Bild på Paracetamol Orifarm
 • Vid smärta och feber
 • Läkemedel
 • Lindrar smärta och sänker feber. Effekt efter ½ - 1 timme. Lämplig för personer med känslig mage
 • Samma substans som t ex Alvedon. Läs bipacksedel före användning. Från 3 år
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Paracetamol Orifarm

   500 mg filmdragerade tabletter
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta  alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Paracetamol Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Orifarm
   3. Hur du använder Paracetamol Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Paracetamol Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Paracetamol Orifarm är och vad det används för

   Paracetamol Orifarm är ett smärtstillande och febernedsättande läkemedel (analgetika och antipyretika).

   Paracetamol Orifarm används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk.


   Paracetamol som finns i Paracetamol Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol Orifarm

   Ta inte Paracetamol Orifarm

   • om du är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har svårt nedsatt leverfunktion.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Paracetamol Orifarm:

   • om du har njur- eller leversjukdom

   • om du har nedsatt näringsupptag, t. ex. på grund av alkoholmissbruk

   • om du tar andra läkemedel som innehåller paracetamol

   • om du har allvarlig blodbrist (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

   Använd inte paracetamol ofta under lång tid, eftersom långvarig användning kan orsaka leverproblem. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du kommer att använda paracetamol under en längre tid.


   Hos barn som behandlas med en dygnsdos paracetamol på 60 mg/kg, är inte kombinationsbehandling med andra febernedsättande läkemedel motiverad, utom vid otillräcklig effekt.


   Behandling med paracetamol till patienter med allvarlig njursvikt eller mild till måttlig leversvikt skall ske med försiktighet.


   Risken för överdosering är större hos användare med alkoholrelaterad leversjukdom (utan skrumplever). Behandlingen skall ske med försiktighet hos patienter med kroniskt alkoholmissbruk. Dygnsdosen skall inte överskrida 2 gram (4 tabletter) i detta fall.

   Paracetamol skall användas med försiktighet vid vätskebrist och kronisk undernäring.


   Använd inte Paracetamol Orifarm utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracetamol Orifarm tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracetamol Orifarm.


   Om du tar andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, ska du inte använda Paracetamol Orifarm, utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.

   Ta aldrig mer Paracetamol Orifarm än vad som står under doseringsanvisningarna. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Det är därför viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


   Efter felaktig användning av smärtstillande läkemedel i hög dos under lång tid kan huvudvärk inträffa. Denna huvudvärk skall inte behandlas med högre doser av läkemedlet.


   Vanemässig användning av smärtstillande läkemedel, speciellt i kombination med flera smärtstillande substanser, kan leda till permanent njurskada med risk för njursvikt (analgetisk nefropati).


   Att abrupt sluta med paracetamol efter användning under lång tid kan leda till huvudvärk, trötthet, muskelvärk, nervositet, yrsel eller svimningskänsla. Dessa symtom försvinner inom några dagar. Under denna tid skall användning av smärtstillande läkemedel undvikas och inte påbörjas igen utom på läkares inrådan.


   Ta inte Paracetamol Orifarm under långa perioder eller i höga doser utan att först tala med läkare.

   Barn och ungdomar

   Paracetamol Orifarm rekommenderas inte till barn under 3 år.

   Andra läkemedel och Paracetamol Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Detta är speciellt viktigt om du tar:

   • kloramfenikol (för att behandla infektioner)

   • zidovudin (för att behandla AIDS)

   • rifampicin (för att behandla infektioner)

   • cimetidin (för att behandla sura uppstötningar)

   • metoklopramin eller domperidon (för att behandla illamående och kräkningar)

   • kolestyramin (kolesterolsänkande läkemedel)

   • probenecid (för att behandla t. ex. gikt)

   • anti-koagulerande läkemedel (blodförtunnande läkemedel t. ex. warfarin), om du behöver ta smärtstillande läkemedel dagligen under lång tid.

   • glutetimid, fenobarbital, karbamazepin (för att behandla epilepsi)

   • det traditionellt växtbaserade läkemedlet johannesört

   Effekter på laboratorietester: Paracetamol kan påverkar testresultat för urinsyra och blodsocker.


   Paracetamol Orifarm bör användas med försiktighet tillsammans med läkemedel som påverkar leverfunktionen eller som är kända för att vara skadliga för levern och med alkohol.


   För att undvika överdosering ska andra läkemedel som används samtidigt med Paracetamol Orifarm kontrolleras så att de inte innehåller paracetamol.

   Paracetamol Orifarm med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta Paracetamol Orifarm med eller utan mat. Tabletterna bör tas tillsammans med vätska. Samtidig användning av paracetamol och intag av stora mängder alkohol skall undvikas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Under graviditet skall paracetamol inte tas under långa perioder, i höga doser eller i kombination med andra läkemedel.

   Terapeutiska doser av paracetamol kan användas under graviditet eller amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Paracetamol Orifarm påverkar inte körförmågan eller förmågan att använda maskiner.


   3. Hur du använder Paracetamol Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


   Ta inte högre dos än den rekommenderade.


   Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.


   Paracetamol Orifarm ska tas med en tillräcklig mängd vatten.


   Observera! Högre doser än de rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.


   Vuxna

   1 – 2 tabletter 3-4 gånger per dygn, högst 8 tabletter per dygn.


   Barn

   Till barn ska dosen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt).

   Barn 15-25 kg (ca 3-7 år): ½ tablett 3-4 gånger per dygn, högst 2 tabletter per dygn.

   Barn 25-40 kg (ca 7-12 år): ½ – 1 tablett 3-4 gånger per dygn, högst 4 tabletter per dygn.

   Barn över 40 kg (över 12 år): 1 – 2 tabletter 3-4 gånger per dygn, högst 8 tabletter per dygn.


   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Använd inte Paracetamol Orifarm till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat.


   Paracetamol Orifarm rekommenderas inte till barn under 3 år och under 15 kg. Andra mer lämpliga styrkor och/eller formuleringar är tillgängliga för barn med låg kroppsvikt eller för barn som inte kan svälja en tablett.


   Äldre

   Ingen dosändring är nödvändig hos äldre patienter.


   Nedsatt lever- eller njurfunktion

   Hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion måste dosen sänkas eller intervallet mellan doserna förlängas. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning, även om du mår bra, på grund av risken för allvarlig leverskada.

   Om du har glömt att ta Paracetamol Orifarm

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart som du upptäcker det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos och överskrid aldrig den maximala dygnsdosen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   • Nässelutslag (urtikaria), hudutslag, klåda (pruritus), svettning, små blödningar i huden (purpura).

   • Blodsjukdomar (minskat antal blodplättar, vita blodkroppar och neutrofiler i blodet, blodbrist, blödningar (hemorragi).

   • Svullna vrister (ödem).

   • Magsmärtor, diarré, illamående, kräkningar.

   • Ökning av leverenzymvärden, gula ögonvitor (gulsot).

   • Lever-, njur- och urinvägsproblem samt inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner inklusive hudutslag, och angioödem med symtom som svullet ansikte, svullna läppar, hals eller tunga), anafylaktiska reaktioner (plötsligt utslag, andningssvårigheter och svimning på grund av överkänslighet).

   Vid långtidsanvänding kan inte risken för njurskada uteslutas.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Paracetamol Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


   Används före utgångsdatum som anges på blistern, kartongen eller burken efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är paracetamol.

   • Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad stärkelse, povidon, natriumstärkelseglykolat, stearinsyra, hypromellos, makrogol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vita till benvita, filmdragerade tabletter präglade med "PARA 500” på ena sidan och

   brytskåra på andra sidan.


   Blister: 10 och 20 filmdragerade tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm 

   info@orifarm.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen: 

   Danmark, Sverige Paracetamol Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-12-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracetamol Orifarm

  Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 377797
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  10 kr

  Jämförspris: 0,50 kr / tablett(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/paracetamol-orifarm-filmdragerad-tablett-500-mg-20-tabletter-blister-309586/ 309586 Paracetamol Orifarm https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/377797s.jpg 10.00 10.00 SEK InStock Vid smärta och feber Meny Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Endast online Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandbesvär Meny/Mun & tänder/Tandbesvär/Tandvärk Beredningsform Beredningsform/Tablett Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Meny/Värk Meny/Värk/Huvudvärk Meny/Värk/Rygg- och nackvärk Meny/Värk/Migrän Meny/Värk/Ledbesvär & artros Meny/Värk/Tennisarmbåge & musarm Meny/Värk/Mensvärk Meny/Värk/Tandvärk Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Feber Meny/Erbjudanden/Endast online/Värk Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 500 mg 20 tablett(er) Blister