Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Olanzapine Teva

   2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmdragerade tabletter
   olanzapin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

    biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Olanzapine Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Olanzapine Teva
   3. Hur du tar Olanzapine Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Olanzapine Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Olanzapine Teva är och vad det används för

   Olanzapine Teva innehåller den aktiva substansen olanzapin. Olanzapine Teva tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika och används för att behandla följande tillstånd:

   • Schizofreni, en sjukdom med symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig miss¬tänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.

   • Måttliga till svåra maniska episoder, ett tillstånd med symtom som upphetsning och eufori.

   Olanzapine Teva förhindrar återfall av dessa symtom hos patienter med bipolär sjukdom och som har svarat på olanzapinbehandling i den maniska fasen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Olanzapine Teva

   Ta inte Olanzapine Teva

   • om du är allergisk (överkänslig) mot olanzapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte, svullna läppar eller svårighet att andas. Om detta skulle inträffa, kontakta din läkare.

   • om du tidigare har haft ögonproblem som t ex vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Olanzapine Teva.

   • Användning av Olanzapine Teva på äldre patienter med demens rekommenderas inte eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.

   • Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta din läkare om detta inträffar.

   • Denna typ av läkemedel kan också orsaka en kombination av feber, andfåddhet, svettningar, muskelstelhet och dåsighet. Dessa biverkningar förekommer ytterst sällan men om de inträffar kontakta din läkare omedelbart.

   • Viktuppgång har förekommit hos patienter som tar Olanzapine Teva. Du och din läkare bör kontrollera din vikt regelbundet. Överväg remiss till dietist eller hjälp med dietlista om nödvändigt.

   • Högt blodsocker och höga blodfettvärden (triglycerider och kolesterol) har förekommit hos patienter som tar Olanzapine Teva. Din läkare bör göra blodtester för blodsocker och fettvärden innan du börjar ta Olanzapine Teva och därefter med regelbundna mellanrum under behandlingen.

   • Berätta för din läkare om du eller någon i din familj tidigare har haft blodpropp, eftersom läkemedel som dessa har förknippats med blodproppsbildning.

   Det är viktigt att du talar om för din läkare om du lider av någon av följande sjukdomar:

   • Stroke eller lindrig form av stroke (tillfälliga symtom på stroke)

   • Parkinsons sjukdom

   • prostataproblem

   • tarmvred (paralytisk ileus)

   • lever- eller njursjukdom

   • blodsjukdom

   • hjärtsjukdom

   • diabetes

   • krampanfall

   • om du vet att du kan ha saltbrist till följd av långvarig svår diarré och kräkningar eller använder diuretika (urindrivande medel).

   För dementa patienter ska läkaren informeras om patienten haft stroke eller lindrigare form av stroke.

   Är du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av din doktor.

   Barn och ungdomar

   Olanzapine Teva är inte avsett för patienter som är under 18 år.

   Andra läkemedel och Olanzapine Teva

   Ta endast andra läkemedel under behandlingen med Olanzapine Teva om din läkare tillråder detta. Tillsammans med följande läkemedel kan dåsighet uppkomma: medel mot depression och ångest samt sömnmedel (lugnande medel).

   Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

   • läkemedel mot Parkinsons sjukdom

   • karbamazepin (mot epilepsi och humörstabiliserande), fluvoxamin (mot depression) eller ciprofloxacin (antibiotika) – det kan vara nödvändigt att justera din Olanzapine Teva dos.

   Olanzapine Teva med alkohol

   Drick ej alkohol under behandling med Olanzapine Teva, eftersom det tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta detta läkemedel om du ammar, eftersom små mängder Olanzapine Teva kan gå över i modersmjölken.

   Följande symtom kan uppträda hos nyfödda barn, vars mödrar använt Olanzapin Teva under den sista trimestern (sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller -svaghet, sömnighet, upprördhet, andningssvårigheter och matningssvårigheter. Om ditt barn utvecklar något av dessa symtom kan du behöva kontakta din läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns risk för att du känner dig dåsig när du använder Olanzapine Teva. Om detta inträffar, kör ej bil eller arbeta med verktyg eller maskiner och rådgör med din läkare om detta.

   Olanzapine Teva innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Olanzapine Teva

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen och behandlingstiden bestäms av din läkare. Dosen av Olanzapine Teva är 5-20 mg per dag. Kontakta din läkare om symtomen återkommer men sluta inte att ta läkemedlet om inte din läkare sagt till dig att göra det.

   Du ska ta Olanzapine Teva en gång om dagen. Försök ta Olanzapine Teva vid samma tidpunkt varje dag antingen vid måltid eller mellan måltider. Tabletterna ska tas genom munnen och sväljas hela med vatten.

   Om du har tagit för stor mängd av Olanzapine Teva

   Patienter som har tagit för stor mängd Olanzapine Teva har fått följande symtom: snabb hjärtfrekvens, agitation/aggressivitet, talsvårigheter, ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga) och medvetandesänkning. Andra symtom kan vara: akut förvirring, kramper (epilepsi), koma, en kombination av feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, långsam andning, andningssvårighet, högt eller lågt blodtryck, onormal hjärtrytm. Kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus om du får något av de uppräknade symtomen. Ta med dig återstående tabletter.

   Om du har glömt att ta Olanzapine Teva

   Ta dina tabletter så snart du kommer ihåg. Ta inte två doser samma dag.

   Om du slutar att ta Olanzapine Teva

   Det är viktigt att du följer din läkares anvisningar och ej slutar att ta läkemedlet för att du känner dig bättre.

   Om du plötsligt slutar att ta Olanzapine Teva kan du uppleva symtom som svettning, sömnsvårigheter, darrningar, ångest, illamående och kräkningar. Din läkare kan rekommendera dig att minska dosen gradvis innan behandlingen avslutas.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta din läkare omedelbart om du får:

   • ofrivilliga rörelsestörningar (en vanlig biverkan som kan påverka upp till 1 av 10 användare) särskilt i ansikte eller tunga

   • blodproppar i venerna (en mindre vanlig biverkning som kan påverka upp till 1 av 100 användare) särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen). Blodpropparna kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.

   • en kombination av feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet (frekvensen av denna biverkning kan inte beräknas från tillgängliga data).

   Mycket vanliga biverkningar (kan påverka mer än 1 av 10 användare) inkluderar viktökning; sömnighet och ökade nivåer av prolaktin i blodet. I början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam hjärtfrekvens), särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare.

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 användare) inkluderar förändringar i nivåer av blodkroppar, blodfetter och i början av behandlingen, tillfälligt ökat antal leverenzymer; ökade sockernivåer i blodet och urinen; förhöjd nivå av urinsyra och kreatininfosfokinas i blodet; ökad aptit; yrsel; rastlöshet; darrningar; ofrivilliga rörelser (dyskinesi); förstoppning; muntorrhet; utslag; kraftlöshet; extrem trötthet; vätskeansamling som leder till svullnader i händerna, vristerna eller fötterna; feber, ledsmärta och sexuella problem såsom minskad sexualdrift hos män och kvinnor eller erektionsproblem hos män.

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 användare) inkluderar överkänslighet (t ex svullnad i munnen och halsen, klåda, utslag); diabetes eller försämring av diabetessjukdomen, ibland förenat med ketoacidos (ketoner i blodet och urinen) eller koma; kramper, i allmänhet vid känd benägenhet för kramper (epilepsi); muskelstelhet eller spasmer (inklusive ögonrörelser); myrkrypningar och känsla av rastlöshet i benen vid vila (restless legs); talsvårigheter; långsamma hjärtslag; solkänslighet; näsblödning; utspänd buk; minnesförlust eller glömska; urininkontinens; svårigheter att kissa; håravfall; utebliven eller förkortad menstruation; och bröstförändringar hos män och kvinnor såsom onormal produktion av bröstmjölk eller onormal förstoring.

   Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare) inkluderar sänkning av den normala kroppstemperaturen; onormal hjärtrytm; plötsligt, oförklarat dödsfall; inflammation i bukspottkörteln som medfört svår magvärk, feber och sjukdomskänsla; leversjukdom som yttrar sig i gulfärgning av hud och ögonvitor; muskelsjukdom som yttrar sig i oförklarad värk och smärta; och förlängd och/eller smärtsam erektion.

   Mycket sällsynta biverkningar innefattar allvarliga allergiska reaktioner såsom läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). DRESS uppträder inledningsvis med influensaliknande symtom med utslag i ansiktet och därefter genom mer utbredda utslag, feber, förstorade lymfkörtlar, förhöjda nivåer av leverenzymer som ses i blodprov och förhöjda halter av en typ av vita blodkroppar (eosinofiler).

   Vid medicinering med olanzapin kan äldre patienter med demens få stroke, lunginflammation, urininkontinens, ökad falltendens, extrem trötthet, synhallucinationer, ökad kroppstemperatur, hudrodnad och gångsvårigheter. Några dödsfall har rapporterats hos denna specifika patientgrupp.

   För patienter med Parkinsons sjukdom kan Olanzapine Teva förvärra symtomen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Olanzapine Teva ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är olanzapin.
    Varje Olanzapine Teva 2,5 mg filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg av den aktiva substansen.
    Varje Olanzapine Teva 5 mg filmdragerad tablett innehåller 5 mg av den aktiva substansen.
    Varje Olanzapine Teva 7,5 mg filmdragerad tablett innehåller 7,5 mg av den aktiva substansen.
    Varje Olanzapine Teva 10 mg filmdragerad tablett innehåller 10 mg av den aktiva substansen.
    Varje Olanzapine Teva 15 mg filmdragerad tablett innehåller 15 mg av den aktiva substansen.
    Varje Olanzapine Teva 20 mg filmdragerad tablett innehåller 20 mg av den aktiva substansen.

   • Övriga innehållsämnen är; Tablettkärna: Laktosmonohydrat, hydroxypropylcellulosa, krospovidon (typ A), kolloidal, vattenfri kisel, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat. Tablettdragering: Hypromellos, polydextros, glyceroltriacetat, macrogol 8000, titandioxid (E171).

   • De olika tablettstyrkorna innehåller även: Olanzapine Teva 15 mg filmdragerade tabletter: indigokarmin (E132). Olanzapine Teva 20 mg filmdragerade tabletter: röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Olanzapine Teva 2,5 mg filmdragerade tabletter är vita, bikonvexa, runda med inskription ”OL 2.5” på en sida.
   Olanzapine Teva 5 mg filmdragerade tabletter är vita, bikonvexa, runda med inskription ”OL 5” på en sida.
   Olanzapine Teva 7,5 mg filmdragerade tabletter är vita, bikonvexa, runda med inskription ”OL 7.5” på en sida.
   Olanzapine Teva 10 mg filmdragerade tabletter är vita, bikonvexa, runda med inskription ”OL 10” på en sida.
   Olanzapine Teva 15 mg filmdragerade tabletter är ljusblå, bikonvexa, ovala med inskription ”OL 15” på en sida.
   Olanzapine Teva 20 mg filmdragerade tabletter är rosa, bikonvexa, ovala med inskription ”OL 20” på en sida.

   Olanzapine Teva 2,5 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar med 28, 30, 35, 56, 70 eller 98 tabletter.

   Olanzapine Teva 5 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar med 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 35 x 1, 50, 50 x 1, 56, 56 x 1, 70, 70 x 1, 98 eller 98 x 1 tabletter.

   Olanzapine Teva 7,5 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar med 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 35 x 1, 56, 56 x 1, 60, 70, 70 x 1, 98 eller 98 x 1 tabletter.

   Olanzapine Teva 10 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar med 7, 7 x 1, 28, 28 x 1, 30, 30 x 1, 35, 35 x 1, 50, 50 x 1, 56, 56 x 1, 60, 70, 70 x 1, 98 eller 98 x 1 tabletter.

   Olanzapine Teva 15 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar med 28, 30, 35, 50, 56, 70 eller 98 tabletter.

   Olanzapine Teva 20 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i förpackningar med 28, 30, 35, 56, 70 eller 98 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nederländerna

   Tillverkare:
   Teva Pharmaceutical Works, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungern
   TEVA UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Storbritannien

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien
   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG
   Telephone: (32) 38.20.73.73

   Lietuva
   UAB “Sicor Biotech”
   Telephone: +370 5 266 02 03

   България
   Актавис ЕАД 

   Тел.: +359 2 489 95 85

   Luxembourg/Luxemburg
   Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG
   Telephone: (32) 38.20.73.73

   Česká republika
   Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o
   Telephone: +(420) 251 00 7111

   Magyarország
   Teva Magyarország Zrt.,
   Tel: (36) 1 288 6400

   Danmark
   Teva Denmark A/S
   Tlf: +45 44 98 55 11

   Malta
   Teva Pharmaceuticals Ireland

   L-Irlanda

   Tel: +353 51 321 740

   Deutschland
   Teva GmbH
   Tel: +49 731 40 208

   Nederland
   Teva Nederland B.V.
   Tel: +31 (0) 800 0228400

   Eesti
   Teva Eesti
   esindus UAB Sicor Biotech Eesti filial
   Tel: +372 611 2409

   Norge
   Teva Sweden AB
   Telephone: (46) 42 12 11 00

   Ελλάδα
   Teva Ελλάς Α.Ε.
   Τηλ: +30 210 72 79 099

   Österreich
   ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

   Tel: +43 (0)1 97007 0

   España
   Teva Pharma, S.L.U.
   Telephone: +(34) 91 387 32 80

   Polska
   Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o
   Telephone: +(48) 22 345 93 00

   France
   Teva Santé
   Telephone: (33) 1 55 91 7800

   Portugal
   Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

   Telephone: +351 214 76 75 50

   Hrvatska
   Pliva Hrvatska d.o.o.
   Tel:+ 385 1 37 20 000

   România
   Teva Pharmaceuticals S.R.L
   Telephone: +4021 230 65 24

   Ireland
   Teva Pharmaceuticals Ireland

   Telephone: +353 (0) 51 321 740

   Slovenija
   Pliva Ljubljana d.o.o.
   Tel: +386 1 58 90 390

   Ísland
   Teva UK Limited
   Telephone: (44) 1323 501 111

   Slovenská republika
   Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
   Telephone: +(421) 2 5726 7911

   Italia
   Teva Italia S.r.l.
   Telephone: (39) 028917981

   Suomi/Finland
   Teva Sweden AB
   Telephone: (46) 42 12 11 00

   Κύπρος
   Teva Ελλάς Α.Ε.
   Τηλ: +30 210 72 79 099.

   Sverige
   Teva Sweden AB
   Telephone: (46) 42 12 11 00

   Latvija
   UAB “Sicor Biotech” filiāle Latvijā

   Tel: +371 67 323 666

   United Kingdom
   Teva UK Limited

   Tel: +44(0) 1977 628500


   Denna bipacksedel ändrades senast

   02/2018


   Övriga informationskällor

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

   Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Olanzapine Teva

  Filmdragerad tablett 5 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 560749
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  66,49 kr

  Jämförpris: 2,37 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?