Bild på Ranitidin Apofri
 • Mot halsbränna
 • Läkemedel
 • Effekt efter ca 30 min, varar upp till 12 tim.Minskar produktionen av magsyra och motverkar sura uppstötningar.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ranitidin Apofri

   150 mg filmdragerade tabletter
   ranitidin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 2 veckor.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ranitidin Apofri är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Apofri
   3. Hur du använder Ranitidin Apofri
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ranitidin Apofri ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ranitidin Apofri är och vad det används för

   Ranitidin Apofri används hos vuxna och ungdomar över 12 år för symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.


   Ranitidin Apofri innehåller den aktiva substansen ranitidin. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas histamin H2-receptorblockerare och som verkar genom att minska produktionen av magsyra. Normalt är magsaften mycket sur och kan vid läckage upp till matstrupen förorsaka halsbränna och sura uppstötningar.


   Syraproduktionen kan stimuleras av rökning, alkohol, starkt kryddad mat samt stress. Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och andra inflammationshämmande medel mot led- och muskelbesvär kan också vara orsaken till halsbränna och andra magsyrarelaterade besvär. Vänd dig till ditt apotek för upplysning.


   Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om din läkare har sagt att du har nedsatt njurfunktion.


   Ranitidin som finns i Ranitidin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Ranitidin Apofri

   Använd inte Ranitidin Apofri

   - om du är allergisk mot ranitidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ranitidin Apofri om något av följande gäller dig:

   - nedsatt njurfunktion,

   - gravt nedsatt leverfunktion

   - akut porfyri (ökad utsöndring i urinen av de röda färgämnena så kallade porfyriner)

   - om du är medelålders eller äldre och har symtom från övre magtarmkanalen för första gången eller har symtom som nyligen förändrats.

   - lungsjukdomar, diabetes, hjärtsvikt eller försvagat immunsystem. En studie har visat att dessa patienter har en ökad risk att få lunginflammation under behandling med H2-receptorblockerare såsom ranitidin.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel ska inte ges till barn under 12 år då erfarenheterna av behandling av dessa patienter är begränsade.

   Andra läkemedel och Ranitidin Apofri

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Andra läkemedel mot för mycket magsyra (antacida) eller läkemedel som innehåller sukralfat (medel mot magsår) kan påverka upptaget av Ranitidin Apofri. Därför ska Ranitidin Apofri tas ca 2 timmar före sådana läkemedel.


   Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Ranitidin Apofri. Några av dessa läkemedel är:

   - Ketokonazol (mot svampinfektioner)

   - Glipizid (diabetesmedel)

   - Teofyllin (luftrörsvidgande läkemedel)

   - Fenytoin (medel mot epilepsi)

   - Triazolam, midazolam (sömnmedel)

   - Atazanavir, delavirdin (HIV/AIDS medicin)

   - Gefitnib (mot lungcancer)

   - Warfarin (blodförtunnande läkemedel)

   - Prokainamid eller n-acetylprokainamid (mot hjärtproblem)

   Ranitidin Apofri med mat, dryck och alkohol

   Effekterna av även små mängder alkohol kan förstärkas vid samtidigt bruk av ranitidin.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet:

   Ranitidin går över moderkakan till fostret. Ranitidin Apofri ska bara användas under graviditet om det anses nödvändigt. Rådgör därför med läkare före användning av Ranitidin Apofri under graviditet.

   Amning:

   Ranitidin passerar över i modersmjölk i sådana mängder att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Ranitidin Apofri under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ranitidin Apofri har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Ranitidin Apofri

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos för vuxna och ungdomar över 12 år vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar:

   1 tablett (150 mg) vid behov för symtomlindring, dock högst 2 tabletter (300 mg) per dygn om läkare ej förskriver annat.


   Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Ranitidin Apofri under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak.


   Nedsatt njurfunktion:

   Om dina njurar fungerar dåligt berätta detta för din läkare innan behandlingen med Ranitidin Apofri påbörjas eftersom du kan behöva ta lägre doser än normalt.

   Om du använt för stor mängd av Ranitidin Apofri

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering av Ranitidin Apofri är långsam hjärtrytm och andnöd samt okoordinerad muskelaktivitet och kramper.

   Om du har glömt att använda Ranitidin Apofri

   Om du glömmer att ta Ranitidin Apofri ska du bara fortsätta med din vanliga dos – ta inte dubbel dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan inträffa vid behandling med Ranitidin Apofri:


   Sluta att ta Ranitidin Apofri och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom

   Angioödem (sällsynt biverkan, kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter


   Agranulocytos (mycket sällsynt biverkan, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   Ranitidin Apofri kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Anafylaktisk chock (mycket sällsynt biverkan, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall.


   Följande biverkningar kan också uppträda vid behandlingen

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Trötthet.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Diarré, hård avföring, magsmärta, förstoppning och illamående (symtom oftast övergående).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Överkänslighetsreaktioner såsom nässelfeber

   • ospecifika hudreaktioner

   • kramp i luftrören (bronkospasm)

   • lågt blodtryck

   • bröstsmärta

   • övergående påverkan på levervärden (vilket syns i blodprov)

   • ökade nivåer av kreatinin i plasma (vilket syns i blodprov) som vanligen normaliseras vid fortsatt behandling

   • feber.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Huvudvärk (ibland svår)

   • yrsel

   • hudförändringar, (ibland allvarliga)

   • led- och muskelvärk

   • långsam hjärtrytmen och påverkan på hjärtrytmen (AV-block)

   • kärlinflammation

   • övergående förvirring, depression och hallucinationer (särskilt hos äldre och svårt sjuka)

   • ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar

   • inflammation i bukspottkörteln och njurar

   • leversvikt

   • leverinflammation (hepatit) ibland med gulsot

   • påverkan på blodvärden

   • övergående impotens

   • håravfall

   • övergående dimsyn

   • bröstförstoring hos män och mjölkflöde ur brösten även utan amning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ranitidin Apofri ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid motsvarande 150 mg ranitidin.

   - Övriga hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, dinatriumfosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hydroxyprolylmetylcellulosa, titandioxid (E 171), talk och triacetin.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit till nästan vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med ”R” och ”150” på den ena sidan och med en diameter på 10 mm.

   Förpackningsstorlekar: 10, 20 och 30 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tel.: 08-544 960 30


   Tillverkare

   Evolan Pharma AB

   Svärdvägen 19, Danderyd


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-23


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ranitidin Apofri

  Filmdragerad tablett 150 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 541831
  • Tillverkare: Apofri AB

  99 kr

  Jämförpris: 3,30 kr / st

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ranitidin-apofri-filmdragerad-tablett-150-mg-30-tabletter-blister-257632/ 257632 Ranitidin Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/541831s.jpg 99.00 99.00 SEK Apofri OutOfStock Mot halsbränna Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Långtidsverkande Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Filmdragerad tablett 150 mg 30 tablett(er) Blister