Bipacksedel - Systamex® vet.

Källa: Fass.se

BIPACKSEDEL

Systamex vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning.

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsingfors

Finland

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Aesica Queenborough Limited

Queenborough, Kent

ME11 5EL

Storbritannien

eller

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

Belgien

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Systamex vet. 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning. oxfendazol

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Varje intraruminalinlägg innehåller 5 celler med en tablett i varje cell.

Varje tablett innehåller:
Aktivt ämne: oxfendazol 750 mg.
Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykollat, povidon, magnesiumstearat

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Förebyggande behandling mot rundmaskar i magtarmkanal och lunga hos förstaårsbetande nötkreatur.

5. KONTRAINDIKATIONER

Skall inte ges till kalvar under 100 kg, eftersom de inte har utvecklat idisslarförmågan och bolusen då kan fastna i matstrupen och leda till dödsfall.

6. BIVERKNINGAR

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

Du kan också rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se 

7. DJURSLAG

Nötkreatur.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Systamex vet. ska endast användas efter förskrivning av veterinär.
1 bolus per nötkreatur som väger mellan 100 - 250 kg. Behandlingen bör utföras 2-5 dagar innan betessläppning.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

En Systamex vet. depåbolus ges med en speciell ingivare. Placera bolusen med den tunga änden utåt. För in ingivaren i munnen framifrån (ej från sidan) och styr den in över tungroten mot svalget. Frigör bolusen med ett lätt tryck på utlösaren när ingivaren når svalget och kalven sväljer. För att vara säker på att kalven har svalt bolusen ska kalven observeras en stund efter ingivningen. Hantera ingivaren med stor försiktighet så att svalget ej skadas.

10. KARENSTID(ER)

Slakt 180 dygn. Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 °C, i skydd mot kyla och i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Försiktighet skall iakttas vid behandling så att inte mekaniska skador orsakas i kalvens svalg.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur: Tvätta händerna efter användning.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2019-11-21

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos informationslämnaren för innehavaren av godkännandet för försäljning:

 

Orion Pharma Animal Health
Box 520
192 05 Sollentuna