• Diltiazem
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cardizem /Cardizem Retard

   60 mg filmdragerade tabletter, 90 mg depotabletter, 120 mg depotabletter, 180 mg depotabletter
   Diltiazemhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cardizem /Cardizem Retard är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cardizem /Cardizem Retard
   3. Hur du använder Cardizem /Cardizem Retard
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cardizem /Cardizem Retard ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cardizem /Cardizem Retard är och vad det används för

   Cardizem och Cardizem Retard är så kallade kalciumantagonister som hämmar inflödet av kalcium i vissa celler. För hjärtat innebär det ett minskat arbete och därmed minskad risk för överansträngning av hjärtmuskeln.

   Risken för kärlkramp i hjärtat minskar. Vid förhöjt blodtryck vidgas blodkärlen, varvid blodtrycket sjunker. Cardizem Retard depottabletter innehåller diltiazem i en kärna omgiven av ett skal försett med små hål. Tablettskalet passerar opåverkat genom tarmen, medan den aktiva substansen löses ut under vägen genom mag-tarmkanalen.

   Behandling av kärlkramp i hjärtat (stabil angina pectoris) och högt blodtryck (hypertoni).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cardizem /Cardizem Retard

   Använd inte Cardizem /Cardizem Retard

   • Om du är allergisk mot diltiazemhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du lider av allvarliga hjärtproblem (t.ex. vissa typer av hjärtblock, akut hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller störningar i hjärtrytmen).

   • Om du lider av digitalisförgiftning.

   • Om du redan tar ett läkemedel som innehåller ivabradin för behandling av vissa hjärtsjukdomar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cardizem/Cardizem Retard.

   Om du har någon av följande sjukdomar bör du rådgöra med läkare innan behandlingen med Cardizem/Cardizem Retard påbörjas:

   • lågt blodtryck

   • förträngning av stora kroppspulsådern

   • någon hjärtsjukdom som påverkar hjärtats rytm

   • nedsatt njur- eller leverfunktion

   • risk att utveckla stopp i tarmen (tarmobstruktion).

   Kalciumantagonister såsom diltiazem kan ge humörsvängningar, inklusive depression.

   Sluta att ta Cardizem/Cardizem Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Andra läkemedel och Cardizem /Cardizem Retard

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandling med Cardizem/Cardizem Retard, t.ex. vissa läkemedel:

   • mot högt blodtryck (nifedipin, betablockerare, alfablockerare och kalciumantagonister)

   • mot högt blodtryck och kärlkramp (amlodipin)

   • mot kärlkramp (nitratderivat)

   • mot rubbningar av hjärtrytmen (t.ex. amiodaron)

   • blodfettsänkande läkemedel (simvastatin)

   • mot epilepsi (karbamazepin)

   • med lugnande och sömngivande effekt (midazolam, triazolam)

   • mot ångest och depression (buspiron, imipramin)

   • mot smärta vid operationer (alfentanil)

   • vid transplantation (ciklosporin)

   • mot manisk-depressiv sjukdom (litium)

   • läkemedel som hämmar bildningen av saltsyra och som används mot bl.a. sår i magsäck (ranitidin, cimetidin)

   • mot tuberkulos (rifampicin)

   • mot inflammatoriska sjukdomar såsom reumatism, ulcerös kolit och astma (metylprednisolon)

   • läkemedel som undertrycker immunsystemet (sirolimus, temsirolimus och everolimus).

   Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Om du behöver narkos vid en operation ska narkosläkaren informeras om att du tar Cardizem/Cardizem Retard.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Cardizem/Cardizem Retard under graviditet.

   Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Cardizem/Cardizem Retard under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Cardizem/Cardizem Retard kan biverkningar som yrsel och sjukdomskänsla förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cardizem innehåller laktos, Cardizem Retard innehåller sackaros.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar någon av dessa mediciner.


   3. Hur du använder Cardizem /Cardizem Retard

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Cardizem tabletter ska sväljas med minst ½ glas vätska, kan delas men får ej tuggas.

   Cardizem Retard depottabletter ska sväljas hela med minst ½ glas vätska minst 15 minuter

   före måltid. Depottabletterna får ej delas eller tuggas.

   Om du använt för stor mängd av Cardizem /Cardizem Retard

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Cardizem /Cardizem Retard

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Cardizem/Cardizem Retard och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem). Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.

   • en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier (Stevens-Johnsons syndrom). Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.

   • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor) (toxisk epidermal nekrolys). Kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • vätskeansamling, svullnad i armar och ben (perifert ödem)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • yrsel

   • trötthet

   • hjärtblock (AV-block I, II eller III)

   • vallningar

   • illamående

   • förstoppning

   • halsbränna och sura uppstötningar (dyspepsi)

   • magsmärta

   • hudutslag

   • klåda

   • sjukdomskänsla

   • ansiktsrodnad med värmekänsla

   • hjärtklappning

   • leverpåverkan

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • nervositet

   • svårighet att somna

   • låg puls

   • plötsligt blodtrycksfall när man reser sig upp

   • kräkningar

   • diarré

   • ökade levervärden (ASAT, ALAT, LDH eller ALP)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • störningar i hjärtrytmen (såsom snabb puls, extraslag)

   • förvärrad kärlkramp

   • lågt blodtryck

   • muntorrhet

   • nässelutslag

   • ankelsvullnad

   • muskel- och ledsmärta

   • hud- och slemhinnerubbningar (ibland allvarliga)

   • sömnrubbningar

   • förvirring

   • leverinflammation

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • minskat antal trombocyter i blodet

   • humörsvängningar (inklusive depression)

   • ofrivilliga muskelrörelser (extrapyramidalt syndrom)

   • korta, ofrivilliga muskelryckningar (myokloni)

   • hjärtsvikt

   • inflammation i en kärlvägg (vaskulit)

   • tandköttssvullnad

   • ljuskänslighet (fotosensitivitet)

   • utslag

   • fjällande hudinflammation (exfolativ dermatit)

   • varfyllda blåsor på kroppen (pustulos)

   • ibland fjällande hudrodnad med eller utan feber (deskvamativt erytem)

   • svettningar

   • förstoring av bröstkörtlarna.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cardizem /Cardizem Retard ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Cardizem

   Den aktiva substansen är: Diltiazemhydroklorid 60 mg per tablett.

   Övriga innehållsämnen är: Povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, vattenfri laktos 260 mg/tablett, vegetabilisk olja, talk, hypromellos, etylcellulosa.

   Cardizem Retard

   Den aktiva substansen är: Diltiazemhydroklorid 90 mg, 120 mg respektive 180 mg per tablett.

   Övriga innehållsämnen är: Povidon, magnesiumstearat, makrogol 6000, natriumdivätecitrat, sackaros 50 mg, 69 mg respektive 155 mg per depottablett, polymerbeläggning, acetyltributylcitrat, polymeriserad ricinolja, natriumvätekarbonat, etylvanillin, titandioxid (färgämne E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   Cardizem 60 mg: vit, rund filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.

   Cardizem Retard 90 mg, 120 mg, 180 mg: vit, kupad, rund tablett.

   Förpackningsstorlekar:

   Cardizem 60 mg filmdragerade tabletter

   PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning).

   HDPE-burk med lock i polyeten (PE) innehållande 300 tabletter.

   Cardizem Retard 90 mg depottabletter

   PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning) samt HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 30 respektive 200 tabletter.

   Cardizem Retard 120 mg depottabletter

   PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning) samt HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 30 respektive 200 tabletter.

   Cardizem Retard 180 mg depottabletter

   PVC/PVDC/aluminium blisterförpackning innehållande 49x1 tabletter (endosförpackning) samt HDPE-burk med barnskyddande lock i polypropen (PP) innehållande 200 tabletter.

   Burken med det barnskyddande locket öppnas genom att locket hålls nedtryckt och skruvas moturs.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 52 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-28


  Cardizem® Retard

  Depottablett 120 mg Diltiazem 200 styck Burk

  • Varunummer: 482455
  • Tillverkare: Pfizer AB

  604 kr

  Jämförpris: 3,02 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?