Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

   5 mg/25 mg tabeltter
   ramipril/hydroklortiazid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Ramipril/Hydroklortiazid Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis
   3. Hur du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Ramipril/Hydroklortiazid Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Ramipril/Hydroklortiazid Actavis är och vad det används för

   Ramipril/Hydroklortiazid Actavis är en kombination av två läkemedel som kallas ramipril och hydroklortiazid.

   Ramipril som tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”ACE-hämmare” (Angiotensin Converting Enzyme hämmare) som verkar genom att:

   • minska kroppens produktion av substanser som ökar ditt blodtryck

   • göra så att dina blodkärl vidgas och slappnar av

   • göra det lättare för ditt hjärta att pumpa runt blodet i din kropp

   Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel som kallas ”tiazid-diuretika” eller vattendrivande medel som verkar genom att öka mängden vatten (urin) som produceras i kroppen. Detta sänker ditt blodtryck.

   Ramipril/Hydroklortiazid Actavis används vid högt blodtryck. De två aktiva substanserna fungerar tillsammans för att sänka ditt blodtryck. De används tillsammans när den ena eller andra inte fungerat ensam.

   Ramipril som finns i Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

   Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

   • om du är allergisk mot ramipril, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot läkemedel som liknar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis (andra ACE-hämmare eller sulfonamider). Tecken på en allergisk reaktion kan omfatta utslag, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av dina läppar, ansikte, svalg eller tunga.

   • om du någonsin haft en allvarig allergisk reaktion som kallas ”angioödem”. Tecknen på detta inkluderar klåda, nässelutslag (urtikaria), röda märken på händer, fötter och hals, svullnad av hals och tunga, svullnad kring ögonen och läpparna, svårigheter att andas och svälja.

   • om du genomgår dialys eller någon annan typ av blodfiltering. Beroende på vilken maskin som används så kan Ramipril/Hydroklortiazid Actavis möjligen inte vara lämplig för dig

   • om du har allvarliga leverproblem

   • om du har onormala mängder av salter (kalcium, kalium, natrium) i ditt blod

   • om du har njurproblem som innebär att blodtillförseln till dina njurar är minskad (stenos i njurartären)

   • om du har allvarliga njurproblem och inte genomgår dialys

   • under de 6 sista månaderna av graviditeten (se avsnittet om graviditet och amning.)

   • om du ammar (se avsnittet ”Graviditet och amning” nedan)

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid Actavis om något av det som nämns ovan gäller för dig. Om du är osäker, prata med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis:

   • Om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

   • Om du har förlorat mycket kroppssalter eller kroppsvätska (genom kräkningar, diarré, onormalt mycket svettningar, strängt saltfattig kost, behandling med urindrivande medel under en lång tid eller har genomgått dialys)

   • Om du skall genomgå en behandling för att minska din allergi mot geting- eller bistick (hyposensibilisering)

   • Om du kommer att få bedövningsmedel. Detta kan ges till dig inför en operation eller tandläkarbehandling. Du kan komma att behöva sluta ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis en dag innan operation; fråga din läkare om råd

   • Om du har höga nivåer av kalium i blodet (visas med blodprov)

   • Om du har en bindvävssjukdom som skleroderma eller SLE (systemisk lupus erythematosus), eftersom symtomen på sjukdomen kan aktiveras eller bli värre.

   • Läkemedlet kan ha mindre effekt på blodtrycket och ge mer biverkningar hos svarta patienter

   • Om du har väldigt högt blodtryck

   • Du måste berätta för din läkare ifall du tror att du är (eller kanske blir) gravid.

    Ramipril/Hydroklortiazid Actavis rekommenderas inte under de 3 första månaderna under graviditeten och kan orsaka allvarlig skada hos ditt barn om det används efter att det gått mer än 3 månader av graviditeten (Se graviditetsavsnittet).

   • Den aktiva beståndsdelen hydroklortiazid kan ge en ovanlig reaktion som leder till försämrad syn och ögonsmärta. Detta kan vara tecken på ett ökat tryck i ögat och kan uppträda inom timmar till veckor efter intag av Ramipril/Hydroklortiazid Actavis. Detta kan leda till permanent nedsatt syn utan behandling.

   • Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan orsaka angioödem. Symtom kan vara svullnad av händer, ansikte, mun, tunga och hals med svårigheter att svälja och andas

   • Om du får torrhosta under en lång tid kontakta läkare eller apotekspersonal

   • Ramipril/Hydrklortiazid Actavis kan orsaka överkänslighetsreaktioner

   • Om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

   • Om du tar något av följande läkemedel är risken för angioödem (snabbt uppkommande svullnad under huden i områden såsom svalget) högre:

    • sirolimus, everolimus och andra läkemedel som tillhör gruppen mTOR-hämmare (används för att förhindra avstötning av transplanterade organ)

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid Actavis”.

   Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis.

   Barn och ungdomar

   Ramipril/Hydroklortiazid Actavis rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år. Detta eftersom läkemedlet aldrig har använts i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta på grund av att Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan påverka hur andra läkemedel verkar. Vissa läkemedel kan även påverka hur Ramipril/Hydroklortiazid Actavis verkar.

   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan göra så att Ramipril/Hydroklortiazid Actavis fungerar sämre:

   • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-steroida) antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalisylsyra)

   • Läkemedel som används vid behandling av lågt blodtryck, chock, hjärtsvikt, astma eller allergier såsom efedrin, noradrenalin eller adrenalin. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodtryck.

   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan öka risken för biverkningar om du tar dem med Ramipril/Hydroklortiazid Actavis:

   • Läkemedel som används för att lindra smärta och inflammation (icke-sterioda antiinflammatoriska läkemedel såsom ibuprofen eller indometacin och acetylsalisylsyra)

   • Läkemedel som kan minska mängden kalium i ditt blod. Dessa omfattar läkemedel mot förstoppning, diuretika (vattendrivande), amfotericin B (används mot svampinfektioner) och ACTH (används för att undersöka funktionen av dina binjurar)

   • Läkemedel mot cancer (kemoterapi)

   • Läkemedel mot hjärtproblem inklusive problem med hjärtrytmen

   • Läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ såsom ciklosporin

   • Diuretika (vattendrivande) såsom furosemid

   • Läkemedel som kan öka mängden kalium i ditt blod såsom spironolakton, triamteren, amilorid

    Andra läkemedel som kan öka mängden kalium i ditt blod:

    • kaliumsalter

    • heparin (blodförtunnande)

    • trimetoprim och kombinationen trimetoprim/sulfametoxazol (för infektioner orsakade av bakterier)

   • Steroider som används vid inflammation såsom prednisolon

   • Kalciumtillskott

   • Allopurinol (används för att minska mängd urinsyra i ditt blod)

   • Prokainamid (används för hjärtrytmrubbningar)

   • Kolestyramin (används för att minska blodfetter)

   • Karbamazepin (används mot epilepsi)

   • Trimetoprim och co-trimoxazol (för infektioner orsakade av bakterier)

   • Temsirolimus (för cancer)

   • Läkemedel som oftast används för att förhindra avstötning av transplanterade organ (sirolimus, everolimus och andra läkemedel som tillhör gruppen mTOR-hämmare). Se avsnitt “Varningar och försiktighet”


   Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel. De kan påverkas av Ramipril/Hydroklortiazid Actavis:

   • Läkemedel mot diabetes såsom orala glukossänkande läkemedel och insulin. Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan komma att minska dina blodsockernivåer. Kontrollera dina blodsocker nivåer noga medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis.

   • Litium (används vid psykiska sjukdomar). Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan öka mängden litium i ditt blod. Dina litiumnivåer kommer att behöva kontrolleras noga av din läkare.

   • Muskelavslappnande läkemedel

   • Kinin (används mot malaria)

   • Läkemedel som innehåller jod, dessa kan användas vid röntgenundersökningar på sjukhus

   • Penicillin (används mot infektioner)

   • Blodförtunnande läkemedel som tas via munnen (orala antikoagulantia) såsom warfarin.

   • Vildagliptin (används mot typ 2 diabetes)

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   • Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Ramipril/Hydroklortiazid Actavis” och ”Varningar och försiktighet”)


   Om något av det som nämns ovan gäller för dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis.

   Undersökningar

   Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel:

   • Om du skall undersöka funktionen av din bisköldkörtel Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan påverka resultatet av undersökningen

   Ramipril/Hydroklortiazid Actavis med mat och alkohol

   Om du dricker alkohol när du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan du känna dig yr i huvudet. Om du är orolig för hur mycket du kan dricka medan du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis, diskutera med din läkare eftersom alkohol kan förstärka effekten av blodtrycks-sänkande läkemedel.

   Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid fråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Du måste berätta för din läkare ifall du tror att du är (eller kanske blir) gravid.

   Du bör inte ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis under de första 12 veckorna av graviditeten och får inte ta dem alls efter den 13:e veckan eftersom användningen kan vara skadligt för barnet.

   Om du blir gravid när du behandlas med Ramipril/Hydroklortiazid Actavis kontakta omgående din läkare. Ett byte till ett lämpligt alternativ bör genomföras i god tid innan en planerad graviditet.

   Du skall inte ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis om du ammar.

   Fråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Hydroklortiazid

   Du måste berätta för din läkare ifall du är gravid eller tror att du är det. Vanligtvis kommer din läkare att ge dig rådet att använda ett annat läkemedel istället för Ramipril/Hydroklortiazid Actavis, eftersom Ramipril/Hydroklortiazid Actavis inte rekommenderas vid graviditet. Detta är eftersom Ramipril/Hydroklortiazid Actavis passerar placenta och dess användning efter de första tre månaderna kan ge potentiellt skadliga fetala och neonatala effekter.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig yr i huvudet när du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis eller om du börjar ta en högre dos. Om detta händer, kör inte och använd inte några verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ramipril/Hydroklortiazid Actavis innehåller laktos

   Om du informerats av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   • Skall sväljas. Tas vid samma tid varje dag, vanligtvis på morgonen

   • Svälj tabletterna med vätska

   • Krossa eller tugga inte tabletterna

   Den rekommenderade dosen är

   Behandling av högt blodtryck

   Din läkare kommer att justera dosen tills att ditt blodtryck är under kontroll.

   Äldre

   Din läkare kommer att minska startdosen och justera din behandling i en långsammare takt.

   Om du har tagit för stor mängd av Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

   Tala om för din läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus snarast. Kör inte till sjukhuset, be någon annan att köra dig eller ring en ambulans. Ta med din läkemedelsförpackning. Detta för att läkaren skall veta vad du tagit.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning

   Om du har glömt att ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

   • Om du har glömt att ta en dos, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis och uppsök omedelbart läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar - du kan behöva akut sjukvård:

   • Svullnad av ansikte, läppar eller hals vilket gör det svårt att svälja eller andas, men även klåda och utslag. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion på Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

   • Allvarliga hudreaktioner inklusive utslag, munsår, försämring av hudåkommor, rodnad, blåsor eller hudavlossning (så som Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys eller erythema multiforme)

   Berätta omedelbart för din läkare om du upplever att du fått:

   • Ökad hjärtfrekvens, oregelbundna eller kraftiga hjärtslag (palpitationer), bröstsmärta, tryck över bröstet eller allvarligare problem inklusive hjärtinfarkt och stroke

   • Andfåddhet, hosta och feber i 2-3 dagar samt minskad aptit. Detta kan vara tecken på lungproblem inklusive lunginflammation

   • Blåmärken som uppkommer lättare än vanligt, förlängd blödningstid, tecken på blödning (t ex blödningar i tandköttet), lila fläckar på huden eller ökad infektionskänslighet, ont i halsen och feber, trötthet, svaghet, yrsel eller blek hud. Detta kan vara tecken på blod eller benmärgsproblem

   • Kraftig magsmärta som kan kännas hela vägen in till ryggen. Detta kan vara tecken på pankreatit (inflammation i bukspottskörteln).

   • Feber, frossa, trötthet, aptitförlust, magsmärta, illamående, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot). Detta kan vara tecken på leverproblem såsom hepatit (inflammation i levern) eller andra leverskador.

   Övriga biverkningar inkluderar:

   Tala om för din läkare om någon av följande blir allvarligt eller kvarstår i mer än ett par dagar.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Huvudvärk, trötthet eller svaghetskänsla

   • Yrsel. Det är mer troligt att detta händer när du börjar ta Ramipril/Hydroklortiazid Actavis eller om du tar en högre dos.

   • Torrhosta eller bronkit

   • Blodprov som visar på högre blodsocker än normalt. Om du har diabetes kan detta förvärra din diabetes

   • Blodprov som visar på mer urinsyra eller mer fettsyror än normalt

   • Ömma, röda och svullna leder

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Hudutslag med eller utan svullnad

   • Blodvallningar, svimning, onormalt lågt blodtryck (hypotoni), speciellt när du ställer eller sätter dig upp fort

   • Balansproblem (svindel)

   • Klåda och onormala känsloförnimmelser i huden såsom domnad, stickningar, brännande känsla eller myrkrypningar (parestesi)

   • Ofrivilliga skakningar

   • Psoriasis (en återkommande hudsjukdom som innebär fjällning samt torra hudutslag)

   • Förändrad eller förlorad smakupplevelse

   • Sömnstörningar

   • Nedstämdhet, bristande intresse för det vardagliga livet, oro, ökad nervositet eller rastlöshet

   • Täppt näsa, bihåleinflammation, andfåddhet

   • Inflammation i tandköttet (gingivit), svullnad i munnen

   • Röda, kliande, svullna eller rinnande ögon

   • Öronringningar

   • Dimsyn

   • Håravfall

   • Bröstsmärta

   • Muskelsmärta

   • Förstoppning, magsmärta

   • Dålig matsmältning eller illamående

   • Störningar i matsmältningen

   • Ökad urinering

   • Problem med njurarna samt njursvikt (symtom kan vara smärta i nedre delen av ryggen samt att man kissar mindre)

   • Ökad svettning eller törstkänsla

   • Förlorad eller minskad aptit (anorexi), känsla av minskad hunger

   • Ökad eller oregelbunden hjärtrytm

   • Svullna armar och ben. Detta kan vara tecken på att din kropp lagrar mer vatten än vanligt

   • Feber

   • Sexuell oförmåga hos män

   • Inflammation i gallblåsan (som kan orsaka magsmärtor, illamående, kräkningar)

   • Blodprov som visar på förändringar i antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar eller blodplättar eller minskning av nivån av hemoglobin

   • Blodprover som visar på förändringar i din leverfunktion, bukspottskörtel eller njurfunktion

   • Blodprov som visar på mindre mängd kalium i ditt blod

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Kräkningar, diarré eller halsbränna

   • Munsår

   • Röd och svullen tunga eller muntorrhet

   • Blodprov som visar på ökad mängd kalium än normalt i ditt blod

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Koncentrerad urin (mörk färg), illamående eller kräkningar, muskelkramper,

    förvirring och anfall som kan vara orsakat av inadekvat ADH (antidiuretiskt hormon)- sekretion. Om du får dessa symptom ska du snarast möjligt kontakta din läkare

   • Koncentrationssvårigheter, rastlöshet eller förvirring

   • Färgändring av fingrar och tår vid kyla och sedan smärta och krypningar när de värms upp (Raynauds fenomen)

   • Förstorade bröst hos män

   • Blodproppar

   • Hörselförändringar

   • Minskat tårflöde

   • Försämrad syn och ögonsmärta (möjliga tecken på akut grön starr)

   • Synstörning som innebär att saker ser gula ut

   • Uttorkning

   • Svullnad, smärta och rodnad av kinden (inflammation i spottkörteln)

   • Svullnad i magen som kallas ”intestinalt angioödem” som ger symtom som magsmärta, kräkningar och diarré

   • Ökad solkänslighet

   • Allvarig hudflagning, kliande knöligt utslag eller andra hudreaktioner såsom röda utslag i ansiktet eller pannan

   • Hudutslag eller blåmärken

   • Försämrad psoriasis om du har sjukdomen

   • Ett tillstånd som kallas systemisk lupus erythematosus (SLE) som orsakar ledvärk, hudutslag och feber

   • Fläckar på huden och kalla lemmar

   • Nagelproblem (t ex löst sittande naglar eller att nageln lossnar från sitt fäste)

   • Muskelstelhet eller oförmåga att röra käken (tetani)

   • Svaghetskänsla eller kramper i musklerna

   • Minskad sexuell lust hos män eller kvinnor

   • Blod i urinen. Detta kan vara tecken på ett njurproblem (interstitiell nefrit)

   • Mer socker än normalt i urinen

   • Ökat antal av vissa blodkroppar (eosinofili) som upptäcks via blodprov

   • Blodprov som visar på för få blodkroppar i ditt blod (pancytopeni)

   • Blodprov som visar på en mindre halt natrium, klorid och magnesium än vanligt i blodet.

   • Förlångsammade eller försämrade reaktioner

   • Förändring av luktsinnet

   • Andningssvårigheter eller försämrad astma

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Ramipril/Hydroklortiazid Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är ramipril och hydroklortiazid.

   • Övriga innehållsämnen är: natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, pregelatiniserad stärkelse, natriumstearylfumarat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletter

   Ramipril/Hydroklortiazid Actavis 5 mg/25 mg är vita, gräddvita kapselformade platta tabletter utan dragering, med en skåra på en sida och en fasad kant. Präglade med ”25”. Tabletterna kan delas.

   Förpackningsstorlekar

   10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Nordic A/S,

   Ørnegårdsvej 16,

   DK-2820 Gentofte,

   Danmark.

   Tillverkare:

   Actavis hf.

   Reykjavikurvegi 78,

   P.O. Box 420,

   IS-222 Hafnarfjordur

   Iceland

   Actavis Ltd.

   BLB016 Bulebel Industrial Estate

   Zejtun ZTN 3000

   Malta

   Extractum Pharma Co. Ldt.

   6413 Kunfehértó IV,

   Körszet 6

   Ungern

   Actavis (Balkanpharma) Dupnitsa AD

   3 Samokovsko Shose Str.

   Dupnitsa 2600

   Bulgarien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-09-21


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ramipril/Hydroklortiazid Actavis

  Tablett 5 mg/25 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 087365
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  182,49 kr

  Jämförpris: 1,82 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?