Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

   100 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter
   losartankalium/hydroklortiazid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Losartan/Hydrochlorothiazide Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Teva
   3. Hur du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Losartan/Hydrochlorothiazide Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Losartan/Hydrochlorothiazide Teva är och vad det används för

   Losartan/Hydrochlorothiazide Teva är en kombination av en angiotensin II-receptorantagonist (losartan) och ett diuretika (hydroklortiazid).

   Angiotensin II är ett ämne som produceras i kroppen och binder till receptorer i blodkärl och får dem att dra ihop sig. Detta leder till att blodtrycket stiger. Losartan förhindrar bindningen av angiotensin II till dessa receptorer, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sjunker. Hydroklortiazid verkar genom att öka njurarnas utsöndring av vatten och salt, vilket också leder till sänkt blodtryck.

   Losartan/Hydrochlorothiazide Teva används för behandling av essentiell hypertoni (högt blodtryck).

   Losartankalium/hydroklortiazid som finns i Losartan/Hydrochlorothiazide Teva kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

   • om du är allergisk mot losartan, hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk (överkänslig) mot andra sulfonamidderivat (t.ex. mot andra tiazider eller vissa antibakteriella läkemedel såsom co-trimoxazol (kombinationen trimetoprim och sulfametoxazol); rådfråga läkare om du är osäker)

   • under de 6 sista månaderna av graviditet (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, se Graviditetet och amning)

   • om du har kraftigt nedsatt leverfunktion

   • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller om dina njurar inte producerar någon urin

   • om du har låga kalium- eller natriumnivåer eller höga kalciumnivåer som inte kan korrigeras genom behandling

   • om du har gikt

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren

   Varningar och försiktighet

   Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller skulle kunna bli) gravid. Losartan/Hydrochlorothiazide Teva rekommenderas inte under den tidiga graviditeten och får inte tas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom läkemedlet kan orsaka fosterskador om det används på detta stadium (se Graviditet och amning).

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Teva:I

   • om du tidigare har upplevt svullnad av ansikte, läppar, svalg och/eller tunga

   • om du behandlas med diuretika (vattendrivande läkemedel)

   • om du äter saltfattig kost

   • du har eller har varit sjuk med kräkningar och/eller diarré

   • om du har hjärtsvikt

   • om du har förträngning i blodkärlen som leder till dina njurar (njurartärstenos) eller bara har en fungerande njure, eller om du nyligen har genomgått en njurtransplantation

   • om du har förträngning i dina artärer (arteroskleros), angina pectoris (bröstsmärta på grund av nedsatt hjärtfunktion)

   • om du har aorta- eller mitralisklaffstenos (förträngningar av hjärtats klaffar) eller hypertrofisk kardiomyopati (en sjukdom som förstorar hjärtats muskel)

   • om du har diabetes

   • om du har haft gikt

   • om du har eller har haft ett allergiskt tillstånd, astma eller ett tillstånd som orsakar ledvärk, hudutslag och feber (SLE, systemisk lupus erythematosus)

   • om du har höga kalcium- eller låga kaliumnivåer eller står på kaliumsparande kost

   • om du ska genomgå narkos (även hos tandläkaren) eller innan ett kirurgiskt ingrepp, eller om du ska genomgå ett test för din paratyroideafunktion. Du ska då tala om för läkaren eller medicinsk personal att du tar losartankalium/hydroklortiazid-tabletter

   • om du lider av primär hyperaldosteronism (ett syndrom där dina binjurar bildar för mycket av hormonet aldosteron, orsakad av en rubbning i binjuren)

   • om din leverfunktion är nedsatt (se Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Teva)

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Teva”.

   Barn och ungdomar

   Erfarenhet saknas för behandling med Losartan/Hydrochlorothiazide Teva hos barn. Losartan/Hydrochlorothiazide Teva bör därför inte ges till barn.

   Andra läkemedel och Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Urindrivande substanser, som hydroklortiazid i de här tabletterna, kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   Läkemedel som innehåller litium bör inte tas tillsammans med Losartan/Hydrochlorothiazide Teva utan noggrann övervakning av läkare.

   Särskilda försiktighetsåtgärder (t.ex. blodprov) kan vara nödvändiga om du tar kaliumtillskott, kaliuminnehållande saltersättning eller kaliumsparande läkemedel, andra diuretika (urindrivande medel), vissa laxermedel, glycyrrhizin (som finns i lakrits), läkemedel för behandling av gikt, läkemedel för behandling av hjärtrytmrubbningar eller diabetesmediciner (tabletter eller insulin).

   Det är också viktigt att din läkare vet om du tar:

   • andra blodtryckssänkande läkemedel,

   • steroider,

   • cancerläkemedel,

   • smärtstillande läkemedel,

   • läkemedel mot svampinfektioner,

   • läkemedel mot ledinflammation,

   • resiner mot förhöjt kolesterol såsom kolestyramin,

   • muskelavslappande läkemedel,

   • sömntabletter,

   • opioid-läkemedel såsom morfin,

   • pressoraminer såsom adrenalin eller andra läkemedel inom samma läkemedelsgrupp (orala diabetesläkemedel eller insulin).

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Losartan/Hydrochlorothiazide Teva” och ”Varningar och försiktighet”).

   Tala också om för din läkare att du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Teva inför en planerad undersökning med joderat kontrastmedel.

   Losartan/Hydrochlorothiazide Teva med mat och dryck

   Du bör inte dricka alkohol när du tar dessa tabletter: alkohol och Losartan/Hydrochlorothiazide Teva kan förstärka varandras effekter.

   För stora mängder salt i kosten kan motverka effekten av Losartan/Hydrochlorothiazide Teva.

   Losartan/Hydrochlorothiazide Teva kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Tala om för din läkare om du misstänker att du är gravid eller kan bli gravid. Vanligtvis kommer din läkare att föreslå att du avbryter behandlingen med Losartan/Hydrochlorothiazide Teva och påbörjar en annan behandling innan du blir gravid eller så snart du vet att du är gravid. Losartan/Hydrochlorothiazide Teva rekommenderas inte i början av graviditeten och får inte tas under de 6 sista månaderna av graviditeten, eftersom läkemedlet då kan orsaka fosterskador.

   Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Losartan/Hydrochlorothiazide Teva rekommenderas inte till ammande mödrar. Din läkare kan rekommendera en alternativ behandling om du vill amma.

   Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel.

   Användning hos äldre

   Losartan/Hydrochlorothiazide Teva har likvärdig effekt och tolereras lika väl hos äldre som hos ungdomar. De flesta äldre patienter behöver samma dos som yngre patienter.

   Körförmåga och användning av maskiner

   När du påbörjar behandling med detta läkemedel, bör du inte utföra handlingar som kan kräva skärpt uppmärksamhet (t ex framföra motorfordon eller utföra farliga arbeten) tills dess att du vet hur väl du tolererar ditt läkemedel.
   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Losartan/Hydrochlorothiazide Teva innehåller laktos

   Losartan/Hydrochlorothiazide Teva innehåller laktos. Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Din läkare avgör lämplig dos med Losartan/Hydrochlorothiazide Teva, beroende på ditt medicinska tillstånd och om du tar andra läkemedel. Det är viktigt att du fortsätter att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Teva enligt din läkares ordination för att bibehålla en jämn kontroll av ditt blodtryck.

   Högt blodtryck
   Rekommenderad underhållsdos är för de flesta patienter en tablett Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg en gång dagligen för att kontrollera blodtrycket över en 24–timmarsperiod. Dosen kan ökas till två tabletter en gång dagligen av Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter eller byte till en tablett av Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter (en starkare styrka) en gång dagligen. Maximal daglig dos är två Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter eller en Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerad tablett en gång dagligen.

   För doser som inte är möjliga med denna styrka finns andra styrkor tillgängliga.

   Om du har tagit för stor mängd av Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 09-471 977, växel 09-4711 i Finland och 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

   I fall av överdos, kontakta din läkare omedelbart så att vård kan ges omgående. Symtom på överdos är blodtrycksfall, hjärtklappning, långsam puls, förändringar i blodkompositionen och vätskebrist.

   Om du har glömt att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

   Försök att ta Losartan/Hydrochlorothiazide Teva enligt ordination. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta nästa dos som vanligt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att använda Losartan/Hydrochlorothiazide Teva och kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning vid närmaste sjukhus om du får något av följande symtom:

   • Svår allergisk reaktion (hudutslag, klåda, svullnad av ansikte, läppar, mun eller svalg, som kan orsaka svårigheter att svälja och andningssvårigheter).

   Detta är en allvarlig men sällsynt biverkning, som förekommer hos fler än 1 av 10 000 patienter men hos färre än 1 av 1 000 patienter. I detta fall kan du behöva omedelbar läkar- eller sjukhusvård.

   Följande biverkningar har förekommit:

   Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare):

   • Hosta, övre luftvägsinfektion, nästäppa, bihåleinflammation, annan bihålesjukdom

   • Diarré, magont, illamående, matsmältningsbesvär

   • Muskelvärk eller -kramper, bensmärtor, ryggvärk

   • Sömnlöshet, huvudvärk, yrsel

   • Kraftlöshet, trötthet, bröstsmärtor

   • Förhöjda kaliumnivåer (som kan orsaka onormal hjärtrytm), sänkt hemoglobinnivå

   Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare):

   • Blodbrist (anemi), röda eller brunaktiga fläckar på huden (ibland särskilt på fötter, ben, armar och skinkor, med ledvärk, svullna händer och fötter och magsmärtor), blåmärken, minskat antal vita blodkroppar, koagulationsproblem och blåmärken

   • Aptitlöshet, ökad mängd urinsyra eller gikt, förhöjda blodsockervärden, onormala nivåer i blodets saltbalans

   • Oro, nervositet, panikstörning (återkommande anfall av panikångest), förvirring, depression, onormala drömmar, sömnstörningar, sömnighet, minnesrubbningar

   • Myrkrypningar eller liknande förnimmelser, värk i armar och ben, darrningar, migrän, svimning

   • Dimsyn, brännande eller svidande smärta i ögonen, ögoninflammation (konjunktivit), försämrad synskärpa, gulseende

   • Öronringningar, –susningar, tjutande/dånande eller klickande ljud i öronen

   • Lågt blodtryck, som kan uppträda i samband med förändring av kroppsställningen (känsla av yrsel eller svaghet när du ställer dig upp), angina (bröstsmärta), onormala hjärtslag, rubbningar i hjärncirkulationen (TIA, mini-stroke), hjärtattack, hjärtklappning

   • Inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag eller blåmärken

   • Ont i halsen, andnöd, inflammation i luftrören, lunginflammation, vatten i lungorna (som orsakar andningssvårigheter), näsblödning, snuva, nästäppa

   • Förstoppning, gasbesvär, matsmältningsbesvär, magkramper, kräkningar, muntorrhet, spottkörtelinflammation, tandvärk

   • Gulsot (gulfärgning av huden och ögonvitorna), inflammation i bukspottkörteln

   • Nässelutslag, klåda, hudinflammation, hudutslag, hudrodnad, ljuskänslighet, torr hud, rodnande, svettningar, håravfall

   • Värk i armar, axlar, höfter, knän eller andra leder, ledsvullnad, stelhet, muskelsvaghet

   • Täta blåstömningar (även på natten), onormal njurfunktion, bland annat inflammation i njurarna, urinvägsinfektion, socker i urinen

   • Minskad sexlust, impotens

   • Svullnad i ansiktet, feber

   Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare)

   • Leverinflammation, avvikelser i leverfunktionstest

   Ingen känd frekvens (frekevens kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Muskelsönderfall (rhabdomyolys)

   • Smakförändringar (dysgeusi)

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Losartan/Hydrochlorothiazide Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.
   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är losartankalium och hydroklortiazid. Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg losartankalium och 12,5 mg hydroklortiazid.
   Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa och magnesiumstearat i tablettkärnan och delvis hydrolyserad polyvinylalkohol, titandioxid (E171), makrogol 3350 och talk i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   • Filmdragerade tabletter

   • Vita, ovala, bikonvexa tabletter märkta med ”LH” på ena sidan och släta på den andra sidan

   • Tabletterna förpackas i blister (tablettkartor) i förpackningar om 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter. Sjukhusförpackning om 50x1 filmdragerade tabletter.
    Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning
   Teva Sweden AB
   Box 1070
   251 10 Helsingborg
   Sverige

   Tillverkare
   Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company
   Debrecen, Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Losartan/Hydrochlorothiazide Teva

  Filmdragerad tablett 100 mg/12,5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 108124
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  107,48 kr

  Jämförpris: 1,07 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?