Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren


    

   Famvir 125 mg filmdragerade tabletter

   Famvir 250 mg filmdragerade tabletter

   Famvir 500 mg filmdragerade tabletter

   famciklovir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Famvir är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Famvir
   3. Hur du tar Famvir
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Famvir ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Famvir är och vad det används för

   Famvir används för behandling av två typer av virussjukdomar hos vuxna:

   - Bältros (herpes zoster), en virusinfektion som orsakas av ett virus som kallas varicella zoster (samma virus som orsakar vattkoppor). Famvir hindrar viruset att sprida sig i kroppen så att tillfrisknandet sker snabbare.

   - Famvir används också för behandling av herpesinfektion i området runt ögat eller i själva ögat (zoster ophthalmicus).

   - Genital herpes, en virusinfektion orsakad av herpes-simplexvirus typ 1 och 2 , som vanligen sprids via sexuell kontakt. Det orsakar blåsor och en brännande känsla eller klåda runt könsorganen, vilket kan vara smärtsamt. Famvir används för behandling av genital herpes hos vuxna. Personer som ofta har episoder med genital herpes kan också använda Famvir för att förebygga dessa utbrott.

   Famvir är ett antiviralt läkemedel, som förhindrar att viruset som orsakar infektionen förökar sig. Eftersom viruset förökar sig mycket tidigt under infektionen, så får du bäst nytta av behandlingen om du tar Famvir så snart som möjligt efter första tecken på symtom.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Famvir

   Ta inte Famvir

   - om du är allergisk mot famciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot penciklovir (en aktiv metabolit till famciklovir och en aktiv substans i vissa andra läkemedel).

   Om du tror att du är allergisk, rådfråga din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Famvir

   - om du har (eller tidigare har haft) njurproblem. Läkaren kan eventuellt ge en lägre dos av Famvir.

   - om du har nedsatt immunförsvar

   - om du har leverproblem.

   Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare innan du tar Famvir.

   Barn och ungdomar (under 18 år)

   Famvir rekommenderas inte till barn och ungdomar.

   Hur du förhindrar spridning av genital herpes till andra

   Även om du tar Famvir för att behandla eller förebygga genital herpes eller om du tidigare har haft genital herpes rekommenderas säker sex, vilket inkluderar användning av kondom. Detta är viktigt för att undvika att du överför infektionen till andra. Du bör inte ha sex om du har sår eller blåsor på könsorganen.

   Andra läkemedel och Famvir

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även naturläkemedel eller receptfria sådana.

   Det är särskilt viktigt att du informerar läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • raloxifen (används för att förebygga och behandla osteoporos).

   • probenecid (används för att behandla höga urinsyranivåer i blodet vid gikt och för att höja penicillin-nivåerna i blodet), eller något annat läkemedel som kan påverka njurarna.

   Famvir med mat och dryck

   Du kan ta Famvir med eller utan mat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Famvir ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Läkaren kommer att diskutera eventuella risker med att ta Famvir under graviditet.

   Famvir ska inte användas under amning om det inte är absolut nödvändigt. Läkaren kommer att diskutera eventuella risker med att ta Famvir under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   I sällsynta fall kan Famvir orsaka yrsel, dåsighet eller förvirring. Om du får något av dessa symtom då du tar Famvir, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Famvir 125 mg och 250 mg filmdragerad tablett innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Famvir

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   - Dosering och behandlingstid beror på vilken typ av virusinfektion du har – se nedan. Dosen bestäms av läkare och avpassas för dig.

   - För bästa resultat, påbörja medicineringen så snabbt som möjligt efter första tecken på symtom.

   - Om du har symtom på genital herpes, avstå från sexuell kontakt. Detta gäller även om du påbörjat behandling med Famvir, eftersom du kan överföra herpesinfektionen till din partner.

   - Om du har eller har haft njurproblem kan läkaren ordinera en lägre dos av Famvir.

   Dosering vid bältros

   Om du har normalt immunförsvar är rekommenderad dosering:

   - 500 mg tre gånger dagligen i sju dagar

   Om du har nedsatt immunförsvar är rekommenderad dosering:

   - 500 mg tre gånger dagligen i tio dagar.

   Dosering vid genital herpes

   Dosen beror på kroppens immunstatus och i vilket stadium infektionen är.

   Om du har normalt immunförsvar rekommenderas följande dosering:

   Vid första episoden är doseringen:

   - 250 mg tre gånger dagligen i fem dagar.

   För behandling av återkommande episoder är doseringen:

   - 125 mg två gånger dagligen i fem dagar.

   För att förhindra återkommande episoder är doseringen:

   - 250 mg två gånger dagligen.

   Din läkare avgör under hur lång tid du behöver ta tabletterna.

   Om du har nedsatt immunförsvar rekommenderas följande dosering:

   För behandling av pågående episod är doseringen:

   - 500 mg två gånger dagligen i sju dagar.

   För att förhindra återkommande episoder är doseringen:

   - 500 mg två gånger dagligen.

   Din läkare avgör under hur lång tid du behöver ta tabletterna.

   Om du har tagit för stor mängd av Famvir

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har tagit fler tabletter än du har blivit ordinerad eller om någon annan har tagit din medicin av misstag, kontakta läkare eller sjukhus omedelbart för rådgivning. Visa förpackningen. För stor mängd Famvir kan leda till påverkan på njurarna. Om inte dosen sänks hos personer som redan har njurproblem, kan det i sällsynta fall leda till njursvikt.

   Om du har glömt att ta Famvir

   Om du har glömt att ta en dos av Famvir, ta den så snart du kommer ihåg. Ta nästa dos enligt doseringsanvisningen. Ta inte två doser inom ett tidsintervall som är mindre än 1 timme. I sådant fall bör du hoppa över den missade dosen. Ta dessutom inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga biverkningar av Famvir:

   De flesta av dessa biverkningar är sällsynta eller mindre vanliga (de förekommer hos mellan 1 till 100 av 10 000 patienter)

   Svåra blåsor på huden eller på slemhinnorna på läppar, i ögon, mun, näsa eller på könsorgan (detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk hudreaktion).

   Oförklarliga blåmärken, röda eller lilafärgade fläckar på huden eller näsblödningar (detta kan vara tecken på minskat antal blodplättar).

   Svullnad under ytan av huden (t ex ansiktssvullnad, svullnad runt ögonen, ögonlockssvullnad, halssvullnad).

   Gulfärgning av huden och/eller ögonen (tecken på gulsot).

   Lila hudfläckar, kliande, brännande (tecken på inflammerade blodkärl)

   Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal personer):

   • Lila hudfläckar, kliande, brännande (tecken på inflammerade blodkärl).

   • Krampanfall.

   • Svårigheter att andas eller svälja. Utslag, klåda, nässelutslag, väsande andning eller hosta, yrsel, förändrad medvetandegrad. Blodtrycksfall med eller utan generell klåda, hudrodnad, ansikts- eller halssvullnad, blå missfärgning av läppar, tunga eller hud (tecken på allvarlig allergisk reaktion).

   Kontakta omedelbart läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus om något av ovanstående inträffar.

   Mycket vanliga biverkningar (dessa biverkningar förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

   - huvudvärk.

   Vanliga biverkningar (dessa biverkningar förekommer hos upp till 1 av 10 personer)

   - illamående

   - kräkningar

   - buksmärta

   - diarré

   - yrsel

   - utslag

   - klåda

   - påverkat levervärde

   Mindre vanliga biverkningar (dessa biverkningar förekommer hos upp till 1 av 100 personer)

   - förvirring

   - dåsighet (främst hos äldre personer)

   - kliande utslag (nässelutslag)

   Sällsynta biverkningar (dessa biverkningar förekommer hos upp till 1 av 1 000 personer)

   - hallucinationer (se eller höra saker som egentligen inte finns)

   - hjärtklappning (tecken på onormal hjärtrytm)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Famvir ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25oC.

   • Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   • Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulation.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Famvir 125 mg filmdragerade tabletter

   - Den aktiva substansen är famciklovir.

   - Övriga innehållsämnen är laktos (vattenfri), natriumstärkelseglykollat (typ A), hydropropylcellulosa och magnesiumstearat. Tablettdrageringen består av hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 4000 och makrogol 6000.

   Famvir 250 mg filmdragerade tabletter.

   - Den aktiva substansen är famciklovir

   - Övriga innehållsämnen är laktos (vattenfri), natriumstärkelseglykolat (typ A), hydropropylcellulosa och magnesiumstearat. Tablettdrageringen består av hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 4000 och makrogol 6000.

   Famvir 500 mg filmdragerade tabletter

   - Den aktiva substansen är famciklovir.

   - Övriga innehållsämnen är natriumstärkelseglykolat (typ A), hydropropylcellulosa, magnesiumstearat. Tablettdrageringen består av hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 4000 och makrogol 6000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Famvir tillhandahålls som filmdragerade tabletter.

   Famvir 125 mg filmdragerade tabletter

   Vit, rund, filmdragerad tablett, bikonvex (svagt kupig), fasade kanter, präglad med ”FV” på ena sidan och ”125” på andra sidan.

   Famvir 125 mg filmdragerade tabletter levereras i tryckförpackningar innehållande 30 tabletter.

   Famvir 250 mg filmdragerade tabletter

   Vit, rund, filmdragerad tablett, bikonvex (svagt kupig), fasade kanter, präglad med ”FV” på ena sidan och ”250” på andra sidan.

   Famvir 250 mg filmdragerade tabletter levereras i tryckförpackningar innehållande 15 tabletter.

   Famvir 500 mg filmdragerade tabletter

   Vit, oval filmdragerad tablett, bikonvex (svagt kupig), fasade kanter, präglad med ”FV 500” på ena sidan och slät på andra sidan.

   Famvir 500 mg filmdragerade tabletter levereras i tryckförpackningar innehållande 21 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Sverige AB

   Box 1150

   183 11 Täby

   Sverige

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Spanien, Storbritannien

   Famvir

   Frankrike

   Oravir

   Tyskland, Luxemburg

   Famvir Zoster

   Tyskland

   Famciclovir-Sandoz

   Tyskland

   Famciclovir-SB

   Italien

   Famciclovir Sandoz


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-06-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Famvir®

  Filmdragerad tablett 125 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 463443
  • Tillverkare: Øresund Pharma ApS

  399,59 kr

  Jämförpris: 13,32 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?