Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Forxiga

   Forxiga 10 mg filmdragerade tabletter
   dapagliflozin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Forxiga är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Forxiga
   3. Hur du tar Forxiga
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Forxiga ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Forxiga är och vad det används för

   Vad Forxiga är

   Forxiga innehåller den aktiva substansen dapagliflozin. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas ”orala antidiabetika”.

   • Det är läkemedel som tas genom munnen mot diabetes.

   • De verkar genom att sänka blodsockernivåerna (blodglukosnivåerna).

   Forxiga används hos vuxna patienter (18 år och äldre).

   Vad Forxiga används för

   Forxiga används för den diabetestyp som kallas typ 2‑diabetes – där din kropp inte producerar tillräckligt med insulin eller om din kropp inte kan använda det insulin som bildas på rätt sätt. Detta leder till en hög blodsockernivå. Forxiga verkar genom att avlägsna överflödigt socker från kroppen via urinen.

   Forxiga och andra diabetesläkemedel

   Forxiga används om din typ 2‑diabetes inte kan kontrolleras med kost och motion.

   Din läkare kan be dig ta Forxiga: 

   • utan andra diabetesläkemedel, om du inte tål metformin.

   • tillsammans med ett annat läkemedel för behandling av diabetes.

   Det är viktigt att fortsätta att följa de råd om kost och motion som du har fått från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Forxiga

   Ta inte Forxiga

   • om du är allergisk mot dapagliflozin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   Varningar och försiktighet

   Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus:

   • Om du upplever illamående eller kräkningar, magsmärtor, kraftig törst, snabb och djup andning, förvirring, ovanlig sömnighet eller trötthet, en sötaktig andedräkt, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen, en annorlunda lukt på urin eller svett eller snabb viktminskning.

   • Symtomen ovan kan vara tecken på ”diabetesketoacidos” – ett allvarligt, ibland livshotande problem som du kan få vid diabetes på grund av ökade nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet. Detta visar sig i tester.

   • Risken för att utveckla diabetesketoacidos kan öka vid utdragen fasta, hög alkoholkonsumtion, vätskebrist, plötslig sänkning av insulindosen eller ett större behov av insulin på grund av en större operation eller en allvarlig sjukdom.

   • När du behandlas med Forxiga kan diabetesketoacidos inträffa även om din blodsockernivå är normal.

   Om du misstänker att du har diabetesketoacidos, kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus och ta inte detta läkemedel.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Forxiga:

   • om du har ”typ 1‑diabetes” – den typ som vanligtvis börjar när man är ung, och kroppen inte producerar något insulin.

   • om du har problem med njurarna – din läkare kan be dig ta ett annat läkemedel.

   • om du har problem med levern – din läkare kan börja ge dig en lägre dos.

   • om du har haft en allvarlig hjärtsjukdom eller om du har haft en stroke.

   • om du får läkemedel som sänker blodtrycket (blodtryckssänkande medel) och har haft lågt blodtryck (hypotoni). Mer information ges nedan under ”Andra läkemedel och Forxiga.”

   • om du har mycket höga nivåer av socker i blodet som kan göra att du kan bli uttorkad (tappa för mycket kroppsvätska). Möjliga symtom på uttorkning anges i början av avsnitt 4.

   Tala om för din läkare innan du börjar ta Forxiga om du har något av dessa tecken.

   • om du får illamående, kräkningar eller feber eller om du inte kan äta eller dricka. Dessa tillstånd kan orsaka uttorkning. Din läkare kan be dig sluta ta Forxiga tills du återhämtat dig för att förhindra uttorkning.

   • om du ofta får urinvägsinfektioner.

   • om du är 75 år eller äldre ska du inte börja ta Forxiga.

   • om du tar annat läkemedel innehållande pioglitazon ska du inte börja ta Forxiga.

   • om du har ökat antal röda blodkroppar i blodet, vilket ses i blodprover.

   Liksom för alla diabetespatienter är det viktigt att kontrollera fötterna regelbundet och att följa de råd om fotvård som lämnas av sjukvårdspersonalen.

   Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Forxiga.

   Tala genast med din läkare om du drabbas av en kombination av symtom som smärta, ömhet, rodnad eller svullnad i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen tillsammans med feber eller allmän sjukdomskänsla. Dessa symtom kan vara ett tecken på en sällsynt men allvarlig och i värsta fall livshotande infektion som kallas nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän vilken förstör vävnaden under huden. Fourniers gangrän måste behandlas omedelbart.

   Njurfunktion

   Dina njurar ska kontrolleras innan du börjar ta och medan du tar detta läkemedel.

   Socker i urinen

   På grund av hur Forxiga verkar, kommer din urin att visa positivt testresultat för socker när du tar detta läkemedel.

   Barn och ungdomar

   Forxiga rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder, eftersom det inte har studerats hos dessa patienter.

   Andra läkemedel och Forxiga

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala i synnerhet om för din läkare:

   • om du tar ett läkemedel som används för att avlägsna vätska från kroppen (diuretika). Din läkare kan be dig att sluta ta Forxiga. Möjliga symtom på förlust av alltför mycket vätska från kroppen anges i början av avsnitt 4.

   • om du har typ 2‑diabetes och tar andra läkemedel som sänker blodsockernivåerna, till exempel insulin eller ett läkemedel som innehåller ”sulfonureider”. Din läkare vill kanske sänka dosen av de andra läkemedlen för att förhindra att du får låga blodsockernivåer (hypoglykemi).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Du ska sluta att ta detta läkemedel om du blir gravid, eftersom det inte rekommenderas under graviditetens andra och tredje trimester (graviditetens sista sex månader). Tala med din läkare om det bästa sättet att kontrollera ditt blodsocker när du är gravid.

   Tala med din läkare om du vill amma eller ammar innan du tar detta läkemedel. Använd inte Forxiga om du ammar. Det är inte känt om detta läkemedel passerar över till bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Forxiga har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Om du tar detta läkemedel tillsammans med andra läkemedel som kallas sulfonureider eller med insulin kan detta orsaka alltför låga blodsockernivåer (hypoglykemi), som kan orsaka symtom såsom skakningar, svettning och synförändring och påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

   Kör inte bil och använd inte några verktyg eller maskiner om du känner dig yr när du tar Forxiga.

   Forxiga innehåller laktos

   Forxiga innehåller laktos (mjölksocker). Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Forxiga

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Hur mycket du ska ta

   Om du tar Forxiga för typ 2‑diabetes:

   • Rekommenderad dos är en 10 mg-tablett varje dag.

   • Din läkare kan låta dig börja med en dos på 5 mg om du har leverproblem.

   • Din läkare ordinerar den styrka som är rätt för dig.

   Ta detta läkemedel

   • Svälj tabletten hel med ett halvt glas vatten.

   • Du kan ta tabletten med eller utan mat.

   • Du kan ta tabletten när som helst under dagen. Försök dock att ta den vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.

   Din läkare kan ordinera Forxiga tillsammans med annat/andra läkemedel för att sänka dina blodsockernivåer. Kom ihåg att ta dessa andra läkemedel enligt läkarens anvisningar. Det ger det bästa resultatet för din hälsa..

   Kost och motion kan hjälpa din kropp att bättre utnyttja blodsockret. Det är viktigt att du fortsätter följa de kost- och motionsprogram som din läkare rekommenderat medan du tar Forxiga.

   Om du har tagit för stor mängd av Forxiga

   Om du har tagit för många tabletter av Forxiga, tala med läkare eller uppsök ett sjukhus omedelbart. Ta läkemedelsförpackningen med dig.

   Om du har glömt att ta Forxiga

   Vad du ska göra om du har glömt att ta en tablett beror på hur lång tid det är kvar tills nästa dos.

   • Om det är 12 timmar eller mer tills du ska ta nästa dos, ta en dos Forxiga så snart du kommer ihåg det. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

   • Om det är mindre än 12 timmar tills du ska ta nästa dos, hoppa över den glömda dosen. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden.

   • Ta inte dubbel dos Forxiga för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Forxiga

   Sluta inte ta Forxiga utan att först tala med din läkare. Ditt blodsocker kan höjas om du inte tar detta läkemedel.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Forxiga och uppsök en läkare så snart som möjligt om du märker någon av följande allvarliga biverkningar:

   • förlust av för mycket vätska från kroppen (uttorkning), är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

   Följande är symtom på uttorkning:

   • mycket torr eller klibbig mun, stark törst

   • mycket sömnig eller trött

   • lite eller ingen urin

   • snabba hjärtslag.

   • urinvägsinfektion, är vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer).

   Följande är symtom på svår urinvägsinfektion:

   • feber och/eller frossa

   • brännande känsla vid vattenkastning (urinering)

   • smärta i ryggen eller sidan.

   Även om det är ovanligt, tala genast om för din läkare om du upptäcker blod i urinen.

   Kontakta omedelbart läkare eller närmaste sjukhus om du får någon av följande biverkningar:

   • diabetesketoacidos - detta är sällsynt förekommande hos patienter med typ 2‑diabetes (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer).

   Detta är tecknen på diabetesketoacidos (se även avsnitt 2 Varningar och försiktighet):

   • förhöjda nivåer av ”ketonkroppar” i urinen eller blodet

   • illamående eller kräkningar

   • magsmärta

   • kraftig törst

   • snabb och djup andning

   • förvirring

   • ovanlig sömnighet eller trötthet

   • en sötaktig lukt på andedräkten, en sötaktig smak eller metallsmak i munnen eller en annorlunda lukt på urin eller svett.

   • snabb viktminskning

   Detta kan uppträda oavsett blodsockernivån. Din läkare kan besluta att tillfälligt eller varaktigt avbryta behandlingen med Forxiga.

   • nekrotiserande fasciit i perineum eller Fourniers gangrän, en allvarlig mjukvävnadsinfektion i könsorganen eller området mellan könsorganen och ändtarmen.

   Kontakta din läkare så snart som möjligt om du har någon av följande biverkningar:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

   • låga blodsockernivåer (hypoglykemi) – när du tar detta läkemedel med sulfonureider eller insulin

   Följande är symtom på lågt blodsocker:

   • skakningar, svettningar, stark oro, snabba hjärtslag

   • hungerkänsla, huvudvärk, synförändringar

   • humörförändring eller förvirringskänsla.

   Din läkare kan tala om för dig hur låga blodsockernivåer ska behandlas och vad du ska göra om du får något av ovanstående symtom.

   Övriga biverkningar vid användning av Forxiga:

   Vanliga

   • infektion i underlivet (torsk) på penis eller i slidan (kan ge irritation, klåda, onormal flytning eller lukt)

   • ryggsmärta

   • större urinmängd än vanligt eller behov av att kissa oftare

   • förändringar av blodkolesterol- eller blodfettnivåerna (visat i tester)

   • ökningar av mängden röda blodkroppar i blodet (visat i tester)

   • minskning av kreatininclearance, ett mått på njurfunktionen (visat i tester)

   • yrsel

   • utslag

   Mindre vanliga

   • törst

   • förstoppning

   • uppvaknande på natten för att kissa

   • muntorrhet

   • viktminskning

   • ökning av kreatinin eller urea (visat genom laboratorieblodprover)

   • nedsatt njurfunktion

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Forxiga ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum, som anges på blisterförpackningen eller kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dapagliflozin.

   • Varje Forxiga 10 mg filmdragerad tablett (tablett) innehåller dapagliflozin-propandiol-monohydrat motsvarande 10 mg dapagliflozin.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460i), laktos (se avsnitt 2 ”Forxiga innehåller laktos”), krospovidon (E1202), kiseldioxid (E551), magnesiumstearat (E470b).

    • filmdragering: polyvinylalkohol (E1203), titandioxid (E171), makrogol 3350, talk (E553b), gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Forxiga 10 mg filmdragerade tabletter är gula och rombiska, ungefär 1,1 x 0,8 cm diagonalt. De har ”10” på den ena sidan och ”1428” på den andra sidan.

   Forxiga 10 mg tabletter finns tillgängliga i aluminiumblister i förpackningsstorlekarna 14, 28 eller 98 filmdragerade tabletter i icke‑perforerade kalenderblister och 30x1 eller 90x1 filmdragerade tabletter i perforerade endosblister.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige

   Tillverkare

   AstraZeneca GmbH

   Tinsdaler Weg 183

   22880 Wedel

   Tyskland

   AstraZeneca UK Limited

   Silk Road Business Park

   Macclesfield

   SK10 2NA

   Storbritannien

   Bristol Myers Squibb Company

   Contrada Fontana del Ceraso

   IT-03012 Anagni (FR)

   Italien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11


   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550


   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 (2) 44 55 000


   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11


   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111


   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: +36 1 883 6500


   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62


   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: + 356 2277 8000


   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: + 49 41 03 7080


   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: + 31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: + 372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: + 47 21 00 64 00


   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: + 30 2 106871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: + 43 1 711 31 0


   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00


   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00


   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00


   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000


   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41


   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

   Tel: +353 1609 7100


   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: + 386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB, o.z.

   Tel: + 421 2 5737 7777


   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1


   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010


   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

   Τηλ: + 357 22490305


   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: + 46 8 553 26 000


   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: +371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-20.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats: http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Forxiga

  Filmdragerad tablett 10 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 474112
  • Tillverkare: Cross Pharma AB

  1.374,29 kr

  Jämförpris: 14,02 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?