Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lisinopril Actavis

   5 mg, 10 mg och 20 mg tabletter
   lisinopril

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lisinopril Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Lisinopril Actavis
   3. Hur du tar Lisinopril Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lisinopril Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lisinopril Actavis är och vad det används för

   Lisinopril Actavis är ett blodtryckssänkande läkemedel och tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Lisinopril Actavis verkar genom att vidga blodkärlen, vilket hjälper till att sänka blodtrycket.

   Lisinopril Actavis kan användas vid:

   • behandling av högt blodtryck

   • behandling av hjärtsvikt

   • korttidsbehandling efter en hjärtattack

   • behandling av njursjukdom hos patienter med högt blodtryck och icke-insulin-beroende diabetes (typ 2 diabetes).

   Lisinopril som finns i Lisinopril Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Lisinopril Actavis

   Ta inte Lisinopril Actavis

   • om du är allergisk mot lisinopril eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller andra läkemedel av samma typ (ACE-hämmare) som Lisinopril Actavis.

   • om du tidigare har haft angioneurotiskt ödem (plötslig ansamling av vätska under huden, liknande nässelfeber) i samband med behandling med ACE-hämmare

   • om du tidigare har haft ärftligt eller oförklarligt angioneurotiskt ödem

   • om du är gravid. Gravida kvinnor ska inte använda Lisinopril Actavis under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika Lisinopril Actavis, se Graviditet och amning).

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Lisinopril Actavis:

   • om du har nedsatt lever- eller njurfunktion

   • om du tar vätskedrivande läkemedel

   • om du tar kaliumtillskott, mediciner som ökar kaliumhalten i blodet såsom spironolakton, amilorid, kaliuminnehållande saltersättning eller om du har ordinerats en saltfattig kost

   • om du har informerats om att blodkärlen i en eller båda dina njurar är trånga, särskilt om du har nedsatt njurfunktion

   • om du nyligen har gjort en njurtransplantation

   • om du står på dialys

   • om du har nedsatt hjärtfunktion

   • om du har en hjärtsjukdom, tex problem med hjärtklaffarna eller en förstorad hjärtmuskel

   • om du nyligen har haft en hjärtinfarkt och problemen med hjärtat och cirkulationen inte är under kontroll

   • om du lider av reducerat blodflöde i hjärtat eller hjärnan

   • om du tidigare har haft angioödem (en allergisk reaktion som omfattar svullnad av ansiktet, armar, ben, läppar, tunga, stämband och/eller svalg)

   • om du genomgår behandling med allergivaccin

   • om du genomgår behandling att ta bort dåligt kolesterol från blodet (LDL afarés)

   • om du är diabetiker

   • om du tar läkemedel som innehåller allopurionol (mot gikt), prokainamid (mot oregelbunden hjärtrytm), eller litium (mot psykisk sjukdom)

   • om du tar immunosuppresiva läkemedel (för att förhindra avstötning av transplanterade organ)

   • om du nyligen har lidit av kräkningar och diarré

   • om du ska genomgå operation eller få narkos måste du informera kirurgen, narkosläkaren eller tandläkaren om att du behandlas med Lisinopril Actavis

   • i samband med blod- eller urintest ska du alltid informera den medicinska personalen om att du behandlas med Lisinopril Actavis

   • du kan få hosta i samband med behandling av Lisinopril Actavis. Det är vanligtvis en torrhosta och den kommer att upphöra i samband med att du slutar ta Lisinopril Actavis.

   • effekten av Lisinopril Actavis kan vara försämrad hos personer med afrikanskt ursprung.

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Lisinopril Actavis”.

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, ska du kontakta din läkare. Lisinopril Actavis rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador (se Graviditet och amning).

   Andra läkemedel och Lisinopril Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Lisinopril Actavis” och ”Varningar och försiktighet”).

   Tala om för läkaren om du redan tar något av följande:

   • vätskedrivande läkemedel (tex spironolakton, amilorid eller triamterene)

   • kaliumtillskott, kaliumsparande läkemedel, kaliuminnehållande saltersättning

   • litium (mot psykisk sjukdom)

   • vissa typer av läkemedel för behandling av smärta och svullnad (NSAID) och acetylsalisylsyra (vid daglig dos över 3 g)

   • läkemedel som innehåller guld

   • andra blodtrycksänkande läkemedel

   • narkos

   • vissa typer av antidepressiva läkemedel (tricykliska antidepressiva)

   • antipsykotika (läkemedel mot psykos och schizofreni)

   • läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (sympatomimetika)

   • läkemedel mot diabetes

   • immunosuppresiva läkemedel såsom ciclosporin (används i samband med organtransplantation)

   • vissa typer av läkemedel för behandling av gikt (allopurinol)

   • vissa typer av läkemedel för behandling av hjärtarrytmi (prokainamid)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Lisinopril Actavis före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Lisinopril Actavis bör inte användas i början av graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Lisinopril Actavis rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Lisinopril Actavis bör man vara uppmärksam på att vissa biverkningar som kan påverka körförmågan kan förekomma (t ex yrsel och trötthet).

   Undvik att köra bil eller använda maskiner innan du vet hur du reagerar på läkemedlet.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Lisinopril Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lisinopril Actavis ska tas vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Du kan ta Lisinopril Actavis med mat eller mellan måltiderna.

   Du ska ta Lisinopril Actavis med ett glas vatten.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Rekommenderad dos är:

   Vid högt blodtryck

   Startdos är 10 mg en gång dagligen. Dos vid långtidsbehandling är vanligen 20 mg en gång dagligen. Din läkare kan justera dosen tills blodtrycket är under kontroll. Högsta dosen är 80 mg dagligen.

   Om du redan tar vätskedrivande läkemedel kan läkaren avbryta behandlingen med eller minska mängden av dessa innan du börjar behandlingen med Lisinopril Actavis.

   Barn och ungdomar (mellan 6 och 16 år) med högt blodtryck

   Läkaren beräknar dosen som är rätt för ditt barn. Dosen baseras på barnets vikt:

   • vanlig startdos för barn som väger mellan 20 och 50 kg är 2,5 mg en gång per dag. Dosen kan ökas till maximalt 20 mg per dag.

   • vanlig startdos för barn som väger mer än 50 kg är 5 mg en gång per dag. Dosen kan ökas till maximalt 40 mg per dag.

   Lisinopril Actavis rekommenderas inte till barn under 6 år eller till barn med allvarlig njursjukdom.

   Vid hjärtsvikt

   Startdos är 2,5 mg en gång dagligen. Dosen kommer att ökas gradvis med högst 10 mg åt gången och i intervall om 2 veckor tills tillfredsställande effekt uppnås. Den maximala dosen är 35 mg per dag.

   Korttidsbehandling efter en hjärtattack

   Startdosen är 5 mg den första och andra dagen, därefter 10 mg 1 gång dagligen.

   Behandling av njursjukdom i samband med icke-insulinberoende diabetes (typ 2-diabetes) och högt blodtryck

   Rekommenderad dos är 10-20 mg en gång dagligen.

   Nedsatt njurfunktion

   Dosen kan behöva justeras. Följ läkarens anvisningar.

   Äldre patienter

   Dosen kan behöva justeras. Följ läkarens anvisningar.

   Om du använder mera Lisinopril Actavis än vad du borde

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kom ihåg att ta med dig förpackningen och eventuella resterande tabletter.

   Symtom på överdosering inkluderar:

   Mycket lågt blodtryck, chock, vätskeobalans, nedsatt njurfunktion, hyperventilering, snabb puls, hjärtklappning, långsam puls, yrsel, ångest och hosta.

   Om du har glömt att ta Lisinopril Actavis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömt att ta en dos, skall du fortsätta med din normala dos precis som vanligt.

   Om du slutar att ta Lisinopril Actavis

   Kontakta din läkare innan du slutar med behandlingen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   SLUTA ATT TA LISINOPRIL ACTAVIS OCH KONTAKTA LÄKARE OMEDELBART OM DU UPPLEVER FÖLJANDE:

   • om du får symtom såsom svullnad i ansikte, armar, ben, läppar, tunga, stämband och / eller svalg (angioödem), kontakta din läkare omedelbart. Personer med afrikanskt ursprung kan ha en högre risk att utveckla angioödem.

   • om du får symtom som feber eller allmän sjukdomskänsla, är benägen att få inflammation (infektioner), hud- och slemhinneblödningar, blåmärken, blekhet och trötthet, kontakta läkare omedelbart

   • utvecklar gulsot (gulaktig nyans på huden och på ögonvitor), kontakta din läkare omedelbart.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • yrsel, huvudvärk

   • blodtrycksfall vid hastigt resande till stående ställning

   • hosta

   • diarré, kräkningar

   • nedsatt njurfunktion

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • humörförändringar, domningar, stickningar och stickande känsla i fingrar, balansrubbningar, smakstörningar, sömnstörningar

   • blodpropp i hjärtat eller hjärnan som eventuellt orsakats av kraftigt lågt blodtryck hos högriskpatienter, hjärtklappning, snabb puls, minskat blodflöde i fingrar och tår (Raynauds syndrom)

   • rinnande näsa

   • illamående, magsmärtor, matsmältningsbesvär

   • hudutslag, klåda

   • impotens

   • trötthet, svaghet

   • förändringar i blodets sammansättning som rör njurfunktion, förhöjda levervärden, förhöjda kaliumvärden i blodet.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • minskade eller ökade blodvärden

   • låg natriumhalt i blodet

   • psykiska störningar

   • muntorrhet

   • nässelutslag, håravfall, psoriasis

   • svullnad i ansikte, armar, ben, läppar, tunga, svalg och/eller stämband som orsakats av en allergisk reaktion (angioödem/överkänslighet), akut njursvikt, ökad mängd slaggprodukter i kroppen orsakad av allvarligt nedsatt njurfunktion

   • otillräcklig utsöndring av ett hormon i hjärnan som reglerar vattenbalansen i kroppen (inadekvat ADH-sekretion/SIADH)

   • onormal bröstförstoring hos män.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • minskad benmärgsfunktion vilket orsakar förändringar i blod-cellbildningen, blödningar, blåmärken eller inflammation (kan orsakas av för få blodkroppar), svår blodbrist

   • svullna/förstorade lymfkörtlar, autoimmun sjukdom (ett tillstånd där immunförsvaret angriper blodkropparna)

   • kramp i musklerna i luftstrupen, allergirelaterad inflammation i ändarna av luftstrupens grenar (alveolerna) i lungorna och bihåleinflammation.

   • inflammerad bukspottkörtel eller lever med gulsot (gulaktig nyans på huden och ögonvitorna), leversvikt

   • svullna tarmar, svettningar

   • lågt blodsocker

   • inflammation i gallgången

   • allvarliga hudsjukdomar med blåsor och rodnad (Stevens-Johnson syndrom och pemfigus), fjällning och avstötning av huden (toxisk epidermal nekrolys) eller feber, utslag i ansiktet och på armar och ben (erytheme multiforme)

   • psoriasis-liknande hudreaktioner

   • minskad eller ingen urinering.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   - symtom på depression, svimning.

   Ett symtomkomplex med feber, muskelvärk, ledvärk, inflammation i kärlen, ökad sänka,förändringar i blodvärden, hudutslag och/eller ljuskänslighet har rapporterats.

   Sluta ta Lisinopril Actavis och kontakta omedelbart läkare om du upplever andfåddhet, svårigheter att svälja, svullnad av ansikte, armar/ben, läppar, slemhinnor, tunga och/eller svalg eller nässelutslag.

   Biverkningar hos barn verkar vara liknande dem som ses hos vuxna.

   5. Hur Lisinopril Actavis ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Lisinopril Actavis 5 mg: Förvaras vid högst 25ºC.

   Lisinopril Actavis 10 mg och 20 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen, blisterkartan eller etiketten efter ”Utg.dat./EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är lisinoprildihydrat motsvarande 5 mg, 10 mg och 20 mg lisinopril.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol, kalciumvätefosfatdihydrat, pregelatiniserad majsstärkelse, kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat.

   Lisinopril Actavis 10 mg tabletter innehåller: färgämnet Pigment Blend BP-24823 (pregelatiniserad majsstärkelse, röd järnoxid, svart järnoxid och gul järnoxid (E172)).

   Lisinopril Actavis 20 mg tabletter innehåller: färgämnet Pigment Blend BP-24824 (pregelatiniserad majsstärkelse, röd järnoxid, svart järnoxid och gul järnoxid (E172)).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Lisinopril Actavis 5 mg: vit, rund, platt, odragerad 8 mm-tablett med brytskåra på båda sidor.

   Lisinopril Actavis 10 mg: ljusrosa, rund, odragerad, bikonvex, 7 mm-tablett med brytskåra.

   Lisinopril Actavis 20 mg: rosa, rund, icke filmdragerad, bikonvex tablett, 9 mm med brytskåra.

   Lisinopril Actavis 5 mg, 10 mg och 20 mg finns i förpackningar av PVC/Al blister och/eller vit PP-burk med ett vitt LDPE lock och med silica gel torkmedel och/eller vit HDPE-burk med ett vitt LDPE lock och med silica gel som torkmedel: 14, 28, 30, 50, 98, 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Nordic A/S

   Örnegårdsvej 16

   2820 Gentofte

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-01-02


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lisinopril Actavis

  Tablett 20 mg 98 styck Blister

  • Varunummer: 083882
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  195,50 kr

  Jämförpris: 1,99 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?