Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cortiment

   9 mg depottablett
   budesonid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cortiment är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cortiment
   3. Hur du använder Cortiment
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cortiment ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cortiment är och vad det används för

   Cortiment innehåller ett läkemedel som heter budesonid. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortison. Dessa används för att minska inflammation.


   Cortiment används för behandling av inflammation i tjocktarmen (kolon) och ändtarmen (rektum) hos vuxna. Detta tillstånd kallas ulcerös kolit.


   Budesonid som finns i Cortiment kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cortiment

   Ta inte Cortiment

   om du är allergisk mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


   Cortiment innehåller lecitin som kommer från sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkaren innan du tar Cortiment:

   • om du har en infektion såsom virus-, bakterie- eller svampinfektion

   • om du någon gång har haft tuberkulos (TBC)

   • om du någon gång har haft högt blodtryck

   • om du har diabetes

   • om du har haft benskörhet

   • om du har haft magsår

   • om du har haft ökat tryck i ögat (glaukom) eller grå starr

   • om någon i din nära släkt har haft diabetes eller ökat tryck i ögat (glaukom)

   • om du har haft leverproblem

   • om du eller någon i din nära släkt har haft psykiska besvär

   • om du ska genomgå en operation inom snar framtid eller är i en period med mycket stress

   Försök att undvika personer som har mässling eller vattenkoppor medan du är under behandling med Cortiment. Tala med läkare om du tror att du kan ha fått vattenkoppor eller mässling under tiden som du tar detta läkemedel.


   Om du inte är säker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare innan du tar Cortiment.

   Andra läkemedel och Cortiment

   Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel eller växtbaserade läkemedel. Orsaken är att Cortiment kan påverka hur vissa läkemedel verkar och vissa läkemedel kan påverka hur Cortiment verkar.


   Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något av följande läkemedel:

   • steroidläkemedel (kortison), såsom prednisolon eller dexametason

   • kolestyramin, som används för att sänka kolesterolnivåerna eller minska klåda orsakad av leverproblem

   • syraneutraliserande medel (antacida)

   • ketokonazol eller itrakonazol, som används mot svampinfektioner

   • läkemedel som innehåller östrogen, såsom hormonersättningsbehandling och vissa orala preventivmedel (p-piller)

   • vissa läkemedel för hjärtat (hjärtglykosider) och vätskedrivande medel

   • HIV proteashämmare såsom ritomavir och nelfinavir (mot HIV-infektion)

   • karbamazepin, som används för epilepsibehandling

   Cortiment med mat, dryck och alkohol

   Drick inte grapefruktjuice när du tar Cortiment. Det kan påverka det sätt på vilket läkemedlet verkar.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cortiment påverkar troligtvis inte din förmåga att köra fordon eller använda verktyg eller maskiner. Försiktighet bör iakttas eftersom denna typ av läkemedel ibland kan orsaka yrsel eller trötthet.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cortiment innehåller laktos

   Cortiment innehåller laktos som är en typ av sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Cortiment

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

   • Rekommenderad dos är 1 tablett på morgonen före eller tillsammans med frukost.

   • Svälj tabletten hel med ett glas vatten, tabletten får inte delas, krossas eller tuggas.

   • Vanligtvis kommer du att ta detta läkemedel dagligen i upp till 8 veckor. Din läkare kommer därefter att gradvis minska hur ofta du tar detta läkemedel.

    Fortsätt att ta Cortiment så som din läkare har sagt, även om du börjar må bättre.


   Ytterligare information under tiden som du tar Cortiment

   Om du ska genomgå en operation inom snar framtid eller är i en period med mycket stress kan läkaren be dig att även ta steroidtabletter, särskilt om du har tagit höga doser av Cortiment eller ett liknande läkemedel under lång tid.

   Användning för barn

   Cortiment rekommenderas inte för barn.

   Om du använt för stor mängd av Cortiment

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Cortiment

   • Om du glömmer att ta en dos av Cortiment, ta den så fort du kommer ihåg. Om det snart är dags för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.

   • Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Cortiment

   Sluta inte att ta Cortiment utan att först tala med läkare. Om du plötsligt slutar att ta detta läkemedel kan du börja må dåligt.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkaren.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får en allergisk reaktion, kontakta genast läkare. Tecken på detta kan vara nässelfeber eller svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller strupe. Detta kan göra det svårt att andas.


   Följande biverkningar kan förekomma med Cortiment. Om några av biverkningarna nedan blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkaren.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Halsbränna

   • Muskelkramper och magsmärta

   • Hjärtklappning

   • Dimsyn

   • Hudutslag eller hudklåda

   • Rikliga eller oregelbundna menstruationer hos kvinnor

   • Låga kaliumnivåer i blodet som kan orsaka muskelsvaghet eller trötthet, törst eller ”stickningar”

   • Cushing-lika symtom såsom runt ansikte, akne, viktökning och ökad benägenhet att få blåmärken

   • Illamående eller huvudvärk

   • Försämrat försvar mot infektioner

   • Beteendeförändringar såsom nervositet, sömnsvårigheter och humörsvängningar


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Dåsighet

   • Diarré

   • Utspänd buk, buksmärta

   • Orolig mage eller matsmältningsbesvär

   • Smärtor i armar och ben

   • Svullnad i benen

   • Skakningar


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Svår allergisk reaktion (anafylaxi) som kan orsaka andningssvårigheter och chock

   • Långsammare tillväxt hos barn och ungdomar under 18 år


   Läkemedel som Cortiment (kortison) kan påverka kroppens normala produktion av kortison. Dessa effekter omfattar:

   • förändrad bentäthet (förtunning av skelettbenen)

   • glaukom (ökat tryck i ögat)

   • påverkan på binjurarna (små körtlar som sitter nära njurarna)


   Psykiska problem kan uppstå vid intag av kortison såsom Cortiment. Tala med läkaren om du (eller någon som tar detta läkemedel) visar tecken på psykiska problem. Detta är särskilt viktigt om du är deprimerad eller kanske har självmordstankar. Mycket sällsynta psykiska problem har uppstått när höga doser har tagits under lång tid.


   Bli inte orolig av denna lista över möjliga biverkningar. Du kanske inte får någon av dem.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Cortiment ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 30 °C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är budesonid. Varje tablett innehåller 9 mg budesonid.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är:
    Tablettkärna – stearinsyra (E570), lecitin (E322), mikrokristallin cellulosa (E460), hydroxipropylcellulosa (E463), laktosmonohydrat, kolloidal hydratiserad kiseldioxid (E551), magnesiumstearat (E470b)
    Filmdragering – metakrylsyra-metylmetakrylat-sampolymer (1:1), metakrylsyra-metylmetakrylat-sampolymer (1:2), talk (E553b), titandioxid (E171), trietylcitrat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cortiment finns som vita till benvita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter märkta med “MX9” på ena sidan. Tabletterna levereras i en blisterförpackning med tryckfolie av aluminium i en kartong.


   Detta läkemedel finns i förpackningar om 10, 20, 30, 50, 60 eller 80 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ferring Läkemedel AB

   Box 4041

   203 11 Malmö

   040-691 69 00


   Tillverkare

   Cosmo S.pA.

   Via C. Colombo 1

   Lainate

   Milano

   Italien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cortiment

  Depottablett 9 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 065339
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  1.199,05 kr

  Jämförspris: 39,97 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?