Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Omeprazol Aurobindo

   10 mg, 20 mg, 40 mg enterokapsel, hård
   omeprazol
   Laktosmonohydrat med flera

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Omeprazol Aurobindo är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Aurobindo
   3. Hur du använder Omeprazol Aurobindo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Omeprazol Aurobindo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Omeprazol Aurobindo är och vad det används för

   Omeprazol som finns i Omeprazol Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Omeprazol Aurobindo innehåller läkemedelssubstansen omeprazol. Den tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen.


   Omeprazol Aurobindo används för att behandla följande tillstånd:

   Vuxna:

   • Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magsäcken läcker upp i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magsäcken) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna/bröstbränna.

   • Sår i tolvfingertarmen (duodenalsår) eller i magsäcken (ventrikelsår).

   • Sår som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

   • Magsår som orsakas av så kallade NSAID-läkemedel (Icke-steroida antiinflammatoriska medel). Omeprazol Aurobindo kan också användas för att förhindra uppkomst av magsår när du tar NSAID-läkemedel.

   • För mycket syra i magen orsakad av en tumör i bukspottkörteln (Zollinger-Ellisons syndrom).


   Barn:

   Barn över 1 år och ≥ 10 kg

   Gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD). Det är när syra från magsäcken läcker upp i matstrupen (förbindelsen mellan munnen och magsäcken) och orsakar smärta, inflammation och halsbränna/bröstbränna. Hos barn kan symtomen inkludera uppstötningar av maginnehåll till munnen, kräkningar och försämrad viktuppgång.


   Barn och ungdomar över 4 år

   Sår som är infekterade av en bakterie som kallas ”Helicobacter pylori”. Om du har sådana sår kan läkaren även förskriva antibiotika för behandling av infektionen och för att möjliggöra sårläkning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Omeprazol Aurobindo

   Använd inte Omeprazol Aurobindo

   Ta inte Omeprazol Aurobindo

   • om du är allergisk mot omeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot mediciner som innehåller andra protonpumpshämmare (till exempel pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

   • om du använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).


   Om du är osäker, prata med din doktor eller med apotekspersonalen innan du tar Omeprazol Aurobindo.

   Varningar och försiktighet

   Omeprazol Aurobindo kan dölja symtom på andra sjukdomar. Därför, om något av följande inträffar innan du börjar ta Omeprazol Aurobindo eller under tiden du tar dem, ska du omedelbart kontakta läkare:

   • Du går ner mycket i vikt utan orsak och har problem att svälja.

   • Du får magsmärtor eller matsmältningsbesvär.

   • Du börjar kräkas föda eller blod.

   • Du får svart (blodblandad) avföring.

   • Du får svår eller ihållande diarré, eftersom omeprazol har visat sig ha ett samband med en viss ökning av infektiös diarré.

   • Du har allvarliga leverbesvär.


   Tala med läkare innan du tar Omeprazol Aurobindo

   • om du någonsin har fått en hudreaktion efter behandling med ett läkemedel liknande

   • om du ska genomgå en specifik blodprovstagning (kromogranin A).

   Om du får hudutslag, särskilt i områden som utsätts för sol, ska du tala om det för din läkare så snart som möjligt eftersom du kan behöva avbryta behandlingen med Omeprazol Aurobindo. Kom även ihåg att nämna eventuella andra biverkningar, såsom ledsmärta.


   Om du tar Omeprazol Aurobindo under en längre tid (över ett år) kommer din läkare troligen att kontrollera dig regelbundet. Du bör ta upp eventuella nya eller ovanliga symtom och omständigheter med din läkare.


   Användning av protonpumpshämmare som Omeprazol Aurobindo och särskilt om du använder Omeprazol Aurobindo i mer än ett år, kan öka risken något för att få höft-, handleds- eller kotfraktur (benbrott). Berätta för läkare om du har benskörhet (osteoporos) eller om du använder läkemedel som kallas kortikosteroider eftersom de kan öka risken för benskörhet.

   Andra läkemedel och Omeprazol Aurobindo


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta eftersom Omeprazol Aurobindo kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Omeprazol Aurobindo.


   Ta inte Omeprazol Aurobindo om du samtidigt använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • Ketokonazol, itrakonazol, posakonazol eller vorikonazol (används för behandling av svampinfektioner).

   • Digoxin (används vid behandling av hjärtproblem)

   • Diazepam (används för behandling av ångest, för muskelavslappning eller vid epilepsi).

   • Fenytoin (används vid epilepsi). Om du tar fenytoin, behöver läkaren övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Aurobindo.

   • Läkemedel som används för blodförtunning, till exempel warfarin eller andra vitamin K-blockerare. Läkaren kan behöva övervaka när du börjar eller slutar ta Omeprazol Aurobindo.

   • Rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).

   • Atazanavir (används mot HIV-infektion)

   • Takrolimus (vid organtransplantation).

   • Johannesört (Hypericum perforatum) (används för behandling av mild nedstämdhet)

   • Cilostazol (används vid behandling av ”fönstertittarsjuka”)

   • Sakvinavir (används mot HIV-infektion)

   • Clopidogrel (används för att förhindra blodproppar (tromboser)

   • Erlotinib (används vid behandling av cancer)

   • Metotrexat (ett kemoterapeutiskt läkemedel som används i höga doser för att behandla cancer) – om du tar höga doser av metotrexat kan din läkare göra ett tillfälligt uppehåll i din behandling med Omeprazol Aurobindo


   Om läkaren har förskrivit antibiotika, amoxicillin och klaritromycin, i kombination med Omeprazol Aurobindo för behandling av magsår orsakade av Helicobacter pylori-infektion, är det mycket viktigt att du talar om för läkaren om du även tar andra läkemedel.

   Omeprazol Aurobindo med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta dina kapslar i samband med måltid eller på ”tom mage”.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Tala om för läkaren om du är gravid eller försöker bli gravid innan du börjar ta Omeprazol Aurobindo.

   Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Aurobindo under den tiden.

   Läkaren avgör om du kan ta Omeprazol Aurobindo om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Omeprazol Aurobindo påverkar din förmåga att framföra fordon eller att hantera verktyg eller maskiner. Biverkningar såsom yrsel och synstörningar kan förekomma (se avsnitt 4). Om du påverkas av dessa symtom bör du inte köra bil eller hantera maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedömma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Omeprazol Aurobindo kapslar innehåller laktos

   Omeprazol Aurobindo kapslar innehåller laktos (ett slags socker). Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Omeprazol Aurobindo

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Läkaren talar om för dig hur många kapslar du ska ta och hur länge du ska ta dem. Doseringen beror på ditt tillstånd och hur gammal du är.

   Rekommenderade doser anges nedan.


   Vuxna:

   För behandling av symtom vid halsbränna och sura uppstötningar orsakad av gastroesofageal reflux-sjukdom (GERD):


   • Om läkaren har funnit att din matstrupe är lätt skadad är den vanliga dosen 20 mg en gång dagligen under 4-8 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta en dos på 40 mg i ytterligare 8 veckor om skadorna i matstrupen inte är läkta.

   • Normal dos efter att matstrupen är läkt är 10 mg en gång dagligen.

   • Om din matstrupe inte är skadad är den normala dosen 10 mg en gång dagligen.


   För behandling av sår i tolvfingertarmen (duodenalsår):

   • Den normala dosen är 20 mg en gång dagligen i 2 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 2 veckor om såret inte har läkt.

   • Om såret inte har läkt helt, kan dosen ökas till 40 mg en gång dagligen i 4 veckor.


   För behandling av sår i magsäcken (ventrikelsår):

   • Den normala dosen är 20 mg en gång dagligen i 4 veckor. Läkaren kan rekommendera att du ska ta samma dos i ytterligare 4 veckor om såret inte har läkt.

   • Om såret inte har läkt helt, kan dosen ökas till 40 mg en gång dagligen i 8 veckor.


   För att förhindra att duodenal- och ventrikelsår uppstår på nytt:

   • Den normala dosen är 10 eller 20 mg tablett en gång dagligen. Läkaren kan öka dosen till 40 mg en gång dagligen.


   För behandling av magsår orsakade av NSAID (Icke-steroida antiinflammatoriska medel):

   • Den normala dosen är 20 mg en gång dagligen i 4-8 veckor.


   För att förebygga duodenal- och ventrikelsår om du tar NSAID:

   • Den normala dosen är 20 mg en gång dagligen.


   För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

   • Den normala dosen är 20 mg två gånger dagligen i 1 vecka.

   • Läkaren kommer dessutom att rekommendera att du tar två antibiotika utav amoxicillin, klaritromycin och metronidazol.


   För behandling av överskott av syra i magen orsakad av en tumör i bukspottskörteln (Zollinger-Ellisons syndrom):

   • Den normala dosen är 60 mg dagligen.

   • Läkaren kommer att justera dosen efter ditt behov och kommer också att besluta hur länge du ska ta läkemedlet.


   Användning för barn och ungdomar

   Barn:


   För behandling av symtom på GERD såsom halsbränna och sura uppstötningar:

   • Barn över 1 års ålder och med en kroppsvikt på mer än 10 kg kan behandlas med Omeprazol Aurobindo. Doseringen är baserad på barnets vikt och den korrekta dosen avgörs av läkaren.

   För behandling av sår orsakade av Helicobacter pylori-infektion och för att förhindra att sår uppstår på nytt:

   • Barn över 4 års ålder kan behandlas med Omeprazol Aurobindo. Doseringen är baserad på barnets vikt och den korrekta dosen avgörs av läkaren.

   • Läkaren kommer dessutom att förskriva två antibiotika till ditt barn, amoxicillin och klaritromycin.


   Intag av läkemedlet

   • Du bör ta kapslarna på morgonen.

   • Du kan ta kapslarna tillsammans med föda eller på ”tom mage”.

   • Svälj dina kapslar hela tillsammans med ett halvt glas vatten. Tugga eller krossa inte kapslarna. Detta beroende på att kapslarna innehåller täckta granulatkorn som förhindrar att läkemedlet bryts ner av syra i magen. Det är viktigt att granulatkornen inte skadas.


   Vad du kan göra om du eller ditt barn har svårt att svälja kapslarna

   • Om du eller ditt barn har problem att svälja kapslarna:

   - Öppna kapseln och svälj innehållet genast tillsammans med ett halvt glas vatten eller tillsätt innehållet till ett glas vatten (icke kolsyrat), någon sur vätska (till exempel äpple-, apelsin- eller ananasjuice) eller äpplemos.

   - Rör alltid om blandningen direkt innan du dricker den (blandningen blir inte klar). Drick blandningen genast eller inom 30 minuter.

   - För att vara säker på att du har fått i dig allt läkemedel, skölj noggrant med ytterligare ett halvt glas vatten som du dricker upp. De fasta partiklarna innehåller läkemedlet – tugga eller krossa dem inte.

   Om du använt för stor mängd av Omeprazol Aurobindo

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

   kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

   samt rådgivning.

   Om du råkat ta mer Omeprazol Aurobindo än vad din läkare har förskrivit, tala med din läkare eller apotekspersonal omedelbart.

   Om du har glömt att använda Omeprazol Aurobindo

   Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du upptäcker det. Om det är nära tidpunkten för nästa dos – hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta ta Omeprazol Aurobindo och kontakta läkare omedelbart, om du observerar någon av följande ovanliga men allvarliga biverkningar:


   • Plötslig väsande andning, svullnad av läppar, tunga och svalg eller kropp, hudutslag, svimningskänsla eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion).

   • Rodnad av huden med blåsbildning eller fjällning. Svår blåsbildning och blödning på läppar, ögon, mun, näsa och könsorganen kan också förekomma. Detta kan vara ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toxisk epidermal nekrolys”.

   • Gulnad hud, mörk urin och trötthet, vilket kan vara symtom på leverproblem.


   Biverkningar kan förekomma med vissa frekvenser, vilka definieras enligt följande:


   Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 100 användare

   Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare

   Sällsynta: förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare

   Mycket sällsynta: förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   Ingen känd frekvens: frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data


   Andra biverkningar omfattar:

   Vanliga biverkningar

   • Huvudvärk.

   • Påverkan på mage eller tarm: diarré, magsmärta, förstoppning, väderspänningar (gasbildning).

   • Illamående eller kräkningar.

   • Godartade polyper i magsäcken.


   Mindre vanliga biverkningar

   • Svullnad i fötter och anklar.

   • Sömnstörningar (sömnlöshet).

   • Yrsel, stickningar, sömnighet.

   • Svindel (vertigo).

   • Förändringar i blodbilden som visar leverns funktion.

   • Hudutslag, nässelfeber och klåda.

   • Generell olustkänsla och orkeslöshet.

   • Höft-, handleds- eller kotfraktur


   Sällsynta biverkningar

   • Förändrad blodbild så som reducerat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Detta kan orsaka svaghet, blånad eller infektionskänslighet.

   • Allergiska reaktioner, ibland mycket allvarliga, såsom svullnad av läppar, tunga och svalg, feber, väsande andning.

   • Låga nivåer av natrium i blodet. Detta kan orsaka svaghet, kräkningar och kramper.

   • Känsla av upprördhet, förvirring eller depression.

   • Smakförändringar.

   • Synproblem, till exempel dimsyn.

   • Plötslig väsande andning eller andnöd (bronkospasm).

   • Muntorrhet.

   • Inflammation i munhålan.

   • En svampinfektion kallad ”torsk” som kan påverka tarmen och orsakas av en svamp.

   • Leverproblem inklusive gulsot, vilket kan ge gulnad hud, mörk urin och trötthet.

   • Håravfall (alopeci).

   • Hudutslag vid solning.

   • Ledsmärtor (artralgi) eller muskelsmärta (myalgi).

   • Svåra njurproblem (interstitiell nefrit).

   • Ökad svettning.

   • Inflammation i tarmen (orsakar diarré).


   Mycket sällsynta biverkningar

   • Förändringar i blodbilden inklusive agranulocytos (brist på vita blodkroppar).

   • Aggression.

   • Hallucinationer (se, känna eller höra saker som inte finns).

   • Svåra leverproblem som leder till leversvikt och hjärninflammation.

   • Plötsligt uppträdande av svåra hudutslag, blåsbildning eller flagnande hud. Detta kan vara förenat med hög feber och ledsmärtor (Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys).

   • Muskelsvaghet.

   • Förstoring av bröstkörtlar hos män.


   Ingen känd frekvens

   Omeprazol Aurobindo kan orsaka hudutslag, eventuellt med smärta i lederna.


   Om du använder Omeprazol Aurobindo i mer än tre månader kan magnesiumnivåerna i blodet sjunka. Låga nivåer av magnesium kan visa sig som trötthet, ofrivilliga muskelrörelser, förvirring, kramper, yrsel och snabb hjärtrytm. Om du får något av dessa symtom, kontakta läkare omedelbart. Låga nivåer av magnesium kan också leda till minskade nivåer av kalium eller kalcium i blodet. Läkaren kan komma att mäta magnesiumnivån i blodet med hjälp av regelbundna blodprov.


   Omeprazol Aurobindo kan i mycket sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att immunförsvaret blir nedsatt. Om du får en infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd eller feber med symtom på lokal infektion såsom smärtor i nacke, svalg eller mun eller svårigheter att urinera, måste du kontakta läkare snarast möjligt så att eventuell brist på vita blodkroppar (agranulocytos) kan uteslutas genom ett blodprov. Det är viktigt att du då informerar om din medicin.


   Bli inte oroad av denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte drabbas av någon av dem.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Omeprazol Aurobindo ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30°C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är omeprazol. Varje enterokapsel, hård innehåller 10 mg, 20 eller 40 mg omeprazol.


   • Övriga innehållsämnen är

   Kapselinnehåll: Laktosmonohydrat, natriumlaurilsulfat, mikrokristallin cellulosa (E460), hydroxipropylcellulosa (E463), mannitol (E421), Dinatriumvätefosfat dihydrat (E339), hypromellos (E464), trietylcitrat (E1505), talk (E553b), metakrylsyra syra: etylakrylatsampolymer (1:1), glycerol 40-55, polysorbat 80 (E433), titandioxid (E171).


   Kapselhölje: röd järnoxid (E172), titandioxid (E171), gelatin, natriumlaurilsulfat.

   Tryckfärg: shellack (E904), propylenglykol (E1520), svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid (E525).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Enterokapsel, hård


   Omeprazol Aurobindo 10 mg:

   Rosa / Rosa, storlek "3" hårda gelatinkapslar (längd 15,40-16,20) märkta med svart bläck "E" på den rosa överdelen och "65" på den rosa underdelen och fyllda med vita till benvita granulat täckta med en entero-dragering.


   Omeprazol Aurobindo 20 mg:

   Rödbruna / Rosa, storlek "1" hårda gelatinkapslar (längd 18.90-19.70) märkta med svart bläck "E" på den rödbruna överdelen och "67" på den rosa underdelen och fyllda med vita till benvita granulat täckta med en entero-dragering.


   Omeprazol Aurobindo 40 mg:

   Rödbruna / rödbruna, storlek "0" hårda gelatinkapslar (längd 21.00-21.80) märkta med svart bläck "E" på den rödbruna överdelen och "69" på den rödbruna underdelen och fyllda med vita till benvita granulat täckta med en entero-dragering.


   Omeprazol Aurobindo kapslar finns i Polyamid / aluminium / PVC / aluminium blisterförpackningar och HDPE-burk.


   Polyamid / aluminium / PVC / aluminium blisterförpackning:
   Omeprazol Aurobindo 10 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 och 500 kapslar
   Omeprazol Aurobindo20 mg: 1, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 och 1000 kapslar
   Omeprazol Aurobindo40 mg: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 och 500 kapslar   HDPE-burk med torkmedel (kiselgel) som ligger i polypropenlock:
   Omeprazol Aurobindo10 mg, 20 mg och 40 mg: 14, 28, 50 och 500 kapslar


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Aurobindo Pharma (Malta) Limited

   Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

   Floriana FRN 1913

   Malta


   Tillverkare

   APL Swift Services (Malta) Limited

   HF26, Hal Far Industrial Estate

   Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000

   Malta


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark: Omeprazol Aurobindo

   Irland: Romep 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard

   Malta: Omeprazole Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gastro-resistant capsules, hard

   Polen: Omeprazol Aurobindo

   Portugal: Omeprazol Aurobindo

   Rumänien: Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg capsule gastrorezistente

   Sverige: Omeprazol Aurobindo 10 mg/ 20 mg/ 40 mg enterokapsel, hård


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Omeprazol Aurobindo

  Enterokapsel, hård 20 mg 100 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 476067
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  85,20 kr

  Jämförpris: 0,85 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?