comp rekommenderas inte till mödrar som ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa patienter kan drabbas av dimsyn, yrsel eller trötthet i samband med behandling med Renitec comp. Detta kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner. Var observant på hur du själv reagerar (se Eventuella biverkningar).

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Renitec comp innehåller laktos

   Renitec comp innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Renitec comp

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos är en tablett dagligen tillsammans med ett glas vatten. Ändra inte doseringen utan att rådgöra med din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Renitec comp

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen för bedömning av risken samt rådgivning (tel.112).

   Om du har glömt att ta Renitec comp

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Återgå till det vanliga schemat nästföljande dag.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Renitec comp och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:


   • Renitec comp kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   • Svullnad av händer, fötter eller anklar, ansikte, läppar, tunga och/eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag eller andningssvårigheter (angioödem). Detta är en allvarlig och vanlig biverkning.


   Andra biverkningar:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Yrsel, dimsyn, hosta, illamående och kraftlöshet.

   Kännetecknande för hostan som kan uppträda är att den är torr och envis samt försvinner vid utsättande av preparatet (rådgör med läkare).


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Muskelkramper, huvudvärk, depression, lågt blodtryck (inkluderande blodtrycksfall då man hastigt reser sig upp), svimning, bröstsmärtor, kärlkramp, förändringar av hjärtrytm, snabb puls, andnöd, diarré, magsmärtor, smakförändringar, hudutslag, allergiska reaktioner, trötthet, höga eller låga nivåer av kalium, höga nivåer av kreatinin eller urinsyra i blodet, kolesterolökning, triglyceridökning.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Blodbrist, låg nivå av blodsocker, förvirring, sömnstörningar, nervositet, stickningar/domningar, svindel, hjärtklappning, rinnsnuva, halsont, heshet, astma, tarmvred, inflammation i bukspottkörteln, kräkning, matsmältningsbesvär, förstoppning, aptitlöshet, muntorrhet, magsår, väderspänning, svettningar, klåda, nässelfeber, håravfall, ledvärk, försämrad njurfunktion, impotens, minskad sexlust, rodnad, öronringningar (tinnitus), sjukdomskänsla, feber, låga nivåer av magnesium eller natrium i blodet, ökning av urea i blodet, gikt. Hjärtinfarkt eller stroke möjligen till följd av alltför lågt blodtryck hos högriskpatienter (patienter med blodflödesrubbningar i hjärtat och/eller hjärnan).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Förändring av blodbilden, t ex minskat antal röda och vita blodkroppar och minskat antal blodplättar. Påverkan på immunförsvar och på lungor, lunginflammation, drömstörningar, kalla händer och fötter, inflammation i tungan och munslemhinnan, nedsatt leverfunktion, inflammation i lever, gulsot, allvarliga hud- och slemhinnereaktioner, njurinflammation, minskad urinproduktion, förstoring av bröstkörtlarna, muskelsvaghet (pares), nästäppa, hög nivå av blodsocker, sömnbesvär.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Svullnad i tarmslemhinnorna, ökad mängd kalcium i blodet.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Ökad insöndring av ADH (ett hormon som reglerar urinutsöndring) som ofta leder till sänkning av salthalten i blodet och ökad mängd vatten i kroppen som följd (tillstånd med inadekvat insöndring av antidiuretiskt hormon, SIADH).


   En grupp av symtom har rapporterats som kan innefatta vissa eller samtliga av följande: feber, inflammation i blodkärl, muskelsmärta, muskelinflammation, ledsmärta. Utslag, ljuskänslighet eller andra hudbesvär kan förekomma.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Renitec comp ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg. dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är enalaprilmaleat 20 mg och hydroklortiazid 12,5 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, natriumvätekarbonat, magnesiumstearat, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, gul järnoxid (färgämne E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är gula, runda, vågkantade, diameter 8,7 mm, enkelskårade, märkta MSD 718.


   Renitec comp tillhandahålls i följande förpackningsstorlekar:

   Aluminium/PVC blisterförpackning innehållande 28 (4x7), 98 (14x7) eller 49 (49x1) tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   P.O. Box 581

   2003 PC Haarlem

   Nederländerna


   Information lämnas av:

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Box 45192

   104 30 Stockholm

   Tel: 077-570 04 88


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-02


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Renitec® comp.

  Tablett 20 mg/12,5 mg 98 styck Blister

  • Varunummer: 446393
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  268,74 kr

  Jämförpris: 2,74 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?