Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lymelysal 300 mg hårda kapslar

   lymecyklin (motsvarande 300 mg tetracyklin)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lymelysal är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Lymelysal
   3. Hur du tar Lymelysal
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lymelysal ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lymelysal är och vad det används för

   Lymelysal tillhör en grupp läkemedel som kallas tetracyklinantibiotika.


   Lymelysal används för att behandla följande infektioner hos vuxna och barn över 12 år:

   • måttlig till svår akne

   • plötslig försämring av bronkit (luftrörskatarr)

   • lunginflammation

   • urogenital infektion (infektion i urinvägarna eller genitalområdet) orsakad av en bakterie som kallas klamydia.


   Lymecyklin som finns i Lymelysal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Lymelysal

   Ta inte Lymelysal

   • om du är allergisk mot lymecyklin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en njursjukdom

   • om du är ett barn under 12 år

   • om du är gravid eller ammar

   • om du använder ett retinoidläkemedel (såsom isotretinoin, etretinat eller acitretin) för att behandla psoriasis eller akne.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Lymelysal

   • om du har leverbesvär

   • om du har njurbesvär

   • om du har en allergisk sjukdom som orsakar ledsmärta, hudutslag eller feber (systemisk lupus erythematosus)

   • om du har en sjukdom som försvagar musklerna (myasthenia gravis).

   Du ska undvika direkt exponering av solljus eller artificiellt solljus i solarier. Om du får hudbesvär ska du sluta att ta detta läkemedel och rådfråga läkare.


   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel rekommenderas inte för användning till barn under 12 år eftersom det kan orsaka permanent missfärgning av tandemaljen och påverka skelettets utveckling.


   Andra läkemedel och Lymelysal

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel.


   Ta inte följande läkemedel samtidigt med Lymelysal. Du ska ta dem minst två timmar före eller två timmar efter detta läkemedel.

   • Läkemedel mot matsmältningsbesvär.

   • Läkemedel mot magsår.

   • Kinalapril (för högt blodtryck).

   • Kosttillskott som innehåller kalcium, aluminium, magnesium, zink eller järn.


   Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

   • Orala retinoider, används för att behandla akne.

   • Antikoagulanter, används för att förhindra blodproppsbildning.

   • Diuretika, används för att behandla njursjukdom, hjärtsjukdom eller högt blodtryck.

   • P-piller (orala preventivmedel); Lymelysal kan göra p-piller mindre effektiva (se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet).

   • Läkemedel mot epilepsi (såsom fenobarbiton, fenytoin och karbamazepin).

   • Narkosmedlet metoxifluran.


   Lymelysal med mat, dryck och alkohol

   Effekten av lymecyklin påverkas inte av måttliga mängder mjölk, t.ex. ett glas.


   Ta alltid detta läkemedel med ett glas vatten.


   Du bör inte dricka alkohol medan du tar detta läkemedel.


   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Lymelysal får inte tas under graviditet eller amning.


   Användning av vissa läkemedel, såsom lymecyklin, kan påverka växande tänder eller skelett, eller leda till permanent missfärgning av tänder.


   Lymelysal kan minska effekten av p-piller och du ska därför använda ytterligare preventivmedel, t.ex. kondom, medan du tar detta läkemedel.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga studier har utförts. Eftersom detta läkemedel kan framkalla yrsel eller synstörningar, ska du försäkra dig om att du inte har sådana symtom innan du framför fordon eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Lymelysal innehåller tartrazin

   Kan orsaka allergiska reaktioner.   3. Hur du tar Lymelysal

   Användning för barn och ungdomar

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna och barn över 12 år

   Akne: Rekommenderad dos är en kapsel en gång om dagen, helst på morgonen.


   Behandlingstiden beror på hur snabbt aknen förbättras. Den kortaste behandlingstiden är vanligen åtta veckor. Behandlingen ska inte pågå längre än 6 månader.


   Övriga infektioner: Rekommenderad dos är en kapsel två gånger om dagen. Läkaren kan rekommendera en annan dos beroende på vilken typ av infektion du har och hur svår den är. Fråga läkaren om du är osäker.


   Administreringssätt: Du ska ta kapslarna med minst ett halvt glas vatten när du sitter eller står upprätt. Det rekommenderas också att du tar kapslarna med en lätt måltid för att minska risken för biverkningar i magen.


   Användning för barn och ungdomar

   Detta läkemedel rekommenderas inte för användning till barn under 12 år eftersom det kan orsaka permanent missfärgning av tandemaljen och påverka skelettets utveckling.


   Om du har tagit för stor mängd av Lymelysal

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har glömt att ta Lymelysal

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har glömt att ta en kapsel, ta den så snart du kommer ihåg det och ta sedan nästa dos vid rätt tidpunkt.


   Om du slutar att ta Lymelysal

   Akne och andra infektioner svarar långsamt på antibiotika. Det är mycket viktigt att du tar hela behandlingskuren som läkaren har ordinerat. Om du slutar att ta läkemedlet för tidigt, kan din akne eller infektion förvärras eller komma tillbaka.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får symtom på följande allvarliga biverkningar som förekommer med okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data) ska du sluta ta kapslarna och omedelbart informera läkaren eller uppsöka närmaste sjukhus

   • Symtom på en allvarlig allergisk reaktion är andningssvårigheter, svullnad av ansikte, tunga eller hals, hudutslag eller klåda (särskilt om hela kroppen påverkas).

   • Symtom på en allvarlig sjukdom som kallas Stevens-Johnsons syndrom är blåsbildning och fjällning av stora hudområden, sår eller förändringar i munnen, på läpparna, könsorganen eller runt ändtarmsöppningen.

   Andra eventuella biverkningar är:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Huvudvärk

   • Illamående, buksmärta, diarré

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Förändrat antal eller typ av vissa blodkroppar

   • Nässelutslag

   • Yrsel, ökat tryck i hjärnan

   • Synstörningar

   • Smärta i övre delen av buken, infektion i tungan, kräkningar, tarminflammation

   • Gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot)

   • Hudutslag, ökad känslighet i huden för solljus (naturligt eller artificiellt), klåda

   • Feber

   • Förändringar i vissa blodprover (leverfunktionstester)

   Följande biverkningar kan förekomma under behandling med den läkemedelsklass som lymecyklin tillhör (tetracykliner):

   • Inflammation eller sårbildning i matstrupen, som orsakar smärta eller svårigheter att svälja, eller smärtsam halsbränna

   • Sväljsvårigheter

   • Inflammation i bukspottkörteln

   • Leverskada

   • Missfärgning av tänder

   • Inflammation, eller ömhet, i tungan, munhålan, kinderna, tandköttet eller läpparna

   • Ömhet eller klåda i genitalområdet

   • Jästsvampinfektion runt ändtarmsöppningen eller könsorganen

   • Infektion i tjocktarmen (kolon)

   • Permanent synnedsättning   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lymelysal ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blistret efter ”EXP”. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är lymecyklin. Varje kapsel innehåller 408 mg lymecyklin motsvarande 300 mg tetracyklin.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Kapselinnehåll: kiseldioxid, kolloidal, hydrerad (E551) och magnesiumstearat (E470b).

   Kapselskal: gelatin (E441), indigotin (E132), erytrosin (E127), titandioxid (E171), tartrazin (E 102).


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapsel, hård.

   Gelatinkapslar med scharlakansröd ovandel, gul underdel, längd 21 mm, innehållande ett gult pulver.


   Förpackningsstorlekar: 20 och 100 (5x20) kapslar i blister av PA/Al/PVC/aluminium.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS

   Tømrervej 9

   DK-6710 Esbjerg V

   Danmark


   Tillverkare

   Laboratórios Atral, S.A

   Rua da Estação 42 Vala do Carregado

   2600–726 Castanheira do Ribatejo

   Portugal


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-02-17


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lymelysal

  Kapsel, hård 300 mg 20 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 051865
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  118,08 kr

  Jämförspris: 5,90 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?