Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Loratadin HEXAL

   10 mg tabletter
   Loratadin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Loratadin HEXAL är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin HEXAL
   3. Hur du använder Loratadin HEXAL
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Loratadin HEXAL ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Loratadin HEXAL är och vad det används för

   När du utsätts för ett allergiframkallande ämne utsöndrar din kropp histamin som sedan ger upphov till de allergiska besvären. Loratadin Hexal är en antihistamin som motverkar effekten av histamin. Loratadin Hexal används till behandling av allergiska symtom såsom nysningar, rinnsnuva och klåda i näsan samt sveda och klåda i ögonen.


   Loratadin Hexal används också för behandling av nässelutslag (kronisk urtikaria).


   Loratadin som finns i Loratadin Hexal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Loratadin HEXAL

   Använd inte Loratadin HEXAL


   • om du är allergisk (överkänslig) mot loratadin eller mot något av övriga innehållsämnen i Loratadin Hexal.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du påbörjar behandling med Loratadin Hexal om du lider av svår leversjukdom.


   Behandlingen med Loratadin Hexal måste avbrytas minst 48 timmar innan du ska genomföra ett hudtest för konstaterande av allergi. Resultatet kan annars bli missvisande.

   Andra läkemedel och Loratadin HEXAL

   Inga oönskade effekter har visat sig vid användning av andra läkemedel tillsammans med Loratadin Hexal. Du ska dock alltid tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana samt naturläkemedel eller naturprodukter.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Använd inte Loratadin Hexal om du är gravid. Erfarenheten av användning under graviditet är

   begränsad. Rådfråga alltid din läkare innan du använder detta läkemedel.


   Amning

   Använd inte Loratadin Hexal om du ammar. Loratadin Hexal går över i modersmjölken. Rådfråga

   alltid din läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Enstaka personer kan reagera med trötthet på denna typ av läkemedel. Innan du kör bil eller utför uppgifter som kräver skärpt uppmärksamhet måste du därför känna till hur du reagerar på medicinen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Loratadin HEXAL innehåller laktos

   Loratadin Hexal innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Loratadin HEXAL

   Använd alltid Loratadin Hexal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


   Vuxna och barn över 12 år:

   1 tablett (10 mg) en gång dagligen.


   För barn mellan 2 och 12 år och som väger över 30 kg:

   1 tablett (10 mg) en gång dagligen.

   Loratadin Hexal tabletter ska inte ges till barn under 2 år eller till äldre barn som väger mindre än 30 kg.


   Om du har allvarliga problem med levern bör dosen justeras – fråga din doktor om råd.


   Tabletten bör sväljas ned tillsammans med ett glas vatten. Tabletten kan tas utan hänsyn till måltid. Loratadin Hexal kan orsaka muntorrhet hos vissa patienter. God munhygien (tandborstning 2 gånger per dag med fluortandkräm) är viktig vid långtidsbehandling, eftersom muntorrhet kan öka risken för karies.

   Om du använt för stor mängd av Loratadin HEXAL

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Loratadin HEXAL

   Om du glömmer att ta Loratadin Hexal ska du bara fortsätta med din vanliga dos, ta inte dubbel dos för att kompensera de doser som du glömt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Loratadin Hexal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (fler än 1 patient av 100, färre än 1 patient av 10):

   Trötthet, huvudvärk, nervositet, sömnighet.


   Mindre vanliga (fler än 1 patient av 1000, färre än 1 patient av 100):

   Ökad aptit, sömnlöshet.


   Mycket sällsynta (färre än 1 patient av 10000):

   Allvarliga allergiska reaktioner, yrsel, oregelbunden hjärtverksamhet, illamående, muntorrhet, inflammation i magslemhinnan, onormal leverfunktion, hudutslag, håravfall.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Loratadin HEXAL ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är loratadin 10 mg.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseloxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Loratadin Hexal är en vit, oval tablett med skåra, märkt LT/10 på en sida


   Tabletterna är förpackade i blisterkartor (PVC/Al), vilka ligger i en ask.


   Förpackningsstorlekar: 7, 10, 20, 21, 30 och 100 tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2011-12-09


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Loratadin HEXAL

  Tablett 10 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 010638
  • Tillverkare: Hexal A/S

  72,49 kr

  Jämförspris: 0,72 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?