Bild på NiQuitin Clear
 • Depotplåster med nikotin
 • Läkemedel
 • Dygnet runt plåster. Steg 3. Lägst styrka.
 • Passar bra om du rökt regelbundet och behöver nikotin hela dygnet
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   NiQuitin Clear

   21 mg/24 timmar, 14 mg/24 timmar, 7 mg/24 timmar Depotplåster
   nikotin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella  biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte har lyckats sluta röka efter 10 veckors behandling med NiQuitin Clear.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad NiQuitin Clear är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder NiQuitin Clear
   3. Hur du använder NiQuitin Clear
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur NiQuitin Clear ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad NiQuitin Clear är och vad det används för

   NiQuitin Clear används vid rökavvänjning. Den aktiva substansen i NiQuitin Clear är nikotin.

   Det fungerar som en tillfällig hjälp så att du skall kunna sluta röka. Det dämpar de nikotin orsakade obehagssymptom som uppkommer i samband med rökavvänjning, och motverkar därigenom återfall till rökning. Om möjligt bör NiQuitin Clear användas som en del av ett rökavvänjningsprogram.

   NiQuitin Clear är genomskinliga, fyrkantiga depotplåster som frigör en jämn mängd av nikotin via huden till kroppen under 24 timmar.

   NiQuitin Clear är mindre skadligt än rökning, eftersom NiQuitin Clear inte innehåller cigarettrökens tjära eller kolmonoxid.

   2. Vad du behöver veta innan du använder NiQuitin Clear

   Använd inte NiQuitin Clear

   • om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är icke-rökare, om du bara röker ibland eller är barn.

   • om du under de senaste månaderna har haft hjärtinfarkt eller stroke.

   • om du lider av instabil kärlkramp (angina pectoris) eller allvarlig rubbning av hjärtrytmen.

   NiQuitin Clear bör endast användas av ungdomar (12-17 år) på läkares ordination.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder NiQuitin Clear:

   • om du har hjärtkärlproblem eller högt blodtryck.

   • om du har, eller nyligen har haft, hudinflammation eller andra hudproblem.

   • om du har allvarlig lever- eller njursjukdom.

   • om du har en överaktiv sköldkörtel.

   • om du har sår i magsäcken eller i tolvfingertarmen eller har en inflammation i matstrupen eller i svalget. Nikotinersättningsmedel kan förvärra dessa symtom.

   • om du har diabetes och använder insulin.

   • om du har blivit diagnostiserad med en tumör i binjurarna (feokromocytom).

   • om du någon gång har upplevt kramper.

   Om du får hudrodnad, svullnad eller utslag ska du sluta använda plåstret och kontakta din läkare eller apotekspersonalen.

   En del oroar sig för att de, när de väl lyckats sluta röka, istället ska bli beroende av nikotinersättningsmedel. Ett sådant beroende är mycket ovanligt och om det skulle inträffa är det både mindre skadligt och lättare att sluta med än rökning.

   Barn

   De mängder av nikotin som tolereras av vuxna rökare kan orsaka förgiftningssymtom och vara livsfarliga om NiQuitin Clear depotplåster används eller sväljs av barn. Även NiQuitin Clear depotplåster som förbrukats innehåller tillräckliga restmängder nikotin för att vara skadliga för barn.

   Förvara plåstren oåtkomligt för barn och kasta använda plåster så att de inte är åtkomliga.

   Andra läkemedel och NiQuitin Clear

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det kan vara nödvändigt för din läkare att ändra dosering om du tar något av följande läkemedel:

   Astmamedicin (teofyllin), medicin mot psykiska störningar (imipramin, klomipramin), medicin för lindring av smärtor (pentazosin, fenacetin), inflammationsdämpande medicin (fenylbutason), medicin mot demens (Alzheimer) (takrin) eller medicin mot diabetes (insulin).

   När man slutar att röka, med eller utan NiQuitin Clear, kan effekten av annan medicin som tas samtidig påverkas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Risk finns att fostret påverkas. Diskutera med din läkare innan du användar NiQuitin Clear om du är gravid eller försöker bli gravid. Om du är gravid och inte kan sluta röka, kan du använda NiQuitin Clear under uppsikt av din läkare.

   Diskutera med din läkare innan du använder NiQuitin Clear om du ammar. Nikotin passerar över till bröstmjölken och kan påverka barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen känd påverkan av nikotinplåster på förmågan att köra bil eller att använda maskiner.


   3. Hur du använder NiQuitin Clear

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Det är viktigt att du slutar att röka helt och hållet när du slutar röka med hjälp av NiQuitin Clear plåster. I vissa fall kan det underlätta att använda andra nikotinersättningsmedel (såsom sugtabletter eller tuggummi) i kombination med NiQuitin Clear depotplåster för att lättare stå emot ett plötsligt röksug.

   Dosering

   Om du röker fler än 10 cigaretter per dag rekommenderas du att följa följande doseringsschema:

   Dos:

   Tid:

   Steg 1

   NiQuitin Clear 21 mg/24 timmar

   1 plåster varje dag de första 6 veckorna, därnäst

   Steg 2

   NiQuitin Clear 14 mg/24 timmar

   1 plåster varje dag de följande 2 veckorna, därnäst

   Steg 3

   NiQuitin Clear 7 mg/24 timmar

   1 plåster varje dag de sista 2 veckorna

   Måttlighetsrökare (röker färre än 10 cigaretter per dag) rekommenderas att följa följande doseringsschema:

   Dos:

   Tid:

   Steg 2

   NiQuitin Clear 14 mg/24 timmar

   1 plåster varje dag de första 6 veckorna, därnäst

   Steg 3

   NiQuitin Clear 7 mg/24 timmar

   1 plåster varje dag de sista 2 veckorna

   Patienter som använder NiQuitin Clear 21 mg och upplever besvärliga biverkningar, vilka inte upphör inom ett par dagar, bör övergå till följande doseringsschema:

   Dos:

   Tid:

   Steg 2

   NiQuitin Clear 14 mg/24 timmar

   1 plåster varje dag de första 6 veckorna, därnäst

   Steg 3

   NiQuitin Clear 7 mg/24 timmar

   1 plåster varje dag de sista 2 veckorna

   Kombinationsbehandling

   Om du känner starkt röksug kan kombinationsbehandling med depotplåster och andra former av nikotin ge dig större chans att sluta röka än enbart depotplåster.

   Läs bipacksedeln till NiQuitin 1,5 mg komprimerad sugtablett/NiQuitin 2 mg sugtablett/NiQuitin 2 mg tuggummi före användning.

   Rekommenderad dos NiQuitin Clear depotplåster följer samma stegvisa process som bekrivs ovan. Förutom plåstren kan du ta antingen NiQuitin 1,5 mg komprimerad sugtablett, NiQuitin 2 mg sugtablett eller NiQuitin 2 mg tuggummi så snart du får ett akut röksug – i genomsnitt 5–6 stycken per dag. Ta inte fler än 15 stycken per dygn (24 timmar) och använd endast en NiQuitin-produkt i kombination med NiQuitin Clear depotplåster.

   Fortsätt att använda NiQuitin 1,5 mg komprimerad sugtablett/NiQuitin 2 mg sugtablett/NiQuitin 2 mg tuggummi i 2–3 månader och börja sedan trappa ner stegvis i takt med att röksuget minskar. När du kommit ner till 1–2 doser dagligen ska du avsluta behandlingen.

   Rökare som röker mer än 10 cigaretter per dag

   Period

   Depotplåster

   NiQuitin 1,5 mg komprimerad sugtablett/

   NiQuitin 2 mg sugtablett/ NiQuitin 2 mg tuggummi

   Steg 1: 6 veckor

   NiQuitin Clear 21 mg/24 timmar

   5 till 6 stycken per dag

   Steg 2: 2 veckor

   NiQuitin Clear 14 mg/24 timmar

   Fortsätt att använda sugtabletter/tuggummin vid behov

   Steg 3: 2 veckor

   NiQuitin Clear 7 mg/24 timmar

   Efter 10 veckor

   Sluta använda NiQuitin Clear depotplåster

   Minska gradvis antalet tuggummin/sugtabletter. När den dagliga användningen är nere på 1–2 stycken ska behandlingen avslutas.

   Måttlighetsrökare (röker färre än 10 cigaretter per dag)

   Period

   Depotplåster

   NiQuitin 1,5 mg komprimerad sugtablett/

   NiQuitin 2 mg sugtablett/ NiQuitin 2 mg tuggummi

   Steg 2: 6 veckor

   NiQuitin Clear 14 mg/24 timmar

   5 till 6 stycken per dag

   Steg 3: 2 veckor

   NiQuitin Clear 7 mg/24 timmar

   Fortsätt att använda sugtabletter/tuggummin vid behov

   Efter 8 veckor

   Sluta använda NiQuitin Clear depotplåster

   Minska gradvis antalet sugtabletter/tuggummin. När den dagliga användningen är nere på 1–2 stycken ska behandlingen avslutas.

   Information om hur länge NiQuitin 1,5 mg komprimerad sugtablett/NiQuitin 2 mg sugtablett/NiQuitin 2 mg tuggummi kan användas finns i bipacksedeln till respektive produkt.

   Kontakta läkare om symtomen kvarstår. Om du känner att du måste använda NiQuitin 1,5 mg komprimerad sugtablett/NiQuitin 2 mg sugtablett/NiQuitin 2 mg tuggummi längre tid än totalt 9 månader ska du vända dig till läkaren för rådgivning.

   Bruksanvisning

   • NiQuitin Clear plåster sätts på en gång per dygn.

   • Ett nytt plåster bör sättas på vid ungefär samma tid varje dag, företrädesvis strax efter uppvaknandet, på ett hudparti som är rent, torrt och fritt från hår. Undvik områden med hudveck (såsom över en led), eller där huden veckar sig när du rör dig.

   • Placera inte NiQuitin Clear plåster på hudparti som är rött, irriterat eller har skärsår.

   • NiQuitin Clear plåster bör sitta kvar under 24 timmar. Om du önskar, kan plåstret tas bort innan du går till sängs. Användning under 24 timmar rekommenderas dock för att optimera effekten mot röksuget på morgonen.

   • Plåstret bör inte sitta kvar på huden under längre tid än 24 timmar.

   • Det använda plåstret avlägsnas efter 24 timmar och ett nytt plåster appliceras på ett annat hudområde.

   • När du tar av ett plåster, vik det då på mitten med den klibbiga sidan inåt och lägg det sedan i den tomma förpackningen från det nya plåstret som skall sättas på. Avyttra förpackningen med det använda plåstret med omtanke, utom räckhåll för barn.

   • Det använda hudområdet bör inte användas på nytt förrän efter minst sju dagar.

   • Använd aldrig mer än ett plåster åt gången.

   Hur sätts plåstren på?

   • NiQuitin Clear plåster skall sättas på omedelbart efter det att förpackningen öppnats.

   • Plåstret ska förvaras förslutet i dess skyddande förpackning tills det ska användas.

   • Skär upp förpackningen runt den streckade linjen, eller vik utefter linjen och riv från hörnet. Var försiktig så att inte plåstret skadas.

   • Ta försiktigt plåstret ut ur förpackningen. Ett genomskinligt skyddsskikt täcker plåstrets klibbiga sida – den sida som skall sitta mot huden.

   • Håll den klibbiga sidan upp och dra av skyddsskiktet från plåstret med början på mitten. Håll plåstret i ytterkanten (vidrör den klibbiga sidan så litet som möjligt) och dra bort den andra halvan av skyddsskiktet.

   • Applicera omedelbart den klibbiga sidan av NiQuitin Clear plåstret på huden. Pressa fast plåstret med handflatan under minst 10 sekunder. Se till att det fastnar ordentligt på huden, särskilt runt kanterna.

   • Undvik kontakt med ögon och näsa vid hantering av plåstret.

   • Tvätta alltid händerna med enbart vatten efter att du har hanterat NiQuitin Clear. (Tvål kan öka upptaget av nikotin genom huden).

   Vid rätt hantering är vatten inte skadligt för NiQuitin Clear plåstret. Du kan bada, simma eller duscha under korta perioder medan du använder NiQuitin Clear plåstret.

   Hur länge kan du använda NiQuitin Clear?

   • För ett optimalt resultat bör hela tioveckorsbehandlingen fullföljas (8 veckor för måttlighetsrökare eller patienter som använt den lägre doseringen enligt ovan).

   • Behandlingen bör inte pågå under längre tid än 10 veckor i följd.

   • Dock kan behandlingen upprepas vid ett senare tillfälle om den som använt NiQuitin Clear fortsätter eller återupptar sin rökning.

   • Information om hur länge du kan använda NiQuitin 1,5 mg komprimerad sugtablett/NiQuitin 2 mg sugtablett/NiQuitin 2 mg tuggummi finns i bipacksedeln som medföljer respektive produkt.


   Om du låtit NiQuitin Clear-plåstret sitta kvar för länge

   • Avlägsna plåstret omedelbart. Kontakta läkare om symptom på överdosering uppträder, visa om möjlig denna förpackning eller bipacksedel för läkaren. Symtomen på överdosering innefattar; blekhet, kallsvettning, illamående, ökad salivmängd, kräkningar, magsmärtor, diarré, huvudvärk, yrsel, försämrad hörsel och syn, darrningar, mental förvirring och kraftlöshet.

   • Hudytan kan sköljas med vatten och torkas. Tvål bör inte användas, eftersom nikotinupptaget då kan påskyndas.

   • Nikotintillförseln till blodet fortsätter under flera timmar efter det att plåstret avlägsnats, eftersom det finns en nikotindepot i huden.

   • Om möjligt visa läkaren förpackningan eller denna bipacksedel.

   Om du har glömt att använda NiQuitin Clear eller om ett plåster lossnar:

   • Att glömma en dos behöver inte få negativa konsekvenser. Dock faller nivån av nikotin i blodet vilket kan bidra till en tillfällig ökad risk för nikotinabstinens. Du bör fortsätta med angiven dos snarast möjligt.

   • NiQuitin Clear plåster fäster vanligen bra på huden. Om plåstret faller av, sätt då på ett nytt plåster och se till att du väljer ett nytt ställe som saknar hår och som är rent och torrt. Fortsätt sedan som tidigare.

   • Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   De vanligaste biverkningarna av NiQuitin Clear är reaktioner på applikationsstället som övergående utslag, klåda, sveda och pirrande känsla, domning, svullnad och utslag. Huvuddelen av dessa lokala reaktioner är milda och upphör snabbt när plåstret avlägsnats. Om svåra eller långvarliga lokala reaktioner uppträder, antingen på applikationsstället eller någon annanstans, kontakta din läkare och avbryt behandlingen med NiQuitin Clear.

   Andra möjliga biverkningar kan vara:

   • Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): sömnstörningar inkl. livliga drömmar och sömnlöshet, illamående, kräkningar, huvudvärk och yrsel.

   • Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): nervositet, bröstsmärtor, smärtor i armar och ben, smärtor, kraftlöshet, muskelsmärtor, ledsmärtor, ökad svettning, lättare magproblem, torrhet i munnen, förstoppning, andnöd, inflammation i svalget, hosta, skakningar, hjärtklappning, diarré och trötthet.

   • Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hjärtklappning, obehagskänsla, influensaliknande symtom och allergi.

   • Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare): allergisk reaktion, kontakteksem eller ljuskänslighet (hudreaktion)

   • Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): allergisk chock.

   Dessa biverkningarna kan dock även bero på att du slutat röka. Vissa personer upplever sömnstörningar, där även livliga drömmar ingår. Eftersom dessa kan bero på att du slutat röka, snarare än på plåstret, bör du fortsätta att bära plåstret under ett dygn eller två. Kvarstår besvären, försök med att avlägsna plåstret innan du går till sängs (efter ungefär 16 timmar) och sätt på ett nytt när du vaknar. Om plåstret avlägsnas efter 16 timmar, kommer dock plåstret att bli mindre effektivt på att dämpa det röksug som många rökare upplever vid uppvaknandet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur NiQuitin Clear ska förvaras

   • Förvaras under 30°C.

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Låt alla plåstren vara kvar i kartongen, i sina skyddsförpackningar, tills de ska användas.

   • Använd inte NiQuitin Clear plåster där förpackningen är skadad eller öppnad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är nikotin.

   • Övriga innehållsämnen är eten/vinylacetat sampolymer, polyetentereftalat/eten vinylacetat, polyetenfilm, polyisobuten, vit tryckfärg (titandioxid E171).

   NiQuitin Clear finns i tre styrkor:

   Steg 1: NiQuitin Clear 21 mg/24 timmar; innehåller 114 mg nikotin och frigör 21 mg nikotin under 24 timmar.

   Steg 2: NiQuitin Clear 14 mg/24 timmar; innehåller 78 mg nikotin och frigör 14 mg nikotin under 24 timmar.

   Steg 3: NiQuitin Clear 7 mg/24 timmar; innehåller 36 mg nikotin och frigör 7 mg nikotin under 24 timmar.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Varje depotplåster är rektangulärt och består av en genomskinlig baksida och ett skyddskikt. Varje plåster ligger i en laminerad skyddsförpackning. En förpackning innehåller 7, 14, 21, 28 eller 42 plåster.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Omega Pharma Nordic AB

   Box 7009

   164 07 Kista

   Tillverkare

   Catalent UK Packaging Limited, Wingates Industrial Park, Lancaster Way, Westhoughton, Bolton, BL5 3XX, Storbritannien

   eller

   FAMAR A.V.E., Avlon Plant, 48th km National Road Athens – Lamia, Avlona Attiki, 19011 Grekland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska samarbetsområdet under namnet:

   Nederländerna: NiQuitin Clear 7 mg/24 uur, 14 mg/24 uur, 21 mg/24 uur


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-26


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  NiQuitin Clear

  Depotplåster 7 mg/24 timmar 14 styck Påse

  • Varunummer: 171379
  • Tillverkare: Omega Pharma Nordic AB

  299 kr

  Jämförpris: 21,36 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/niquitin-clear-depotplaster-7-mg-per-24-timmar-14-styck-pase-710974/ 710974 NiQuitin Clear https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/171379s.jpg 299.00 299.00 SEK NiQuitin InStock Depotplåster med nikotin Meny Meny/Hälsa & levnadsvanor Meny/Hälsa & levnadsvanor/Sluta röka Beredningsform Beredningsform/Plåster Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Depotplåster 7 mg/24 timmar 14 styck Påse