Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   Cerenia tabletter för hundar

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Zoetis Belgium S.A.

   Rue Laid Burniat 1

   1348 Louvain-La-Neuve

   Belgien

    

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   FAREVA AMBOISE

   Zone Industrielle,

   29 route des Industries

   37530 Pocé-sur-Cisse

   FRANKRIKE


   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Cerenia tabletter .Cerenia 16 mg tabletter for hundar Cerenia 24 mg tabletter for hundar Cerenia 60 mg tabletter for hundar Cerenia 160 mg tabletter for hundar Maropitant

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varj e tablett innehaller 16 mg, 24 mg, 60 mg ell er 160 mg maropitant som maropitantcitratmonohydrat. Tabletterna innehaller ocksa fargamnet Sunset Yell ow (E 110). Tabletterna ar svagt orange och har en skarad linje, vilket mojliggor delning av tabletten. Varje tablett ar markt med bokstaverna "MPT" och siffror som anger mangden maropitant pa ena sidan och omarkt pa den andra.

   4. ANDVÄNDNINGSOMRÅDEN

   • För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi.

   • För att förebygga kräkning som orsakas av åksjuka.

   • För att förebygga och behandla kräkning i anslutning till behandling med Cerenia injektionsvätska, lösning och i kombination med annan stödjande behandling.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Att ge Cerenia pa helt tom mage kan orsaka att din hund borjar krakas. En liitt maltid eller en munsbit fore administreringen av tabletten kan hjiilpa till att forebygga denna effekt. Forliingd fasta fore administrering bor undvikas.

   Cerenia iir inte nagot lugnande medel och en del aksjuka hundar kan visa tecken pa illamaende under resa, sasom salivavsondring och slohet. Dessa tecken iir overgaende och bor avta niir resan iir over.

   Om du observerar biverkningar, iiven sadana som inte niimns i denna bipacksedel, eller om du tror att liikemedlet inte har fungerat, meddela din veteriniir.

   7. DJURSLAG

   Hundar.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges i munnen.


   For att förebygga illamaende som orsakas av kemoterapi och för behandling och förebyggande behandling av kräkning (utom åksjuka), endast till hundar som är 8 veckor eller äldre.


   Vid behandling och/eller förebyggande behandling av kräkning, utom åksjuka, ska Cerenia tabletter ges en gång om dagen, i en dos av 2 mg maropitant per kg kroppsvikt, med det antal tabletter som framgår av nedanstående tabell. Tablettema kan delas längs den skårade linjen på tabletten.


   Vid förebyggande behandling av kräkning ska tablettema ges mer an 1 timme i förväg. Effekten kvarstår i cirka 24 timmar, och tablettema kan därför ges kvällen före administrering av ett medel som kan framkalla kräkning (t ex kemoterapi).

   Cerenia kan användas vid behandling eller förebyggande behandling av kräkning, antingen i tablettform eller i form av injektionsvätska som ges en gång om dagen. Cerenia injektionsvätska, lösning kan ges i upp till 5 dagar och Cerenia tabletter i upp till 14 dagar.


   För att förebygga illamående som orsakas av kemoterapi. Behandling och förebyggande behandling av kräkning (utom åksjuka)

   Hund,

   kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter

   16 mg

   24 mg

   60 mg

   3,0 - 4,0*

   ½   4,1 - 8,0

   1   8,1 - 12,0


   1


   12,1 - 24,0


   2


   24,1 - 30,0   1

   30,1 - 60,0   2

   * Korrekt dos för hundar som väger mindre än 3 kg kan inte uppnås exakt.

    

   För förebyggande behandling av kräkning som orsakas av åksjuka, endast till hundar som är 16 veckor eller äldre.


   Vid förebyggande behandling av kräkning som orsakas av åksjuka ska Cerenia tabletter ges en gång om dagen, i en dos av 8 mg maropitant per kg kroppsvikt, med det antal tabletter som framgår av nedanstående tabell. Tabletterna kan delas längs den skårade linjen på tabletten.


   Tabletterna ska ges minst 1 timme innan resan påbörjas. Effekten mot kräkning och illamående varar i minst 12 timmar, och tabletterna kan därför gärna ges kvällen före, vid tidig avresa. Behandlingen kan upprepas, dock högst 2 dagar i följd.

   Hos vissa hundar, och vid upprepad dosering, kan lägre doser än de rekommenderade vara tillräckligt.


   Endast för förebyggande behandling mot åksjuka

   Hund,

   kroppsvikt (kg)

   Antal tabletter

   16 mg

   24 mg

   60 mg

   160 mg

   1.0 - 1.5


   ½   1.6 - 2.0

   1
   2.1 - 3.0


   1   3.1 - 4.0

   2
   4.1 - 6.0


   2   6.1 - 7.5   1


   7.6 - 10.0
   ½

   10.1 - 15.0   2


   15.1 - 20.0
   1

   20.1 - 30.0
   1 ½

   30.1 - 40.0
   2

   40.1 - 60.0
   3

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ta ut en tablett ur blistern i följande ordning:

   • Vik först eller klipp längs med perforeringen mellan varje tablett vid saxen.

   • Dra i avrivningsfliken (eller klipp) vid pilen.

   • Håll stadigt i ena delen av snittet och dra fram den andra mot mitten av blistern tills tabletten blir synlig.

   • Ta ut tabletten ur blistern och ge enligt anvisningarna.

   OBS!Försök inte ta ut tabletten genom att skjuta ut den ur blisterbakstycket. Både tabletten och blistern kan skadas.


   Vid åksjuka rekommenderas en lätt måltid eller en munsbit före doseringen, men förlängd fasta före administrering bör undvikas. Cerenia tabletter bör inte ges inneslutna i något elle inkapslade i mat, eftersom detta kan fördröja upplösningen av tabletten och därmed tablettens verkan.


   Hunden bör observeras noggrant efter intaget, för att säkerställa att varje tablett sväljs ner.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Spara halva tabletter i högst 2 dagar efter öppnandet av blisterförpackningen. Lägg

   tillbaka halva tabletter i den öppnade blisterförpackningen och sedan i pappasken.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blisterförpackningen efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Kräkning kan bero på allvarliga, svårt försvagande tillstånd och orsaken bör utredas. Produkter som Cerenia bör användas tillsammans med annan teknik såsom diet och vätskeersättning enligt veterinärens rekommendationer. Säkerheten av maropitant vid mer än 5 dagars behandling har inte undersökts hos målgruppen (dvs. unga hundar med virusenterit). Om mer än 5 dagars behandling anses nödvändig krävs noggrann övervakning av eventuella biverkningar.


   Maropitant omvandlas i levern och ska därför användas med försiktighet hos patienter med leversjukdom. Eftersom maropitant ackumuleras i kroppen under en behandlingsperiod på 14 dagar på grund av mättad metabolism bör man vid långtidsbehandling noggrant övervaka leverfunktionen och biverkningar.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Säkerheten hos Cerenia har inte fastställts hos hundar som är yngre än 16 veckor för dosen 8 mg/kg (åksjuka), hos hundar som är yngre än 8 veckor för dosen 2 mg/kg (kräkning) eller hos dräktiga eller digivande tikar. Ansvarig veterinär bör göra en nytta/riskbedömning före användning av Cerenia till hundar som är yngre än 8 respektive 16 veckor eller till dräktiga eller digivande tikar.


   Kliniska tecken, inkluderande kräkning vid första doseringen, kraftig salivavsöndring och vattnig avföring, har iakttagits när produkten överdoserats och getts i större doser än 20 mg/kg.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Personer med känd överkänslighet mot maropitant ska hantera det veterinärmedicinska läkemedlet med försiktighet.


   Tvätta händerna efter användning. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten för läkaren.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa atgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-08-30

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Cerenia tabletter finns i blisterförpackningar med 4 tabletter i varje.


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet for innehavaren av godkännandet för försäljning

   Belgie/Belgique/Belgien
   Zoetis Belgium SA
   Tel/Tel.: +32 (0) 800 99 189

   Lietuva
   Oriola Vilnius UAB
   Tel: +370 610 05088

   Peny6JIHKa li'bJirapHH
   Zoetis Belgium SA
   Ten: +359 2 4775791

   Luxembourg/Luxemburg
   Zoetis Belgium SA
   Tel/Tel.: +352 8002 4026

   Ceska republika
   Zoetis Ceska republika, s.r.o.
   Tel: +420 257 101 111

   Magyarorszag
   Zoetis Hungary Kft.
   Tel: +361 224 5222

   Danmark
   Orion Pharma Animal Health
   Tlf: +45 86 14 00 00

   Malta
   Agrimed Limited
   Tel: +356 21 465 797

   Deutschland
   Zoetis Deutschland GmbH
   Tel: +49 30 330063

   Nederland
   Zoetis B.V.
   Tel: +31(0)10 714 0900

   Eesti
   Oriola Vilnius UAB
   Tel: +370 610 05088

   Norge
   Orion Pharma Animal Health
   Tlf: +47 40 00 41 90

   Ellaoa
   Zoetis Hellas S.A.
   TTJA.: +30 210 6791900

   Osterreich
   Zoetis Osterreich GmbH
   Tel: +43 1 2701100 110

   France
   Zoetis France
   Tel: +33 (0)810 734 937

   Portugal
   Zoetis Portugal, Lda.
   Tel: +351 21 042 72 00

   Hrvatska
   Zoetis B.V., Podruznica Zagreb za promidzbu Tel: +385 1 644 1460

   Romania
   Zoetis Romania SRL
   Tel: +40 21 202 3083

   Ireland
   Zoetis Belgium SA
   Tel: +353 (0) 1 256 9800

   Slovenija
   Zoetis B.V., Podruznica Zagreb za promidzbu Tel: +385 1 644 1460

   Slovenija
   Zoetis B.V., Podruznica Zagreb za promidzbu Tel: +385 1 644 1460

   Slovenska republika
   Zoetis Ceska republika, s.r.o.
   Tel: +420 257 101 111

   Italia
   Zoetis Italia S.r.l.
   Tel: +39 06 3366 8133

   Suomi/Finland
   Zoetis Finland Oy
   Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

   Ku1tpoi;
   Zoetis Hellas S.A. TTJA.: +30 210 6791900

   Sverige
   Orion Pharma Animal Health Tel: +46 (0)8 623 64 40

   Latvija
   Oriola Vilnius UAB Tel: +370 610 05088

   United Kingdom
   Zoetis UK Limited
   Tel: +44 (0) 845 300 8034

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cerenia®

  Tablett 16 mg 4 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 174503
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  129 kr

  Jämförpris: 32,25 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?