Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Metacam 1 mg tuggtabletter för hund, Metacam 2,5 mg tuggtabletter för hund Meloxikam

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En tablett innehåller:

   Meloxikam 1 mg

   Meloxikam 2,5 mg

   4. INDIKATION(ER)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till dräktiga eller lakterande djur.

   Använd inte till hundar som lider av gastrointestinala störningar såsom irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

   Använd inte till hundar yngre än 6 veckor eller som väger mindre än 4 kg.

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har ibland rapporterats. I mycket sällsynta fall har blodig diarré, blodiga kräkningar, magsår och förhöjda leverenzymer rapporterats.

   Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen, som kan ges oralt. Alternativt kan terapin inledas med Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning för hund och katt.

   Därefter fortsätts behandlingen med en daglig oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

   Varje tuggtablett innehåller antingen 1 mg eller 2,5 mg meloxikam, som motsvarar den dagliga underhållsdosen för en hund med 10 kg kroppsvikt respektive en hund med 25 kg kroppsvikt.

   Varje tuggtablett kan halveras för en mer noggrann dosering avseende hundens individuella kroppsvikt. Metacam tuggtabletter kan ges både tillsammans med eller utan foder, har arom och äts frivilligt av de flesta hundar.

   Schema för underhållsdosering:


   Kroppsvikt (kg)

   Antal tuggtabl. 1 mg

   Antal tuggtabl. 2,5 mg

   mg/kg

   4,0-7,0

   ½

   0,13-0,1

   7,1-10,0

   1

   0,14-0,1

   10,1-15,0

   1 ½

   0,15-0,1

   15,1-20,0

   2

   0,13-0,1

   20,1-25,0

   1

   0,12-0,1

   25,1-35,0

   1 ½

   0,15-0,1

   35,1-50,0

   2

   0,14-0,1

   För en ännu mer noggrann dosering kan Metacam oralsuspension för hund användas. För hundar med en kroppsvikt på mindre än 4 kg rekommenderas Metacam oralsuspension för hund.

   Effekt ses normalt inom 3-4 dagar. Om ingen klinisk förbättring ses, bör behandlingen ej pågå mer än 10 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

   Instruktioner för öppning av de barnsäkra blistrarna:

   Tryck ut tabletten ur blistern.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartong och blister efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Försiktighetsåtgärder för djur

   Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

   Detta läkemedel är till hund och skall inte användas till katt, då det inte är lämpligt till denna djurart. Till katt bör användas Metacam 0,5 mg/ml oralsuspension för katt.


   Försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Personer med känd överkänslighet för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   I händelse av oavsiktligt intag skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller kartong uppvisas.


   Dräktighet och digivning

   Se avsnittet ’Kontraindikationer’.


   Andra läkemedel och Metacam

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär uppsökas. Undvik användning på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för ökad njurskada.

   Andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, aminoglykosidantibiotika och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Metacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider.

   Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av farmakologiska egenskaper för de läkemedel som använts tidigare.


   Överdosering

   Vid överdosering skall symptomatisk behandling sättas in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall, men ska kasseras enligt gällande anvisningar. Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   06.2013 Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Metacam 1 mg tuggtabletter för hund

   Blister: 7, 84 eller 252 tabletter


   Metacam 2,5 mg tuggtabletter för hund

   Blister: 7, 84 eller 252 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Boehringer Ingelheim Vetmedica

   Box 467

   SE-201 24 Malmö

   Tel:+45- (0) 40 23 34 00

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metacam® för hund

  Tuggtablett 1 mg 84 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 549995
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Vetmedica

  408,50 kr

  Jämförpris: 4,86 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?