Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Elanco Animal Health, Eli Lilly Danmark A/S, Lyskær 3E, 2 tv., DK-2730 Herlev, Danmark.

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
   Eli Lilly and Company, Speke Operations, Fleming Road, Speke, Liverpool L24 9LN, England.

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   TYLAN vet.premix till medicinfoder 2%

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   • Det aktiva innehållsämnet är tylosin.

   • Hjälpämnen: isoparaffin, sojakli.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Tylan vet 2% är avsett för inblandning i foder till svin. Tylan vet. hör till gruppen antibiotika.
   Behandling av inflammation i tarmen, orsakade av tylosinkänsliga mikroorganismer.

   För information om svindysenteri, se avsnitt 12.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid känd överkänslighet mot tylosin.

   6. BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Tylan vet. 2% premix till medicinfoder ha biverkningar.
   Diarré, klåda, rodnad, svullnad vid analöppningen och rektalt framfall har observerats hos svin.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din veterinär eller farmaceut.

   7. DJURSLAG

   Svin.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   100 gram tylosin (5 kg Tylan vet. 2% premix till medicinfoder) per 1000 kg foder i högst 3 veckor.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   -

   10. KARENSTID

   Slakt: Svin 0 dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 30 ºC.
   Uppblandat i svinfoder är hållbarheten ca 6 mån.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
   Då det är möjligt ska produkten endast användas baserat på känslighetstest av bakterier som isolerats från djuret. Användning av tylosin som avviker från dessa instruktioner kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot tylosin och kan minska effektiviteten av behandlingen med andra makrolidantibiotika pga potentiell korsresistens.

   För att vara säker på att produkten blir väl blandat i fodret skall pulvret blandas i en liten mängd foder och därefter tillsättas hela fodermängden.

   Svindysenteri

   I europeiska stammar av Brachyspira hyodysenteriae har man funnit en hög frekvens in vitro-resistens, vilket tyder på att produkten inte har tillräcklig effekt mot svindysenteri.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur
   Tylosin kan orsaka irritation. Makrolider, såsom Tylosin, kan orsaka överkänslighet (allergi) efter injektion, inhalation, förtäring eller efter kontakt med hud eller ögon. Överkänslighet mot tylosin kan leda till korsreaktioner med andra makrolider och vice versa. Allergiska reaktioner mot dessa substanser kan ibland vara allvarliga och därför ska direktkontakt undvikas. För att undvika exponering under iordningställandet av foder- och läkemedelsblandningen, använd overall, skyddsglasögon, ogenomträngliga handskar och halvmask för engångsbruk. Vid oavsiktlig hudkontakt, skölj noggrant med tvål och vatten. Vid oavsiktlig kontakt med ögonen, skölj ögonen med rikliga mängder rent, rinnande vatten. Hantera inte produkten om du är allergiskt mot dess innehåll. Om du utvecklar symtom efter exponering, som t ex hudutslag, ska du söka medicinsk vård och visa läkaren denna varning. Svullnad av ansikte, läppar och ögon, eller andningssvårigheter är mer allvarliga symtom och kräver brådskande medicinsk vård.

   Dräktighet och digivning:
   Inga negativa effekter har observerats

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):
   Giva av tylosin sex gånger ökad dos (600 g tylosin per 1000 kg foder) i foder till svin i 28 dagar har inte gett tecken på förgiftning

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel lämnas till apotek för destruktion.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-01-15

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Tylan vet. 2% är förpackat i säckar om 5 eller 25 kg. Säcken innehåller 20 g/kg (2%) tylosin.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Tylan® vet.

  Premix till medicinfoder 2 % 5 kilogram Påse

  • Varunummer: 155051
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  781 kr

  Jämförpris: 156,20 kr / kilogram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?