Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Emgesan

   250 mg tabletter
   magnesiumhydroxid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Emgesan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Emgesan
   3. Hur du använder Emgesan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Emgesan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Emgesan är och vad det används för

   Förebyggande medel vid ständigt återkommande njursten av okänt ursprung.

   Medel vid behandling av magnesiumbrist.


   Magnesiumhydroxid som finns i Emgesan kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Emgesan

   Ta inte Emgesan

   • om du är allergisk mot magnesiumhydroxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har kronisk urinvägsinfektion

   • om du har infekterade njurstenar

   • om du har nedsatt njurfunktion

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Emgesan.

   Andra läkemedel och Emgesan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Vissa läkemedel kan påverkas av magnesiumhydroxid eller kan påverka hur väl magnesiumhydroxid kommer att verka. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du redan tar salicylater.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Inga kända risker vid användning under graviditet.


   Emgesan går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Emgesan under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.   3. Hur du använder Emgesan

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig dos är 1 tablett 2 gånger om dagen.

   Om du tagit för stor mängd av Emgesan

   Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Cirka 1-2% av patienterna får diarré. Den går vanligen tillbaka efter en veckas medicinering med halv dos.

   Vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): diarré.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): För höga nivåer magnesium i blodet (hypermagnesemi). Detta sågs efter långvarig användning hos patienter med nedsatt njurfunktion

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Buksmärta


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Emgesan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före det utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är magnesiumhydroxid som motsvarar 250 mg magnesium.

   - Övriga innehållsämnen är krospovidon, kiseldioxid, magnesiumstearat, povidon.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund kupad tablett med brytskåra, diameter 12 mm.


   Förpackningsstorlek: 100 st (plastburk)

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-11-25


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Emgesan®

  Tablett 250 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 063572
  • Tillverkare: Meda AB

  99,22 kr

  Jämförpris: 0,99 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?