Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL
   Interceptor vet. 2,3 mg tablett, för hund
   Interceptor vet. 5,75 mg tablett, för hund
   Interceptor vet. 11,5 mg tablett, för hund
   Interceptor vet. 23 mg tablett, för hund

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Elanco Europe Ltd.

   Lilly House, Priestley Road

   Basingstoke

   RG24 9NL

   Storbritannien

   Tillverkare:
   Elanco France S.A.S.,

   Huningue, Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Interceptor vet. 2,3 mg, 5,75 mg, 11,5 mg respektive 23 mg, tablett för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktiv substans: Milbemycinoxim

   En dos innehåller

   Milbemycinoxim

   Tablett för mycket små hundar

   2,3 mg

   Tablett för små hundar

   5,75 mg

   Tablett för medelstora hundar

   11,5 mg

   Tablett för stora hundar

   23 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Läkemedlet är avsett

   • för förebyggande av hjärtmask (Dirofilaria immitis) hos hundar,

   • för behandling av tarmparasiter så som piskmask (Trichuris vulpis), spolmask (Toxocara canis, Toxascaris leonina) och hakmask (Ancylostoma caninum)

   • och för behandling av lungmask (Crenosoma vulpis) och fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum).

   Läkemedlet är också avsett för

   • behandling av utbredd infektion av hårsäckskvalster (Demodex canis)

   • behandling av skabb orsakad av skabbkvalster (Sarcoptes scabiei var. canis) och

   • behandling av noskvalster (Pneumonyssoides caninum).

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till valpar under 2 veckors ålder.
   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.
   Se vidare under ”Särskilda varningar”.

   6. BIVERKNINGAR

   Vid utbredd infektion av hårsäckskvalster (demodikos), särskilt hos hundar med försvagat allmäntillstånd, har det förekommit kräkningar, diarré och nedsatt vakenhet (somnolens). Om dessa tecken fortsätter längre än 48 timmar, rekommenderas att dosen minskas. Om kramper eller ataxi (rörelsestörningar) observeras, ska behandlingen genast avbrytas tills dessa tecken avklingat och veterinär kontaktas för övriga behandlingsalternativ.

   Behandling av hundar med stor mängd larver av hjärtmask kan ibland orsaka övergående överkänslighetsreaktion. De kliniska tecknen t.ex. bleka slemhinnor, kräkningar, darrningar, tung andning och ökad salivproduktion kan vara orsakade av giftiga proteiner som frigörs ur döda eller förlamade larver och inte förknippade med en direkt giftig effekt av läkemedlet. Se avsnitt ”Särskilda varningar”.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Läkemedlet finns att få i fyra olika styrkor.
   Tabletterna ska administreras oralt som en engångsdos och kan ges i eller efter en portion mat. Den lägsta rekommenderade dosen är 0,5 mg milbemycinoxim per kg kroppsvikt, vilket motsvarar:

   Hundens vikt

   Produkt

   Styrka

   (milbemycinoxim/tablett)

   upp till 4,5 kg

   En 2,3 mg tablett för mycket små hundar

   2,3 mg

   5 - 11 kg

   En 5,75 mg tablett för små hundar

   5,75 mg

   12 - 22 kg

   En 11,5 mg tablett för medelstora hundar

   11,5 mg

   23 - 45 kg

   En 23 mg tablett för stora hundar

   23,0 mg

   Förebyggande mot hjärtmask (orsakad av Dirofilaria immitis)
   Hundar kan infekteras av adult hjärtmask i regioner med endemisk förekomst av hjärtmask eller om hunden har rest på sådana områden. Innan behandlingen med denna produkt påbörjas bör man beakta instruktionerna i avsnitt ” Särskilda varningar”.
   En oral engångsdos på 0,5 - 1,0 mg/kg ges en gång per månad, helst samma dag varje månad.

   Förebyggande behandling av hjärtmask (dirofilarios) bör upprepas månatligen. Den första dosen ges inom 30 dygn efter moskitperiodens början och avslutas 30 dygn efter moskitperioden. Om det har förflutit över 30 dygn mellan behandlingsgångerna ska behandlingen omedelbart fortsättas på hundens föreskrivna dosering. Om det har förflutit över 60 dygn mellan behandlingsgångerna, är det skäl att vända sig till en veterinär innan man fortsätter behandlingen med denna produkt.

   Om man övergår till denna produkt från någon annan produkt vid behandling av dirofilarios, ska dosen ges inom 30 dygn från den senaste dosen.

   På områden där hjärtmask inte förekommer endemiskt (inom en begränsad grupp eller i ett begränsat geografiskt område) är risken för infektion med hjärtmask osannolik och hunden kan skötas enligt de lokala epidemiologiska omständigheterna.

   Behandling av piskmask (Trichuris vulpis), spolmask (Toxocara canis, Toxascaris leonina) och hakmask (Ancylostoma caninum)
   Läkemedlet ges som oral engångsdos på 0,5 - 1,0 mg/kg.

   Behandling av lungmask (Crenosoma vulpis)
   Vid Crenosoma vulpis -infektion ges läkemedlet som en oral engångsdos på 0,5 - 1,0 mg/kg.

   Behandling av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum)
   Vid Angiostrongylus vasorum -infektion ges läkemedlet oralt som en engångsdos på 0,5 - 1,0 mg/kg fyra gånger med en veckas intervall.

   Behandling avutbredd infektion av hårsäckskvalster (orsakad av Demodex canis)
   Den rekommenderade dosen är 0,5–1,0 mg per dygn, tills man under en månad har erhållit två negativa hudskrapprov.
   Dosen kan ökas till dubbeldos dvs. 1–2 mg milbemycinoxim per kg kroppsvikt (mg/kg) alltid som en engångsdos dagligen om det är motiverat av det kliniska tillståndet och kvalsterinfektionen.

   Behandling av skabb (orsakad av Sarcoptes scabiei var. canis)
   Den rekommenderade dosen är 1,0–1,5 mg/kg varannan dag under sammanlagt 8 behandlingsomgångar.

   Behandling av noskvalsterinfektion (Pneumonyssoides caninum)
   Den rekommenderade dosen för behandling av Pneumonyssoides caninum-infektion är 0,5–1,0 mg/kg tre gånger med en veckas intervall.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Läkemedlet ges som engångsdos och det kan ges med maten eller efter en liten portion mat.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Behandling av djur som väger under 1 kg ska grunda sig på en nytta/riskbedömning.

   Läkemedlet innehåller milbemycinoxim som är en makrocyklisk lakton. Prövningar gjorda med milbemycinoxim tydde på att säkerhetsmarginalen är mindre hos Collier och raser besläktade med collie än hos andra hundraser. De rekommenderade doseringsanvisningarna ska därför följas. De kliniska symptomen på överdosering hos Collie och med Collie besläktade hundraser liknar de överdoseringssymptom som förekommit hos hundpopulationen i allmänhet. Inga reaktioner på intolerans observerades i prövningar som utfördes med milbemycinoxim, i vilka den rekommenderade dosen gavs månatligen åt över 75 hundraser, även collie. Hur väl milbemycinoxim tolereras av dessa rasers unga valpar har inte undersökts.

   Prövningar har inte utförts på hundar med försvagat allmäntillstånd och inte heller på hundar med gravt nedsatt njur- eller leverfunktion. Behandling med läkemedlet ska därför endast utföras på hundar, med svagt allmäntillstånd, efter att den ansvariga veterinären gjort en nytta/riskbedömning.

   Behandling av hundar med stor mängd larver av hjärtmask kan ibland orsaka övergående överkänslighetsreaktion. De kliniska tecknen t.ex. bleka slemhinnor, kräkningar darrningar och tung andning och ökad salivproduktion kan vara orsakade av giftiga proteiner som frigörs ur döda eller förlamade larver av hjärtmask och är inte förknippade med en direkt giftig effekt av läkemedlet.

   Symtomatisk behandling rekommenderas.

   Därför bör en samtidig infektion med hjärtmask (Dirofilaria immitis) uteslutas innan behandling påbörjas med detta läkemedel, särskilt i regioner där det finns risk för hjärtmaskinfektion eller om man vet att hunden har rest i områden där det finns risk för hjärtmaskinfektion. Om hunden har larver av hjärtmask rekommenderas att hunden får först behandlas med annat läkemedel som avdödar endast vuxna maskar innan behandlingen med detta läkemedel inleds. Se avsnitt Biverkningar angående överkänslighetsreaktioner.

   Tuggtabletterna är smaksatta. För att undvika oavsiktligt intag ska tabletterna förvaras utom räckhåll för djur.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Tvätta händerna efter administrering.

   Vid oavsiktligt intag uppsök omedelbart läkare och visa läkaren bipacksedeln eller förpackningen.

   Användning under dräktighet eller laktation

   Dräktighet
   Kan användas under dräktighet.

   Laktation
   Kan användas under laktation.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)
   I mycket sällsynta fall har allmänna symptom på förgiftning rapporterats så som: depression, ökad salivation, darrningar (tremor) och rörelsestörningar (ataxi). Symptomen avklingade spontant, vanligen inom ett dygn. Det finns inget känt motgift.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av den makrocykliska laktonen selamektin administrerades under behandling med milbemycinoxim på dosen 0,5 mg/kg. Då ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av detta preparat och andra makrocykliska laktoner. Studier har inte heller utförts på fertila och dräktiga djur.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Preparatet får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.
   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-12-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, vänligen kontakta den lokala representanten:
   Elanco Animal Health A/S, Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev, Danmark.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Interceptor vet.

  Tablett 11,5 mg 6 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 485438
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  280,50 kr

  Jämförpris: 46,75 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?