Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hygropax

   25 mg Tabletter
   Klortalidon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hygropax är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hygropax
   3. Hur du använder Hygropax
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hygropax ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hygropax är och vad det används för

   Hygropax är ett urindrivande och blodtryckssänkande läkemedel.


   Hygropax används vid högt blodtryck och vid vätskeansamling i kroppen (ödem).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hygropax

   Använd inte Hygropax

   • om du är överkänslig (allergisk) mot klortalidon, andra urindrivande medel (diuretika) eller mot något av övriga innehållsämnen i Hygropax.

   • om du har svår lever eller njursjukdom

   • om du har för låg urinproduktion (anuri)

   • om du har förhöjda kalciumkoncentrationer i blodet (hyperkalcemi)

   • om du har för låga kalium- och natriumvärden i blodet (hypokalemi, hyponatremi)

   • om du har förhöjda urinsyrenivåer i blodet (symptomatisk hyperuricemi), gikt eller har haft gallsten

   • om du har högt blodtryck i samband med graviditet

   • om du drabbas av tillstånd med ökad förlust av kalium (t.ex. vid renalt saltutsöndringssyndrom och kardiogen störning av njurfunktionen)

   • om du har åderförkalkning i hjärtat eller hjärnan


   Fråga din läkare om du tror att något av ovanstående gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hygropax om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:


   • njursjukdom

   • leversjukdom

   • diabetes

   Barn och ungdomar

   Hydropax bör inte användas av barn och ungdomar eftersom uppgifter om effekt och säkerhet saknas.

   Andra läkemedel och Hygropax

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Behandlingseffekten kan påverkas om Hygropax tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Detta kan innebära att din läkare ändrar doseringen av Hygropax.


   Det gäller i första hand:

   • blodtryckssänkande medel som guanetidin, metyldopa, beta-blockerare, vasodilatorer, kalciumantagonister, ACE-hämmare, diazoxid.

   • diuretika

   • läkemedel mot depression och andra psykiska problem, som tricykliska antidepressiva, barbiturater, fenotiaziner, kan förstärka den blodtryckssänkande effekten.

   • litium

   • kaliumsänkande läkemedel som kortikosteroider, ACTH, β2-antagonister, amfotericin, laxativ, karbenoxolon

   • insulin eller andra läkemedel i tablettform mot diabetes.

   • läkemedel mot reumatism och värk (indometacin, acetylsalicylsyra)

   • medel mot urinsyra

   • digitalisglykosider

   • allopurinol (giktmedicin)

   • amantadin (läkemedel mot Parkinsons sjukdom)

   • cancermediciner, (t ex cyklofosfamid och metotrexat)

   • antikolinergika (t ex atropin, biperidin)

   • kolestyramin (en blodfettssäknande medicin)

   • Vitamin D eller kalciumsalter

   • cyklosporin

   Hygropax med mat, dryck och alkohol

   Samtidigt intag av Hygropax och alkohol kan öka risken för blodtrycksfall då du reser dig hastigt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Hygropax skall inte användas om du är gravid.


   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Hygropax när du ammar om inte din läkare ordinerat det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Hygropax kan, speciellt i början av behandlingen påverka din reaktionsförmåga i samband med att du kör ett fordon eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hygropax innehåller hjälpämnen

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan behandling med Hygropax påbörjas.


   3. Hur du använder Hygropax

   Ta alltid Hygropax enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Tabletterna kan delas. Tabletterna får inte tuggas utan skall sväljas ner tillsammans med vatten i samband med måltid.


   Rekommenderad dos är:

   Högt blodtryck:

   Startdosen är vanligtvis en halv till en tablett (12.5-25 mg) en gång per dag. Dosen kan eventuellt höjas till 2 tabletter (50 mg) per dag. Det kan ta 3-4 veckor för att få full effekt.


   Ödem:

   Dosen är individuell och skall inte överstiga 2 tabletter (50 mg) per dag.

   Om du använt för stor mängd av Hygropax

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Hygropax

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Är du osäker kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Hygropax orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Hygropax kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Följande biverkningar kan förekomma:


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Svaghet, yrsel, trötthet, huvudvärk, kaliumbrist, förhöjd halt urinsyra i blodet (eventuellt med giktbesvär), förhöjd blodsockerhalt och förhöjda halter av blodfetter (vid höga doser).


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):Yrsel när man reser sig hastigt, oregelbunden hjärtrytm, anorexi, illamående, kräkningar, kolik, diarré, förstoppning, rubbningar i saltbalansen och syrabas-jämvikten.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 patienter: Hudutslag, nässelutslag, ökad känslighet för solljus, kraftig överkänslighetsreaktion, feber, impotens, blodbrist (anemi), brist på vita blodkroppar (leukopeni, agranulocytos), brist på blodplättar (trombocytopeni, känselrubbningar, sömnstörningar, depressioner,

   bukspottkörtelinflammation, påverkan på leverfunktionen, luftvägssymtom (t.ex.lunginflammation och lungödem), påverkan på njurfunktionen, dimsyn.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 10 000 patienter): Lokal hudavlossning, blodkärlsinflammation (vaskulit).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Hygropax ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25ºC.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är klortalidon 25 mg per tablett.


   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, potatisstärkelse, kolloidal kiseloxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hygropax tabletter 25 mg: vita, runda tabletter med rundad kant och brytskåra. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   Förpackningen innehåller 100 tabletter i blisterkartor om 10 tabletter i varje karta.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifice Medical AB

   Aktergatan 2

   271 55 Ystad

   Tel: 0411-79 660

   info@orimedical.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hygropax

  Tablett 25 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 074838
  • Tillverkare: Orifice Medical AB

  160,67 kr

  Jämförpris: 1,61 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?