Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Hydrochlorothiazide Orifarm

   25 mg tabletter
   hydroklortiazid
   laktosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Hydrochlorothiazide Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrochlorothiazide Orifarm
   3. Hur du använder Hydrochlorothiazide Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Hydrochlorothiazide Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Hydrochlorothiazide Orifarm är och vad det används för

   Hydrochlorothiazide Orifarm är ett urindrivande och blodtryckssänkande läkemedel. Blodtryckssänkningen beror delvis på den urindrivande effekten men troligtvis också på att vissa blodkärl (arterioler) vidgas och sänker därmed motståndet i blodkärlen.

   Hydrochlorothiazide Orifarm används vid:

   • högt blodtryck

   • vätskeansamling i kroppen (ödem)

   • vid Ménières sjukdom (sjukdom i innerörat).

   Hydroklortiazid som finns i Hydrochlorothiazide Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrochlorothiazide Orifarm

   Ta inte Hydrochlorothiazide Orifarm

   • om du är allergisk mot hydroklortiazid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är överkänslig mot vissa andra urindrivande läkemedel (diuretika).

   • om du är överkänslig mot vissa antibiotika (sulfonamider).

   • om du har svår lever- eller njursjukdom.

   • om du har gikt.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hydrochlorothiazide Orifarm:

   • Om du har diabetes.

   • Om du har åderförkalkning i hjärtat eller hjärnan.

   Vid längre tids behandling med Hydrochlorothiazide Orifarm är det viktigt att kosten innehåller tillräckligt mycket kalium. Detta är särskilt viktigt om du kan förlora extra kalium, t.ex. om du har svåra kräkningar eller diarré.

   Andra läkemedel och Hydrochlorothiazide Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om Hydrochlorothiazide Orifarm tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt för följande:

   • Digitalisglykosider och sotalol, vilka är läkemedel som påverkar hjärtats rytm.

   • Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID) som används vid behandling mot smärta.

   • Kolestyramin och kolestipol som används vid behandling mot höga blodfetter.

   • Litium som används vid behandling mot manodepressiv sjukdom.

   • Karbamazepin som används för behandling av epilepsi och vissa psykiska störningar.

   • Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som används för att behandla depression.

   • Adrenokortikotropt hormon används för att behandla binjureinsufficiens.

   • Glukokortikoider.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Du måste tala om för din läkare om du är gravid eller tror att du är gravid. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska ta ett annat läkemedel istället för Hydrochlorothiazide Orifarm eftersom Hydrochlorothiazide Orifarm inte rekommenderas under graviditet. Detta beror på att Hydrochlorothiazide Orifarm passerar över till fostret och att det kan orsaka skador hos fostret och det nyfödda barnet om det används under de 6 sista månaderna av graviditeten.

   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Hydrochlorothiazide Orifarm rekommenderas inte vid amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Förmågan att köra eller använda maskiner kan försämras hos vissa patienter under behandling med Hydrochlorothiazide Orifarm. Detta gäller särskilt i början av behandlingen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hydrochlorothiazide Orifarm innehåller laktosmonohydrat

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan behandling med Hydrochlorothiazide Orifarm påbörjas.


   3. Hur du använder Hydrochlorothiazide Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Högt blodtryck

   Behandling startas med ½ - 2 tabletter per dag. Den lägsta möjliga dos ska användas vid fortsatt behandling.

   Ödem

   Behandling startas med 1 till 2 tabletter per dag. Efter start av behandling kan det vara möjligt att fortsätta med behandlingen varannan till var tredje dag.

   Ménières sjukdom

   Behandlingen inleds med 2-4 tabletter per dag uppdelat på två doser under de första 4-6 veckorna. Sedan reduceras dosen och kan eventuellt avslutas efter några månader.

   Dosen tas helst på morgonen. Den ökade urinutsöndringen börjar ca 2 timmar efter intag, är som störst efter ca 4 timmar och varar upp till 12 timmar.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du har tagit för stor mängd av Hydrochlorothiazide Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtomen vid en överdos är vätske- och elektrolytrubbningar, törst, uttorkning och störningar i blodets pH-värde.

   Om du har glömt att ta Hydrochlorothiazide Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Högt blodsocker (med symtom som törst, ökad urinering, muntorrhet, dimsyn).

   • Svaghet, yrsel, trötthet, huvudvärk.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Svimning på grund av lågt blodtryck när du reser dig hastigt, oregelbunden hjärtrytm.

   • Nedsatt aptit, illamående, kräkningar, kolik, diarré, förstoppning.

   • Hudutslag, nässelutslag, ökad känslighet för solljus.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Störningar i blodet, vilket kan leda till anemi eller förlust av vita blodceller.

   • Stickningar i armar eller fötter (parestesi), sömnstörningar, depressioner.

   • Dimsyn.

   • Andningssvårigheter, lunginflammation, vatten i lungorna.

   • Inflammation i levern, blockerat utflöde av galla, inflammation i bukspottkörteln.

   • Inflammation i blodkärlen, rodnad i huden, toxisk epidermal nekrolys, vilket är ett potentiellt allvarligt hudtillstånd med blåsbildning och fjällning av huden.

   • Njursvikt, njursjukdom (interstitiell nefrit).

   • Kraftig överkänslighetsreaktion, feber, impotens.

   Laboratorietest

   Biverkningar som påverkar blodet har rapporterats. De kommer bara att upptäckas genom laboratorietester.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Låg nivå av kalium i blodet, förhöjd urinsyra i blodet, ökad nivå av fett i blodet (kolesterol).

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Låg nivå av magnesium eller natrium i blodet, hög nivå av kalium i blodet, högt pH-värdet i blodet till följd av låg nivå av klorid, låg nivå av fosfat i blodet.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Hydrochlorothiazide Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter utg.dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är hydroklortiazid 25 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: Laktosmonohydrat, pulveriserad cellulosa, krospovidon;

    povidon K 25; kroskarmellosnatrium , kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Hydrochlorothiazide Orifarm är vita, runda tabletter med brytskåra på ena sidan med en diameter på 8,9 till 9,2 mm och en höjd av 2,4 till 3,2 mm.

   PVC/PVDC/Alu blister med: 28, 30, 98 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Norge:Hydrochlorothiazide Orifarm

   Danmark:Hydrochlorothiazide Orifarm

   Sverige: Hydrochlorothiazide Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-04-22


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Hydrochlorothiazide Orifarm

  Tablett 25 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 140156
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  106 kr

  Jämförpris: 1,06 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?