• Oxfendazol
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL

   Systamex vet., 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning.

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsingfors

   Finland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Schering-Plough Ltd

   Boghall Road, Bray

   Co. Wicklow, Irland

   eller

   Aesica Queenborough Limited

   Queenborough, Kent

   ME11 5EL

   Storbritannien

   eller

   Zoetis Belgium SA

   Rue Laid Burniat 1

   1348 Louvain-la-Neuve

   Belgien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Systamex vet. 3,75 g intraruminalinlägg, periodvis frisättning. oxfendazol

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje intraruminalinlägg innehåller 5 celler med en tablett i varje cell.

   Varje tablett innehåller:
   Aktivt ämne: oxfendazol 750 mg.
   Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykollat, povidon, magnesiumstearat

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Förebyggande behandling mot rundmaskar i magtarmkanal och lunga hos förstaårsbetande nötkreatur.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte ges till kalvar under 100 kg, eftersom de inte har utvecklat idisslarförmågan och bolusen då kan fastna i matstrupen och leda till dödsfall.

   6. BIVERKNINGAR

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   Du kan också rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet:

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se 

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Systamex vet. ska endast användas efter förskrivning av veterinär.
   1 bolus per nötkreatur som väger mellan 100 - 250 kg. Behandlingen bör utföras 2-5 dagar innan betessläppning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   En Systamex vet. depåbolus ges med en speciell ingivare. Placera bolusen med den tunga änden utåt. För in ingivaren i munnen framifrån (ej från sidan) och styr den in över tungroten mot svalget. Frigör bolusen med ett lätt tryck på utlösaren när ingivaren når svalget och kalven sväljer. För att vara säker på att kalven har svalt bolusen ska kalven observeras en stund efter ingivningen. Hantera ingivaren med stor försiktighet så att svalget ej skadas.

   10. KARENSTID(ER)

   Slakt 180 dygn. Lakterande mjölkkor eller kvigor som förväntas kalva inom 180 dygn får ej behandlas.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25 °C, i skydd mot kyla och i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. 

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Försiktighet skall iakttas vid behandling så att inte mekaniska skador orsakas i kalvens svalg.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur: Tvätta händerna efter användning.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2019-05-03

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos informationslämnaren för innehavaren av godkännandet för försäljning:

    

   Orion Pharma Animal Health
   Box 520
   192 05 Sollentuna

  Systamex® vet.

  Intraruminalinlägg, periodvis frisättning 3,75 g Oxfendazol 12 styck Burk

  • Varunummer: 560626
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  1.671,50 kr

  Jämförpris: 139,29 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?