• Carprofen
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Canidryl

   20 mg, 50 mg och 100 mg Tabletter Hund

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   Varje tablett med grillköttsmak innehåller 20 mg, 50 mg eller 100 mg karprofen.

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

   Loughrea

   Co. Galway

   Irland

   4. DJURSLAG

   Hund

   5. INDIKATION(ER)

   Reduktion av inflammation och smärta orsakade av muskuloskeletala sjukdomar och degenerativ ledsjukdom. Som uppföljande behandling till parenteralanalgesi vid behandling av postoperativ smärta.

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag.

   En inledande dos om 4 mg karprofen per kg kroppsvikt per dag gives som en enkel daglig dos eller uppdelad i två lika stora doser. Den dagliga dosen kan minskas beroende på hur hunden svarar på behandlingen.

   Behandlingens längd beror på behandlingssvaret. Långvarig behandling skall ske under regelbunden övervakning av veterinär.

   Behandling med karprofen givet som injektion inför operation kan följas av behandling med karprofentabletter med en dos om 4 mg/kg/dag i 5 dagar för att förlänga det smärtlindrande och antiinflammatoriska skyddet efter operationen.

   Överskrid inte angiven dos.

   7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

   Gives via munnen.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ej relevant.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till katter.

   Skall inte användas till valpar som är yngre än fyra månader.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

   Skall inte användas till hundar som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom, där det finns risk för gastrointestinalulceration eller blödning, eller om det finns tecken på bloddyskrasi.

   10. BIVERKNINGAR

   Typiska biverkningar som förknippas med NSAID-preparat, såsom kräkningar, lös avföring/diarré, blod i avföringen, nedsatt aptit och slöhet har rapporterats. Dessa biverkningar inträffar i allmänhet under den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när behandlingen avslutas, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller dödliga.

   Om biverkningar inträffar skall behandlingen avslutas och veterinär uppsökas. Precis som med andra NSAID-preparat finns en risk för sällsynta njurbiverkningar eller leverbiverkningar (s.k idiosynkratiska leverbiverkningar).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   11. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

   Använd före utgångsdatum som anges på etiketten.

   Delade och oanvända tabletter ska kasseras omedelbart.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Skall inte användas till dräktiga eller digivande tikar.

   Användning till äldre hundar kan innebära ytterligare risk. Om sådan användning inte kan undvikas, kan hundarna kräva noggrann klinisk uppföljning.

   Undvik användning till hundar som är uttorkade, har nedsatt blodvolym eller onormalt lågt blodtryck, eftersom det då finns en ökad risk för njurskador.

   Användning tillsammans med läkemedel som kan ge njurskador skall undvikas.

   NSAID-preparat kan hämmafagocytosen och vid behandling av inflammatoriska tillstånd förknippade med bakterieinfektion skall lämplig antimikrobiell behandling sättas in samtidigt.

   Administrera inte andra NSAID-preparat samtidigt eller inom 24 timmar. Vissa NSAID-preparat kan vara mycket starkt bundna till plasmaproteiner och konkurrera med andra starkt bundna läkemedel, vilket kan leda till toxiska effekter.

   Karprofen får inte administreras tillsammans med glukokortikoider.

   Det finns ingen specifik antidot vid överdosering av karprofen men allmän understödjande behandling, som används vid överdosering av NSAID-preparat skall sättas in.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som adminstrerar läkemedlet till djur

   Vid oavsiktligt intag av tabletterna, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Tvätta händerna efter hantering av produkten.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2012-05-21

   16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar för blister:

   6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 70, 87, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000 tabletter

   Förpackningsstorlek för behållare:

   20 mg:6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 87, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500, 1000.

   50 mg:6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 87, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300, 500.

   100 mg:6, 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 60, 70, 87, 98, 100, 140, 180, 200, 250, 280, 300

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För djur.

   Receptbelagt läkemedel

   Ombud: Omnidea AB, Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm

  Canidryl

  Tablett 50 mg Carprofen 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 071678
  • Tillverkare: Omnidea AB

  315,50 kr

  Jämförpris: 3,16 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?