Bipacksedel - Tylan® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:
Elanco GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven, Tyskland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Elanco France S.A.S., 26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

TYLAN vet.2% premix till medicinfoder

3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

  • Det aktiva innehållsämnet är tylosin.

  • Hjälpämnen: isoparaffin, sojakli.

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Tylan vet 2% är avsett för inblandning i foder till svin. Tylan vet. hör till gruppen antibiotika.
Behandling av inflammation i tarmen, orsakade av tylosinkänsliga mikroorganismer.

För information om svindysenteri, se avsnitt 12.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte vid känd överkänslighet mot tylosin.

6. BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Tylan vet. 2% premix till medicinfoder ha biverkningar.
Diarré, klåda, rodnad, svullnad vid analöppningen och rektalt framfall har observerats hos svin.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din veterinär eller farmaceut.

7. DJURSLAG

Svin.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

100 gram tylosin (5 kg Tylan vet. 2% premix till medicinfoder) per 1000 kg foder i högst 3 veckor.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

-

10. KARENSTID

Slakt: Svin 0 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 30 ºC.
Uppblandat i svinfoder är hållbarheten ca 6 mån.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
Då det är möjligt ska produkten endast användas baserat på känslighetstest av bakterier som isolerats från djuret. Användning av tylosin som avviker från dessa instruktioner kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot tylosin och kan minska effektiviteten av behandlingen med andra makrolidantibiotika pga potentiell korsresistens.

För att vara säker på att produkten blir väl blandat i fodret skall pulvret blandas i en liten mängd foder och därefter tillsättas hela fodermängden.

Svindysenteri

I europeiska stammar av Brachyspira hyodysenteriae har man funnit en hög frekvens in vitro-resistens, vilket tyder på att produkten inte har tillräcklig effekt mot svindysenteri.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
Tylosin kan orsaka irritation. Makrolider, såsom Tylosin, kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller efter kontakt med hud eller ögon. Överkänslighet mot tylosin kan leda till korsreaktioner med andra makrolider och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga och därför ska direktkontakt undvikas. För att undvika exponering under iordningställandet av foder- och läkemedelsblandningen, använd overall, skyddsglasögon, ogenomträngliga handskar och halvmask för engångsbruk. Vid oavsiktlig hudkontakt, skölj noggrant med tvål och vatten. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj ögonen med rikliga mängder rent, rinnande vatten. Hantera inte produkten om du är allergiskt mot dess innehåll. Om du utvecklar symtom efter exponering, som t ex hudutslag, ska du söka medicinsk vård och visa läkaren denna varning. Svullnad av ansikte, läppar och ögon, eller andningssvårigheter är mer allvarliga symtom och kräver brådskande medicinsk vård.

Dräktighet och digivning:
Inga negativa effekter har observerats

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
Giva av tylosin sex gånger ökad dos (600 g tylosin per 1000 kg foder) i foder till svin i 28 dagar har inte gett tecken på förgiftning

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel lämnas till apotek för destruktion.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2020-01-03

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Tylan vet. 2% är förpackat i säckar om 5 eller 25 kg. Säcken innehåller 20 g/kg (2%) tylosin.