Webb-pris
Bild på Bromhexin Apofri
 • Mot slemhosta
 • Läkemedel
 • Används vid tillfällig hosta med segt slem som blir mer tunnflytande och lättare att hosta upp. Från 1 år.
 • Doseringssked medföljer. Smak av körsbär.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bromhexin Apofri

   0,8 mg/ml och 1,6 mg/ml oral lösning
   Bromhexinhydroklorid
   Sorbitol (E240), metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du måste kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bromhexin Apofri är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bromhexin Apofri
   3. Hur du använder Bromhexin Apofri
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bromhexin Apofri ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bromhexin Apofri är och vad det används för

   Bromhexin Apofri anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

   Bromhexin Apofri används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.

   Bromhexinhydroklorid som finns i Bromhexin Apofri kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bromhexin Apofri

   Använd inte Bromhexin Apofri

   - om du är allergisk mot bromhexin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   - om du har magsår eller blodiga upphostningar bör du rådgöra med läkare innan medicineringen påbörjas.

   Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda bromhexin och omedelbart kontakta läkare.

   Andra läkemedel och Bromhexin Apofri

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Bromhexin Apofri förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bromhexin Apofri under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.

   Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bromhexin Apofri innehåller sorbitol, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och propylenglykol

   Bromhexin Apofri innehåller 532 mg sorbitol per ml. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.

   Bromhexin Apofri innehåller metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat. Kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

   Bromhexin Apofri innehåller 40 mg propylenglykol per ml.


   3. Hur du använder Bromhexin Apofri

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bromhexin Apofri är avsedd för oralt bruk.

   Det finns två styrkor av Bromhexin Apofri. I nedanstående tabell finns doseringen angiven för Bromhexin Apofri 0,8 mg/ml oral lösning och Bromhexin Apofri 1,6 mg/ml oral lösning.

   Förpackningen innehåller en doseringssked som mäter upp 2,5 ml eller 5 ml Bromhexin Apofri.

   Rekommenderad dos till:

   Bromhexin Apofri 0,8 mg/ml

   Bromhexin Apofri 1,6 mg/ml

   Barn 1-5 år:

   2,5 ml 3 gånger dagligen.

   Ej till barn 1-5 år

   Bromhexin Apofri 0,8 mg/ml rekommenderas

   Barn 6-12 år:

   2,5-5 ml 3 gånger dagligen.

   2,5 ml 3 gånger dagligen.

   Vuxna och barn över 12 år:

   10 ml 3 gånger dagligen.

   5 ml 3 gånger dagligen.

   Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bromhexin Apofri till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

   Om du använt för stor mängd av Bromhexin Apofri

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Bromhexin Apofri

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta använda Bromhexin Apofri och kontakta omedelbart läkare om du upplever något av följande allvarliga symtom:

   • Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda (Har rapporterats – förekommer hos ett okänt antal användare).

   • Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos) (Har rapporterats – förekommer hos ett okänt antal användare).

   • Kraftig sammandragning i luftrören (bronkospasm) (Har rapporterats – förekommer hos ett okänt antal användare).

   Andra biverkningar som kan förekomma:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Milda mag-tarmbiverkningar, illamående, kräkningar, diarré.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Överkänslighetsreaktioner, hudutslag, nässelfeber.

   5. Hur Bromhexin Apofri ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Hållbarhet efter öppnande av flaskan, 6 månader.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller flaskan efter Utg.dat respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte Bromhexin Apofri om den blivit grumlig.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid (0,8 mg/ml resp. 1,6 mg/ml).

   - Övriga innehållsämnen är: Sorbitol (E240), propylenglykol (E1520), metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), sackarinnatrium, körsbärssmakämne, renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös vätska med doft av körsbär.

   Flaska i ytterkartong. Förpackningen innehåller graderad doseringssked för 2,5 ml och 5 ml.

   Bromhexin Apofri tilhandahålls i förpackningarna 125 ml, 200 ml och 250 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att tillhandahållas.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Apofri AB

   Box 120

   182 12 Danderyd

   Tel 08-544 960 30

   Tillverkare

   S.C. Laropharm S.R.L.

   145 A Alexandriei street

   Bragadiru, Ilfov

   Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-03-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bromhexin Apofri

  Oral lösning 0,8 mg/ml 125 milliliter Flaska

  • Varunummer: 166671
  • Tillverkare: Apofri AB

  35 kr

  (Ord. pris 39 kr)

  Jämförpris: 2,80 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bromhexin-apofri-oral-losning-08-mg-per-ml-125-milliliter-flaska-249432/ 249432 Bromhexin Apofri https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/166671s.jpg 39.00 35.00 SEK Apofri InStock Mot slemhosta Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Hosta Speciellt för Speciellt för/Krasslig Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Hosta Beredningsform Beredningsform/Flytande Verkningssätt Verkningssätt/Slemlösande Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral lösning 0,8 mg/ml 125 milliliter Flaska