Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bicacta

   150 mg filmdragerade tabletter
   bikalutamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bicacta är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bicacta
   3. Hur du använder Bicacta
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bicacta ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bicacta är och vad det används för

   För prostatatumörers tillväxt behövs stimulering av manliga könshormoner (androgener). Bicacta innehåller den aktiva substansen bikalutamid som förhindrar denna stimulering.


   Bikalutamid ges till vuxna män för att behandla lokalt framskriden prostatacancer, där det finns en hög risk för att cancern fortsätter växa och sprida sig. Det kan användas ensamt eller i kombination med strålbehandling eller prostatakirurgi.


   Bikalutamid som finns i Bicacta kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bicacta

   Använd inte Bicacta

   • om du är allergisk mot bikalutamid eller något av övriga innehållsämnen i

   • om du är kvinna eller barn

   • om du redan tar läkemedel innehållande terfenadin, astemizol eller cisaprid.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   • om du har en leversjukdom (din läkare kan besluta sig för att ta blodprover för att kontrollera att din lever fungerar som den ska under tiden du tar detta läkemedel).

   Tala om för läkare om du har något av följande: 
   Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar(arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man tar Bicacta.

   Barn och ungdomar

   Bicacta ska inte användas av barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Bicacta

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Bicacta kan påverka eller påverkas av följande läkemedel:

   • ciklosporin, används vid transplantation

   • kalciumkanalsblockerare, används för behandling av högt blodtryck

   • cimetidin, minskar mängden syra i magen

   • ketokonazol, ett läkemedel mot svampinfektioner

   • warfarin, läkemedel som används för att förebygga blodproppar

   • midazolam, används som lugnande medel

   Se även avsnittet ”Använd inte Bicacta”.


   Bicacta kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex.kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Bikalutamid ska ej användas av kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är inte troligt att Bicacta påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Det finns dock en möjlighet att Bicacta kan göra dig trött. Kör inte bil och använd inte maskiner om du blir påverkad på detta sätt.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Bicacta innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Bicacta

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens  anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 1 tablett om dagen.


   Tabletten bör sväljas hel med vätska.


   Om du använt för stor mängd av Bicacta

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Bicacta

   Om du glömmer att ta en dos hoppa över den och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du slutar att använda Bicacta

   Sluta inte att ta läkemedlet även om du känner dig frisk om inte din läkare har rått dig att göra det.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta läkare omedelbart eller uppsök sjukhus om du upplever någon av följande mindre vanligabiverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Svåra andningsproblem, möjligen  med hosta och feber. Symtom på en inflammatorisk lungsjukdom som kallas interstitiell lungsjukdom.

   • Följande allergiska reaktioner (symtom på angioödem): Svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelfeber och andningssvårigheter.

   Andra biverkningar som kan förekomma:

   Mycket vanliga  (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Utslag, ömma bröst, förstorade bröst, kraftlöshet.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Lågt antal röda blodkroppar (anemi), minskad aptit, nedsatt sexualdrift, depression, yrsel, trötthet, värmesvallning, smärta i magen, förstoppning, försämrad matsmältning, gaser (flatulens), illamående, påverkan på leverfunktionen, gulfärgning av hud eller ögonvitor (gulsot), håravfall, ökad hårväxt på kroppen, torr hud, klåda, blod i urinen, erektionsproblem, bröstsmärta, svullnad (ödem), viktökning.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): 

   Leversvikt, känslighet mot solljus


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bicacta ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Endast HDPE-burkar:Används inom 6 månader efter öppnandet.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bikalutamid 150 mg.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: laktosmonohydrat, povidon, natriumstärkelseglykolat (typ A), magnesiumstearat.

    Tablettdragering: makrogol 3350, polyvinylalkohol, talk och titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   Bicacta 150 mg filmdragerade tablett är rund, bikonvex, vit, 10 mm i diameter och märkt med B 150 på en sida.


   Förpackningsstorlekar:

   Blister-förpackning: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 tabletter.

   Burk: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 och 100 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   220 Hafnarfjördur

   Island   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bicacta

  Filmdragerad tablett 150 mg 30 styck Blister

  • Varunummer: 037793
  • Tillverkare: Actavis AB

  71,50 kr

  Jämförspris: 2,38 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?