• Vid pollenallergi
 • Läkemedel
 • Lindrar snabbt när ögonen är röda och irriterade. Natriumkromoglikat. Kan ges till barn. Receptfritt läkemedel. Läs bipacksedeln.
 • Verkar förebyggande vid regelbunden användning under pollensäsongen.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lomudal

   20 mg/ml Ögondroppar, lösning
   Natriumkromoglikat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning
   3. Hur du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning är och vad det används för

   Lomudal ögondroppar innehåller den aktiva substansen natriumkromoglikat och används för behandling av allergiska ögonbesvär, exempelvis ögonbesvär vid pollenallergi.

   Vanliga symtom vid allergiska ögonbesvär är rodnad, klåda, sveda, och ökat tårflöde. Oftast är båda ögonen irriterade.

   Lomudal ögondroppar kan användas både för behandling av barn och vuxna.

   Lomudal ögondroppar motverkar den allergiska inflammationen genom att förhindra att inflammationsframkallande ämnen ex histamin frisätts i ögat.

   Lomudal ögondroppar kan tas förebyggande men även då besvären redan börjat.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

   Använd inte Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning:

   • om du är allergisk mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Mjuka kontaktlinser bör inte användas vid behandling med Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning i droppflaska eftersom konserveringsmedlet kan missfärga mjuka kontaktlinser.

   Om du bara har besvär i ett öga bör du kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom allergiska besvär oftast orsakar irritation i båda ögonen.

   Andra läkemedel och Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Användning av Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning kan orsaka en lokal irritation i ögonen. Detta kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lomudal ögondroppar innehåller bensalkoniumklorid

   Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning i droppflaska innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka irritation i ögonen och missfärga mjuka kontaktlinser. Mjuka kontaktlinser bör inte användas vid behandling med Lomudal ögondroppar i droppflaska.


   3. Hur du använder Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:
   Vuxna och barn: 1-2 droppar i vardera ögat 4 gånger dagligen.

   Läkare kan anpassa dosen för dig.

   För att få bäst effekt ska Lomudal ögondroppar användas regelbundet varje dag du utsätts för det du är allergisk mot, även när du inte har besvär.
   Kontakta läkare om du inte får effekt av läkemedlet inom några dagar.

   Bruksanvisning

   Så här används Lomudal ögondroppar:

   1. Luta huvudet bakåt. Dra ner det nedre ögonlocket och droppa en eller två droppar mellan ögat och ögonlocket. Undvik att flasköppningen kommer i kontakt med ögat eller ögonfransarna.

   2. Blinka några gånger så att ögondropparna fördelas över hela ögat.

   3. Gör på samma sätt i andra ögat.

   Om du har använt för stor mängd av Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning

   Om du tagit för stor dos eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken och rådgivning.

   Om du har glömt att ta Lomudal ögondroppar

   Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter): Övergående sveda i ögat (då dropparna droppas i ögat).

   Andra symtom på lokal irritation kan förekomma i sällsynta fall.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lomudal 20 mg/ml ögondroppar, lösning ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Lomudal ögondroppar är ljuskänsliga och skall förvaras i ytterkartongen. Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad flaska ska förbrukas inom 4 veckor.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat 20 mg

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel), dinatriumedetat och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lomudal ögondroppar tillhandahålls i en droppflaska av plast innehållande 5 ml eller

   13,5 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-04-18


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

  Lomudal®

  Ögondroppar, lösning 20 mg/ml 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 123652
  • Tillverkare: Sanofi AB

  59 kr

  Jämförpris: 5,90 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lomudal-ogondroppar-losning-20-mg-per-ml-5-milliliter-flaska-107233/ 107233 Lomudal® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/123652s.jpg 59.00 59.00 SEK Lomudal InStock Vid pollenallergi Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Allergi Speciellt för/Krasslig Beredningsform Beredningsform/Ögondroppar Verksam substans Verksam substans/Kromoglikat Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Allergi hos barn Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögondroppar, lösning 20 mg/ml 5 milliliter Flaska