Bild på Pascoflair
 • Vid lindrig oro
 • Växtbaserat läkemedel
 • Innehåller extrakt av passionsblomma traditionellt använt vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär
 • Max 3 tabletter per dygn
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Pascoflair

   Dragerade tabletter
   Extrakt av passionsblomma

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Pascoflair är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Pascoflair
   3. Hur du använder Pascoflair
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Pascoflair ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Pascoflair är och vad det används för

   Pascoflair är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lindrig oro och tillfälliga insomningsbesvär.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Pascoflair

   Använd inte Pascoflair

   • om du är allergisk (överkänslig) mot passionsblomma eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Barn och ungdomar

   Pascoflair rekommenderas inte till barn under 12 år på grund av otillräckliga data.

   Andra läkemedel och Pascoflair

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad. Trots det rekommenderas inte samtidigt intag av syntetiska sömn- eller lugnande medel som t.ex. benzodiazepiner, såvida inte samtidig användning har ordinerats av läkare.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   I brist på tillräckliga data bör Pascoflair inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Pascoflair kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Om du känner dig påverkad, ska du därför inte köra bil, använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Pascoflair innehåller glukos och sackaros

   Om du inte tål vissa sockerarter, ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Pascoflair

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

   Vid lindrig oro: 2 – 3 tabletter dagligen, jämnt fördelade över dagen.

   Vid sömnsvårigheter: 1-2 tabletter en halvtimme före sänggående.

   Maximala dosen per dygn är 3 tabletter.

   Tabletterna bör sväljas hela tillsammans med vätska.

   Kontakta läkare om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling.

   Användning för barn och ungdomar

   Rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Pascoflair

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Pascoflair

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Enstaka fall av illamående har rapporterats. Frekvensen är inte känd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Pascoflair ska förvaras

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i 1 dragerad tablett är:

    425 mg extrakt av Passiflora incarnata L., (passionsblomma), ört motsvarande ca 2-3 g torkad ört av passionsblomma.

   • Övriga innehållsämnen är:

    sackaros, maltodextrin, talk, kalciumkarbonat, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, cellulosapulver, stearinsyra, hypromellos, akaciagummi, magnesiumstearat, titandioxid (E171), flytande spraytorkat glukos, dragant, shellack, vitt vax, karnaubavax, järnoxid gul (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ljusgula, runda, dragerade tabletter i blister (PVC/PVDC-aluminium).

   Förpackningar med 30, 60 eller 100 dragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH

   Schiffenberger Weg 55, D-35394 Giessen, Tyskland

   Tel. +49/641/7960-0, Fax. +49/641/7960-109, e-post: info@pascoe.de.

   Lokal företrädare:

   Unimedic Pharma AB

   Box 6216

   102 34 Stockholm

   Tel: 010-130 99 50

   e-post: medinfo@unimedicpharma.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-10


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Pascoflair

  Dragerad tablett 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 095735
  • Tillverkare: Unimedic Pharma AB

  159 kr

  Jämförpris: 5,30 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/pascoflair-dragerad-tablett-30-tabletter-blister-255042/ 255042 Pascoflair https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/095735s.jpg 159.00 159.00 SEK Pascoflair InStock Vid lindrig oro Meny Meny/Sömn, stress & oro Meny/Sömn, stress & oro/Insomningsbesvär Meny/Sömn, stress & oro/Nedstämdhet & oro Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Dragerad tablett 30 tablett(er) Blister