Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metadon Meda

   10 mg/ml Injektionsvätska, lösning
   metadonhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metadon Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Meda
   3. Hur du får Metadon Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metadon Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metadon Meda är och vad det används för

   Metadon Meda innehåller metadonhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

   Metadon Meda används vid svår smärta.

   Metadon som finns i Metadon Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Meda

   Använd inte Metadon Meda

   • om du är allergisk mot metadonhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har mycket slem och svåra andningsbesvär,

   • om du brukar bli orolig då du har druckit alkohol eller tagit sömnmedel.

   Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Metadon Meda.

   Risk för vanebildning finns med Metadon Meda.

   Tala om för din läkare

   • om du har astma,

   • om du har några skallskador,

   • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

   • om du har någon hjärtsjukdom

   • om du har risk för att få hjärtrytmrubbning som kallas QT-förlängning, (exempelvis om du eller någon nära släkting har haft det, om din vätske- och salt balans är påverkad eller vid användning av vissa andra läkemedel). Din läkare kan komma att kontrollera ditt hjärta med så kallad EKG om du har risk för hjärtrytmrubbning.

   Detta eftersom Metadon Meda bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd. Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen

   Andra läkemedel och Metadon Meda

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Samtidig användning av Metadon Meda och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel),

   • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater),

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation,

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner),

   • muskelavslappnande läkemedel.

   På grund av detta ska samtidig användning av Metadon Meda och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Metadon Meda samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.

   Behandlingseffekten kan även påverkas om Metadon Meda tas samtidigt med vissa andra läkemedel och doserna kan behöva justeras, exempelvis om du tar läkemedel mot:

   • infektioner (rifampicin, rifabutin),

   • depression (fluvoxamin, fluoxetin, MAO-hämmare),

   • epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin),

   • hiv (nelfinavir, amprenavir, nevirapin, efavirenz, lopinavir, ritonavir, zidovudin).

   Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

   Metadon Meda med alkohol

   Du ska inte använda alkohol samtidigt som du behandlas med Metadon Meda eftersom kombinationen kan påverka din andning negativt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns risk finns att fostret påverkas negativt särskilt om det används just före förlossningen. Rådgör därför alltid med läkare före du får Metadon Meda om du är gravid.

   Metadon går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas i doser som vanligen används vid behandling. Rådgör dock med läkare vid med än tillfälligt bruk av Metadon Meda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Metadon Meda kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du får Metadon Meda

   Metadon Meda injektionsvätska ges som en injektion i en muskel eller under huden.

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig och från den smärtlindring du upplever. Om du är äldre eller har nedsatt njur- eller leverfunktion kommer din läkare och ge dig en lägre dos från början.

   Om du tagit för stor mängd av Metadon Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Illamående och kräkningar.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   Minskad sexuell lust, trötthet, sömn- och aptitlöshet, svettning, yrsel, förstoppning, försämrad andningsförmåga, normal upprymdhet och kramp i gallvägarna. Vid höga doser kan vätska ansamlas i lungorna (ödem).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   hjärtrytmrubbning (QT-förlängning eller torsades de pointes)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Metadon Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Metadon Meda injektionsvätska förvaras i ytterkartongen. Ljuskänslig.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen och ampullen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen metadonhydroklorid. 1 ml innehåller 10 mg.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Metadon Meda injektionsvätska är en klar, färglös lösning förpackad i glasampull.

   Förpackningsstorlek: Glasampuller 10 x 1 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Telefon: 08 - 630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   : 2018-07-18


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Dosering och administreringssätt

   Rekommenderad dos från början är 0,5 – 1 ml som en injektion i en muskel eller under huden en till tre gånger per dag. Som underhållsdos ges 0,5 – 1 ml två till tre gånger per dag vilket läkaren kan öka om patienten inte får tillräcklig effekt. Om patienten behöver väldigt stora doser av Metadon för smärtlindring kan läkaren komma att kontakta en läkare med väldigt stor erfarenhet med att ge Metadon.

   Inkompatibiliteter

   Inga kända inkompatibiliteter.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metadon Meda

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 129809
  • Tillverkare: Meda AB

  337 kr

  Jämförpris: 33,70 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?