Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mepivacaine Accord

   10 mg/ml och 20 mg/ml injektionsvätska, lösning
   mepivakainhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du ges detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mepivacaine Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mepivacaine Accord
   3. Hur du använder Mepivacaine Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mepivacaine Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mepivacaine Accord är och vad det används för

   Lokalbedövningmedel (lokalanestetikum).

   Detta läkemedel används för tillfällig, lokal bedövning och smärtlindring genom infiltration och regional nervblockad med injektion.

   Mepivakainhydroklorid som finns i Mepivacaine Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mepivacaine Accord

   Använd inte Mepivacaine Accord

   • om du är allergisk mot mepivakainhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen (anges i avsnitt 6)

   • om du har svåra hjärtrytmstörningar (svåra störningar i hjärtats elektriska retledningssystem)

   • om du har en svag hjärtmuskel som inte kan hållas under kontroll med behandling (akut dekompenserad hjärtsvikt)

   • för bedövning av livmoderhalsen (cervix) under förlossning (paracervikal bedövning).

   Dessutom finns vissa tillfällen då epiduralbedövning inte ska ges. Dessa är

   • ökat tryck i skallen

   • akut sjukdom i centrala nervsystemet (hjärnan eller ryggmärgen) inklusive inflammation, tumörer, smittsam virus- eller bakteriesjukdom, förträngning av de öppna rummen i ryggraden, pågående ryggradssjukdom (t.ex. spondylit, tuberkulos och tumör) och ryggradsskada (t.ex. fraktur)

   • septikemi (blodförgiftning)

   • infektion vid injektionsstället

   • problem med blodkoagulationen (blodets levring) eller behandling medblodförtunnande läkemedel) (förutom heparin i lågdos)

   • hjärtinfarkt och kraftig blod- och vätskeförlust.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du ges Mepivacaine Accord om du har:

   • njur- eller leversjukdom

   • blockerade blodkärl

   • åderförkalkning (arterioskleros)

   • nervskada till följd av diabetes

   • porfyri (en rubbning i blodbildningen).

   Andra läkemedel och Mepivacaine Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • Vissa starka smärtstillande läkemedel (t.ex. centralt verkande smärtstillande läkemedel eller opioder)

   • Läkemedel som används vid bedövning (t.ex. eter)

   • Läkemedel som används för muskelavslappning (icke‑depolariserande muskelavslappnande)

   • Läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtafrekvens (antiarytmika)

   • Andra lokalbedövningsmedel

   Graviditet, amning och fertilitet

   Baserat på långvarig användning, anses bedövning med mepivakain vara relativt säkert att använda till gravida kvinnor.

   Mepivacaine Accord passerar moderkakan (placenta) men retrospektiva studier av gravida kvinnor som fått lokalbedövning vid akutoperation tidigt under graviditeten, har inte visat att lokalanestetika orsakar missbildningar.

   Inga kontrollerade studier har dock utförts på gravida kvinnor.

   Dessutom har inadekvat undersökta reproduktionsstudier på djur utförts med mepikvakain. Försiktighet ska således iakttas innan detta bedövningsmedel ges under tidig graviditet.

   En möjlig komplikation av användning av Mepivacaine Accord under förlossning är att modern kan få mycket lågt blodtryck (arteriell hypotoni).

   Det är inte känt om lokalbedövningsmedel utsöndras i bröstmjölk. Eftersom många läkemedel utsöndras i bröstmjölk ska försiktighet iakttas när Mepivacaine Accord ges till en ammande kvinna.

   Om det är nödvändigt att ge Mepivacaine Accord under amning, kan amningen återupptas cirka 24 timmar efter avslutad behandling.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Beroende på dos och hur läkemedlet ges, har mepivakain en övergående effekt på rörlighet och koordination.

   Läkaren måste i varje enskilt fall fastställa om patienten kan köra bil eller använda maskiner när Mepivacaine Accord har använts.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Mepivacaine Accord innehåller hjälpämnen

   1 ml Mepivacaine Accord 10 mg/ml injektionsvätska, lösning innehåller 0,14 mmol (3,2 mg) natrium.

   En 10 ml ampull Mepivacaine Accord 10 mg/ml injektionsvätska, lösning innehåller 1,4 mmol (32 mg) natrium.

   En 20 ml injektionsflaska Mepivacaine Accord 10 mg/ml injektionsvätska, lösning innehåller 2,8 mmol (64 mg) natrium.

   1 ml Mepivacaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning innehåller 0,12 mmol (2,8 mg) natrium.

   En 2 ml ampull Mepivacaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning innehåller 0,24 mmol (5,6 mg) natrium.

   En 5 ml ampull Mepivacaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning innehåller 0,60 mmol (14 mg) natrium.

   En 10 ml ampull Mepivacaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning innehåller 1,2 mmol (28 mg) natrium.

   En 20 ml injektionsflaska Mepivacaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning innehåller 2,4 mmol (56 mg) natrium.

   Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du använder Mepivacaine Accord

   Du ges Mepivacaine Accord av en läkare. Läkaren har kunskap om hur detta läkemedel ska ges.

   Rekommenderad dos som läkaren ger dig beror på vilken typ av smärtlindring du behöver och i vilken del av kroppen som läkemedlet ska injiceras. Det beror också på din kroppsvikt, ålder och hälsotillstånd.

   Du ges Mepivacaine Accord som en injektion. I vilken del av kroppen som du får injektionen beror på varför du får Mepivacaine Accord. Läkaren ger dig Mepivacaine Accord i ett av följande områden:

   • I huden (infiltration)

   • Under huden nära en nerv (regional, plexus- eller nervblockad)

   • Runt ryggmärgen (epidural thorakal eller lumbal bedövning eller kaudal bedövning)

   Mepivacaine Accord ska ges som en långsam injektion. Den högsta rekommenderade dosen för en enstaka administrering är:

   • Öron Näsa Hals‑området: 200 mg mepivakainhydroklorid (3 mg/kg kroppsvikt)

   • Interkostalblockad: 300 mg mepivakainhydroklorid (4 mg/kg kroppsvikt)

   • Epiduralanestesi och perifera blockader: 400 mg mepivakainhydroklorid (6 mg/kg kroppsvikt)

   • Plexus‑anestesi: 500 mg mepivakainhydroklorid (7 mg/kg kroppsvikt).

   • Vid kaudal anestesi till barn: 5 mg/kg kroppsvikt. Individuella skillnader är möjliga.

   Indikationer

   Dos (ml)

   Repositionering av faktur

   5‑20 ml

   Sympatisk nervblockad

   5‑10 ml

   Hudutslag (nässelfeber)

   0,1‑2 ml

   Lateral kutan nerv vid lårblockad

   10 ml

   Femoral nervblockad

   10‑20 ml

   Median nervblockad

   3‑5 ml

   Blockad av obturatornerv

   10‑15 ml

   Blockad av diafragmanerv

   10‑15 ml

   Radial nervblockad

   10‑20 ml

   Ulnar nervblockad

   5‑10 ml

   Digital nervblockad, varje nerv

   1‑2 ml

   Paracervikal blockad, varje sida

   6‑10 ml

   Paravertebral blockad

   5‑10 ml

   Pudendal blockad, varje sida

   7‑10 ml

   Sakral blockad

   10‑30 ml

   Tonsillektomi, varje tonsill

   5‑10 ml

   Sårvård

   Upp till 30 ml

   Intravenös regional anestesi

   Upp till 40 ml

   Vid epiduralbedövning krävs justering baserat på ålder

   • 5‑åringar: 0,5 ml/segment

   • 10‑åringar: 0,9 ml/segment

   • 15‑åringar: 1,3 ml/segment

   • 20‑åringar: 1,5 ml/segment

   • 40‑åringar: 1,3 ml/segment

   • 60‑åringar: 1,0 ml/segment

   • 80‑åringar: 0,7 ml/segment

   Om du använt för stor mängd av Mepivacaine Accord

   Du kan få följande symtom; rastlöshet, yrsel, hörsel- och synstörningar, stickningar i området runt tungan och munnen, sluddrigt tal, illamående, kräkningar, skakningar (tremor) och muskelryckningar som tecken på ett nära förestående krampanfall, hjärtrytmstörningar, ökad puls, förhöjt blodtryck och blodvallning. En extrem överdosering kan leda till medvetslöshet med andnings- och cirkulationsstillestånd.

   Vid tecken på överdosering måste tillförseln av Mepivacaine Accord omedelbart upphöra. Läkaren bestämmer vilka ytterligare behandlingsåtgärder som krävs. Dessa kan inkludera infusion av en fettemulsion.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   De eventuella biverkningarna efter användning av Mepivacaine Accord överensstämmer i hög grad med andra lokalbedövningsmedel. Biverkningar orsakade av läkemedlet är svåra att särskilja från de fysiologiska effekterna av nervblockad (t.ex. blodtrycksfall, långsam puls) De är också svåra att skilja från effekterna av injektionen, antingen direkt (t.ex. nervskada) eller indirekt (t.ex. varböld vid injektionsstället).

   Dessutom måste alla avvikande absorptionsegenskaper eller metabolismstörningar i levern eller rubbningar av utsöndringen via njurarna anses vara en möjlig orsak till biverkningar.

   Eventuella biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • stickningar eller domningar

   • yrsel

   • långsammare puls

   • lågt blodtryck*, högt blodtryck

   • illamående*, kräkningar

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • tecken och symtom på förgiftning i centrala nervsystemet, t.ex. krampanfall, stickningar runt munnen, domning i tungan, hörsel- eller synstörningar, medvetslöshet, skakningar (tremor), öronringning (tinnitus), talstörningar, hämning av funktionerna i centrala nervsystemet

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • allergiska reaktioner

   • livshotande allergisk reaktion

   • neuropati (perifer nervsjukdom)

   • perifer nervskada

   • araknoidit (inflammation i ett av membranen som omger hjärnan och ryggmärgen)

   • dubbelseende

   • hjärtrytmstörningar

   • hjärtstillestånd

   • problem med andningen

   * Dessa biverkningar var vanligare efter epiduralbedövning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mepivacaine Accord ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   • Får ej frysas.

   • Används före utgångsdatum som anges på ampullen, injektionsflaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Använd inte detta läkemedel om du ser att innehållet är missfärgat på något sätt eller om det finns partiklar.

   • Mepivacaine Accord är avsett för engångsbruk och ska användas omedelbart efter öppnandet.

   • Kassera all oanvänd lösning.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är mepivakainhydroklorid.

   Mepivacaine Accord 10 mg/ml injektionsvätska, lösning:

   1 ml lösning innehåller 10 mg mepivakainhydroklorid.

   En 10 ml ampull innehåller 100 mg mepivakainhydroklorid.

   En 20 ml injektionsflaska innehåller 200 mg mepivakainhydroklorid.

   Mepivacaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning:

   1 ml lösning innehåller 20 mg mepivakainhydroklorid.

   En 2 ml ampull innehåller 40 mg mepivakainhydroklorid.

   En 5 ml ampull innehåller 100 mg mepivakainhydroklorid.

   En 10 ml ampull innehåller 200 mg mepivakainhydroklorid.

   En 20 ml injektionsflaska innehåller 400 mg mepivakainhydroklorid.

   Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, natriumklorid och natriumhydroxid (för pH‑justering), saltsyra (för pH‑justering).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mepivacaine Accord injektionsvätska, lösning är en klar, färglös, steril injektionsvätska, lösning. Den finns som ampuller av klart typ I‑glas och injektionsflaskor av klart typ I‑glas med gummipropp och flip‑off‑försegling.

   Mepivacaine Accord 10 mg/ml injektionsvätska, lösning:

   10 ml ampuller med rött band levereras i förpackningar med 1 och 5 ampuller

   20 ml injektionsflaskor med propp av klorobutylgummi och en dimgrå flip‑off‑försegling levereras i förpackningar med 1, 5 och 10 injektionsflaskor

   Mepivacaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning:

   2 ml ampuller med grönt band levereras i förpackningar med 1 och 5 ampuller

   5 ml ampuller med rött band levereras i förpackningar med 1, 5, 10 och 50 ampuller

   10 ml ampuller med grönt band levereras i förpackningar med 1 och 5 ampuller

   20 ml injektionsflaskor med propp av klorobutylgummi och en lavendelfärgad flip‑off‑försegling levereras i förpackningar med 1, 5 och 10 injektionsflaskor

   Ampullerna levereras i blisterförpackning eller tråg.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319, Pinner Road,

   North Harrow, Middlesex

   HA1 4HF, Storbritannien

   Tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319, Pinner Road,

   North Harrow, Middlesex

   HA1 4HF, Storbritannien

   Wessling Hungary Kft.

   Fóti út 56 1047, Budapest

   Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-16


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Mepivacaine Accord 10 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Mepivacaine Accord 20 mg/ml injektionsvätska, lösning

   Dosering

   Detta läkemedel är endast avsett för infiltrationsanestesi, perifer nervblockad, kaudal- och epiduralanestesi.

   Läkarens erfarenhet och kunskap om patientens kliniska tillstånd är viktiga vid val av dos. Den lägsta dosen som leder till önskad effekt ska administreras.

   Angivna rekommenderade doser gäller ungdomar över 15 år och vuxna av genomsnittlig storlek för engångsbruk (en dos).

   1 ml Mepivacaine Accord innehåller 10 mg och 20 mg mepivakainhydroklorid.


   Konc

   mg/ml

   Volym

   ml

   Dos

   mg

   Tillslag­minuter

   Duration

   timmar

   Kirurgisk anestesi   Lumbal epidural anestesi*

   20

   10‑15

   200‑300

   -

   -

   10

   10‑20

   100‑200

   -

   -

   Thorakal epidural administrering

   10‑20

   5‑12

   50‑240

   10‑20

   1,5‑2

   Kaudalblockad

   10

   20

   20‑30

   10‑15

   200‑300

   200‑300

   15‑30

   -

   1‑1,5

   -

   Neurala blockader (liten perifer nerv och infiltration)

   - infiltration

   10

   1‑20

   200

   -

   -

   - digital blockad

   10

   1‑5

   10‑50

   2‑5

   1,5‑2

   - inter­kostal­blockad (per segment) antal samtidiga neurala blockader är maximalt 10

   10

   4

   <400

   (Kumula-tiv dos av injektion-erna)

   3‑5

   1‑2

   - peribulbär block

   20

   5‑7,5

   100‑150

   3‑5

   1,5‑2

   - pudendal blockad (på varje sida)


   10

   7‑10

   7‑100

   -

   -

   - retrobulbär blockad


   20

   3

   60

   -

   -

   Stor perifer neural blockad

   - paracervikal blockad (på varje sida)*

   10

   5‑10

   50‑100

   3‑5

   1‑1,5

   - blockad av plexus brachialis

   - axillär

   - supraklavikular, interskalen och

   subklavikulär perivasculär

   20

   10

   10

   3‑5

   25‑35

   30‑40

   60‑100

   250‑350

   300‑400

   -

   -

   15‑30

   -

   -

   1,5‑2

   - blockad av ischiasnerv

   20

   15‑20

   300‑400

   15‑30

   2‑3

   - femoral blockad eller blockad av fascia iliaca

   10

   10‑20

   100‑200

   -

   -

   * Rekommenderas inte under förlossning

   Vid epiduralanestesi måste dosen justeras efter ålder. Följande värden är en guide för lumbalområdet:

   • 5‑åringar: 0,5 ml/segment

   • 10‑åringar: 0,9 ml/segment

   • 15‑åringar: 1,3 ml/segment

   • 20‑åringar: 1,5 ml/segment

   • 40‑åringar: 1,3 ml/segment

   • 60‑åringar: 1,0 ml/segment

   • 80‑åringar: 0,7 ml/segment

   Den högsta rekommenderade dosen för en administrering är:

   • ÖNH‑området: 200 mg mepivakainhydroklorid (3 mg/kg kroppsvikt)

   • Epiduralanestesi och perifera blockader: 400 mg mepivakainhydroklorid (6 mg/kg kroppsvikt)

   • Interkostalblockad: 300 mg mepivakainhydroklorid (4 mg/kg kroppsvikt)

   • Plexus‑anestesi: 500 mg mepivakainhydroklorid (7 mg/kg kroppsvikt)

   Lägre doser måste i allmänhet användas till patienter med nedsatt allmäntillstånd.

   Hos patienter med vissa befintliga tillstånd (vaskulär ocklusion, arterioskleros eller nervskada på grund av diabetes) måste dosen minskas med en tredjedel.

   Höga plasmanivåer av den aktiva substansen kan uppstå hos patienter med nedsatt lever- eller njurfunktion, framför allt efter upprepad användning. I dessa fall rekommenderas även ett lägre dosintervall.

   Barn mellan 1 och 15 år

   Dosen till barn måste beräknas individuellt, med beaktande av ålder och vikt. Den högsta dosen är 5 mg mepivakainhydroklorid per kg kroppsvikt. Individuella skillnader är möjliga. Till överviktiga barn krävs ofta en successiv dosminskning; dosen ska baseras på idealvikten. Användning av Mepivacaine Accord till nyfödda ska undvikas på grund av nedsatt metabolism av den aktiva substansen i levern.

   Bruksanvisning

   Den totala dosen ska injiceras långsamt eller fraktionerad vid en ökande dos, samtidigt som patientens vitala funktioner övervakas noggrant med konstant verbal kontakt. Vid epidural administrering rekommenderas testdos. Oavsiktlig intravaskulär injektion kan identifieras med specifika toxicitetssymtom. Oavsiktlig intratekal injektion kan identifieras med tecken på spinalblockad. Om toxiska symtom uppstår måste injektionen omedelbart avbrytas.

   Mepivacaine Accord injiceras i rummet runt ryggmärgen vid anestesi av särskilda individuella nerver (epidural nervblockad).

   För att bedöva vävnad injiceras Mepivacaine Accord i ett lokalt vävnadsområde (infiltrationsanestesi). För att bedöva enskilda nerver (perifer nervblockad), för smärtbehandling och sympatisk nervblockad, administreras Mepivacaine Accord lokalt efter målinriktad punktion, beroende på anatomiska överväganden.

   Mepivacaine Accord ska endast användas av personer som har relevant kunskap om hur man utför en relevant anestesiprocedur.

   En allmän regel är att lösningar med låg koncentration ska administreras kontinuerligt (dropp).

   Upprepad användning av detta läkemedel kan leda till minskad effekt på grund av snabb toleransutveckling mot läkemedlet (takyfylaxi).

   Vid små kirurgiska ingrepp önskas kortvarigare anestesi.

   Följande punkter ska observeras för att förhindra biverkningar:

   • En intravenös port för en infusion (volymersättning) ska sättas hos riskpatienter och vid användning av höga doser.

   • Generellt ska ett medel som leder till förträngning av blodkärlen inte användas som tillägg till behandlingen.

   • Patienten ska placeras korrekt.

   • Blodtryck, puls/EKG och pupillstorlek ska övervakas.

   • Allmänna och särskilda kontraindikationer samt interaktioner med andra läkemedel måste beaktas

   • Säkerställ att återupplivningsutrustning (t.ex. för att hålla luftvägar öppna och administrera syre) och akutläkemedel för att behandla toxiska reaktioner är tillägänglig

   • Fettemulsion ska finnas tillgänglig för administrering om intoxikation med kliniska symtom på neurotoxicitet eller kardiotoxicitet uppstår.

   Använd med försiktighet:

   • till patienter som får antikoagulantiabehandling med lågmolekylärt heparin

   • vid injektion i ett inflammerat (infekterat) område (ökad absorption med nedsatt effekt)

   • vid retrobulbära och peribulbära injektioner

   • vid epiduralanestesi (injektion av ett anestetikum runt ryggmärgskanalen för att uppnå anestesi), lågt blodtryck och långsam hjärtfrekvens kan uppstå

   • till äldre patienter (plötslig arteriell hypotoni är en av de möjliga komplikationerna vid epiduralanestesi)

   • till patienter med nedsatt allmäntillstånd

   • till patienter med partiellt eller komplett hjärtblock

   • till patienter som får vissa läkemedel för att behandla feber och smärta (icke‑steroida antiinflammatoriska medel) eller medel som ökar blodvolymen (plasmaersättningar)

   • förlust av broskvävnad har rapporterats hos patienter som har fått kontinuerliga infusioner av lokalbedövning i en led efter operation. De flesta av dessa rapporterade fall avsåg axelleden.

   • Användning i huvud- och halsområdet är mer riskfyllt eftersom risken för förgiftningssymtom i centrala nervsystemet är förhöjd.

   Administreringssätt

   Administreringssättet för Mepivacaine Accord varierar beroende på vilken metod som används; infiltrationsanestesi, perineural anestesi eller epiduralanestesi.

   Hanteringsinstruktioner

   Endast klara lösningar som praktiskt taget är fria från partiklar ska användas.

   Injektionslösningen är avsedd att dras upp en gång och för engångsbruk och måste användas omedelbart efter att ampullen eller injektionsflaskan har öppnats. All oanvänd lösning ska kasseras.

   Används före utgångsdatum som anges på ampullen, injektionsflaskan och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaringsinformation

   Får ej frysas.

   Används omedelbart efter öppnandet.

   Hållbarhet

   2 år.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mepivacaine Accord

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 5 x 20 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 518234
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  234,50 kr

  Jämförpris: 2,35 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?