Webb-pris
Bild på Ibuprofen Apofri
 • Mot smärta och feber
 • Läkemedel
 • Effekt på värk efter ca 30 min. Effekten på feber kommer efter 30-60 min. Från 6 månader. Högst 3 dagar utan läkarkontakt.
 • Dosera efter vikt. Använd dosmått som du får gratis. Sockerfri. Smak av jordgubb.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Ibuprofen Apofri

   20 mg/ ml oralsuspension
   iIbuprofen

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan bu börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Ibuprofen Apofri oral suspension måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dygn.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD IBUPROFEN APOFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU GER IBUPROFEN APOFRI
   3. HUR DU GER IBUPROFEN APOFRI
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR IBUPROFEN APOFRI SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD IBUPROFEN APOFRI ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Det aktiva innehållsämnet i Ibuprofen Apofri oral suspension är ibuprofen. Ibuprofen tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).


   Ibuprofen Apofri oral suspension används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk och tandvärk samt vid feber vid förkylningssjukdomar hos barn från 6 månaders ålder (som väger mer än 8 kg) och upp till 12 år.


   Ibuprofen som finns i Ibuprofen Apofri oral suspension kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU GER IBUPROFEN APOFRI

   Ge INTE Ibuprofen Apofri om ditt barn

   • är allergiskt (överkänsligt) mot ibuprofen eller mot något av övriga innehållsämnen i läkemedlet (se avsnitt 6)

   • har fått en astmaattack, rinnande näsa eller hudreaktion (t.ex. rodnader, nässelfeber) efter behandling med acetylsalicylsyra eller andra smärtlindrande läkemedel av NSAID-typ

   • har eller har haft (två eller flera gånger) magsår, brustet sår eller blödning i magtarmkanalen

   • har allvarliga problem med njurar, hjärta eller lever

   • är uttorkat, eftersom det finns risk för nedsatt njurfunktion

   • har en blödning i hjärnan eller annan pågående blödning

   • har problem med blodvärdena

   • är i de sista 3 månaderna av en graviditet

   • är yngre än 6 månader.

   Om något av detta gäller för ditt barn, fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du ger detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ger Ibuprofen Apofri oral suspension om ditt barn:

   - har eller tidigare har haft högt blodtryck, hjärtproblem eller stroke, eftersom det är en liten ökad risk för hjärtproblem och stroke vid användning av ibuprofen

   - har någon sjukdom som kan medföra risk att få hjärtproblem, t.ex. diabetes eller högt kolesterolvärde

   - har problem med lever, njurar eller tarmar

   - har systemisk lupus erythematosus (SLE) eller annan bindvävssjukdom

   - har kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, t.ex. ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

   - har astma eller allergiska sjukdomar i lungorna

   - har vattkoppor

   - har störd porfyrinmetabolism.

   Kontakta läkare innan Ibuprofen Apofri används:

   • Om barnet är svårt medtaget eller har buksmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

   • Om barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

   Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:

   • Om barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

   • Om behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

   • Om nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

   Intag av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Tala särskilt om för läkaren om ditt barn tar något av följande:

   • - acetylsalicylsyra (upp till 75 mg per dygn)

   • - diuretika (urindrivande läkemedel)

   • - antikoagulantia, t.ex. warfarin och heparin, samt trombocytaggregationshämmande läkemedel som klopidogrel och tiklopidin (blodförtunnande läkemedel)

   • - blodtryckssänkande läkemedel (läkemedel som används vid högt blodtryck, t.ex. kaptopril eller propranolol)

   • - litium, fenytoin eller selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI, t.ex. fluoxetin, som används vid nedstämdhet)

   • - metotrexat (används vid ledgångsreumatism, psoriasis och vissa cancertyper)

   • - zidovudin (används vid HIV)

   • - kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel, t.ex. prednison)

   • - hjärtglykosider (används vid hjärtproblem, t.ex. digoxin)

   • - ciklosporin eller takrolimus (används för att hämma kroppens immunförsvar)

   • - kinolonantibiotika (används vid många typer av infektioner, t.ex. ciprofloxacin)

   • - probenecid och sulfinpyrazon (används vid gikt)

   • - moklobemid (används vid depression)

   • - aminoglykosider (ett antibiotikum)

   • - kolestyramin (används för sänkning av kolesterolvärdet)

   • - baklofen (muskelavslappnande läkemedel)

   • - sulfonureider (används vid diabetes)

   • - ritonavir (används vid HIV-infektion och AIDS)

   • - bisfosfonater (används för att förhindra benskörhet)

   • - oxpentifyllin (används vid dålig blodcirkulation till armar och ben)

   • - andra ibuprofenpreparat eller smärtstillande läkemedel av NSAID-typ, inklusive sådana som kan köpas receptfritt.

   Om du är osäker på något av de läkemedel som ditt barn tar, rådfråga läkare eller apotekspersonal.


   Följande information gäller generellt för ibuprofen och ges för fullständighetens skull, även om den inte är relevant för denna åldersgrupp:

   Intag av Ibuprofen Apofri med mat och dryck

   Du bör inte dricka alkohol under behandling med Ibuprofen Apofri oral suspension, eftersom risken för att få biverkningar, särskilt sådana som påverkar magtarmkanalen eller centrala nervsystemet, kan vara förhöjd.

   Graviditet och amning

   Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen Apofri oral suspension under de tre sista tre månaderna av graviditeten, eftersom det kan vara skadligt för det ofödda barnet. Behandling under de första sex månaderna av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


   Endast en liten mängd ibuprofen och dess nedbrytningsprodukter passerar över i bröstmjölk. Eftersom inga skadliga effekter på ammade barn hittills är kända, är det vanligen inte nödvändigt att avbryta amningen under korttidsbehandling med ibuprofen i rekommenderade doser.


   Ibuprofen Apofri oral suspension tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan försämra fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt försvinner när behandlingen med läkemedlet avslutas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ibuprofen kan orsaka dåsighet och yrsel. Säkerställ att din reaktionsförmåga är normal innan du kör bil, använder maskiner eller utför andra arbetsuppgifter som kan vara farliga om du inte är helt alert.
   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några innehållsämnen i Ibuprofen Apofri oral suspension

   • Maltitol kan ha en lätt laxerande effekt (kalorivärde 2,3 kcal/g). Om du vet att ditt barn inte tål vissa sockerarter, kontakta läkaren innan du ger detta läkemedel.

   • Natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumpropylparahydroxibensoat (E217) kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjt).


   3. HUR DU GER IBUPROFEN APOFRI

   Använd alltid Ibuprofen Apofri oral suspension exakt som det står i bipacksedeln eller enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Skaka flaskan väl före uppmätning av dosen.


   Ta alltid Ibuprofen Apofri oral suspension enligt anvisningarna nedan. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   En dubbelsked med gradering 2,5 ml respektive 5 ml medföljer för att dosen ska kunna mätas upp med noggrannhet. 


   Doserna bör ges cirka var 6:e till var 8:e timme, högst 3 gånger per dygn.


   Ibuprofen Apofri oral suspension bör användas högst 3 dagar i följd. Vid längre tids användning, eller om symtomen försämras rådgör alltid med läkare.


   Detta läkemedel ska INTE ges om ditt barn är yngre än 6 månader eller väger mindre än 8 kg. Vanlig dos till barn är 20-30 mg/kg kroppsvikt per dygn uppdelat på flera doser. Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelsen är ungefärlig).

   6–12 månader

   (väger 8–10 kg)

   En dos om 2,5 ml (50 mg) 3 gånger per dygn.

   1– 3 år

   (väger 10–15 kg)

   En dos om 5,0 ml (100 mg) 3 gånger per dygn.

   4– 6 år

   (väger 15–20 kg)

   En dos om 7,5 ml (150 mg) 3 gånger per dygn.

   7– 9 år

   (väger 20–30 kg)

   En dos om 10 ml (200 mg) 3 gånger per dygn.

   10–12 år

   (väger 30–40 kg)

   En dos om 15 ml (300 mg) 3 gånger per dygn.

   Ges via munnen och är endast avsett för behandling under en kortare tidsperiod.

   VARNING: ÖVERSKRID INTE ANGIVEN DOS.

   Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

   Om du har gett för stor mängd av Ibuprofen Apofri

   Om ditt barn eller någon annan fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsflaskan om du kan.

   Om du har glömt att ge Ibuprofen Apofri

   Om du har glömt att ge en dos, ge den så snart du kommer ihåg, såvida det inte snart är dags att ge nästa dos. Ge aldrig dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   De vanligaste biverkningarna är irritation i magen, vilket kan orsaka problem hos vissa patienter.


   Om ditt barn drabbas av följande, sluta att ge läkemedlet och uppsök läkare omedelbart:

   • blod i avföringen

   • svart, tjärliknande avföring

   • blodiga kräkningar eller mörka partiklar som ser ut som kaffesump

   • oförklarliga väsljud, andnöd, hudutslag (som kan vara svåra och omfatta blåsor eller hudavlossning), klåda eller blåmärken, yrsel, rusande hjärta eller vätskeansamling, t.ex. svullna anklar, för liten urinmängd

   • nackstelhet, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber och förvirring

   • ansiktssvullnad.

   Om ditt barn upplever något av följande, sluta att ge läkemedlet och rådfråga läkare:

   • om barnets hud börjar bli röd eller om en skiftande hudreaktion utvecklas eller om blåsor börjar bildas i huden eller om huden flagar. Detta är dock mycket sällsynt.

   • oförklarad magsmärta, matsmältningsbesvär, halsbränna, illamående och/eller kräkningar

   • gula ögon och/eller gul hud

   • svår halsont med hög feber eller oförklarad blödning, blåmärken och trötthet.


   Övriga biverkningar:
   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   • huvudvärk, yrsel, sömnlöshet, upprördhet, irritabilitet eller trötthet

   • synstörningar

   • ljuskänslighet

   • magsår (ibland med blödning).

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

   • väderspänning, diarré eller förstoppning

   • ringningar i öronen (tinnitus)

   • njurproblem.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • Överkänslighetsreaktioner kan ibland uppträda, vilket kan orsaka hudutslag samt astmaattacker, svullnader på tungan och andnöd.

   • Leverproblem kan inträffa med ibuprofen.

   • Crohns sjukdom eller ulcerös kolit eller andra magproblem kan förvärras.

   • Med ibuprofen finns en liten, förhöjd risk för hjärtattack eller stroke. Risken är större vid behandling med höga doser och under en längre tidsperiod.

   • depression eller psykotiska reaktioner

   • håravfall

   • högt blodtryck.

   5. HUR IBUPROFEN APOFRI SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25ºC.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 ml oral suspension innehåller 20 mg ibuprofen.

   • Övriga innehållsämnen är glycerol (E422), xantangummi, maltitol (E965), polysorbat 80, sackarinnatrium (E954), citronsyramonohydrat, natriummetylparahydroxibensoat (E219), natriumpropylparahydroxibensoat (E217), renat vatten och jordgubbssmak (innehåller propylenglykol).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ibuprofen Apofri oral suspension är en vit suspension, som ges via munnen.

   Detta läkemedel tillhandahålls i bruna flaskor av glas eller polyeten innehållande 50 ml, 100 ml eller 150 ml med barnskyddande och brytförseglat lock. En dubbelsked med gradering 2,5 ml respektive 5 ml medföljer.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB, Box 120, 182 12 Danderyd

   Tillverkare

   Pinewood Laboratories Ltd., Ballymacarbry, Clonmel, Co. Tipperary, Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-01-09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Ibuprofen Apofri

  Oral suspension 20 mg/ml 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 060795
  • Tillverkare: Apofri AB

  29 kr

  (Ord. pris 39,50 kr)

  Jämförpris: 0,99 kr / milliliter

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/ibuprofen-apofri-oral-suspension-20-mg-per-ml-100-milliliter-flaska-243384/ 243384 Ibuprofen Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/060795s.jpg 39.50 29.00 SEK Apofri InStock Mot smärta och feber Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Feber Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Speciellt för Speciellt för/Krasslig Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Feber Beredningsform Beredningsform/Flytande Verksam substans Verksam substans/Ibuprofen Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral suspension 20 mg/ml 100 milliliter Flaska