Bild på Lecrolyn
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Lecrolyn

   40 mg/ml ögondroppar, lösning
   natriumkromoglikat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om dina symtom inte blir bättre eller om de blir värre efter några dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Lecrolyn är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Lecrolyn
   3. Hur du använder Lecrolyn
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Lecrolyn ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Lecrolyn är och vad det används för

   Lecrolyn innehåller den aktiva substanses som natriumkromoglikat, som förhindrar frisättning av inflammationsframkallande ämnen i ögats slemhinnor.

   Lecrolyn ögondroppar används vid behandling av allergiska ögonbesvär såsom pollenallergi med t.ex. rodnad, klåda och ökat tårflöde.

   Natriumkromoglikat som finns i Lecrolyn kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Lecrolyn

   Använd inte Lecrolyn

   om du är överkänslig mot natriumkromoglikat eller något annat innehållsämne i Lecrolyn (anges i avsnitt 6)

   Varningar och försiktighet

   Om ögonsymtomen inte förbättras inom några dagar eller bara berör det ena ögat skall läkare kontaktas.

   Andra läkemedel och Lecrolyn

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vid samtidig användning av andra ögondroppar bör det vara minst 15 minuter mellan användandet av de olika dropparna.

   Graviditet och amning

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Lecrolyn kan användas under graviditet och vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Efter att ha droppat i ögat kan synen påverkas tillfälligt. Kör därför inte bil eller hantera farliga maskiner förrän synförmågan återvänt helt.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Lecrolyn innehåller bensalkoniumklorid

   Kan ge ögonirritation. Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Avlägsna kontaktlinser före applikation och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.

   Kan missfärga mjuka kontaktlinser.


   3. Hur du använder Lecrolyn

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare ellerapotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   1–2 droppar i vardera ögat 2 gånger om dagen för vuxna och barn.

   Annan dos enligt läkares föreskrift.

   Behandlingen inleds vid de första symtomen och pågår under hela pollensäsongen. Kontakta läkare om inte förbättring skett inom några dagar.

   Bruksanvisning

   1. Tvätta händerna före användning.

   2. Sitt ner framför en spegel så att du kan se vad du gör.

   3. Ta bort skruvlocket från flaskan

   4. Se till att spetsen på flaskan inte kommer i kontakt med andra föremål, eftersom detta kan förorena innehållet.

   5. Håll flaskan upp och ned i ena handen mellan tummen och långfingret

   Ögondroppar1

   6. Luta huvudet bakåt .


   7. Dra ner det undre ögonlocket och titta uppåt


   8. Tryck lätt på flaskan och låt en droppe falla ner i utrymmet mellan det undre ögonlocket och ögat.

   Ögondroppar2

   9. Slut ögat och tryck efter en kort stund med ett finger i den inre ögonvrån i ungefär 1-2 minuter. Detta förhindrar att ögondroppen når övriga delar av kroppen.


   10. Upprepa stegen 4-8 ovan om även andra ögat skall behandlas. Sätt på locket och skruva åt ordentligt.

   Ögondroppar3

   Ögondroppsflaskan är personlig.

   Om du använt för stor mängd av Lecrolyn

   Uppgift saknas om biverkningar som skulle bero på överdosering.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Lecrolyn orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. En vanlig biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är övergående sveda i ögat eller lokal irritation ögonen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Lecrolyn ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter EXP eller Utg.dat.Utgångsdatuemt är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte detta läkemedel om de blivit grumliga.

   Öppnad flaska skall användas inom 28 dagar.

   Läkemdel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumkromoglikat. 1 ml lösning innehåller 40 mg natriumkromoglikat.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid, glycerol, dinatriumedetatdihydrat, polyvinylalkohol och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ögondroppar, lösning. Klar, färglös eller svagt gulaktig lösning.

   Vit plastflaska, vit skruvkork av plast.

   Förpackningsstorlek: 5 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Santen Oy,

   Niittyhaankatu 20, 33720 Tampere

   Finland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-30


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Lecrolyn

  Ögondroppar, lösning 40 mg/ml 5 milliliter Flaska

  • Varunummer: 012911
  • Tillverkare: Santen Pharma AB

  89,50 kr

  Jämförpris: 3,04 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/lecrolyn-ogondroppar-losning-40-mg-per-ml-5-milliliter-flaska-203138/ 203138 Lecrolyn https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/012911s.jpg 89.50 89.50 SEK Lecrolyn InStock Speciellt för Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Allergi Speciellt för/Krasslig Beredningsform Beredningsform/Ögondroppar Verksam substans Verksam substans/Kromoglikat Meny Meny/Allergi Meny/Allergi/Pollenallergi Meny/Allergi/Allergi hos barn Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögondroppar, lösning 40 mg/ml 5 milliliter Flaska