Bild på Bisolvon Jordgubb
 • Mot slemhosta
 • Läkemedel
 • Används vid tillfällig hosta, löser upp segt slem. Blir mer tunnflytande och lättare att hosta upp. Från 1 år. Smakar jordgubb.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bisolvon Jordgubb

   0,8 mg/ml oral lösning
   bromhexinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bisolvon Jordgubb är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Jordgubb
   3. Hur du använder Bisolvon Jordgubb
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bisolvon Jordgubb ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bisolvon Jordgubb är och vad det används för

   Bisolvon Jordgubb anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Bisolvon Jordgubb används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Jordgubb

   Använd inte Bisolvon Jordgubb

   • om du är allergisk mot bromhexinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bisolvon Jordgubb:

   • Om du har magsår eller blodiga upphostningar.

   Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Bisolvon Jordgubb och omedelbart kontakta läkare.

   Andra läkemedel och Bisolvon Jordgubb

   Bisolvon Jordgubb förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   Bisolvon Jordgubb med mat och dryck

   Bisolvon Jordgubb kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bisolvon Jordgubb under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.

   Bromhexin går över i modersmjölk och Bisolvon Jordgubb bör därför undvikas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bisolvon Jordgubb innehåller maltitol

   Bisolvon Jordgubb innehåller flytande maltitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel. Vid intag av mer än 20 ml per dygn kan Bisolvon Jordgubb ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde 2,3 kcal/g.


   3. Hur du använder Bisolvon Jordgubb

   Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år: 10 ml 3 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 6-12 år: 2,5-5 ml 3 gånger dagligen.

   Rekommenderad dos för barn 1-5 år: 2,5 ml 3 gånger dagligen.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bisolvon Jordgubb till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

   Om du har tagit för stor mängd av Bisolvon Jordgubb

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Bisolvon Jordgubb och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag, andningssvårigheter eller klåda. Detta kan vara tecken på anafylakiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem

   • hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon eller könsorgan). Detta kan vara tecken på svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos)

   • andnöd. Det kan orsakas av kraftig sammandragning i luftrören (bronkospasm)

   De ovannämnda biverkningarna har rapporterats (kan förekomma hos ett okänt antal användare).

   Andra biverkningar som kan förekomma:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Smärta från övre delen av mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar, diarré.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Överkänslighetsreaktioner

   Hudutslag, nässelfeber

   Har rapporterats (kan förekomma hos ett okänt antal användare):

   Klåda

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bisolvon Jordgubb ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Öppnad flaska är hållbar i 12 månader. Öppnad flaska förvaras vid högst 25 °C.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid 0,8 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är renat vatten, flytande maltitol, sukralos, bensoesyra (konserveringsmedel E 210), hydroxietylcellulosa samt aromämnen (jordgubb och körsbär).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Bisolvon Jordgubb oral lösning är färglös.

   Bruna glasflaskor med förseglade plastlock: 60 ml, 100 ml, 125 ml och 250 ml.

   Ett dosmått graderat för 1,25 ml, 2,5 ml och 5 ml medföljer alla förpackningar.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm

   Tillverkare:

   Delpharm Reims

   10 Rue Colonel Charbonneaux

   51100 Reims

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bisolvon Jordgubb

  Oral lösning 0,8 mg/ml 125 milliliter Flaska

  • Varunummer: 092165
  • Tillverkare: Sanofi AB

  49,50 kr

  Jämförpris: 3,96 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bisolvon-jordgubb-oral-losning-08-mg-per-ml-125-milliliter-flaska-246762/ 246762 Bisolvon Jordgubb https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/092165s.jpg 49.50 49.50 SEK Bisolvon InStock Mot slemhosta Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn Meny/Förkylning & feber/Förkylning hos barn/Hosta Speciellt för Speciellt för/Krasslig Speciellt för/Baby & barn Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber Speciellt för/Baby & barn/Förkylning & feber/Hosta Beredningsform Beredningsform/Flytande Verkningssätt Verkningssätt/Slemlösande Webbkampanjer Webbkampanjer/Vabruari Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral lösning 0,8 mg/ml 125 milliliter Flaska