Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma 

   75 och 160 mg tabletter
   acetylsalicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Acetylsalicylsyra G.L. Pharma  är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Acetylsalicylsyra G.L. Pharma
   3. Hur du tar Acetylsalicylsyra G.L. Pharma
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Acetylsalicylsyra G.L. Pharma ska förvaras
   6. Övriga upplysningar

   1. Vad Acetylsalicylsyra G.L. Pharma  är och vad det används för

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma innehåller acetylsalicylsyra som i låga doser tillhör läkemedelsgruppen trombocytaggregationshämmande (blodproppshämmande) medel. Trombocyter (blodplättar) är små celler i blodet som gör att blodet koagulerar och som kan förorsaka blodproppsbildning. När en blodpropp uppstår i en artär stoppas blodflödet och stänger av syretillförseln. När detta händer i hjärtat kan det orsaka en hjärtinfarkt eller angina pectoris (kärlkramp); i hjärnan kan det orsaka stroke.

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma tas för att minska risken för bildningen av blodproppar och därmed vidare förhindra:

   - hjärtinfarkter

   - stroke

   - hjärta-kärl problem hos patienter som lider av stabil eller instabil angina pectoris (en typ av bröstsmärta).

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma används för att förhindra bildningen av blodproppar efter vissa typer av hjärtkirurgi som utförts för att vidga kärlen eller avlägsna proppen.

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma används också för behandling av akut hjärtinfarkt.

   Acetylsalicylsyra som finns i Acetylsalicylsyra G.L. Pharma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Acetylsalicylsyra G.L. Pharma

   Ta inte Acetylsalicylsyra G.L. Pharma

   - om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller något annat innehållsämne i Acetylsalicylsyra G.L. Pharma (anges i avsnitt 6)

   - om du är allergisk mot andra salicylater eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). NSAID-preparat används ofta mot artrit eller reumatism och smärta

   - om du har haft en astmaattack eller svullnad av vissa delar av kroppen, t.ex. ansikte, läppar, svalg eller tunga (angioödem) efter att ha tagit salicylater eller NSAID-preparat

   - om du för närvarande har eller någonsin har haft sår på magsäck eller tarm eller någon annan typ av blödning tex. stroke

   - om du någonsin har haft problem med att ditt blod inte koagulerar som det ska

   - om du har allvarliga lever- eller njurproblem

   - om du har svåra hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet och svullna vrister

   - om du är gravid i de 3 sista månaderna av graviditeten ska du inte använda doser över 100 mg/dag (se avsnitt ”Graviditet och amning”).

   - om du tar tar läkemedlet metotrexat (t.ex. mot cancer eller reumatism) i doser över 15 mg/vecka.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Acetylsalicylsyra G.L. Pharma om du:

   - har problem med njurar, lever eller hjärta

   - har eller någonsin har haft problem med magen eller tunntarmen

   - har okontrollerat högt blodtryck

   - har astma, hösnuva, näspolyper eller kronisk luftvägssjukdom; acetylsalicylsyra kan utlösa en astmaattack

   - någonsin har haft gikt

   - har kraftiga menstruationsblödningar.

   - om du inte har enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD)

   Du måste omedelbart uppsöka läkare om symtomen förvärras eller om du får allvarliga eller oförutsedda biverkningar, te.x. ovanlig blödning, allvarliga hudreaktioner eller andra tecken på allvarlig allergi (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”).

   Tala om för din läkare om du vet att du ska opereras (även mindre ingrepp som t.ex. utdragning av tand) eftersom acetylsalicylsyra är blodförtunnande och det kan finnas en ökad risk för blödningar.

   Du bör se till att du inte blir uttorkad (känsla av törst och muntorrhet) eftersom intag av acetylsalicylsyra vid sådana tillfällen kan försämra njurfunktionen.

   Detta läkemedel är inte lämpligt som smärtstillande eller febernedsättande medel.

   Om något av ovanstående gäller dig eller om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal.

   Barn och ungdomar

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma kan orsaka Reyes syndrom om det ges till barn. Reyes syndrom är en mycket allvarlig sjukdom som påverkar hjärnan och levern och kan vara livshotande.

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma ska därför inte ges till barn under 16 såvida inte en läkare har rekommenderat det.

   Andra läkemedel och Acetylsalicylsyra G.L. Pharma 

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingens effekt kan påverkas om acetylsalicylsyra tas samtidigt med vissa andra läkemedel, t.ex:

   - läkemedel som är blodförtunnande, som förebygger och löser upp blodproppar (t.ex. warfarin, heparin, klopidogrel, alteplase)

   - läkemedel som motverkar avstötning av organ efter transplantation (ciklosporin, takrolimus)

   - blodtryckssänkande läkemedel (t.ex. diuretika och ACE-hämmare)

   - läkemedel som påverkar hjärtrytmen (digoxin)

   - läkemedel mot manodepressiv sjukdom (litium)

   - smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. NSAID: som t.ex.ibuprofen, metamizol eller steroider)

   - läkemedel mot gikt (t.ex. probenecid)

   - läkemedel mot epilepsi (valproat, fenytoin)

   - läkemedel mot glaukom dvs ökat tryck i ögat (acetazolamid) vid användning med höga doser av acetylsalicylsyra (minst 500 mg)

   - läkemedel mot cancer eller ledgångsreumatism (metotrexat i doser under 15 mg/vecka)

   - läkemedel mot diabetes (glibenklamid, insulin)

   - antidepressiva läkemedel (selektiva serotininåterupptagshämmare (SSRI) som t.ex. sertralin eller paroxetin)

   - hormonersättningsbehandling när binjurarna eller hypofysen har förstörts eller avlägsnats, eller för behandling av inflammation, inklusive reumatiska sjukdomar och tarminflammationer (kortisonpreparat).

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma med mat, dryck och alkohol

   Intag av alkohol kan eventuellt öka risken för gastrointestinala blödningar samt öka blödningstiden.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Gravida kvinnor bör inte ta acetylsalicylsyra under graviditeten om de inte ordinerats detta av sin läkare. Under  de tre sista månaderna av graviditeten bör inte Acetylsalicylsyra G.L. Pharma användas om inte läkare har ordinerat detta och då ska den dagliga dosen inte överstiga 100 mg (se avsnittet ”Ta inte Acetylsalicylsyra G.L. Pharma ”). Normala eller höga doser av detta läkemedel under den sena delen av graviditeten kan orsaka allvarliga komplikationer hos modern eller barnet.

   Ammande kvinnor bör inte ta acetylsalicylsyra om de inte ordinerats detta av sin läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma förväntas inte påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Acetylsalicylsyra G.L. Pharma

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna

   Förebyggande av hjärtinfarkt:

   Rekommenderad dos är 75‑160 mg en gång dagligen.

   Förebyggande av stroke:

   Rekommenderad dos är 75‑300 mg en gång dagligen.

   Förebyggande av kardiovaskulära problem hos patienter med stabil eller instabil angina pectoris (en typ av bröstsmärta):

   Rekommenderad dos är 75‑160 mg en gång dagligen.

   Förebyggande av blodproppar efter vissa typer av hjärtkirurgi:

   Rekommenderad dos är 75‑160 mg en gång dagligen.

   Behandling av akut hjärtinfarkt:

   Den rekommenderade startdosen är 150-500 mg följt av en lägre dos (75-160 mg) därefter.

   Detta läkemedel ska inte användas i högre doser om inte läkare rekommenderat detta.

   Äldre

   Som för vuxna. I allmänhet bör acetylsalicylsyra användas med försiktighet hos äldre patienter som kan få fler biverkningar. Behandlingen bör ses över regelbundet.

   Barn och ungdomar

   Acetylsalicylsyra bör inte ges till barn eller ungdomar under 16 år om inte läkare har ordinerat detta (se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).

   Behandlingstidens längd

   Långtidsbehandling med lägsta möjliga dos.

   Tabletterna bör sväljas hela med tillräcklig mängd vätska (1/2 glas vatten).

   Om du har tagit för stor mängd av Acetylsalicylsyra G.L. Pharma

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Visa eventuella kvarvarande tabletter eller den tomma förpackningen för läkaren.

   Symtom på en överdos kan vara öronsusningar, nedsatt hörsel, huvudvärk, yrsel, förvirring, illamående, kräkningar och buksmärtor. En större överdos kan leda till snabbare andning än normalt (hyperventilering), feber, svettningar, rastlöshet, kramper, hallucinationer, lågt blodsocker, koma och chock.

   Om du har glömt att ta Acetylsalicylsyra G.L. Pharma

   Om du glömmer en dos, vänta tills det är dags för din nästa dos och fortsätt sedan som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar ta Acetylsalicylsyra G.L. Pharma

   Tala med läkare innan du slutar att ta Acetylsalicylsyra G.L. Pharma.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om du märker några av nedanstående allvarliga biverkningar, sluta då ta Acetylsalicylsyra G.L. Pharma och kontakta genast läkare.

   - Plötsligt väsande andning, svullnad av läppar, ansikte eller kropp, utslag, svimningar eller svårigheter att svälja (allvarlig allergisk reaktion).

   - Rodnad av huden med blåsor eller flagnande som kan vara kopplat till feber och ledsmärtor. Detta kan vara erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom eller Lyells syndrom.

   - Onormala blödningar, såsom att hosta blod, blod i kräkningar eller urin eller svart avföring.

   Andra biverkningar inkluderar:

   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

   - Illamående, kräkningar, diarré.

   - Matsmältningsproblem

   - Ökad blödningsbenägenhet.

   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

   - Nässelfeber

   - Rinnande näsa

   - Andningssvårigheter.

   Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1000 personer)

   - Svåra blödningar i magsäck eller tarmar, hjärnblödning, förändrat antal blodkroppar

   Kramp i nedre luftvägar, astmaattack

   - Inflammation i blodkärlen

   - Blåmärken med lila ton (ytliga blödningar)

   - Svåra hudutslag som t.ex. erythema multiforme och dess livshotande former Stevens-Johnsons syndrom och Lyells syndrom

   - Överkänslighetsreaktioner, t.ex. svullnad i läppar, ansikte eller kropp, eller chock.

   - Reyes syndrom (en mycket sällsynt sjukdom hos barn som påverkar hjärnan och levern (se avsnitt 2 Barn och ungdomar)

   - Onormalt kraftiga eller långa menstruationsperioder.

   Biverkningar med ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   - Öronsusningar (tinnitus) eller nedsatt hörsel

   - Huvudvärk

   - Yrsel

   - Sår i magsäck eller tunntarm samt perforation

   - Förlängd blödningstid

   - Nedsatt njurfunktion, akut njursvikt

   - Nedsatt leverfunktion, förhöjda leverenzymer

   - Höga nivåer av urinsyra eller låga nivåer av socker i blodet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Acetylsalicylsyra G.L. Pharma ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. 

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra. Tabletterna innehåller 75 respektive 160 mg acetylsalicylsyra.

   - Övriga innehållsämnen i Acetylsalicylsyra G.L. Pharma 75 mg eller Acetylsalicylsyra G.L. Pharma 160 mg är:

   laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, potatisstärkelse.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma tabletter 75 mg:  vit , rund, bikonvex tablett med en diameter på ungefär 7,0 mm.

   Acetylsalicylsyra G.L. Pharma tabletter 160 mg: vit, rund, bikonvex tablett med en diameter på ungefär 9,0 mm.

   Förpackningsstorlekar:

   10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   G.L. Pharma GmbH

   Schlossplatz 1

   8502 Lannach

   Österrike

   Tillverkare:

   G.L. Pharma GmhH, 8502 Lannach, Österrike

   Lokal  företrädare

   Nordic Drugs AB

   Box 30035

   20061 Limhamn


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-06-20


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Acetylsalicylsyra G.L. Pharma

  Tablett 75 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 072938
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  61,49 kr

  Jämförpris: 0,61 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?