Bild på Samarin
 • Natriumbikarbonat
 • Naturläkemedel
 • Traditionellt använt vid halsbränna & sura uppstötningar. Natriumbikarbonat har en syraneutraliserande effekt i magsäcken
 • Läs bipacksedeln noga före anvädning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Samarin

   pulver till oral lösning, dospåse
   Natriumbikarbonat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Samarin. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid Samarin enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från din läkare.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Kontinuerlig behandling bör begränsas till 2 veckor. Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under denna tid.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Samarin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Samarin
   3. Hur du tar Samarin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Samarin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Samarin är och vad det används för

   Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.

   Samarin innehåller natriumbikarbonat, som har en syraneutraliserande effekt i magsäcken.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Samarin

   Ta inte Samarin

   • om du är allergisk mot natriumbikarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har nedsatt njurfunktion.

   Barn och ungdomar

   Samarin rekommenderas inte till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Samarin

   Intag av Samarin kan påverka effekten av vissa andra läkemedel t ex. vissa antibiotika (tetracykliner), ketokonazoltabletter och gabapentintabletter. Därför bör inte Samarin och dessa läkemedel intas samtidigt. Andra eventuella interaktioner med läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerade.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Samarin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Viktig information om något innehållsämne i Samarin

   P g a sitt natriuminnehåll är denna produkt inte lämplig för personer som ordinerats saltfattig kost.


   3. Hur du tar Samarin

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna, äldre och barn över 12 år:

   1 dospåse vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Töm påsens innehåll i ett glas vatten. Rör om med sked och låt drycken brusa färdigt. Kontinuerlig användning begränsas till 2 veckor. Du bör tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras under denna tid.

   Rekommenderas ej till barn under 12 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Samarin

   Om du har fått i dig för stor mängd Samarin eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Samarin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Innehållet av tartrat kan i sällsynta fall verka milt laxerande.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Samarin ska förvaras

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (efter Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumbikarbonat. Varje dospåse innehåller 2,13 g natriumbikarbonat.

   • Övriga innehållsämnen är citronsyra, natriumkarbonat, kaliumnatriumtartrat och kiseldioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vitt pulver (till oral lösning) i dospåsar.

   Varje förpackning (kartong) innehåller 6, 18 eller 36 dospåsar .

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orkla Care AB

   Box 1336

   171 26 Solna

   Tel: 010-142 64 00

   Tillverkare

   Orkla Care AS

   Vassingerödvej 3-7

   DK-3540 Lynge

   Danmark


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-13


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida.

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Samarin

  Pulver till oral lösning i dospåse 36 dospåsar Dospåse

  • Varunummer: 120852
  • Tillverkare: Orkla Care AB

  44,50 kr

  Jämförpris: 1,24 kr / dospåsar

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/samarin-pulver-till-oral-losning-i-dospase-36-dospasar-dospase-100487/ 100487 Samarin https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/120852s.jpg 44.50 44.50 SEK Samarin InStock Natriumbikarbonat Meny Meny/Mage Meny/Mage/Halsbränna Webbkampanjer Webbkampanjer/Halsbränna Speciellt för Speciellt för/Gravid Speciellt för/Gravid/Halsbränna Tidsperiod Tidsperiod/Snabbverkande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Pulver till oral lösning i dospåse 36 dospåsar Dospåse