Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Montelukast Krka

   10 mg filmdragerade tabletter
   montelukast

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Montelukast Krka är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Montelukast Krka
   3. Hur du använder Montelukast Krka
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Montelukast Krka ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Montelukast Krka är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Montelukast Krka 10 mg tabletter är montelukast som är en leukotrienreceptorantagonist. Den blockerar naturligt förekommande ämnen i lungorna som kallas leukotriener och som orsakar sammandragning av luftvägarna och inflammation i lungorna, vilket kan leda till astmasymtom. Leukotrienerna bidrar även till allergisymtom. Blockering av leukotriener minskar symtomen vid säsongsbunden allergi (kallas även säsongsbunden allergisk rinit eller hösnuva).

   Montelukast Krka används för behandling av vuxna patienter och ungdomar från 15 års ålder med astma, som inte fått fullgod kontroll med sin astmamedicinering och behöver tilläggsbehandling.

   För patienter med astma och säsongsbundna allergier används Montelukast Krka även för behandling av säsongsbundna allergisymtom.

   Montelukast Krka hjälper också till att förebygga astmasymtom hos vuxna och ungdomar från 15 år, som utlöses av fysisk ansträngning.

   Vad är astma?

   Astma är en kronisk sjukdom.

   Astma omfattar:

   • Svårighet att andas på grund av sammandragning av luftvägarna. Denna sammandragning av luftvägarna förvärras och förbättras beroende på olika förhållanden.

   • Känsliga luftvägar som reagerar på olika saker såsom cigarettrök, pollen, kall luft eller ansträngning.

   • Svullnad (inflammation) av luftvägarnas slemhinnor.

    Symtom på astma inkluderar: hosta, pipande andning och trånghet i bröstet.

   Vad är säsongsbunden allergi?

   Säsongsbunden allergi (även kallad hösnuva eller säsongsbunden allergisk rinit) är en allergisk reaktion som ofta orsakas av luftburet pollen från träd, gräs eller ogräs. Symtomen på säsongsbunden allergi kännetecknas av; täppt, rinnande och kliande näsa; nysningar; vattniga, svullna, röda och kliande ögon.

   Montelukast som finns i Montelukast Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Montelukast Krka

   Använd inte Montelukast Krka

   Tala om för din läkare om eventuella medicinska eller allergiska problem som du har eller har haft.

   Använd inte Montelukast Krka

   • om du är allergisk mot montelukast eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Montelukast Krka.

   Det är viktigt att läkemedlet tas enligt läkarens anvisningar även då du är symtomfri eller om du får en astmaattack.

   Montelukast Krka tabletter är INTE avsedda för behandling av akuta andnödsattacker. Medicinen hjälper dig inte i denna situation och ska aldrig användas för detta ändamål. Om en attack uppträder ska läkarens instruktioner följas exakt. Det är mycket viktigt att medicinen som behövs för behandling av en sådan attack alltid finns nära till hands.

   Om du behöver inhalera beta-agonist (kallas även luftrörsvidgare eller kortverkande inhalation) oftare än vanligt bör du konsultera läkare så snart som möjligt.

   Montelukast Krka är inte avsedda för att ersätta kortisonmedicinering (varken medicinering som andas in eller som tas via munnen) som du eventuellt redan använder.

   Patienter med acetylsalicylsyrakänslig astma som tar Montelukast Krka bör fortsätta att undvika acetylsalicylsyra och andra anti-inflammatoriska smärtstillande medel (s.k. NSAID).

   Ett sällsynt tillstånd har påträffats hos ett mycket litet antal patienter som använt astmamedicinering, inklusive montelukast, även om montelukast inte har påvisats orsaka detta tillstånd. Uppsök läkare omedelbart om du upplever en kombination av följande symtom, särskilt om de är långvariga och förvärras:

   • influensaliknande sjukdom

   • tilltagande andningssvårigheter

   • myrkrypningar eller domnande känsla i armar och ben och/eller

   • utslag.

   Barn och ungdomar

   För barn mellan 2‑5 år finns Montelukast Krka 4 mg tuggtabletter tillgängligt.

   För barn mellan 6-14 år finns Montelukast 5 mg tuggtabletter tillgängligt.

   Andra läkemedel och Montelukast Krka

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder fenobarbital eller fenytoin (används för behandling av epilepsi), rifampicin (används för behandling av tuberkulos och vissa andra infektioner) eller gemfibrozil (används för att behandla höga fettnivåer i plasma), eftersom de kan påverka effekten av Montelukast Krka.

   Montelukast Krka kan användas tillsammans med eventuell övrig astmamedicinering.

   Montelukast Krka med mat, dryck och alkohol

   Läkemedlet kan tas med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Amning

   Det är okänt om montelukast återfinns i modersmjölk hos människor. Om du för närvarande ammar eller planerar amning bör du rådfråga läkare innan du tar Montelukast Krka.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Montelukast Krka förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Individuella reaktioner på medicinering kan dock variera. En del mycket sällsynta biverkningar för Montelukast Krka har rapporterats som kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Montelukast Krka innehåller hjälpämnen

   Montelukast Krka innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Montelukast Krka

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ta Montelukast Krka via munnen en gång dagligen på kvällen med eller utan mat enligt läkarens anvisningar.

   Vanlig dos för vuxna och ungdomar från 15 år och uppåt är en 10 mg tablett dagligen.

   För att kontrollera din astma är det viktigt att fortsätta att ta Montelukast Krka så länge läkaren ordinerar det, oberoende av om symtom förekommer eller inte. Montelukast Krka kan behandla astma endast vid fortlöpande användning.

   Montelukast Krka ska inte användas tillsammans med andra produkter som innehåller samma aktiva substans, montelukast.

   Användning för barn och ungdomar

   Montelukast Krka 10 mg tabletter rekommenderas inte för barn under 15 år.

   Om du använt för stor mängd av Montelukast Krka

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Oftast har inga biverkningar rapporterats. De vanligaste symtom som har rapporterats är törst, sömnighet, huvudvärk, hyperaktivitet och magont.

   Om du har glömt att använda Montelukast Krka

   Om du glömmer att ta en tablett, fortsätt med nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett, utan fortsätt med en tablett per dag som vanligt.

   Om du slutar att använda Montelukast Krka

   Montelukast Krka kan endast behandla din astma om du fortsätter att ta det. Det är viktigt att fortsätta ta Montelukast Krka så länge din läkare ordinerar det. Det hjälper dig att kontrollera din astma.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I kliniska studier med montelukast 10 mg filmdragerade tabletter var de vanligaste rapporterade biverkningarna (som förekom hos minst 1 patient av 100 och färre än 1 patient av 10) där ett troligt samband med montelukast föreligger: 

   • magont

   • huvudvärk


   Dessa var vanligtvis milda och förekom oftare hos patienter behandlade med Montelukast Krka än med placebo (en tablett som inte innehåller något läkemedel).

   Biverkningar som kan förekomma under behandlingen med montelukast är indelade enligt förekomstfrekvens:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   Under den tid läkemedlet har varit på marknaden har följande biverkningar rapporterats:

   • övre luftvägsinfektion (mycket vanliga)

   • ökad blödningsbenägenhet (sällsynta)

   • allergiska reaktioner inkluderande svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, vilket kan orsaka andnings‑ eller sväljsvårigheter (mindre vanliga)

   • beteende- och humörförändringar (förändrat drömmönster inkluderande mardrömmar, sömnsvårigheter, sömngång, irritationsbenägenhet, ängslan, rastlöshet, häftig oro inkluderande aggressivt beteende eller fientlighet, depression (mindre vanliga); darrningar (sällsynta); hallucinationer, desorientering, självmordstankar och handlingar (mycket sällsynta))

   • yrsel, dåsighet, domningar och stickningar, krampanfall (mindre vanliga)

   • hjärtklappning (sällsynta)

   • näsblod (mindre vanliga)

   • diarré, illamående, kräkningar (vanliga); muntorrhet, matsmältningsbesvär (mindre vanliga)

   • hepatit (leverinflammation) (mycket sällsynta)

   • hudutslag (vanliga); blåmärken, klåda, nässelutslag (mindre vanliga); ömmande röda knölar under huden företrädesvis på smalbenen (erythema nodosum), allvarliga hudreaktioner (erythema multiforme) som kan uppträda utan förvarning (mycket sällsynta)

   • led‑ eller muskelvärk, muskelkramper (mindre vanliga)

   • feber (vanliga), trötthet, en allmän sjukdomskänsla, svullnad (mindre vanliga)

   Hos astmapatienter behandlade med montelukast har mycket sällsynta fall av en kombination av symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag (Churg-Strauss syndrom) rapporterats. Tala omedelbart om för din läkare om du får ett eller flera av dessa symtom.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Montelukast Krka ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är montelukast. Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg montelukast (som montelukastnatrium).

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, cellulosapulver, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat i tablettkärnan samt hypromellos, titandioxid (E171), talk, propylenglykol, röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172) i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De filmdragerade tabletterna är aprikosfärgade, runda, lätt bikonvexa tabletter med avfasade kanter.

   Kartong med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 eller 200 filmdragerade tabletter i blisterförpackning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

   Tillverkare

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   KRKA Polska Sp. z.o.o., ul. Równoległa 5, Warszawa, Polen

   TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-03-05


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Montelukast Krka

  Filmdragerad tablett 10 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 040080
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  162,90 kr

  Jämförpris: 5,43 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?