Webb-pris
Bild på Xyloproct®
 • Vid ändtarmsproblem
 • Läkemedel
 • Salva. Lokalbedövande/klådstillande. Hydrokortison hämmar den inflammation som ger smärtsamma hemorrojder och dämpar svullnaden.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Xyloproct

   rektalsalva suppositorier
   lidokain, hydrokortisonacetat
   cetylalkohol och stearylalkohol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du ska kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2-3 veckor.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Xyloproct är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Xyloproct
   3. Hur du använder Xyloproct
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Xyloproct ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Xyloproct är och vad det används för

   Xyloproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två verksamma ämnen (lidokain och hydrokortison) som verkar på olika sätt.

   Hydrokortison dämpar svullnaden. Lidokain är smärt- och klådstillande.

   Xyloproct används för behandling av hemorrojder och ytliga ändtarmsirritationer hos vuxna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Xyloproct

   Använd inte Xyloproct

   • om du är allergisk mot lidokain, hydrokortison eller något annat innehållsämne i Xyloproct (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Hemorrojder återkommer ofta på grund av bakomliggande förstoppningsbesvär.

   • Följ noga rekommenderad dosering eftersom högre dosering kan leda till fler biverkningar.

   • Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2-3 veckors behandling med Xyloproct.

   • Om huden runt ändtarmsöppningen blir irriterad eller börjar blöda bör du avbryta behandlingen och kontakta läkare.

   • Kontakt med ögonen skall undvikas. Efter användandet ska händerna tvättas noggrant.

   • Om du har porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) bör du kontakta läkare innan behandling med Xyloproct inleds.

   Andra läkemedel och Xyloproct

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Xyloproct kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

   • andra lokalbedövningsmedel

   • läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (så kallade antiarytmika)

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Dock bör lägsta möjliga dos och kortast möjliga behandlingstid eftersträvas vid användning av Xyloproct under graviditet.

   Amning

   De verksamma ämnena i Xyloproct passerar över i modersmjölk, men påverkar sannolikt inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Xyloproct under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Xyloproct som används i rekommenderade doser påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Xyloproct innehåller cetylalkohol och stearylalkohol

   Xyloproct rektalsalva innehåller cetylalkohol och stearylalkohol, vilka kan orsaka lokala hudreaktioner (till exempel kontakteksem).


   3. Hur du använder Xyloproct

   Använd alltid Xyloproct enligt läkarens anvisningar. Följ noga rekommenderad dosering eftersom högre dosering kan leda till fler biverkningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos

   Rektalsalva: Stryks på i och kring ändtarmsöppningen en eller flera gånger dagligen. Det går även bra att använda rektalsalvan vid smärtsamma tarmtömningar. Man kan använda upp till 6 gram rektalsalva per dygn. Rektalsalvan är lätt att tvätta av med vatten. Det skyddande membranet på tuben perforeras genom att skyddshatten trycks på.

   Suppositorier: 1 suppositorium förs in i ändtarmens yttersta del morgon och kväll samt vid behov efter varje tarmtömning. Suppositoriet införs med den raka änden först.

   Det är viktigt att suppositoriet får ligga kvar tills det smält. Man kan använda upp till 5 suppositorier per dygn.

   Behandlingstiden bör inte överstiga 3 veckor.

   Om du har använt för stor mängd av Xyloproct

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Xyloproct orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Risken för biverkningar ökar vid längre behandlingstid.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Hudinflammation orsakad av överkänslighet.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med till exempel utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner, bör du genast uppsöka en akutmottagning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Xyloproct ska förvaras

   Rektalsalva: Förvaras i kylskåp (2oC – 8oC). Rektalsalvan kan förvaras vid högst 25oC i 2 månader.

   Suppositorier: Förvaras i kylskåp (2oC – 8oC). Får ej frysas. Suppositorierna kan förvaras vid högst 25oC i 2 månader.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Rektalsalva:

   • De aktiva substanserna är lidokain 50 mg, hydrokortisonacetat 2,5 mg.

   • Övriga innehållsämnen är aluminiumdiacetat, zinkoxid, cetylalkohol, stearylalkohol, makrogol och vatten.

   Suppositorium:

   • De aktiva substanserna är lidokain 60 mg, hydrokortisonacetat 5 mg.

   • Övrigt innehållsämne är aluminiumdiacetat, zinkoxid, hårdfett.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Rektalsalva:

   Vit till svagt gul homogen salva.

   Förpackningsstorlek: Tub med 20 g.

   Suppositorier:

   Vita eller svagt gula suppositorier.

   Förpackningsstorlekar: Ask med 10 st respektive 50 st (receptbelagd).

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Aspen Pharma Trading Limited

   3016 Lake Drive, Citywest Business Campus

   Dublin 24, Irland

   Tel.: 0046 856642572

   Tillverkare:

   AstraZeneca AB, Södertälje

   eller

   Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-31


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Xyloproct®

  Rektalsalva 20 gram Tub

  • Varunummer: 059493
  • Tillverkare: Aspen Nordic

  84 kr

  (Ord. pris 109 kr)

  Jämförpris: 84 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/xyloproct-rektalsalva-20-gram-tub-50796/ 50796 Xyloproct® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/059493s.jpg 109.00 84.00 SEK Xyloproct InStock Vid ändtarmsproblem Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär/Klåda Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär/Hemorrojder Meny/Intim, underliv & sex/Ändtarmsbesvär/Sprickor Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Onlinepriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Rektalsalva 20 gram Tub