Webb-pris
Bild på Paracetamol Apofri
 • Mot feber och smärta
 • Läkemedel
 • Paracetamol. Effekt på feber efter 30-60 min och på värk efter ca 30 min. Från 3 månader och högst 2 dagar utan läkarkontakt.
 • Dosera efter vikt. Använd dosmått som du får gratis. Sockerfri. Smak av jordgubb.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Paracetamol Apofri

   24 mg/ml, oral lösning
   paracetamol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Använd inte Paracetamol Apofri till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat..

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD PARACETAMOL APOFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PARACETAMOL APOFRI
   3. HUR DU ANVÄNDER PARACETAMOL APOFRI
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR PARACETAMOL APOFRI SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD PARACETAMOL APOFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Paracetamol Apofri innehåller paracetamol som tillhör en grupp läkemedel som kallas analgetika (smärtstillande läkemedel). Paracetamol Apofri används vid mild och måttlig smärta och för att sänka feber.

   Paracetamol Apofri används för behandling av tillfälliga feber- och smärttillstånd av lindrig art, t ex feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor och muskelvärk.

   Paracetamol som finns i Paracetamol Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PARACETAMOL APOFRI

   Använd inte Paracetamol Apofri

   • om du eller ditt barn är allergisk mot paracetamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Använd inte Paracetamol Apofri utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Paracetamol Apofri tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Paracetamol Apofri.

   Kontakta läkare innan användning av Paracetamol Apofri om du eller ditt barn:

   • har en njursjukdom eller leversjukdom (inklusive Gilberts syndrom eller leverinflammation)

   • är uttorkad eller har försämrat näringsstillstånd orsakat av t.ex. anorexi eller felaktig kosthållning.

   • har hemolytisk anemi (onormal nedbrytning av röda blodkroppar)

   • har brist på ett enzym som heter glukos-6-fosfat­dehydro­genas

   • tar andra läkemedel som man vet påverkar levern

   • använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol eftersom det kan leda till allvarlig leverskada

   • har astma och är känslig mot acetylsalicylsyra

   Kontakta läkare innan Paracetamol Apofri används:

   • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

   • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

   Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

   • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

   • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

   • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

   Om du använder smärtstillande läkemedel ofta och under lång tid, eftersom det kan orsaka eller förvärra huvudvärk. Du ska då inte öka dosen av smärtstillande läkemedel utan istället kontakta din läkare för rådgivning.

   Varning:Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Ta aldrig mer Paracetamol Apofri än vad som står under doseringsanvisningarna. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Paracetamol Apofri utan att först tala med läkare eller apotekspersonal. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos. Se också avsnitt 3 ”Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol Apofri”.

   Paracetamol Apofri med mat, dryck och alkohol

   Samtidig användning av Paracetamol Apofri och intag av alkohol ska undvikas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Om så är nödvändigt kan Paracetamol Apofri användas under graviditet. Du ska dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda läkemedlet under kortast möjliga tid. Kontakta läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.

   Paracetamol Apofri kan tas i rekommenderade doser under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta avsnitt är inte tillämpligt eftersom Paracetamol Apofri oral lösning är avsett för barn. Vissa biverkningar (såsom yrsel och synstörningar) som har dock rapporterats i sällsynta fall för den aktiva substansen paracetamol kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Paracetamol Apofri innehåller sorbitol, natriummetabisulfit och natrium

   Detta läkemedel innehåller sorbitol (140 mg/ml). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Den orala lösningen kan ha en milt laxerande effekt, särskilt hos barn som får högsta rekommenderade dos. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.

   Paracetamol Apofri oral lösning innehåller natriummetabisulfit och kan i sällsynta fall ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.

   Detta läkemedel innehåller ca 0,08 mmol (eller 1,7 mg) natrium per ml oral lösning. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost och som väger minst 25 kg (för doser på 12,5 ml eller mer).


   3. HUR DU ANVÄNDER PARACETAMOL APOFRI

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Sväljes.

   Dosering
   Överskrid inte rekommenderad dos. Högre dos än den rekommenderade innebär risk för mycket allvarlig leverskada.

   Barn
   Den rekommenderade dygnsdosen paracetamol till barn är:

   • 10-15 mg/kg kroppsvikt var 4:e till 6:e timme, dock högst 4 gånger per dygn.

   Dosen bör främst bestämmas utifrån barnets vikt. Åldersintervallen som anges nedan för respektive viktgrupp tjänar endast som vägledning.

   Kroppsvikt

   Ålder (ca)

   Rekommenderade doser (total dygnsdos)

   5-7 kg

   3-6 mån

   2,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (240 mg)

   7-10 kg

   6 mån-1 år

   3,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (336 mg)

   10-15 kg

   1-3 år

   5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (480 mg)

   15-20 kg

   3-5 år

   7,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (720 mg)

   20-25 kg

   5-7 år

   10 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (960 mg)

   25-30 kg

   7-9 år

   12,5 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (1200 mg)

   30-40 kg

   9-12 år

   15 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (1440 mg)

   ≥ 40 kg

   ≥ 12 år

   20 ml var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn (1920 mg)

   Använd inte Paracetamol Apofri till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Ta kontakt med barnavårdscentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.

   Patienter med nedsatt leverfunktion eller njurfunktion
   Använd inte Paracetamol Apofri utan läkares ordination om du har leverskada. Hos patienter med försämrad leverfunktion eller njurfunktion och hos patienter med Gilberts syndrom bör dosen sänkas eller dosintervallen förlängas. Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion bör intervallet mellan två doser vara minst 8 timmar. Rådfråga läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Paracetamol Apofri

   Sök omedelbart kontakt med sjukvård vid överdosering, även om du mår bra, eftersom det finns risk för fördröjd allvarlig leverskada. För att undvika leverskada är det viktigt att du får en antidot (motgift) så snart som möjligt. Symtom på leverskada uppträder normalt först efter ett par dagar. Symtom på leverskada kan vara illamående, kräkningar, anorexi (ingen aptit), blekhet och buksmärtor och dessa symtom visar sig vanligtvis inom 24 timmar.
   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Paracetamol Apofri och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande:

   • Allvarlig allergisk reaktion med något av följande symtom (angioödem, anafylaktisk chock) (sällsynta biverkningar);

    • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

    • svårigheter att svälja

    • nässelutslag och andningssvårigheter

    • blodtrycksfall.

   • Allvarliga hudreaktioner med rodnande eller såriga hudutslag (erythema multiforme), blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom), hudavlossning (epidermal nekrolys). Detta har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare).

   Andra biverkningar som kan förekomma:

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Störningar hos blodplättarna (påverkar blodets förmåga att levra sig), störning i stamcellernas funktion (störningar hos cellerna som bildas i ryggmärgen)

   • Allergiska reaktioner

   • Depression, förvirring, hallucinationer

   • Skakningar, huvudvärk

   • Synstörningar

   • Ödem (onormala vätskeansamlingar under huden)

   • Magsmärtor, blödningar i mage eller tarm, diarré, illamående, kräkningar

   • Störd leverfunktion, leversvikt, gulsot (med symtom som gulnad av hud och ögon), levernekros (leverceller dör)

   • Hudutslag, klåda, svettningar, nässelfeber, röda fläckar på huden

   • Yrsel, sjukdomskänsla, feber, sedering, interaktioner med andra läkemedel

   • Överdosering och förgiftning

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Förändringar i blodbilden (minskat antal blodplättar, minskat antal vita och röda blodkroppar)

   • Låga nivåer av glukos i blodet

   • Leverskada (skada på levern orsakad av kemiska ämnen)

   • Grumlig urin och njursjukdomar

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Ansamling av vätska i struphuvudet

   • Anemi (minskat antal röda blodkroppar)

   • Leverförändringar och hepatit (leverinflammation)

   • Njurförändringar (allvarligt försämrad njurfunktion, blod i urinen, svårigheter att kissa)

   • Sjukdom i mage eller tarm

   • Svindel

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR PARACETAMOL APOFRI SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan. Utgångsdatum är sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är paracetamol. 1 ml innehåller 24 mg paracetamol.

   • Övriga innehållsämnen är: glycerol, sorbitol (flytande, icke-kristalliserad) (E 420), povidon K-30, natriumcitrat, kaliumsorbat, citronsyramonohydrat, natriummetabisulfit (E 223), sackarinnatrium, vatten. Jordgubbssmak: naturliga smakämnen, artificiella smakämnen, propylenglykol, benzylalkohol och natriumcitrat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Paracetamol Apofri oral lösning är en klar till svagt färgad lösning med jordgubbssmak.
   Paracetamol Apofri oral lösning är förpackad i bärnstensfärgade glasflaskor med vitt, barnskyddande skruvlock med adapter för doseringsspruta eller i brunfärgade plastflaskor med vitt, barnskyddande skruvlock .

   Varje förpackning innehåller en doseringsspruta med 0,5 ml gradering.

   Förpackningsstorlekar:

   60 ml eller 100 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Apofri AB
   Box 120
   182 12 Danderyd
   Tel.: 08-544 960 30
   info@apofri.se

   Tillverkare
   S.C. Laropharm S.R.L.

   145 A Alexandriei street

   Bragadiru, Ilfov

   Rumänien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2019-06-10

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Paracetamol Apofri

  Oral lösning 24 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 165264
  • Tillverkare: Apofri AB

  35 kr

  (Ord. pris 45 kr)

  Jämförpris: 0,88 kr / milliliter

  Produkten finns för tillfället inte på webblagret.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/paracetamol-apofri-oral-losning-24-mg-per-ml-100-milliliter-flaska-247289/ 247289 Paracetamol Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/165264s.jpg 45.00 35.00 SEK Apofri OutOfStock Mot feber och smärta Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Feber Speciellt för Speciellt för/Krasslig Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Feber Beredningsform Beredningsform/Flytande Verksam substans Verksam substans/Paracetamol Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Tillfälligt slut Oral lösning 24 mg/ml 100 milliliter Flaska